Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

III/06 z dn.29.12.2006r.

PROTOKÓŁ Nr III/06
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 29 grudnia  2006 r.
w Mogilnie ul. Rynek 15
w godzinach od 9.00 do  11.15

W sesji wzięło udział 17 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 

Protokół spisała Małgorzata Wilk.
 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie  protokołu  z II sesji.
4.Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5.Odpowiedzi  na  interpelacje  i zapytania.
6.Podjęcie  uchwały Nr III/.../06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29   grudnia  2006 roku  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w   Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania , na których realizacje przeznacza  się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/268/05 Rady  Powiatu w Mogilnie z  dnia 29.12.2005r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego  na  2006r.
8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
9.Uchwalenie budżetu na rok 2007:
 a) przedstawienie  przez  Zarząd  projektu  uchwały budżetowej   wraz  z  uzasadnieniem,
 b)przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych
 c)przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,
 d)dyskusja  nad  poprawkami   i  ich przegłosowanie, 
 e)głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia 
    budżetu na rok 2007.
10. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
11. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
12. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i
      mieszkańców.
13. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
14. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
15. Zakończenie.


Ad. 1
a)
Przewodniczący  stwierdził  kworum  do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący  przedstawił  porządek obrad  III sesji, a  następnie  odczytał  pismo  od  Zarządu  Powiatu  o wprowadzenie  zmiany  porządku  posiedzenia,  następnie  poddał  pod  głosowanie  rozszerzony  porządek  posiedzenia  III sesji.
Za  głosowało  17  radnych .

Ad. 3  
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  protokół   z II sesji  Rady  Powiatu.
Za  głosowało  16  radnych,
Wstrzymał  się  1  radny. ( radny  J. Szczotka)

Ad. 4
Radny  Jerzy  Szczotka  zapytał  czy  wpłynęła  odpowiedź  od  komisarza wyborczego? Następnie  zapytał  jak  zrealizowano  uchwałę  dotyczącą  rezolucji?
Radny  Krzysztof  Szarzyński  skierował  pytanie  do  Dyrektor Zarządu  Dróg Powiatowych,  jaka  jest  możliwość  w  części  wschodniej  powiatu  utrzymania  dróg , następne  pytanie  skierował  do  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  , kiedy  jest   planowany   remont  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w  Markowicach   i  kiedy  odpowiednio  będzie    wyposażona  apteka  szpitalna  w  Strzelnie ? Kolejne  pytanie  zadał  Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu Pracy ,  jaka  jest  efektywność  zatrudniania  na  staż ?
Wicestarosta   Przemysław  Zowczak,  poprosił  o  odpowiedź  na  piśmie, a zwrócił  się   z  pytaniem  do  Dyrektor Zarządu  Dróg Powiatowych, stwierdził,  że  oznakowana  została  poziomo  ulica  Raj  i  Cieślewicza   w  Strzelnie,  zapytał  jak  wygląda  plan  organizacji  ruchu  na  tych  ulicach,  ponieważ  tym  oznakowaniem  zaskoczony  był   sam   burmistrz  Strzelna. 
Radny  Krzysztof  Mleczko  podziękował    Dyrektor Zarządu  Dróg Powiatowych   za  roboty  na  drodze  do  Witkowa  i  prosił  o  dalsze , następnie  do  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  zwrócił  się  z  pytaniem,  dlaczego  tak  jest ,  że  bezrobotni  otrzymują  kuroniówkę  przez  Bank  Spółdzielczy  w  Strzelnie,  a  gotowość  do  pracy  podpisują  w  biurze Powiatowego Urzędu Pracy,  dlatego  że  podobno  jest  takie  zarządzenie  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Radny  Krzysztof  Laskowski  zwrócił  się  do  Dyrektor Zarządu  Dróg Powiatowych  o  przygotowanie  w  rozbiciu na  gminy   robót  drogowych.

Ad. 5
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odpowiedział ,  że  od  komisarza  nie  otrzymał   odpowiedzi, natomiast  jeśli  chodzi  o  wykonanie  uchwały  tak  jak  postanowiliśmy przyjąć  tak  też  wykonaliśmy.

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Janina  Michalak , stwierdziła,  że  chyba  Radnemu  Krzysztofowi  Szarzyńskiemu  chodziło  o  obwody  drogowe,  Powiat  nie  dysponuje  takimi  budowami,  aby  zrobić  obwód,  w  Jeziorach Wielkich   i  Strzelnie  istnieją  grupy  robocze,  które  kontrolują  i  utrzymują  te  drogi.
Radny  Krzysztof  Szarzyński   dopowiedział,  że  chodzi  właśnie  o  zmniejszenie  kosztów.
Dyrektor  Janina  Michalak   powiedziała,  że  w  czasie  takiego  objazdu,  jaki wykonują  pracownicy,  już  kontrolują  te  drogi.
Radny  Krzysztof  Szarzyński  zwrócił  się  o  pisemne  zestawienie  kosztów  utrzymania  dróg.
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że  Dyrektor  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie  Jerzy  Kriger  nie  mógł  przybyć  na  sesje , ze  względu  na  zakończenie  inwestycji  w  Szpitalu  w  Mogilnie,  dlatego  na  interpelacje  Pana  Krzysztofa  Szarzyńskiego  odpowie  na  piśmie.

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy   Stanisław Lenz,  odpowiedział, myślę  że  Panu Radnemu  Szarzyńskiemu    chodzi  o  efektywność  odbywania  stażu  w  jednostkach  podległych  Starostwu, ta  efektywność  jest  duża , natomiast  jest  mniejsza  w innych  zakładach    pracy,  rozpatrujemy  te  wnioski  tych  zakładów , które  wydłużają  zatrudnienie.
Następnie  odpowiedział  Panu   Radnemu  Mleczko,  nie  jest  tak  jak  Pan  Radny  powiedział ,  wysyłamy  stażystów  z  listami   do  gmin  i  tam  bezrobotni   z  prawem  do  zasiłku   podpisują  gotowość  do  pracy,  natomiast  bez  prawa  do  zasiłku  przyjeżdżają  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  ponieważ  jest  także  część  tych  osób  nie  podpisuje  gotowości  do  pracy,  bo  powyjeżdżali  za  granicę  i  czekanie  na  nich  w  gminach  mija  się  z  celem.
Radny  Krzysztof  Mleczko  powiedział,  ze  nie  chodzi  mu  o  osoby,  które nie   pobierają   zasiłku,  a  wyjechały za  granicę ,  powiedział,  że  mówi  o  osobach,  które  muszą  przyjechać  do  Mogilna,  a  mogli  by  podpisać  w  Strzelnie.
Dyrektor  Stanisław  Lenz  odpowiedział,  że  nikt  nie  musi  jeździć  do   Urzędu  Pracy,  proszę  o  sprawdzenie  tego, bo  to  jakieś  nieporozumienie.

Ad. 6
Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.7
Skarbnik Karina  Kostyra   poinformowała  radnych  o  zmianie  źródła  finansowania poszczególnych  wydatków,  proponujemy  braki  w  dochodach  pokryć  wpływami    z  opłat  komunikacyjnych, następnie  w  ZSZ w  Strzelnie  doszła  darowizna, a  ZS w  Bielicach  remont  stołówki.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r, który w związku z pomyłką skorygował Przewodniczący Rady.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały zgodnie z załącznikiem oraz zapytał czy są uwagi do projektu.
Radny  Jerzy  Szczotka  zapytał ,  czy  Komisja  nie  powinna  zrobić  inwentaryzacji  majątku  powiatu?
Radny Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  w  planie  dokonano  zmian  po  posiedzeniach  komisji?
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odpowiedział,  że  majątek  powiatu  mamy  ujęty  w  budżecie.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  odpowiedział,  że  są  zmiany,  dopisano  gospodarkę  finansową   w  kontrolowanej  jednostce   tzn. w  Zespole Szkół w Bielicach, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w  Szerzawach , Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  dla  chłopców  w  Strzelnie ,  w  Domu Pomocy Społecznej w  Siemionkach.
Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Szarzyński  odczytał projekt zgodnie  z  załącznikiem  rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
Radny  Krzysztof  Mleczko  zapytał,  czy  członkowie  Komisji  Rewizyjnej    są  kompetentni  do  kontroli  zabezpieczenia  BHP i  p. poż.,  przecież  od  tego  są  specjalne  służby, wniósł  o  wykreślenie  tego  zapisu.
Przewodniczący  Rady  wniosek  Radnego  Mleczki   poddał  pod  głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących   wniosek   został przyjęty,  a  zapis  o  zabezpieczeniu  BHP i p. poż,  wykreślony. (  w  głosowaniu  nie  brał  udziału  Radny  Jerzy  Szczotka)
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (  w  głosowaniu  nie  brał  udziału  Radny  Jerzy  Szczotka)

Po 10  minutowej   przerwie  Przewodniczący w  imieniu  Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego wręczył  medale  od  Ministra  Rolnictwa  „Zasłużony  dla  Rolnictwa” Panu  Radnemu Jerzemu  Szczotce, Panu Stanisławowi  Wotasińskiemu  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  w  Bielicach, Panu  Karolowi  Dłutkowskiemu  i  Staroście  Tomaszowi  Barczakowi.

Ad. 9   
a)
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  oddał  głos  Przewodniczącemu  Zarządu  Staroście  Tomaszowi  Barczakowi.
Starosta   Tomasz  Barczak  poinformował  Radnych,  że  w  projekcie  uchwały budżetowej  należy  nanieś  poprawkę , tzn. dodać  9  tys. zł,  są  to  środki  od  Marszałka  Województwa  na  stypendia  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych,  ta  poprawka omawiana  była  na  posiedzeniach  komisji.
b)
Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Jerzy  Szczotka  odczytał  opinię  Komisji   Stałych   z  dnia  29 grudnia  2006r.  o  projekcie  budżetu na  rok  2007
Przewodniczący  Rady  zauważył, że  na  inwestycje  jest  w  projekcie  inna  kwot, niż  ta  którą Przewodniczący Komisji  odczytał.
Przewodniczący  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  nie  wliczył  zakupów  inwestycyjnych.
c)
Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał opinię   Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  o  projekcie  budżetu  ,
d)
Dyskusji  nad  poprawkami   nie  było. 
 
Radny  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że   w  imieniu  swoim  i  klubu  „PIAST”  uważa,  że  budżet  nie  jest  rozwojowy,  ale  konsumpcyjny  i  dlatego  nie  poprą  tego  budżetu.
Radny  Tadeusz  Szymański  poinformował  Przewodniczącego,  że  Pan  Starosta  zgłosił  poprawkę  do  budżetu,  którą  nie  poddał  pod  głosowanie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poddał  pod  głosowanie  poprawkę  w  kwocie  9 tyś.  od  Marszałka  Województwa  na  stypendia.  
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących   poprawka     została  przyjęta.
e)
Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie  uchwalenia  budżetu  na  rok  2007.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, przeciw 0 i przy 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 10
Do  sprawozdania  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny   pytań  i  uwag  nie  było.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  zbyt późno  otrzymują  Panowie Radni   sprawozdanie, ale  po  nowym  roku  postaramy się  dostarczać  Panom  wcześniej, to  co jest  w  sprawozdaniu jest  odzwierciedleniem  tego co  było  na  posiedzeniach  Zarządu.

Ad. 11
Nie  było.

Ad. 12
Nie było.

Ad. 13
Nie  było.

Ad. 14
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  chciał  wyjaśnić  podstawową  rzecz ,  że  za  moment  nie  będę  atakował,  ale  będę  się  bronił, mam  takie  prawo,  zostałem  zaatakowany przez  pewnego  Pana,  który  siedzi  tutaj  opublikował, swój  list  zatytułowany  „Wicestarosta  leczy  w  taki  sposób  moralnego  kaca” ,  proszę  Państwa  chciałem  odnieś  się  do  tego  co  zostało  w  tym  liście  napisane,  cytuję : „przez  wiele  lat  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  publicznie głosił ,  że  nigdy  nie  mógł  by  się  skompromitować i  wejść  w  koalicję  z  ugrupowaniami,  które  mają  w  swojej   korzenie  w  PRL  -u ,gdyż  jest   to  wbrew  wyznawanym przez  niego   zasadom i  wartościom”,  dalej  cytować  tego  nie  będę,  otóż  proszę  Państwa  sprawa  pierwsza  jest  taka,  że   nie  przypominam sobie ,  żebym  kiedyś ,  kiedykolwiek taką  deklaracje  składał,   to  raz,  dwa  co  do ugrupowań,  które  mają  swoje  korzenie  w  PRL – u, proszę  Państwa  wiele  różnych  ugrupowań ma  swoje  korzenie  w  PRL – u   i  nie  sądzę  żeby  to  było  czymś  hańbiącym ,  przypomnę  że  w  PRL -  u  swoje  korzenie  w  sensie  po prostu  początku  istnienia ,  w  tym  sensie  mówię,  przypomnę  1956  rok powstanie  Klubu  Inteligencji  Katolickiej, 1980  roku  powstała  „Solidarność”  ,więc    wrzucanie  wszystkich  do  jednego worka ,  wszystkich  do  jednego  worka  jest  absolutnie  nie  właściwe ,  proszę  Państwa ,  kolejna  historia właściwie  nie  zostało  tu  określone  o  które  ugrupowanie  chodzi ,  sensu  stricte  koalicja  to  są  te  ugrupowania,  które  w  jakiś  sposób  mają  swój  udział ,  to  wynika  bądź  z  umowy,  bądź  z  faktu  zasiadania  w  organie  wykonawczym,  sensu  largo,  to  może  być  znaczenie  dużo  szersze  tego  pojęcia,  przypomnę  że  przed  4 - laty  tamtej  koalicji  uczestniczył  też  „PIAST”,  uczestniczył  też  „Samorządni  niezależni”,  wcześniej,  i  jeśli  chodzi  o  to  kto był  reprezentowany   w  ten  sposób,  które  ugrupowania reprezentowane   były  w  prezydium  rady ,  proszę  Państwa  też  było  reprezentowane  SLD , i  nikt  z  tego  tytułu  nikt  nikomu  nie  czynił  zarzutu ,  natomiast  co  do  innych  ugrupowań,  jeśli  chodzi  o  PSL ,  to  tutaj jest  dużym  nadużyciem ,  zresztą  nie  akurat  w  okresie  PRL – u ,  jeśli  chodzi  o  „Przymierze” to  też  nie  ma  żadnego  związku  z  tamtym  okresem ,  tak  więc  jest  proszę  Państwa  totalną  nie prawdą ,  totalnym  absurdem. Proszę  Państwa ,  kwestia  kto  został  Przewodniczącym  Gospodarki  i Finansów , gdyby  decyzja  radnych  PSL- u   i  Przymierza  była  inna ,  powiem  tylko  w  ten  sposób,  ten  Pan  nie  zostałby  przewodniczącym   tej  komisji,  decyzja  taka,  że  ten  Pan  został,  został  nie  od  razu,  ale  został,  kolejna  historia  koncentruje  się tylko  na  wybranych  fragmentach  ze  względu na  obszerność  tego  stanowiska  nie  będę  polemizował  z  wszystkimi  jego  treściami,  kolejna  historia  dotycząca  BIELICE  - ROL,  otóż  sądzę ,  że  ten  tekst  podobnie  jak  i   odniesienie  się  do  mojej  osoby ,  iż  chodzi  o  osobę, która  była  w  komitecie  organizacyjnym  targów   BIELICE – ROL,  i  rzeczywiście   byłem  w  tej  pierwszej  edycji  targów  w  komitecie  organizacyjnym ,  później  sam  z  tego komitetu   zrezygnowałem ,otóż  proszę  Państwa  no niby  drobiazg, warto  dodać,  że  jest  to impreza  samofinansująca  się ,  wystarczył  tylko  zapał ,  sumienna  praca ,  otóż  proszę  Państwa jest  to  impreza  samofinansująca  się  na  ten  temat więcej   wypowiadać  się  nie  będę  ,  natomiast  proszę  Państwa  co  do  jeszcze  i  samych  targów  i  co  do  powołania  tego  ośrodka  szkoleniowego   na  bazie  Bielic,  to  proszę  Państwa  chciałem  zacytować  §78 ust. 1 i  2 statutu  naszego ,  który  mówi, iż    Zarząd  mieniem  powiatu  i  jego  ochrona  powinny  być  wykonywane  ze  szczególna  starannością , szczególną,  ust. 2 czyli  za  to  odpowiedzialnym  jest Zarząd  Powiatu ,  jeśli  ktoś  ma  jakieś  wątpliwości  ,  jeśli  ktoś  chce  wykonać  co  jest  zapisane  w  statucie ,  ma  pytania  to  wcale  nie  jest  sypaniem  piachu  w  tryby ,  to  jest  po prostu  wykonywaniem  swoich  podstawowych  i  ustawowych  obowiązków  ,  to  są  rzeczy  których  nie  wolno  mylić, jeśli  chodzi o  ośrodek  szkoleniowy ,  człowiek  który  to  napisał  nie  wie  o  czym  mówi ,  pytałem  wielokrotnie  tego  Pana  o  jaka  formułę  chodzi, czy  chodzi  o  formułę  pokazów  rolnych,  pokazów  które  odbywały  się  nawiasem  mówiąc  od  zawsze  w  Bielicach,  pokazów  o  których  wielokrotnie  pisała  lokalna  prasa ,  to  się  działo  zawsze,  czy  chodzi  tez  o  formy  bardziej  zinstytucjonalizowane,  ale  forma  bardziej  zinstytucjonalizowana ,  proszę  Państwa  wymaga  zupełnie  innych działań,  albo  wtedy  mówimy  o  formie  fundacji  gospodarstwa  pomocniczego,  szkoły  publicznej  bądź  nie  publicznej,  mówimy  proszę  Państwa  o  rzeczach   w  którym  swój udział  musi  mieć  właściwa   komisja  rady,  musi  mieć  swój udział  zarząd  i  musi  mieć  udział  cała  rada  i  to  ma  być  w  jakiś  sposób  zinstytucjonalizowane ,  i  proszę  Państwa,  że  ktoś  chce  realizować   cel  szczytny   społecznie  wcale  nie  znaczy,  że  jemu wszystko  wolno,  nawet  i  wtedy  kiedy cel  jest  szczytny ,  trzeba  się  podporządkować  prawu,  trzeba  się  podporządkować  pewnym  regułom,  które  nas wszystkich  po  prostu obowiązują . Proszę  Państwa,  kolejny  cytat:  po drugie  trudno  byłoby  się  nam  odnaleźć, w  koalicji,  która  w  obronie  autorów  stanu  wojennego  tj. WRON,  Jaruzelskiego oraz  SB –ków, proszę  Państwa ,  wypraszam  sobie , wypraszam  sobie, że  ja  w  czyjejś  obronie ,  to  nie  tak  proszę  sobie  przypomnieć i  zajrzeć  w  tekst  co  ta  rada  uchwaliła,  tam  jest  wyraźnie  napisane,  nasz  stosunek  do  tamtego  okresu,  tam  jest  wyraźnie  zapisany  nasz  szacunek  dla  ofiar, natomiast  Pan  próbował  to  wykorzystać ,  trzeba  było  wcześniej  przed  sesją,  przyjść  uzgodnić,  to było  zamierzonym  celem,  wiele  rzeczy  na  to  wskazuje, powiem   w  ten  sposób,  gdyby  sytuacja  odwrotna,  gdyby  było  tak  ta  wersja,  którą  rada  przyjęła, usuwana  jako  pierwsza  i  nie  przeszła,  ja  bym  zagłosował ,  za  ta  pańską  wersja  dlatego  bo  mnie  chodziło  o  honorowanie  ofiar  stanu  wojennego ,  pisze  Pan,  że  Wicestarosta  leczy  kaca  moralnego ,  proszę  Pana  leczę  kaca  moralnego ,  nie  dlatego  że  jestem  w  tej  samej  koalicji,  z  PSL,  czy też  w  jakieś   z  innymi  ugrupowaniami,  leczę  po prostu  sobie  kaca  moralnego,   dlatego  że  dwa  razy  startowałem  z  tej  samej  listy  co i   Pan  startował, dziękuje.
Radny  Jerzy Szczotka  skoro  została  przyjęta  taka  forma  zwrotu  ten  „Pan”, temu  „Panu” więc  temu  Panu  który  mówił  przede  mną  odpowiem ,  że  tytuł  nie  pochodzi  ode  mnie ,  to  jest  pierwsza  sprawa ,  i  proszę  nie  mieć  za  to  do  mnie  pretensji, odpowiem temu  Panu , jeżeli  chodzi  o  korzenie  ugrupowań  które  mają  swoje  korzenie  w  PRL – u ,  trudno  byłoby  tak  zamanipulować  całym  społeczeństwem  Polskim, żeby  wmówić,  że  Solidarność  i  KIK ,ma  swoje  korzenie  w  ideologii  PRL- owskiej , to chyba  przedszkolak  nawet  w  to   nie  uwierzy, ale  skoro  ktoś  tak  myśli  ma  prawo, żyjemy  w  wolnym  kraju to  wolność  myśli  jest  bardzo  szeroka i  ja  nie  będę  mówił,  że  ten  Pan  się  myli,  może  ma  rację ,  tylko  że  to  oceniają  fakty ,  fakty  nie tylko  historyczne, ale  także  zwykłe  codzienne,  odpowiem  też  temu  Panu,  w  ten sposób,  że  mój  stosunek  do  tego  kto   jak  głosował za  rezolucją  odnosi  tylko  i  wyłącznie  w  tej  kwestii, że została  odrzucona  część  .  która  potępiała  autorów  stanu  wojennego  za  którą  Pan  głosował ,  wiec  proszę  mnie  tutaj  nie  obarczać  jakimś  mijaniem się  z  prawdą  bo  fakty są  takie  jakie  są  ,  nie  może  być  potępienia  stanu  wojennego,  bez  potępienia  jego  autorów , cześ   można  oddać  ofiarom ,  ale  także  należy  wyraźnie  powiedzieć  czyje    to  są  ofiary  ,  to  ofiary  WRON- y  ,  Jaruzelskiego  i  dyktatury  komunistycznej ,  ale  o  tym  już  nikt  nie  chce  pamiętać ,  to  po prostu   trzeba  wymazać ,  nie  było  ani  WRON- y,  ani  Jaruzelskiego  ,  ani  dyktatury  komunistycznej ,  były  ofiary -  czego  ? -  losu ! ,  pytam  - losu? ,  ja  słucham  różnych  rzeczy, słuchają  tu  też  wszyscy  tu  obecni , ja  sobie  nie  przypominam  w  którymkolwiek  momencie  rozminąłem  się  z  prawdą  , bo  mój  list  był  odpowiedzią  na  prowokację  ,  na  zwykła  prowokację ,  ktoś ,  a  dokładnie  ten  Pan  który  przede  mną  mówił  ,  mówi  że  wszyscy  są   w  koalicji , mógłbym  powiedzieć  tak,  ja  sobie  wypraszam, ale  ja  tak  nie będę  mówił ,  bo  ten Pan  ma  tak  prawo  tak  twierdzić, żyjemy  w  wolnym  kraju, nasza  różnica  polega  na  tym  , że  z  góry ten  Pan  zakłada  ,  że  pewnie  ja  będę  sypał  piach  w  tryby  ,  ale  Se  nie  przypominam  żebym  coś  takiego  robił,  co  mogłoby  dać  do  myślenia   w  sposób  wszystkim  obserwatorom ,  aj  jestem  bardzo  krytyczny  czasami,  czasami  radykalny  w  swoich  opiniach ,  ale  to  wcale  nie  znaczy  , że  ja  sypie  piach  w  tryby,  ja  jestem  otwarty  na  pracę  społeczną  ,  jeżeli  są  decyzje  zbieram  je  i  wielu  ludzi włącza   się  w  te  działania,  wspomaga  ,  coś  robimy  dobrego,  ale  ten  Pan,  który  przede mną  mówił ,  nie  chce  się  włączyć ,  ale  to  już  nie  moja  wina,  ja  nie  chciałbym  roztrząsać  tego  listu  na  jakieś  tam  cytaty,  słowa, określenia ,  wyrażenia ,  ja  tylko  twierdzę  ,  że  w  żadnym momencie   nie  rozminąłem  się  z  prawdą   w  treści swojego  listu,  dziękuje.
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  proszę  Pana ,  Pan  w  swoim liście  nie  napisał  w  ideologii  PRL -   u,  a  w  PRL – u ,a  początek  w  PRL -  u   miały  bardzo  różne  ugrupowania  i  tego  po prostu  nie  należy  wrzucać  do  jednego  kotła  ,  natomiast  proszę  Pana  w  moim  piśmie  nie  ma  nic  na  temat  tego  że  wszyscy  jesteśmy  w  koalicji,  mało  tego  sugeruje  moje  pismo  coś  zupełnie  innego ,  polemizuję  zupełnie  z  innym artykułem,  jeśli   nie   potrafi  Pan  przeczytać  ze  zrozumieniem  ,  pański problem,  proszę  Pana  jeśli  chodzi   jeszcze  o  stan  wojenny ,  musi  Pan  sobie  zdawać  sprawę  z  tego  że  historycy  w  dalszym  ciągu  oceniają  ,  czy  generał  Jaruzelski  działał  w  stanie  wyższej  konieczności , czy  tez  nie   działa  w  stanie  wyższej  konieczności ,  zdania  historyków  do  dzisiaj  są  bardzo  podzielone ,  moje  stanowisko  prywatnie  jest  takie  , że  nie  można  mówić  o  tym  iż  działał  w  stanie  wyższej  konieczności,  ale   ja   mogę  swojego  stanowiska  narzucać  innym  to  nie  jest moją  rolą  w  tej  sali  ,  w  tej sali ja  mogę  i  powinienem pochylić  się  nad  ofiarami  stanu  wojennego,  w  tej  sali  ja  mogę  i   powinienem   potępić  samo  wprowadzenie  stanu  wojennego,  to zostało  zrobione, dla  mnie  proszę  Pana  najważniejszą  rzeczą  są  ofiary  tego  stanu  wojennego , natomiast  Pan  doprowadził  do  takie  sytuacji  ,  że   nie  wszyscy  na  tej  sali głosowali  za  rezolucją,  która   pochylała  się  nad  ofiarami  stanu  wojennego  ,  Pan  w  zupełnie  w  innym  miejscu  kładzie  akcent ,  wstyd  mi  jest  jak  słucham  Pana .
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  ,  powiedział,  że  niech to  będzie  ostatnia  sesja,  która  będzie  zajmowała  się  bardzo  kontrowersyjnymi,  sprzecznymi   z  punktu  widzenia  oceny  wielu  ludzi  faktami,  my  jesteśmy  za  mali  żeby  tutaj  dochodzić  sedna. uzgodniliśmy  stanowisko  i  poprzestańmy na  tym ,  po  za  tym  chciałem również  powiedzieć  , że  sesja  Rady  Powiatu  naprawdę  nie  jest odpowiednim  miejscem  to  forum  do  tego  aby  na  tematy  tak  drobiazgowo  , tak  politycznie ,  często  bardzo  osobiste  przemyślenia,  swoją  postawą  do  tego  aby  pozostała  część  sali ,  krótko  mówiąc  biernie  ale  brała  udział ,  myślę  że  to  powinno  być  po  raz  ostatni,   jest  stary   rok  abyśmy  w  nowym  roku , jeśli  jeszcze  będę  przewodniczącym nie  pozwolę  na  tego  rodzaju dyskusję,  ponieważ  uznaje  to  za  naruszenie  pewnych  dobrych  zwyczajów ,  które   na  sesjach  jakiejkolwiek  rady  powinny  mieć  miejsce. , natomiast  na  tego  rodzaju  dywagacje,   rozpamiętywania  ,  dialog ,  dyskusję  ,  polemikę  wydaje  mi  się  że  są  inne  możliwości  sobie  nawzajem   pewne  rzeczy   wyjaśnić   i  dlatego  jestem  bardzo  przeciwny  takim  prowadzeniu,  takich  tematów  z  obrad  sesji  Rady  Powiatu,  naprawdę  zapraszam  do  skorzystania  z  innych możliwości  nie  zamykając  ust,  każdy  ma  prawo  ,natomiast  zwarzmy   na  to  co,  gdzie  i w  jakim  miejscu  należy  czynić.
Radny  Jerzy  Szczotka  ,  ja  rzeczywiście  jak  Pan  powiedział  skorzystałem   z  innej  formy  dyskusji  publicznej ,  ale  ta  debata,  ta  inna  forma  przeniosła  się  na  sesję  i  chce  tylko  zwrócić  uwagę  na  jedna  rzecz,  że  padło  coś  takiego,  taki  zarzut,   że  ja  powinienem    przyjść  i  uzgodnić,  do  kogo ,  to  przecież  Zarząd  przygotowuje  projekty  uchwał   i  Zarząd  o  tej  rocznicy powinien  pamiętać ,  bo  to  jest  tak  istotna  rocznica,  data  tej  nowoczesnej  historii , że  nikt  nie  powinien  o tym  zapominać  i  Panie  Przewodniczący,  dlaczego  stawia  się  zarzuty  osobie,  która  che  żeby  ta  prawda  dotarła  do  szerokiej  rzeszy  społeczeństwa  ,  bo to  czy  to  jest,  czy  Jaruzelski   działał  w  wyższej  konieczności,  czy  nie  , to  jest  rozstrzygnięte,  przytoczę  cytaty  z  biura  politycznego  KC PZPR   tego  wielkiego brata ,  tam  sam  Susłom  powiedział ; Solidarność  przejmie  władzę  w  Polsce , to  tylko  to się  stanie  nic  więcej, i  to  Jaruzelski  naciskał  na  interwencje  wojsk  radzieckich,  proszę  więcej  nie  używać  takich  argumentów,  że  nie  wiadomo  kto  jest  odpowiedzialny   za  stan  wojenny  i  czy  Jaruzelski  działał  w  wyższej  konieczności,  bo  to jest rozstrzygnięte  już  dawno ,  dziękuje.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka,  powiedział,  że  rozumie, że  jeżeli jest skierowany  zarzut  to  proszę  go  skierować  w  odpowiednie  miejsce,  bo  wypowiada  się  Pan bardzo  ogólnie,  bo  tak   jakby   zostajemy  wszyscy   postawieni  przed,  nie  wiem  czy  ja  też  się  tak  zachowywałem,  czy  nie, czy   kolejni  radni,  bardzo  proszę  jeśli  już  rozmawiamy,  rozmawiajmy  precyzyjnie.
Rady  Dariusz  Kurzawa,  powiedział,  że  chciał powiedzieć  dwa  zdania,  ponieważ  tutaj  Pan  Szczotka  użył  sformułowania,  że  znane  są    wszystkie,  z  moich  doświadczeń  badawczych  ,  a  nie  są  one  najmniejsze  wynika  że  my  znamy  zaledwie  20  -  30  %  wartości  archiwów  sowieckich ,  oraz  również  naszych  także  formowanie  tego  typu wniosków  jest   zbyt radykalne ,  nawet  na  to  sobie  nie  pozwalają  zawodowi  historycy,  którzy   od  wielu  dziesiątków  lat  zajmują    się     tymi  sprawami  ,  także  prosiłbym,  aby  nie  zajmować  się  tym,  bo  nie  znamy  od  początku ,  z  tego  co  pamiętam  to  Borys  Jelcyn  przywiózł  archiwa  dotyczące  Katynia,  ora z  okoliczności  stanu  wojennego ,  ale  przywiózł  tylko  to  co  zostało  przebrane i  to  co  zostało  wybrane,  że  nie  znamy  wszystkich  dokumentów  i  jeszcze  taki  mój  apel,  może  zbyt  górnolotnie  to zabrzmi, ale  drodzy  Państwo  ciszej  nad   tą  trumną,  po prostu,  dziękuję.
Starosta  Tomasz  Barczak,  zwrócił  się  do  gości  radnych,  podziękował  radnym,  że  przegłosowali  budżet na  2007  rok, jak  Państwo  wiecie  jest  podstawa  do  tego  abyśmy  działali  dobrze,  jest   to  budżet  taki  na  jaki  pozwalają  pieniądze,  my  byśmy  chcieli  mieć   inwestycji    bardzo   dużo  i  szeroko,  mam  nadzieje  że  wspólnie  dyskutując na  tej  sali,  na  komisjach ,  nad  merytoryką,  nad  gospodarką,  społeczeństwem, co  zrobić,  żeby  zrobić  to  dobrze ,  użyć  tam,  na pewno  zrobimy  to  wspólnie    o  wiele  więcej ,  ten  budżet  w  tej  chwili  jest  takim  wyważonym  i  pewnym ,  ten  budżet   pozwala  nam  funkcjonować    do  końca  roku  pewnie  możemy funkcjonować  jako  powiat  mogileński. Zapewniam  że  jest  wyważony ostrożnie  i  dokładnie,  a jak  wiemy  z  doświadczenia  poprzedniego  roku  są  pewne  przyczółki  zrobione  po  środki  zewnątrz ,  dlatego  dziwie  się  bardzo  że  w  komisjach  było  głosowane  za,  a  tu  teraz  panowie  wstrzymaliście  się,  jest to  wola  radnych, ma  każdy  prawo, jest   to  budżet  że  będziemy  mogli  spokojnie  przejść  przez  rok  2007,  natomiast  pozostałym  radny  dziękuje  bardzo  za  przegłosowanie  tego  budżetu,  również  dziękuje  bardzo  Pani  Skarbnik,  która  się  przy  nim  napracowała, jak  i  również  członkom  Zarządu,  dyskusję  były  dość  długie  i  burzliwe,  ale  to  się  odbywa  w  tak  ważnych  kwestiach,  teraz druga  sprawa  jako  przedstawiciel  Zarządu  dziwie  się  stanowisku  Pana  Radnego  Szczotki, że  mówi  ze  to  powinien  Zarząd  z  tym  wyjść,  ja  myślę  że  byliśmy  przygotowani,  że  minutą  ciszy  uczcimy,  stało  się  inaczej, stało  się  tak  jak  się  stało,  że  Zarząd  nie  pamięta.,  nic  nie  pamięta,  proszę  nie  używać  takiego  sformułowania  pod  adresem Zarządu ,  bo  jest  mi  przykro,  bo  komunistą  nie  byłem  i  mam  nadzieję  że  nikt  mi  tego  nie  zarzuca,  ja  mogę  wszystko  przyjąć  na  swoje  barki, ale  tego  sformułowania  bardzo  bym  sobie  życzył  pod  adresem  mojej  osoby  nie  używać, dziękuje.
Starosta  złożył  życzenia  noworoczne.
Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  na  badania  historyczne  i  wyroki  musimy  poczekać,  następnie  podziękował  i  złożył  życzenia  noworoczne.

Ad. 15
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 11.20.
 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-12 09:23:59
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-28 09:28:41
Ostatnia zmiana:2007-03-28 09:28:41
Ilość wyświetleń:624

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij