Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

2/06 z dn.21.12.2006r.

PROTOKÓŁ  Nr 2/06
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
z
  dnia  21 grudnia   2006r.

Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie.
2.      Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.      Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przekazania   w  formie  darowizny  będącego  w  używaniu  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  samochodu  osobowego na rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
4.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wynajmu  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Powiatu  Mogileńskiego, położonego  w  Mogilnie  w  budynku  przy  ul. Ogrodowej 10.
5.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  użyczenie  na  rzecz  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Mogilnie  pomieszczeń  stanowiących  własność  Powiatu  Mogileńskiego  znajdujących  się  w  budynku  przy  ul. Ogrodowej 10  w  Mogilnie.
6.    Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr III/.../06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29 grudnia  2006 roku  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania , na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.  Przedstawienie projektu  uchwały  w  sprawieNr III/   /06 Rady  Powiatu w      Mogilnie  w  sprawie   regulaminu  wynagradzania  nauczycieli na  rok 2007.
8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  umorzenia  wierzytelności  Powiatu        Mogileńskiego.
9.  Podjęcie  uchwały Zarządu   w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XLIII/268/05  Rady       Powiatu w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2005 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu      Powiatu  Mogileńskiego  na  2006r.
10.Przyjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania  osób   do  Zakładu  Opiekuńczo –     Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego    Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie. 
11.Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr III/.../06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia     29 grudnia  2006 roku  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  Kontroli   Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2007rok.
12.Opiniowanie  umowy  najmu  pomiędzy  Zarządem  Powiatu a Panem  Piotrem      Ogonowskim. 13.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego   posiedzenia.
14.Sprawy różne.
15. Zakończenie.

 Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad.2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 Ad.3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Sekretarza  Powiatu Krzysztofa Dobrychłop  o  przedstawienie  projektu  uchwały.

Sekretarz Krzysztof Dobrychłop przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie  przekazania   w  formie  darowizny  będącego  w  używaniu  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  samochodu  osobowego na rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 2/06.

Ad.4
Następnie Sekretarz przedstawił  projekt   uchwały  w  sprawie  wynajmu  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Powiatu  Mogileńskiego, położonego  w  Mogilnie  w  budynku  przy  ul. Ogrodowej 10.

Zarząd  wyraził  zgodę  na  wynajem lokalu  przedstawicielowi  Agenci Ubezpieczeniowej  w  budynku  przy  ul. Ogrodowej 10

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 3/06.

Ad. 5

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  użyczenie  na  rzecz  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Mogilnie  pomieszczeń  stanowiących  własność  Powiatu  Mogileńskiego  znajdujących  się  w  budynku  przy  ul. Ogrodowej 10  w  Mogilnie.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 4 /06.

Ad.6

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały  Nr III/.../06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej  zadania, na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  przyjął zmiany  i  skierował projekt uchwały pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu.  

Ad. 7

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwałyNr III/   /06 Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie   regulaminu  wynagradzania  nauczycieli na  rok 2007, jednocześnie  zaznaczył ,  że  pieniądze    te  same co  w  zeszłym  roku, a jedynie  zmienia  się  szata  graficzna  regulaminu.  Naczelnik poinformował  Zarząd o   wstępnej   akceptacji   regulaminu przez  związki    zawodowe.  

Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  skierował projekt uchwały pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu.  

Ad.8

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę.

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie umorzenia  wierzytelności  Powiatu   Mogileńskiego, jednocześnie  poinformowała, że  umorzenia  dotyczą  wierzytelności  wychowanków  Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w  Szerzawach. Po  przeanalizowaniu  sytuacji  finansowej  dłużników oraz  informacji z  Gminnych  Ośrodków  Pomocy  Społecznej  stwierdzono, że   ze  względu  na  trudną  sytuacje materialną  i  społeczną  ściągnięcie  należności  zagrażałoby    ważnym   interesom  dłużnika.  

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 5 /06. 

Ad.9

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XLIII/268/06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2005 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2006r.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 6 /06.

 Ad.10

Zarząd  Powiatu  podjął  cztery decyzje  kierujące   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.  

 Ad.11

Przewodniczący  przedstawił    projekt  uchwały  Nr III/.../06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie   w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2007rok.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  przyjął zmiany  i  skierował projekt uchwały pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu. 

 Ad.12

Zarząd  po  uszczegółowieniu  niektórych  zapisów  w  umowie  pozytywnie  zaopiniował  tekst  umowy  najmu  pomiędzy  Zarządem  Powiatu a Panem  Piotrem 

Ogonowskim. Przedmiotem  najmu  jest  część  II – go piętra internatu Zespołu  Szkół w  Bielicach  na  działalność  związaną  ze  szkoleniem  informatyków.

 Ad.13

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  poprzedniego   posiedzenia.

 Ad.14

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  odczytał  pismo od  Dyrektora  Zespołu  Szkół Zawodowych w  Strzelnie  w  sprawie  remontu  dachu  na  budynku  warsztatów  szkolnych i  Dyrektora  Zespołu  Szkół w  Bielicach  o  sposobie  prowadzenia  prac  adaptacyjnych  przez  Pana  Piotra  Ogonowskiego reprezentowanego  przez  Pana  Karola  Dłutkowskiego. Zarząd  postanowił, że tymi  sprawami  zajmie  się  na  następnym  posiedzeniu.

 Ad.15

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-12 09:56:13
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:02:21
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:08:33
Ilość wyświetleń:540
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij