Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

IV/07 z dn.26.01.2007r.

Protokół Nr IV/07
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 26 stycznia 2007 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do 13.05

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedstawianie sprawozdania z kontroli komisji rewizyjnej za rok 2006 musi zostać wycofane z porządku z uwagi na uchylenie przez wojewodę kujawsko -pomorskiego uchwały dotyczącej wyboru komisji rewizyjnej, do chwili uregulowania spraw związanych z powołaniem komisji rewizyjnej.
Poprosił również starostę o przedstawienie poprawki zarządu powiatu dot. porządku obrad

Starosta Mogileński Tomasz Barczak w imieniu zarządu zaproponował zdjęcie pkt.17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Radny Jerzy Szczotka nie zgłosił poprawki jednak zapytał o zgłoszenie Klubu Radnych Piast dot. formalnych wniosków o przedłożenie radzie do rozpatrzenia kilku spraw. Zapytał, kiedy to wejdzie pod obrady rady?

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek dot. wyznaczenia lokum może zostać rozstrzygnięty w punkcie obrad wnioski i oświadczenia. Radni są zorientowani, ponieważ wniosek został złożony na piśmie i rozkolportowany. Zgłoszono też projekt uchwały, który nie wszedł pod obrady sesji, ponieważ został złożony już po podpisaniu porządku, jednak w myśl §26 statutu powiatu mogileńskiego należałoby poczynić pewne uściślenia, aby projekt uchwały był pełen.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Przedstawienie sprawozdania  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim  oraz  informacja  z  realizacji  powiatowego   programu  zapobiegania  przestępczości  oraz   ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.
7.Przedstawienie sprawozdania  finansowo -  ekonomiczne   SP ZOZ   za  III kwartały 2006r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie. zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r
10.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy  w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
13.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
20.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
21.Wnioski i oświadczenia radnych.
22.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
23.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24.Wolne głosy i sprawy różne.
25.Zakończenie.

Więcej uwag nie było i w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z III sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Mirosław Leszczyński złożył interpelacje do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W miejscowości Padniewo znajduje się prywatny budynek, w którym zamieszkuje starsza osoba (Stanisław Tomczak) i wg. oceny mieszkańców budynek grozi zawaleniem, obawy pojawiły się wraz z wichurą.
W miejscowości Kwieciszewo znajduje się Kościół poewangelicki, z którego podczas ostatnich wichur spadały tynki, ściany coraz bardziej się rysowały a także blacha założona kilka lat temu została popodrywana przez wiatr, szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoko usytuowana wieżyczka kościoła. Obiekt znajduje się blisko drogi krajowej, co powoduje obawy nie tylko mieszkańców, ale i uczestników drogi.
Radny prosił o wydanie opinii lub ekspertyzy w powyższych sprawach.
Kolejną interpelację skierował do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie naprawy przepustu przy drodze Skrzeszewo-Goryszewo. Ostatnie opady deszczu spowodowały brak możliwości przejazdu przez niesprawny przepust. Zostały tam postawione słupki informujące o niebezpieczeństwie. Poprosił o wyjaśnienie sprawy i w miarę możliwości naprawę przepustu.

Radny Radosław Trepiński zwrócił swoje pytanie do Starosty Mogileńskiego.
Radni otrzymali pismo z MRiRW w sprawie ewentualnego przejęcia przez ministerstwo Zespołu Szkół w Bielicach. Zasady zostały określone bardzo ramowo a i pismo wskazuje datę odpowiedzi do końca stycznia. Radny poprosił o szersze wyjaśnienia.

Radny Jan Szarek wrócił do sprawy przychodni dentystycznej w Strzelnie. Zapytał starostę o wiedzę w temacie braku możliwości otwarcia przychodni stomatologicznej w Strzelnie i kiedy zostanie uruchomiona?

Radny Jerzy Szczotka chciał potwierdzić u źródła prawdziwość krążących wieści o naciskach na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, aby zatrudnić na stanowisku swojego zastępcy byłego Wiceburmistrza Mogilna. Jeżeli to prawda to, jaki koszt to będzie dala budżetu i z jakich źródeł zostaną pozyskane środki na sfinansowanie stanowiska? Czy jest prawdą, że starosta chce złożyć mandat radnego i na jego miejsce wszedłby następny z listy? Jeśli to prawda, to ile to będzie kosztowało budżet powiatu w skali roku i z jakiego źródła zostaną przeznaczone środki na sfinansowanie dodatkowej diety dla nowego radnego, bo kiedy pełni funkcje radnego i starosty powstaje oszczędność diety. Czy ostatnio członkowie zarządu wyjeżdżali w podróż służbową, jeżeli tak, to na jak długi okres czasu, do jakiej miejscowości i jakie ważne sprawy dla powiatu były załatwiane w trakcie tej podróży służbowej? Jaka to była delegacja na rynku mogileńskim w dniu 22 stycznia, która składała kwiaty? Z jakiej to okazji? Wyjścia okupanta niemieckiego czy przyjścia okupanta sowieckiego? Jakie to święta i okoliczności Powiat Mogileński ma zamiar czcić i obchodzić?

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby starać się trzymać się formuły interpelacji i zapytania.

Ad.5
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w związku z brakiem na sali PINB odpowiedz na interpelację zostanie udzielona pisemnie.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janina Michalak zobowiązała się zapoznać z problemem przepustu i odpowiedzieć pisemnie na złożoną interpelację.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger temat zna i powtarzał, że sprawa stomatologii nie dotyczy SPZOZ-u. Podstawowa opieka zdrowotna dotyczy poziomu gminy. Odbywały się w Strzelnie spotkania z przedstawicielami NFZ, którzy sprawę postawili jasno. Na jednego stomatologa przypada 3,5 tys. pacjentów i taki podział na Strzelno jest zachowany. Dyrektor wielokrotnie wyjaśniał, jak to wygląda i jakie kroki można podjąć w tej materii. Państwowa stomatologia w Polsce się kończy. W Mogilnie jest lekarz, ale tylko na pół etatu a problem strzeleński też będzie mogileńskim. Stomatolog pracuje tyko dlatego, że jest emerytem a opiekę stomatologiczną w Strzelnie nie zabezpiecza SPZOZ  to sprawa w gestii NFZ, który ogłasza przetarg. Próby poszukiwania stomatologa były, są i będą, ale nikt za małe pieniądze w społecznej służbie zdrowia do stomatologii nie przyjdzie.
 
Starosta Mogileński Tomasz Barczak zabrał głos w sprawie przejęcie szkoły w Bielicach. Sprawa się ciągnie dość długo. W sierpniu było pismo, w którym mówiono, że minister zaprosi starostę na podpisanie takich umów z innymi szkołami. Takie zaproszenie nie doszło a teraz dotarło pismo, w którym stawia się warunki. Zarząd wnioskował o zapis w ustawie dot. możliwości prowadzenia przez ministra rolnictwa szkół nie tylko rolniczych, który prawdopodobnie się nie ukaże. Zarząd stoi na stanowisku, ze nie można dzielić szkoły w Bielicach na dwa zespoły, powoływać dwóch dyrektorów. Na początku mówiono o użyczeniu majątku, w chwili obecnej mówi się o darowiźnie, łącznie z zapisami hipotecznymi. Trudno pozbyć się 320ha ziemi, w miejscu tak strategicznym. Rozważano możliwość budowy parku inwestycyjnego na 100ha, dlatego w takiej formie Ministra Rolnictwa nie można obdarować, bo była by to szkoda dla Powiatu Mogileńskiego. W innej formie chętnie, ponieważ zarząd widzi konieczność szkolenia rolników.
Starosta nie słyszał o naciskach na dyrektora PUP. Mandat jest sprawą prywatną i nie wypowiedział się. Wyjazdy służbowe – starosta uczestniczył w konwencie starostów za Kamieniem Krajeńskim, delegacja była tylko do Inowrocławia, ponieważ podróż odbyła się razem z Starostą Inowrocławskim. Bezkosztową delegację wydano członkowi zarządu Jackowi Krasnemu do Izdebna.
Składanie wiązanek kwiatów odbyło się z okazji wyzwolenia Mogilna, gdzie delegacja starostwa również uczestniczyła.

Ad.6
Do sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim oraz informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego uwag i zastrzeżeń nie było.
Rada Przyjęła powyższe przez aklamację.

Ad.7
Radny Krzysztof Szarzyński zapytał, jakie są dalsze kierunki działalności SPZOZ, ponieważ zobowiązania wynoszą 2/3 przychodów. O polityki kadrowej, zdrowotnej, może krótko dyrektor przedstawiłby plany i zamierzenia na przyszłość.

Radny Jerzy Szczotka poinformował o wydanym postanowieniu TK o ściąganiu wierzytelności z SPZOZ –ów. To niebezpieczna sytuacja. Jak to będzie wyglądało, jeżeli należności będą bezwzględnie ściągane, czy nie zagrozi to funkcjonowaniu SPZOZ, czy jest jakiś plan zabezpieczający przed tymi zagrożeniami, bo w przypadku pozbawienia środków finansowych SPZOZ-u wydaje się, że będzie to katastrofalna sytuacja dla mieszkańców powiatu? Radny zdaje sobie sprawę, że może dojść do tego, że nie będzie lekarzy do zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców. Czy w takim przypadku jest inna forma zabezpieczenia mieszkańców?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wie o orzeczeniu TK i boleje nad tym, ale zajęcia komornicze nie licząc zajęć spowodowanych przez pracowników w zasadzie nie występują. SPZOZ stara się z wierzycielami tak porozumieć, aby takich rzeczy uniknąć. Na przestrzeni pracy dyrektora była jedna próba dokonania zajęcia komorniczego wynikając a z błędu firmy, która zajęcia dokonała, ponieważ rachunek został zapłacony rok wcześniej, czego nie dostrzeżono. SPZOZ jest w okresie restrukturyzacji i dopóki ona trwa służba zdrowia jest pod pewną ochroną. Zobowiązania nie wynoszą 2/3 dochodów jest to w granicach ok. 50% w tym wymagalnych jest 1/5 dochodu. Zadłużenie miesięcznie spada o 100tys.zł. Należy zwrócić uwagę, że jest pożyczka, która jest umarzalna w wysokości 75% a kwota pożyczki to 2mln. 600 tys.zł. Co dalej ze służbą zdrowia w Polce tego nikt nie potrafi powiedzieć. Gorsza jest kwestia dyżurów lekarskich i nadgodzin. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie dr. Misia, mówiący o tym, że dyżur należy traktować jako prace nadgodzinach i to w skali kraju jest największym zagrożeniem, bo koszty dyżurów wzrosną od 25-30% dot. to lekarzy etatowych. W prowadzeni unijnych norm czasu pracy może spowodować, że nie będzie, komu dyżurować. Przyszłość służby zdrowia – nie ma osoby, która powiedziałaby, co dalej. Ogólnopolski Związek Lekarzy zapowiada wyraźnie, że będą akcje strajkowe. Minister Religa mówi o wysokość podwyżek brutto, pracownika jednak interesują netto. W powiatowym szpitalu podwyżka była w granicach 28% dla lekarzy zatrudnionych na etatach i 14 % dla lekarzy kontraktowych. Globalna suma została cała pochłonięta. Dyrektor cieszy się, że zadłużenie spada a pożyczka jest umarzalna. W Strzelnie od kwietnia ruszy oddział sztucznej nerki. W przyszłości ma powstać oddział nefrologiczny i poradnie nefrologiczne. W Polsce wg. planów ministerstwa jest za dużo łóżek pediatrycznych, chirurgicznych, ginekologicznych. Podane są dane o ile jest łóżek za dużo. Plan restrukturyzacji z 2000 roku pokrywa się z tym, co robi teraz ministerstwo. Dopasowuje ilość łóżek do potrzeb. Tu SPZOZ jest spokojny. Optymalna ilość łóżek starcza do zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych ludności i do tego, aby był wykonany kontrakt. Dyrektor dąży do utworzenia oddziału zabiegowego, czyli połączenia oddziału chirurgicznego z ginekologicznym, na którym odbywałyby się zabiegi różnego rodzaju w ramach jednodniówki. Jeżeli zmiany strukturalne nie zostaną poczynione –sami zakładamy sobie pętlę na szyję.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy Rada Powiatu mogłaby się na tyle wcześniej zapoznać z planem i otrzymać materiały, aby to można poddać szerokiej dyskusji i próbie wyciągnięcia wniosków z zamierzeń, bo często się zdarza, że radni dostają materiały na tydzień przed sesją a za tydzień każe się to głosować. To zbyt ważna sprawa dla społeczeństwa Powiatu Mogileńskiego, aby na ostatnią chwilę radni musieli podejmować decyzję.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger w 2000 roku informację podał z wyprzedzeniem 3 tygodniowym i kolejny także. Materiały zawsze przychodzą zgodnie z obowiązującymi terminami. Będzie to tak zrobione, aby radni mogli się z tym zapoznać.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że problemy służby, zmiany sposobu finansowania zdrowia są nieprzerwanie poddawane dyskusji. Uchwalane przepisy są monitorowane i w związku z wydanym wyrokiem o windykacji nasuwa się prosty wniosek. Na skutek źle tworzonego prawa powstały długi w szpitalach i te niezawinione długi będzie ściągał komornik z danej firmy, ale defakto z pacjentów.
Poprosił przewodniczącego komisji edukacji i zdrowia, aby monitorował spotkanie, które zostanie zorganizowane wspólnie z dyrekcją, na którym wszyscy odniosą się do powyższej sytuacji.

Radny Radosław Trepiński został zaproszony w poniedziałek przez komisje zdrowia gminy Strzelno i gdzie taka decyzja zapadła. Radny zobowiązał się pełnić rolę koordynatora spotkania, aby spotkały się wszystkie komisje merytoryczne związane ze służbą zdrowia z komisją powiatową. Ze starostą chciał ustalić miejsce i godzinę spotkania taki temat został również wpisany w plan pracy komisji.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2006.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2006 pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że podczas posiedzeń komisji desygnowano przewodniczącego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Tadeusza Szymańskiego oraz członka komisji Krzysztofa Gołaszewskiego, którzy wyrazili zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007 pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007 pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił 7 minutową przerwę w obradach.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Radny Jan Szarek poprosił starostę o wyjaśnień zmiany organizacyjnej oraz cele, jakie chce się tym uzyskać.

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił, że od czasu uchwalenia ostatnie regulaminu organizacyjnego zmieniło się wiele przepisów prawnych dotyczących działania różnych wydziałów, co zostało przedstawione na posiedzeniach komisji. Jako powiat z mocy ustawy niektórych zadań nie realizujemy a niektóre zostały przydzielone do realizacji jako nowe.

Radny Jan Szarek zapytał, dlaczego wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, który poprzednio podlegał Wicestaroście a teraz nie podlega.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że schemat był zmieniany kilka lat temu i po latach doświadczeń pojawiła się nowa propozycja, która będzie służyła dobrej pracy starostwa. Starosta poprosił o przyjęcie przedstawionego schematu.

Radny Jan Szarek zapytał, jakie to było doświadczenia pozytywne a jakie negatywne? Patrząc na program sesji należałoby ten pkt. połączyć z 19 i gdyby starosta chciał jeszcze przeprowadzić zmianę organizacyjną w tym duchu to wicestarostę trzeba delegować do rad gmin.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak uważa, że to nie czas i miejsce na wymianę doświadczeń, należałoby na spokojnie opracować za i przeciw, aby nie popełnić błędu.

Przewodniczący Rady Powiatu poparł przedmówcę i stwierdził, że na tak szczegółowe pytanie trzeba by głębokiej analizy.

Radny Jan Szarek uważa, że jeżeli reorganizuje się starostwo w ten sposób, że jedne dział przechodzi z pod kurateli jednego stanowiska pod drugie, a sam starosta wspomniał o doświadczeniu, więc radny nie sądzi, że starosta musi szukać powodów, dla których to zrobił. Radny uważa, że starosta wie, dlaczego to zrobił i są inne przyczyny, o których nie może powiedzieć publicznie. Przewodniczący Rady również, nie mówi, co myśli, bo to nie jest to sprawą sprzed czterech lat. Radny myśli, że to jest sprawa przemyślana i sensowna, ale starosta nie podał powodów żadnych.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak chciał, aby wydział oświaty podlegał bezpośrednio pod niego.

Radny Jerzy Szczotka uważa, że starosta jest człowiekiem zapracowanym i trudnodostępnym, który wszystkim się zajmuje i trudno się z starosta skontaktować, o czym radny się przekonał. Starosta ma zawsze tyle obowiązków, ze często jest poza urzędem, ale radny nie dziwi się przy takim nawale obowiązków i powód zmiany schematu organizacyjnego jest bardziej prozaiczny niż radnym wydawałoby się. Czy Wicestarosta sobie nie radzi? Należałoby się zastanowić czy nie zastąpić Wicestarosty na człowieka, który będzie sobie radził i w ten sposób będzie to bardziej jasna decyzja. Może skoro zmniejsza się obowiązki to należałoby się zastanowić czy nie zmienić gratyfikacji, bo wiadomo, że dużo płaci się za wydajną pracę a mało za mniej wydajną, czy za mniej obowiązków. Radny prosi połączyć kwestie i dać jasną odpowiedź. Jeżeli doszło do takiej zmiany organizacyjnej to powód jest konkretny i radny wie, że staroście może nie wypada mówić publicznie o tym powodzie, ale funkcje są publiczne i radny nie widzi powodu, aby unikać takiej odpowiedzi. Skoro dojdzie do takiej zmiany to radny wnioskuje, aby łączyć to z gratyfikacjami.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak uważa to za wniosek daleko idący. Starosta nie chciał, aby ktoś pomyślał, że ktoś nie daje rady. Jak wiadomo oświata funkcjonuje bardzo dobrze i zastrzeżeń nie ma. To mocne słowa i chyba źle powiedziane. Nie było też łatwo zmienić schemat na zarządzie.

Radny Tadeusz Szymański nie rozumie, nad czym dyskusja trwała. Złożony został projekt uchwały i dlatego zaproponował, aby radni zgłosili wnioski do projektu uchwały, które zostaną przegłosowane. Zawsze radnemu się wydawało, że wydział oświaty, który dysponuje połową budżetu powinien podlegać pod starostę i to jest w miarę logiczne, że starosta chce mieć bezpośredni wpływ na to jak wydatkowane są tak ogromne pieniądze. Może po doświadczeniach sam doszedł do wniosku, ze sam chce mieć na to wpływ, stąd ten wniosek. Radny prosił, aby nie oceniać wicestarosty a spojrzeć logicznie i pragmatycznie. Zaapelował, aby radni postawili konkretne wnioski albo rada niech głosuje uchwałę.

Radny Jan Szarek stwierdził, że gdyby słowa przedmówcy padły z ust starosty było by w porządku, ale starosta tego nie powiedział, więc sprawa nie jest uzasadniona. Starosta nie chce powiedzieć a radny Szymański w pewnej mierze wyręczył go.

Starosta Tomasz Barczak podziękował radnemu za podpowiedź.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy wniosek radnego Szymańskiego dotyczy zamknięcia dyskusji? Jednak zgłaszał się jeszcze radny Szczotka, więc Przewodniczący udzielił głosu.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił uwagę na próbie ograniczenia praw zagwarantowanych w statucie, czyli pozbawienia możliwości dyskusji i zadawania pytań nad projektem uchwały. To rzecz bardzo niebezpieczna, można ograniczyć długość wypowiedzi a nie możliwość samej wypowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że nic takiego nie nastąpiło. Radny ma udzielony głos.

Radny Jerzy Szczotka nawiązał do przeszłości, gdzie Radny Tadeusz Szymański był starostą i wtedy oświata podlegała wicestaroście.

Wicestarosta Przemysław Zowczak nie odniósł się do słów radnego Szczotki. Wicestaroście trudno i niezręcznie jest mówić i prosił, aby nikt wypowiedzi nie odebrał w kategorii łamania norm czy też braku lojalności, bo nie o to chodzi. Ustawodawca tak zadecydował, ze regulamin organizacyjny starostwa powiatowego zatwierdza Rada Powiatu a powinien wg. Wicestarosty –przełożony czyli szef jednostki. Rada ustosunkowuje się do propozycji zarządu. Wicestarosta na zarządzie był przeciwny takiemu rozwiązaniu.
Wicestarosta jest trzecią kadencję radnym. Kiedy był pierwsza kampania wyborcza głównym jej motywem było stwierdzenie, że powiat powinien istnieć co jest w interesie wszystkich i Strzelno jest racją stanu Strzelna aby być w Powiecie Mogileńskim. Wicestarosta też walczył o powiat. W ostatniej kampanii wyborczej jednym z haseł był nasz głos w powiecie, dlatego uważa, że ważne i istotnej jest, aby przedstawiciele gmin mniejszych mieli swój istotny udział i wpływ na to, co dzieje się w powiecie. Za każdym razem można przyjść poprosić i będzie to wysłuchane. Chciał, aby gminy miały realny wpływ na to, co się dzieje w powiecie, czyli muszą to być obszary, tam gdzie rzeczy się dzieją jakby nie z automatu. Tam gdzie jest pewna doza uznaniowości, tam gdzie jest kwestia kształtowania pewnej polityki, gdzie pewne rzeczy nie wynikają wprost z przepisów. W związku z tym czy radny będzie Wicestarostą w przyszłości czy nie będzie, czy Wicestarostą będzie osoba z innych obszarów miękkich to jest bardzo ważne dla innych lokalnych społeczności. W pierwszej kadencji radny też walczył, aby nie zmieniać regulaminu organizacyjnego starostwa, aby ranga mniejszych gmin była wystarczająco wysoka. W związku z tym nie naruszając lojalności Starosty i nie łamiąc pewnych zasad i norm Wicestarosta nie może poprzeć tych zapisów i tego schematu zawartego w Regulaminie Organizacyjnym.

Przewodniczący Rady Powiatu zrozumiał, że pod koniec wypowiedzi Wicestarosty pojawił się konkretny wniosek, aby regulaminu nie zmieniać.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 6 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Radny Jan Szarek wrócił do sprawy przychodni stomatologicznej na terenie gminy Strzelno. W przerwie obrad burmistrz Strzelna wyraził odmienną opinię niż dyrektor SPZOZ w sprawie punktu stomatologicznego w gminie Strzelno.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak potwierdził słowa radnego Szarka. W powiecie jest SPZOZ a gmina nie ma podstawowej opieki zdrowotnej pod swoim skrzydłem i nie rozumie, dlaczego gmina ma odpowiadać za stomatologię w Strzelnie. Wynika to ze statutu powiatu i SPZOZ-u. Gmina Strzelno jak i Mogilnio nie ma wydzielonej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger sięgnął pamięcią wstecz do spotkania zorganizowanego w Strzelni z przedstawicielami NFZ na którym byli obecni radni i burmistrz. Sprawa dość jasno została przedstawiona przez przedstawicieli NFZ. Konkurs na świadczenia stomatologiczne ogłasza NFZ i aby ktoś mógł starować w nim musi być osoba, która prace stomatologa będzie wykonywać, musi być gabinet i wolna pula osób, czyli 3,5 tys. którzy są wyłączeni z opieki stomatologicznej. Warunki są potrzebne, aby można było mówić o opiece stomatologicznej. Na zebraniu padły wnioski o wystąpienie ze strony miasta do funduszu a NFZ rozpatrzy sprawę czy któremuś ze stomatologów da się zwiększyć ilość punktów. Na zebraniu największe cięgi otrzymała pani dr. Werbińska, która ma podpisany kontrakt na młodzież, na osobie która nie jest winna. Warunków SPZOZ nie jest w stanie spełnić chyba, że w to miejsce wejdzie osoba prywatna. Stomatologia jest na poziomie lat 50-tych i dyrektor nie jest władny zmienić. Można pisać w tej sprawie interpelacje poselskie a my jesteśmy zobligowani do spełnienia trzech warunków. Ilość stomatologów na tym terenie jest zgodna z wyliczeniami NFZ. SPZOZ nie ma informacji ile jest zawartych kontraktów stomatologicznych na terenie powiatu.

Wicestarosta Przemysław Zowczak cofnął się wstecz, kiedy w Strzelnie był stomatolog.
Strzelno zostało teraz bez opieki stomatologicznej. Niezależnie czy punktów będzie więcej czy mniej, mieszkańcy nie chcą w tym miejscu rozstrzygać, dlaczego ale nie będą mieli dalej właściwego dostępu do opieki stomatologicznej. W przekonaniu Wicestrosty nie można tego sprowadzać do zbyt małej ilości punktów. Dyrektor wcześniej powiedział, że opieka stomatologiczna jest kwestią gminy. Całą podstawową opiekę zdrowotną przejął powiat i mówienie, że możecie wziąć to i robić to w uzasadniony sposób budzi sprzeciw Burmistrza Strzelna. To poważny problem, którym musi się zająć samorząd powiatowy i gminny. Na przełomie roku 2006/07 Wicestrosta uczestniczył w różnych zebraniach, na którym głównym problemem był brak opieki stomatologicznej. W weekendy, jeżeli ktoś bardzo cierpi to był przyjmowany poza terenem gminy, ale nie każdy ma możliwości dojazdu i nie zawsze podanie środka przeciwbólowego znosi ból w stopniu wystarczającym to problem, którym powinniśmy się wszyscy zająć w sposób skuteczny.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że w Strzelnie był gabinet stomatologiczny i stomatolodzy, którzy odeszli na kontrakty. Stomatolodzy nie leżą w gestii dyrektora a na spotkaniu w Strzelnie było pozwiedzane, jaką drogą można zdobyć większą ilość punktów. Dyrektor nie wie ile NFZ daje punktów na stomatologów i się tego nie dowie, bo to sprawa między stronami. Może Rada Powiatu czy Gminy zwróci się z zapytaniem do NFZ jak to wygląda. Mogilno czeka taka sama sytuacja jak Strzelno.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak podkreślił, że sprawa stomatologii w gminie Strzelno jest obowiązkiem powiatu. Burmistrz poprosił, aby starostowie zajęli się tematem.

Przewodniczący Rady Powiatu zrozumiał wypowiedź Burmistrza jako apel w imieniu mieszkańców Strzelna, cierpiących na niedostatek usług stomatologicznych. Rada Powiatu i Starostowie mają spowodować co? Aby powstał nowy gabinet, ale czy ma na to mechanizmy prawne i finansowe? Jak wynika z odpowiedzi udzielanych przez dyrektora SPZOZ system prawny, który zawiaduje usługami medycznymi jest niewydolny. To jest problem, który będzie wracał. Czy jesteśmy w stanie zmusić, nakazać lub pięknie rozmawiać, aby któryś ze stomatologów zaczął udzielać porad medycznych w gabinecie SPZOZ? Jak doprowadzić do nasycenia? Przewodniczący i jego rodzina korzysta z usług stomatologicznych w Janikowie, Strzelnie, Dąbrowie, Inowrocławiu i nie zdarzyło się aby wynikł problem. Należy znaleźć jakieś wyjście. Przewodniczący prosił o wyartykułowanie celów i możliwości, aby rozwiązania problemu.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger policzył, że w Mogilnie działają trzy prywatne gabinety będące na bezpośrednim kontrakcie z NFZ gdzie ilość ludności jest dwa razy większa niż w Strzelnie. W Mogilnie działa również półetatowy gabinet stomatologiczny, który działa jak skansen. Młody stomatolog nie przyjdzie do pracy na warunkach, które dyrektor może proponować w społecznej służbie zdrowia.  SPZOZ może wykonywać usługi tylko w ramach zawartych kontraktów nie może za usługi pobierać opłat, prawo na to nie pozwala. NFZ zakłada, ze na 3,5tys. osób przypada jeden stomatolog. Jeśli konkurs nie zostanie rozstrzygnięty wówczas ogłoszony zostanie konkurs uzupełniający, ale musi być wskazany lekarz, który ma możliwość pracy. Stomatolog nie może pracować w 5 miejscach, ponieważ NFZ zerwie kontrakt. Rejonizacji stomatologii nie ma i pacjent może korzystać z usług gdzie chce. Z przychodni żaden pacjent nie został odesłany z bólem a po połowie miesiąca takich osób jest wiele, co daje nadlimity za które NFZ nie płaci natomiast w prywatnym gabinecie nikt nie zmusi lekarza aby przyjął takiego pacjenta.

Radny Jerzy Szczotka przypomniał, ze sprawa dyżurów aptek jest rozwiązana, ale nie ma rozwiązanego problemu pełnienia dyżurów przez stomatologów. Lekarz nie musi być 24h w gabinecie, ale jakieś reguły powinny obowiązywać. Radny nie zna przepisów, żeby wypowiadać się czy można zmusić stomatologa do pełnienia dyżurów, ale warto by było, aby Rada Powiatu zasygnalizowała problem w NFZ. Stomatolodzy prywatni obiecują, ze rejestracją będzie a kolejny raz mówią, że rejestracja była i za wszystko trzeba płacić a nie każdego stać. Stomatolog w trakcie leczenia dochodzi do wniosku, ze dana procedur nie podlega finansowaniu z NFZ i należy za nią zapłacić a jak się nie zapłaci wychodzi się z otwarta buzią. Sprawy te powinny być unormowane, jeżeli stomatolog podejmuje się leczenia to na tyle jest fachowcem, aby ocenić to i uprzedzić pacjenta o ewentualności dodatkowych kosztów. Statut, Rada może zatwierdzić lub nie, Radny miałby parę uwag do §20 i 33 ale to nie ma to sensu, bo Rada nie ma możliwości wnoszenia poprawek i zmian zapisów w statucie.

Przewodniczący Rady Powiatu podał możliwość wnioskowania do NFZ w sprawie zabezpieczenia pogotowia stomatologicznego, aby praktyki prywatne lekarzy stomatologów musiały przyjąć na siebie obowiązek porad interwencyjnych, to powinno być częścią umowy z NIZ., ewentualnie poszukiwanie stomatologów. Zapytał czy Rada wyraża zgodę na wystosowanie pisma do NFZ z prośbą o podjęcie czynności lub wzięcia pod uwagę sugestii dotyczących pewnych dyżurów pełnionych przez prywatne praktyki lekarzy stomatologów, jeśli chodzi o zabiegi interwencyjne w okresie nocy, świąt, aby ludność miała gdzie pójść. Taki ośrodek wskazany jest w Inowrocławiu na ul.Świętokrzyskiej, ale zwarzywszy, ze to odległość i nie wszyscy mają, czym dojechać, lepiej byłoby gdyby to robili lekarze, którzy są na miejscu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 3 przeciw i przy 4 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.

Radny Jan Szarek wskazał błąd w uchwale w punktacji §1. Osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze powinny być na pierwszym miejscu w uchwale, ale radny nie dziwi się temu bo zgodnie z art.30 ust.6a ustawy karta nauczyciela regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi i cudów spodziewać się nie można i wiele to warte być nie może dlatego radny zagłosuje przeciwko.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił o poprawienie błędu drukarskiego, odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 1 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego (wynagrodzenie zasadnicze 4320zł, dodatek funkcyjny 1300zł, dodatek specjalny 25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego –suma brutto to 7 889zł , netto 5151, 79zł).

Radny Jerzy Szczotka opowiedział się za podwyżką dla Starosty tym bardziej, ze zwiększył się zakres obowiązków, ale nie bez powodu radny zadał pytanie o mandat starosty. Starosta powiedział, że to jego prywatna sprawa. Można to tak odczytać pod warunkiem, ze to nie przekłada się na budżet powiatu. Jeśli z powodu dodatkowego finansowania mandatu budżet zwiększa wydatki to radny będzie głosował przeciwko uchwale chyba, że starosta jednoznacznie opowie się czy mandat odda czy nie po to, aby ewentualna podwyżka zabezpieczyła sfinansowanie dodatkowego mandatu. Czy starosta zamierza złożyć mandat czy nie?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak już zabrał głos w powyższej sprawie

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania 15 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) uchwała została przyjęta.

Ad.19
O godz.12.30 radny Jan Bartecki opuścił salę obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o zgłoszeniu akcesu chęci pracy w komisjach przez Wicestarostę Przemysława Zowczaka.

Radny Jan Szarek zapytał, czym spowodowane jest opóźnienie akcesu do pracy w komisjach.

Wicestarosta Przemysław Zowczak składał wcześniej akces, jeżeli chodzi o pracę w innych komisjach i ze względu na pewne zamieszanie nie został to uwzględnione. Wicestarosta ma prawo pracować w innych komisjach.

Przewodniczący Rady Powiatu potwierdził słowa przedmówcy.

Radny Jan Szarek zapytał, jakie to było zamieszanie i czym było spowodowane?

Wicestarosta Przemysław Zowczak uważa, że to ciągnięcie za słowa. Wszyscy wiedzą, że na pierwszych sesjach są różnego rodzaju emocje i nie było tu żadnej złej woli i nie chcąc robić zamieszania Wicestarosta odpuścił temat.

Radny Krzysztof Mleczko potwierdził słowa przedmówcy i zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie uchwały.

Radny Jan Szarek wyjaśnił, że różni radni pracują w komisjach, ale nikt nie spóźnił się o taki czas.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poprosił nie mówić o spóźnieniach, bo akces można zgłosić w każdej chwili.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.20

Radny Jerzy Szczotka poprosił Starostę o informację dot. konkursów w placówkach oświatowych i zakupu kręgów do pieców  w ZS w Bielicach oraz możliwości stworzenia spółki prawa handlowego przez samorząd i szpital, jak daleko zaawansowane są prace nad tym? I jak by to miał wyglądać oraz o potrzebie wybudowania ekologicznej kotłowni przy ZS w Bielicach.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wskazał konieczność przeprowadzenia konkursów w szkołach, w których dyrektorzy zgłosili akces odejścia (ZS Bielice, ZS Strzelno, SOSW Szerzawy, ZS Mogilno). Najpóźniej konkursy musiałby się odbyć w maju.
Na posiedzeniu stowarzyszenia Sąsiedzi padła propozycja stworzenia spółki prawa handlowego, między SPZOZ i gminami powiatu, co by pomogło w niektórych sytuacjach np. można by było pobierać opłaty za usługi. Burmistrzowie i Wójtowe nie wyrazili jeszcze chęci przystąpienia do spółki, ponieważ konieczny jest solidny wkład finansowy i doposażenie szpitala w sprzęt medyczny. Sprawa otwarta.
Budowa kotłowni ekologicznej jest luźnym pomysłem rzuconym na zarządzie, aby taniej ogrzewać budynki. Pojawiła się firma, która zaproponował do pieców olejowych zamontowanie kręgów, poprzez co zmniejszyłoby się zużycie oleju opałowego nawet do 20%. Zarząd podjął decyzje o nie zakładaniu urządzeń, koszty nie zwróciłyby się i było to pod znakiem zapytania.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego jest już jakiś plan na papierze, czy rada mogłaby się z tym zapoznać?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że takiego planu nie ma. Prawdopodobnie od tego nie da się uchronić, do tej pory oczywiście zyskaliśmy na tym, ze nie weszliśmy jako spółka mogliśmy korzystać z umarzalnej pożyczki. Miejmy nadzieję, ze uda się służbę zdrowia –uzdrowić.

Radny Jan Szarek zapytał czy w sprawie przejścia pod skrzydła kodeksu handlowego SPZOZ jest opinia lekarzy z dyrektorem na czele? Jeżeli tak to, jaka?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, ze nie ma. Propozycja nie wyszła jeszcze na zewnątrz.

Ad.21

Radny Jerzy Szczotka złożył w imieniu Klubu Radnych Piast wniosek w sprawie zmiany podmiotu świadczącego obsługę prawną w Starostwie Powiatowym lub rozpisanie konkursu na wybór odrębnego podmiotu świadczącego niezależną obsługę prawną dla Rady Powiatu. Uzasadnienie jest precyzyjne i pytanie, kiedy wniosek formalnie zostanie przez Rade rozpatrzony?

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiadając stwierdził, ze wg. obowiązujących przepisów wynika, ze rada powiatu nie prowadzi procedury zatrudniania i dotyczy to również radcy prawnego.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o przytoczenie przepisów i wyjaśnienia sprawy, bo stwierdzenie, że rada coś robi lub nie jest zadowalające i radny czeka na pisemną odpowiedź w tej sprawie. Taki wniosek powinien być wniesiony pod obrady rady, ponieważ on spełnia wymogi formalne i powinien być przedmiotem debaty.

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że radny miał możliwość zaprezentować taki wniosek i to uczynił.

Radnemu Jerzemu Szczotka wydaje się ze, jeżeli jest forma pisemna wniosku z prośbą o przedłożenie pod obrady sesji to chyba wystarczającą prośbą jest wniosek pisemny i powinno się go umieścić w odpowiednim punkcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, ze na wniosek zostanie udzielona odpowiedź pisemna.

Ad.22
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.23
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.24

Wicestarosta Przemysław Zowczak zauważył postępującą marginalizację mniejszych społeczności lokalnych i dlatego solennie obiecał starać się temu przeciwdziałać.
Wicestarostę dotknęła tragedia a ponieważ jest członkiem wspólnoty samorządowej, więc podziękował osobom i instytucjom, którzy w bardzo trudnych momentach pomogli min. strażakom państwowym i ochotniczym. K.Szarzyńskiemu i Burmistrzowi E.Matczakowi.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że szkoda, że nie ma prawnika, bo nie ma sensu rozpatrywania wniosku pod nieobecność osoby, której wniosek dotyczy i mówić o tym, co się stało. Radny zapowiedział, że w interpelacjach szeroko omówi zdarzenie, które miało miejsce na I Radzie Powiatu a mianowicie wprowadzenie rady powiatu w błąd przez prawnika, co nie powinno się zdarzyć, na co radny ma wyjaśnienia Komisarza Wyborczego i Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.

Członek zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego Bartosz Nowacki zajmuje się gospodarką i infrastruktura w województwie. Poddał pod rozwagę stworzenia wspólnego katalogu starostw odnośnie promocji województwa, aby delegacje mogły godnie reprezentować na zewnątrz. Promocja nie tylko, agroturystyczna ale inwestycyjna (drogownictwo, kolejnictwo), dlatego poprosił o aktualizację terenów inwestycyjnych.

Ad.25
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13.05
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-12 09:25:14
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-12 09:27:21
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:27:21
Ilość wyświetleń:1042

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij