Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 176/06

PROTOKÓŁ Nr 176/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 19 września 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.
4.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniu chronionym.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego położonego w Mogilnie w budynkach przy ul.Ogrodowej 10.
10.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach samochodu osobowego do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
11.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12.Przedstawienie opinii RIO z Bydgoszczy w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mogilnie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r.
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.


Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

Ad.3
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu oraz przedstawił pismo Radnego Piotra Pieszaka w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego w związku z objęciem funkcji dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzelnie.

Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać uchwałę pod obrady rady.

Ad.4
Gabriela Stachowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniu chronionym.

Jan Gwiazda Członek Zarządu zauważył niespójność w załączniku nr 2 uchwały w § 5 ust.3 pkt.2. Zaznaczył, że nie ma możliwości rozliczania doprowadzenia zimnej wody i ścieków wg. wskazań podlicznika bezpośrednio z Zakładem Gospodarki Komunalnej, takie rozliczenie może się odbyć poprzez ryczałt.

Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać uchwałę pod obrady rady po uwzględnieniu poprawki.

Ad.5
Gabriela Stachowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła uchwałę rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Henryk Przybysz Członek Zarządu zapytał, czym podyktowane były zmiany w budżecie?

Gabriela Stachowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie stwierdziła, że nie wykorzystano środków przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne (osoby zrezygnowały) a wniosków na sprzęt ortopedyczny jest dużo, –dlatego zaproponowano przesunięcie środków.

Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać uchwałę pod obrady rady.

Ad.6

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 380/06.


Ad.7

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać uchwałę pod obrady rady.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać uchwałę pod obrady rady.

Ad.9
Magdalena Szwarckop z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego położonego w Mogilnie w budynkach przy ul.Ogrodowej 10.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr381/06.

Ad.10
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach samochodu osobowego do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie wraz z wnioskiem DPS Siemionki.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 382/06.

Ad.11
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

Ad.12
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pozytywną opinię RIO z Bydgoszczy w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mogilnie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r.

Ad.13
Tomasz Barczak Starosta Mogileński zapytał zebranych czy istnieje możliwość dowozu sześcioro niepełnosprawnych dzieci z gminy Dąbrowa do SOSW w Szerzawach, samochodem szkolnym. Z takim pytaniem zwróciła się Pani Wójt Gminy Dąbrowa. Dowóz dzieci jest zadaniem gminy.

Mirosław Gutowski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach stwierdził, że samochód do przewozu niepełnosprawnych dzieci został zakupiony ze środków PFRON i wg. wymogów może być używany wyłącznie na potrzeby szkoły. W przedstawionym przez Starostę przypadku dowóz dzieci byłby usługa dla gminy, na co nie pozwala PFRON. Z kierowcą musiałby jeździć opiekun. Jak wyglądałby przejazd, jaka to trasa?

Henryk Przybysz Członek Zarządu stwierdził, że dzieci mieszkają w wioskach na terenie gminy i trasa by obejmowała ok.50 km.

Mirosław Gutowski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach zapytał czy można by było połączyć dowóz dzieci niepełnosprawnych szkolnymi autobusami gminnymi.

Henryk Przybysz Członek Zarządu stwierdził, że wójt Gminy Dąbrowa myślała o dowozie dzieci autobusem Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bielic niestety trasa autobusu przebiega przez Strzelce i nie ma takiej możliwości.

Mirosław Gutowski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach zapytał, kto zapłaci za usługę?

Tomasz Barczak Starosta Mogileński zastanawiał się nad zleceniem usługi prywatnej osobie.

Mirosław Gutowski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach stwierdził, ze byłoby to najlepsze rozwiązanie.

Zarząd opowiedział się za powyższa propozycją.

Magdalena Szwarckop z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt umowy najmu części powierzchni dachu budynku szpitala w Strzelnie pod budowę stacji telefonii cyfrowej. Projekt umowy przesłała spółka Orion + z Torunia.
Zarząd stwierdził, że projekt umowy najmu ma wiele mankamentów (min.brak zapisu o darowiźnie, zgoda na samowolne powiększanie powierzchni, przedłużenie najmu na kolejne lata bez konieczności podpisywania nowej umowy, czynsz zaproponowano niższy niż uzgadniano a płatność zaproponowano kwartalną) i zlecił sporządzenie nowego projektu.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z prośba o rozpatrzenie możliwości podjęcia działań zmierzających do uzyskania brakujących elementów wymaganego przepisami ustawy standardu usług świadczonych Mieszkańcom Domu oraz będącego elementem „Programu naprawczego DPS” zatwierdzonego przez Rade Powiatu w Mogilnie. W obecnej sytuacji najwłaściwsza byłaby rozbudowa infrastruktury mieszkalnej i sanitariatów a także związanego z tym zaplecza technicznego dla ok.20 osób.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na podjecie działań w powyższej sprawie.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński poinformował o:
? rozstrzygniętych przetargach w ZS w Bielicach (na prase, traktor i pług),
? rozpoczęciu prac modernizacyjnych w SPZOZ Mogilno,
? prośbie adwokata A.Kacperskiego wynajmującego pomieszczenie w budynku przy ul.Sądowej o udostępnienie pomieszczenia z przeznaczeniem na toaletę, koszty remontu i wyposażenia pomieszczenia poniósłby zainteresowany,
  Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
? Zakończonej w starostwie kontroli RIO Bydgoszcz. Kontrola nie wskazała poważnych uchybień, wskazano brak kontroli wydatków (5%) w jednostkach powiatowych. Konieczne będzie zatrudnienie osoby.

Ad.14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-12 10:12:03
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:21:30
Ostatnia zmiana:2007-01-12 10:21:30
Ilość wyświetleń:1177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij