Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

II/06 z dn.11.12.2006r.

Protokół Nr II/06

z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,

odbytej 11 grudnia 2006 r.

w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie

 w godzinach od 10.00 do 15.46

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Kozłowska.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił porządek obrad sesji zgodnie z załącznikiem oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad?

 

Radny Jerzy Szczotka poinformował zebranych o obchodach 25 rocznicy stanu wojennego za dwa dni, i w związku z tym zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad jako pkt.8 Przyjęcie uchwały na okoliczność 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy radny przygotował projekt uchwały?

 

Radny Jerzy Szczotka potwierdził.

 

Radny Jan Szarek zwrócił uwagę na niefortunne usytuowanie powołania komisji skrutacyjnej. Radny zwracał uwagę na to na poprzedniej sesji. Radny nie złożył wniosku, jeżeli radzie to odpowiada niech tak będzie. Jest to niezręczne, gdyż lepiej byłoby najpierw zgłosić kandydatów a potem powołać komisję skrutacyjną. Może zaistnieć nieprzyjemna sytuacja, gdy do komisji skrutacyjnej zostaną proponowani ci, którzy mają ochotę kandydować.

 

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie wniosek radnego J.Szczotka.

W wyniku głosowania 12 głosami za i przy 1 wstrzymujący wniosek został przyjęty.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie,

                a) stwierdzenie kworum.

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji poprzedniej Rady i I sesji nowej Rady.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Odpowiedzi na interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wstąpienia na miejsca wygasłych mandatów:

a)       w miejsce Pana Duszyńskiego Leszka Marka - Pan Gołaszewski Krzysztof Ryszard,

b)       w miejsce Pani Łagowskiej Stanisławy – Pan Basa Ryszard,

c)       w miejsce Pana Matczaka Ewarysta Zdzisława – Pan Szarzyński Krzysztof Jerzy,

7.       Złożenie ślubowania wstępujących radnych.

8.       Przyjęcie uchwały na okoliczność 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

9.       Powołanie komisji skrutacyjnej.

10.    Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:

a)       zgłaszanie kandydatów,

b)       pytania do kandydatów,

c)       przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),

d)       ogłoszenie wyników wyborów,

e)       podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu

11.    Wybór Starosty Mogileńskiego:

a)       zgłaszanie kandydatów,

b)       pytania do kandydatów,

c)       przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),

d)       ogłoszenie wyników wyborów,

e)       podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Mogileńskiego

12.    Wybór Członków Zarządu Powiatu w tym Wicestarosty:

a)       zgłoszenie kandydatów przez Starostę,

b)       pytania do kandydatów,

c)       przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),

d)       ogłoszenie wyników wyborów,

e)       podjęcie uchwały w sprawie powołania członków zarządu.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie i ustalenie ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

17.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

18.     Wnioski i oświadczenia radnych.

19.     Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

20.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

21.     Wolne głosy i sprawy różne.

22.     Zakończenie.

 

Więcej uwag nie było i w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

 

Ad.3

Do protokołu z LIII sesji Rady Powiatu (poprzedniej kadencji) uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Do protokołu z I sesji Rady Powiatu (nowej kadencji) uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

 

Ad.4

Radni nie zwrócili się z interpelacjami i zapytaniami.

 

Ad.5

Nie udzielono żadnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 

Ad.6

Na obrady o godz. 10.40 przybył radny Krzysztof Laskowski.

 

Podjęcie uchwał w sprawie wstąpienia na miejsca wygasłych mandatów:

 

a)       w miejsce Pana Duszyńskiego Leszka Marka - Pan Gołaszewski Krzysztof Ryszard,

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wstąpienia na miejsca wygasłego mandatu radnego pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

b)       w miejsce Pani Łagowskiej Stanisławy – Pan Basa Ryszard,

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wstąpienia na miejsca wygasłego mandatu radnego pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

 

c)       w miejsce Pana Matczaka Ewarysta Zdzisława – Pan Szarzyński Krzysztof Jerzy,

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wstąpienia na miejsca wygasłego mandatu radnego pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Ad.7

Radny junior Dariusz Kurzawa odczytał tekst roty a Przewodniczący Rady Powiatu wywołał radnych, którzy wstąpili w miejsce wygasłego mandatu i każdy mówił „ślubuję” a niektórzy dodali słowa „tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad.8

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały zgodnie z załącznikiem oraz zapytał czy są uwagi do projektu.

 

Radny Dariusz Kurzawa zaproponował usunięcie § 2 uchwały, ponieważ jako zawodowy historyk uważa, że z historią jest trochę jak z piramidami, aby ją całą zobaczyć trzeba się od niej odsunąć na pewną odległość i tak samo, jeżeli chodzi o ten protest jest jeszcze za wcześnie. Poza tym potępienie kogokolwiek przez Radę. Radny wcześniej nie słyszał o takowych. Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta do końca, nie ma wyroków sądowych określających winę Wojciech Jaruzelskiego, WRON i wszystkich osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. Dlatego zaproponował, aby Rada powstrzymała się przed gestami wybiegającymi zbyt mocno w przyszłość, pozostawmy ocenę osób i zdarzeń historii- zaapelował. Radny zgodził się z zapisami §1.

 

Radny Jerzy Szczotka został zaskoczony stwierdzeniem Radnego o wybieganiu w przyszłość. Radny nie wie, w jakim momencie wybiega w przyszłość, bo stan wojenny wprowadzono 25 lat temu i są dokładne badania historyczne i śledztwa prokuratorskie, które jednoznacznie stwierdzają bezprawne wprowadzenie stanu wojennego. Radnemu wydaje się, że poddawanie pod wątpliwość stwierdzeń prokuratorskich czy instytucji państwowych demokratycznych jest dziwne. Należy rozróżnić historie od propagandy, która twierdzi, że nie ma winnych stanu wojennego i ofiar, bo była taka konieczność. Nie było takiej konieczności, o czym mówią również źródła historyczne i przeprowadzone śledztwa. Radny dziwi się, że jako historyk nie śledzi tego na bieżąco. W tej chwili może zrobić krzywdę młodzieży, z którą pracuje, bo od najmłodszych lat wprowadza ich w błąd i zniekształca ich świadomość historyczną i obywatelską. Wyłączenie §2 nie ma merytorycznego uzasadnienia i sensu. Jeżeli Radny Kurzawa staje w obronie Wojciech Jaruzelskiego, WRON i komunistycznej dyktatury to pogratulował moralnej postawy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zauważył, że Rada nie prowadzi dyskusji, ale chce doprowadzić w procedurze do uchwalenia bądź nie, uchwały. Przedstawianie osobistych stanowisk niewiele da i niewiele zmieni poglądu kogokolwiek z nas do tego faktu. W związku z powyższym zaproponował zgłaszanie innych tekstów lub wniosków formalnych. Przewodniczący uważa, że to nie musiałaby być uchwała, ale oświadczenie czy rezolucja, ponieważ 25 rocznica jest tylko jeden raz. W myśl definicji rezolucji była by to trafna decyzja. Rezolucję wydaje się na okoliczność, pewien moment, chwilę i taka chwila właśnie się zbliża, którą Rada może uczcić, podkreślić. To sprawa, która w Polskim Społeczeństwie jeszcze długo będzie pewną dysproporcją w stanowiskach, zdaniach, w dyskusjach, komentarzach, dlatego tak tego niemiłego faktu Rada nie rozstrzygnie.

 

Radny Jan Bartecki zgodził się, że nie powinna to być uchwała. Zresztą mecenas może się wypowiedzieć. Może to być w formie rezolucji, jakie Rada może również podejmować. Radny wrócił do §2 i złożył wniosek dalej idący o następujący zapis §2: „Rada Powiatu w Mogilnie, potępia bezprawne wprowadzenie stanu wojennego oraz pogwałcenie praw i wolności obywatelskich” a ocenę należy pozostawić historykom.

 

Radny Dariusz Kurzawa uważa, że wniosek Radnego Barteckiego jest trafny i wycofał swój wniosek. Na marginesie dodał, że wychowuje młodzież i przede wszystkim wpaja zrozumienie do historii oraz ocenę człowieka ze wszystkich możliwych perspektyw a nie bezsensowne potępianie i wysnuwanie jakiś wniosków i robienie jakiegoś awanturnictwa.

 

Radny Jerzy Szczotka nie zrozumiał poprawki skoro Rada potwierdza, że stan wojenny został wprowadzony bezprawnie i pogwałcił podstawowe oprawa i wolności obywatelskie to czy on się wprowadził sam?- zapytał. Znane jest publicznie Polakom, że ten stan wprowadzał Wojciech Jaruzelski z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego i komunistyczną dyktaturą, to jest jednoznacznie stwierdzone i już przedszkolaki o tym wiedzą. Potępiamy tylko zdarzenie a autorów zdarzenia pochwalamy? To nie ma logicznej spójności. Radny jest za tym, aby utrzymać zapis §2 w takim kształcie jak zapisano w projekcie. Wszyscy są skłonni stwierdzić, że stan wojenny był bezprawny i potępiają stan wojenny a zapominają o tych, którzy zgotowali Polakom ten los, tak być nie może. Radny proponuje utrzymanie tego § w całości.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka myśli, że jako autor projektu Radny będzie optował za utrzymaniem § i szkoda czasu na dodatkowe objawianie tego samego stanowiska. Jest problem, ponieważ szybko wprowadzono poprawkę do porządku obrad w formie uchwały i w związku z tym Przewodniczący ma wątpliwość czy Rada może pójść w kierunku rezolucji. Poprosił o odpowiedź mecenasa.

 

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że uchwała to materiał normatywny, który podlega wykonaniu. To prawo stanowione przez organ stanowiącym, którym jest Rada Powiatu. Natomiast to, co się przedkłada dla Rady zdaniem adwokata powinno mieć formę, o której mowa w §15 upkt.3 Statutu Powiatu Mogileńskiego

„§ 15.1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

3. Oprócz uchwał określonych w ust. 1, 2 Rada może podejmować: oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, deklaracje - zawierające zobowiązanie się Rady do określonego postępowania, rezolucje - zawierające wezwanie do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania, postanowienia proceduralne”, gdzie mówi się, że oprócz uchwał rada może podejmować oświadczenia, deklaracje, rezolucje, które charakteru normatywnego nie będą posiadały.

Zdaniem adwokata nie powinno się temu nadawać charakteru uchwały, która będzie oceniana przez organ nadzoru, w związku z tym adwokat nie widzi podstawy prawnej do podejmowania uchwały, oświadczenie Rady odnoszące się do wydarzenia historycznego, która nie nakłada żadnych obowiązków. Zapis §15 w ust.3 może budzić pewne zastrzeżenia, ponieważ zapisane jest, że Rada może podejmować oświadczenia, ale czy ma to być w formie uchwały? Zdaniem adwokata nie, przepisy §15 pkt.3 mówią o oświadczeniach, rezolucjach, itd., które są odrębnymi aktami a które nie są uchwałą. Akty Rada może podejmować w głosowaniu, bez formalnej konstrukcji uchwały w rozumieniu aktu prawnego.

 

Radny Krzysztof Mleczko w związku z powyższym złożył wniosek formalny o zmianę zapisu propozycji uchwały na rezolucję z zapisem zaproponowanej zmiany przedstawionej przez Radnego Jana Barteckiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zwrócił uwagę, że rezolucja nie powinna zawierać takich cech charakterystycznych jak artykuły czy paragrafy tylko tekst, co jest oczywiste i jasne.

 

Radny Jerzy Szczotka przychylił się do wyjaśnień i w § 3 zaproponował zmienić słowo uchwała na rezolucja i w § 4 uchwały na rezolucji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze rezolucja nie powoduje sprawczych efektów, więc treści zawarte w projekcie uchwały nie pasują. Rezolucja to tekst uchwalony, uzgodniony przez Radnych na okoliczność, na jednorazową sytuację, w której za dwa dni będziemy się znajdować. W związku z tym należy to uzgodnić i jeżeli mówi się o paragrafach to jest to uchwała.

 

Radny Jerzy Szczotka zgodził się, ale zwrócił uwagę na ostatni wyraz, ze rezolucje zawierają wezwanie do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania, to działanie to nic innego jak wykonanie, ogłoszenie publiczne i wykonanie ogłoszenia. Działanie to nie oznacza bezczynności?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zinterpretował to w inny sposób. Działaniem Rady jest uczczenie 25 rocznicy pamięci tych, którzy ponieśli szkodę, krzywdę w wyniku wybuchu stanu wojennego, to jest oczywiste działanie i dlatego nie może się zgodzić na propozycję Radnego Szczotka, bo w przeciwnym razie mamy do  czynienia z uchwałą.

 

Radny Jerzy Szczotka nie wie, co Przewodniczący Rady proponuje? Aby uczcić i żeby nikt o tym nie wiedział, czy zasadne jest opublikowanie tej rezolucji do wiadomości publicznej, czy to ma zostać to na tej sali? –zapytał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że ani jeden gest nie padł z jego strony, aby uczyniono jak mówi Radny Szczotka. Rada dyskutuje nad wyborem formy a nie treści, więc poprosił Radnego, aby nie wyprzedzał faktów, które nie mały miejsca i poprosił, aby nie wmawiać słów, czynności czy przemyśleń.

 

Radny Krzysztof Mleczko zaznaczył, że zgodnie ze statutem, jeżeli składa się wniosek formalny należy go przegłosować. Radny rozumie, ze nastąpiły pewne niedomagania związane z określeniem czy to paragraf czy punkt, ale jeżeli będzie prowadzona dysputa nad zapisem na temat stanu wojennego, który spowodował te czy inne perturbacje w Polsce różnie rozumiane przez wielu Polaków to Rada będzie musiała wycofać się z uchwały, bo należałoby wstać i złożyć hołd tym, co cierpieli a organa odpowiednie robią swoje ścigając tych, którzy zawinili. Bez nazwisk, bez daleko idących oskarżeń, radny uważa, ze w tym projekcie Rada sięga zbyt daleko a radykalizm nie jest dobrym przesłaniem do działalności publicznej i społecznej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Mleczko dotyczący zmianę projektu uchwały na rezolucję w sprawie uczczenia pamięci bohaterów i ofiar 25 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Przewodniczący zaproponował przegłosować wniosek i potem zastanowić się, co dalej uczynić. Jeżeli wniosek przejdzie to tekst rezolucji trzeba poprawić. Osoby, które proponowały zbiorą się szybko zaproponują nową treść, może przemyślenia wnioskodawcy i tych, którzy do treści chcą inaczej podejść.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 wstrzymujących i 0 przeciw wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił krótką przerwę, w której radni J.Szczotka, J.Bartecki i D.Kurzawa zebrali się, aby opracowali tekst rezolucji.

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że zgodnie z sugestiami prawnika Radny jest gotów zrezygnować z kolejnych paragrafów i złączyć wszystko w jeden tekst i jak Rada postanowi niech będzie to rezolucja a nie uchwała i w miejsca gdzie znajduje się wyraz uchwała wpisać rezolucja. Co do treści §2 Radny pozostaje przy swoim stanowisku oraz uzasadnił, że wszystkim wiadomo, że stan wojenny wprowadzała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele, której stał Wojciech Jaruzelski i działali oni na zlecenie komunistycznej dyktatury. Radny nie chciał się odnosić, z jakiego ośrodka dyspozycje przychodziły, bo to zostawia historykom. Odniósł się do stwierdzonych faktów i jeżeli są Radni, którzy nie mają odwagi zagłosować za uchwałą i powiedzieć, kto jest winien, to niech głosują przeciw. Radny w przypadku zniekształcania tekstu wycofa projekt uchwały, ponieważ nie ma innego wyjścia. Jako autor uchwały chce, aby była jasna i opierała się na już stwierdzonych faktach.

 

Radny Jan Bartecki stwierdził, że bezsporne jest, kto ogłosił stan wojenny i wszyscy na sali wiedzą. Uzgodniono stanowisko z Radnym D.Kurzawą, ponieważ nie było porozumienia z Radnym J.Szczotka.

Tekst Rezolucji odczytał:

„REZOLUCJA RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2006r.

W 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Rada Powiatu w Mogilnie, oddaje hołd pomordowanym, wypędzonym z Ojczyzny, więzionym i prześladowanym Bohaterom walki o wolną i niepodległą Polskę.

Złożona przez Nich ofiara, przyniosła Polsce demokrację i wyzwolenie spod sowieckiej dominacji i komunistycznej dyktatury.

Rada Powiatu w Mogilnie, pamięta i wyraża wdzięczność za poświęcenie i odwagę wszystkim ofiarom stanu wojennego.

Rada Powiatu w Mogilnie, potępia bezprawne wprowadzenie stanu wojennego oraz pogwałcenie praw i wolności obywatelskich.

Rezolucja zostanie opublikowana do dnia 13 grudnia 2006 roku, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń lub w innych widocznych miejscach, na terenie wszystkich instytucji podległych samorządowi powiatowemu.

Wykonanie rezolucji powierza się Zarządowi Powiatu.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie dwa stanowiska zaproponowane przez Radnego J.Szczotka i J.Barteckiego.

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że jeżeli uchwała ma być zniekształcona to ją wycofuję. Niech Rada czy inny autor przedłoży tekst własnej uchwały. Autorem jest dany wnioskodawca, ale to nie jest jego uchwała i Radny nie może brać za nią odpowiedzialności

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zrozumiał, że Radny wycofuje swoją propozycję, jednak w porządku obrad zapisano podjęcie rezolucji, więc poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej przez radnego Jana Barteckiego.

W wyniku głosowania 13 głosami za, 3 przeciw i przy 1 wstrzymującym. Rezolucja została przyjęta.

 

Radny Krzysztof Mleczko zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć poległych i pomordowanych w stanie wojennym, w związku z podjętą rezolucją.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił   zebranych  o powstanie i uczczenie pamięci pomordowanych minutą ciszy.

 

Ad.9

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy komisja może obradować w składzie trzy osobowym? Czy są inne zgłoszenia?

 

Radni nie wnieśli uwag w związku, z czym przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

 

Radny Dariusz Kurzawa zaproponował Radnego Krzysztofa Mleczko, który wyraził zgodę.

 

Radny Jerzy Szczotka zaproponował, aby komisja skrutacyjna działała w takim samym składzie jak na poprzedniej sesji, ponieważ komisji sprawnie poszło liczenie głosów i pisanie protokołu Rada ma do nich zaufanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że jest to niemożliwe. Procedura trwa na innej sesji, jeżeli te same osoby zostaną podane i wyrażą zgodę Przewodniczący nie ma nic przeciwko temu.

 

Radny Jerzy Szczotka w związku z powyższym zaproponował do komisji Radnego R.Musidłoskiego i P.Zowczaka.

Radny P.Zowczak i R.Musidłowski nie wyrazili zgody na pracę w komisji.

 

Radny Jacek Kraśny zaproponował radnego Ryszarda Basa, który wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował Radnego K.Gołaszewskiego, który nie wyraził zgody.

 

Radny K.Mleczko zaproponował Radnego Jana Szarka, który nie wyraził zgody.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował Radnego T.Szymańskiego, który wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy są inne kandydatury? W związku z brakiem zgłoszeń poddał pod głosowanie następujący skład komisji skrutacyjnej: K.Mleczko, R.Basa, T.Szymański.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących komisja została wybrana.

 

Ad.10

 

Radny K.Mleczko zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Jana Barteckiego, który w ostatniej kadencji był przewodniczącym rady gminy i zapisał się dobrą pracą i umiejętnością prowadzenia sesji.

 

Radny Jan Bartecki wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Dariusz Kurzawa zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Roberta Musidłowskiego. Radnego drugiej kadencji, człowieka młodego, który na pewno poradzi sobie na tym stanowisku.

 

Radny Robert Musidłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Jerzy Szczotka zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Krzysztofa Laskowskiego, który jest przedstawicielem drugiego, co do wielkości klubu w Radzie Powiatu i jest na tyle kompetentny i będzie sprawnie działał jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

 

Radny Krzysztof Laskowski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono i w związku z powyższym Przewodniczący zamknął listę kandydatów oraz poprosił o zadawanie pytań kandydatom.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów.

 

Radny Krzysztof Mleczko Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami i techniką głosowania tajnego. Członkowie komisji rozdali karty do głosowania, sprawdzili urnę, stwierdzając, że jest pusta.

 

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że wybory mają być tajne a część kolegów dokonała skreślenia przy stole i uważa, ze to jest jakaś nieprawidłowość, zaproponował zachować pełną zasadę tajności - jeden długopis, podchodzenie do urny i głosowanie, bo albo robić wybory jak prawo określa albo jakiś kabaret pokazując koledze jak się głosuje. To są wybory tajne.

 

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka wyjaśnił, że każdy odpowiada za to, co robi.

 

Radny Jerzy Szczotka zaproponował, aby komisja skrutacyjna sprawdziła karty przed oddaniem głosu czy są dokonane skreślenia czy nie. Została naruszona zasada tajności, czyli naruszono prawo. To jest tak - umawia się pewna grupa ludzi, jeden drugiego pilnuje żeby właściwie skreślił, tak nie może być. Radny poprosił, aby sprawdzić czy karty są puste przed oddaniem głosu.

 

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka wyjaśnił, że to czy ktoś głosuje w sposób przedstawiony, to jest jego osobista sprawa.

 

Radny Jerzy Szczotka poprosił, aby wyjaśnić na początku kadencji, czy Radni będą przepisy prawa przestrzegać włącznie z przecinkami, bo jeżeli mamy robić jak nam się podoba to otrzymane akty prawne wyrzućmy do kosza i przychodźmy sobie jako luźna grupa Radnych, czy może osób z ulicy. Poprosił Przewodniczącego o dopełnienie formalności, aby procedury były przestrzegane.

 

Zarządzono tajne głosowanie

Przewodniczący komisji skrutacyjnej kolejno z listy odczytywał nazwiska radnych, po czym każdy radny podchodził, głosował oraz wrzucał głosy do urny.

Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę do odrębnego pomieszczenia, lub mogli podchodzić do mównicy i głosować.

 

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący obrad po przeprowadzonych wyborach poprosił komisję skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyborów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Mleczko ogłosił wyniki wyborów i odczytał protokół z przeprowadzonych przez komisję wyborów, który stanowi załącznik do protokołu. W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostali wybrani Radny Jan Bartecki i Robert Musidłowski (wyniki wyborów określa protokół komisji skrutacyjnej stanowiącej załącznik do protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaprosił Wiceprzewodniczących Rady do stołu prezydialnego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki i Robert Musidłowski podziękowali za wybór.

 

Ad.11

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zgłosił Radnego Tomasza Barczaka na stanowisko Starosty Mogileńskiego, dotychczasowego Starostę, człowieka godnego stanowiska i zaufania, który potrafi współpracować z wszystkimi, który dyskutuje, rozmawia z obywatelami, który zdążył w minionej kadencji zrealizować wiele pomysłów własnych i radnych.

 

Radny Jerzy Szczotka zaproponował na stanowisko Starosty Mogileńskiego Jana Szarka, który jest człowiekiem rzeczowym, który wie, co należy zrobić w powiecie, który pełnił rolę Przewodniczącego Komisji w Radzie Miasta Strzelna.

 

Tomasz Barczak wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Jan Szarek stwierdził, że zdaje sobie sprawę o skromnych szansach w takiej konkurencji, ale żeby Radni mogli dokonać wyboru wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Jerzy Szczotka poprosił, aby kandydaci przedstawili swój program.

 

Radny Radosław Trepiński poprosił, aby kandydaci podali skład przyszłego Zarządu Powiatu.

 

Kandydat na starostę Tomasz Barczak szczegółowo omówił sytuację w służbie zdrowia oraz dodał, że szpitalom nie grozi zamknięcie. Prowadzone prace remontowe posuwają się w dobrym kierunku i dobrym tempie w Mogilnie i w Strzelnie. Koszt utrzymania służby zdrowia jest duży, jednak przede wszystkim chodzi o to, aby człowiek, który potrzebuje pomocy otrzymał ją w Mogilnie i Strzelnie. Ponad to omówił programy unijne, problemy oświaty, bezpieczeństwa obywateli. W Straży Pożarnej poczyniono krok na przód a w tej kadencji planuje pozyskać się ciężki samochód. T.Barczak zaproponował na członków zarządu D.Kurzawę z gminy Jeziora Wielkie i J.Krasnego z Gminy Mogilno.

 

Kandydat na Starostę Jan Szarek stwierdził, ze po tych wystąpieniach na pewno żaden radny nie zmieni zdania, co do wyboru. Świata nikt do góry nogami nie wywróci. Zdaniem radnego należy podjąć działania w temacie oświaty. Radny nie zapoznał się z regulaminem wynagradzania nauczycieli i nie wie jak są prowadzone oceny nauczycieli i czy to jest podstawą wynagradzania. Uważa, że regulamin powinni opracowywać sami nauczyciele. Powiat jest przede wszystkim rolniczy a w ośrodku w gdzie odbywają się targi BIELICE -ROL należy prezentować nowości w nasiennictwie, hodowli czy uprawie roślin.

Przez Polskę toczy się problem samobójstw, narkomani w szkołach i program zero tolerancji jak to wygląda w powiecie? Przedmówca wspomniał o służbie zdrowia, która jest newralgicznym punktem, jak jest prowadzona polityka skoro odeszło 10 osób w tym dwóch ordynatorów, teraz też zapowiada się ordynator chirurgii. Dlaczego w Strzelnie nie ma stomatologii, jakie są tego powody, należy to wyłuskać i problemem się zająć?

O drogach też wspomniał przedmówca. Strzelno walczy o ulice gdzie przebiega ciężki transport, problemem należy zająć się z punktu starostwa nie tylko gminy. Powiat Mogileński jest jednym z ostatnich w pozyskaniu środków unijnych, może coś w tym temacie też da się zrobić.

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Radny Krzysztof Mleczko Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami i techniką głosowania tajnego. Członkowie komisji rozdali karty do głosowania, sprawdzili urnę, stwierdzając, że jest pusta.

 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej kolejno z listy odczytywał nazwiska radnych, po czym każdy radny podchodził, głosował oraz wrzucał głosy do urny.

Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę do odrębnego pomieszczenia, lub mogli podchodzić do mównicy i głosować.

 

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący obrady po przeprowadzonych wyborach poprosił komisję skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyborów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Mleczko ogłosił wyniki wyborów i odczytał protokół z przeprowadzonych przez komisję wyborów, który stanowi załącznik do protokołu. W wyniku tajnego głosowania na Starostę Mogileńskiego został wybrany Radny Tomasz Barczak (wyniki wyborów określa protokół komisji skrutacyjnej stanowiącej załącznik do protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Mogileńskiego pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Starosta Tomasz Barczak podziękował za wybór na kolejną kadencję oraz zagwarantował mieszkańcom Powiatu Mogileńskiego lepsze życie a wszystkim radnym dobrą współpracę.

 

Radny Krzysztof Mleczko zabrał głos w kwestii formalnej, ponieważ zgłosiły się dwie osoby, które stwierdziły, że ilość głosów w wyborach się nie zgadza po zsumowaniu. Protokół nie przewiduje jednak głosu ważnego, ale niegłosującego na żądnego kandydata, były skreślenia na nie, dlatego głos jest ujęty w głosach ważnych a jednocześnie matematyka się nie zgadza, bo nikogo głos ten nie wskazał. Jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej uważa, że błędu nie ma a głos był ważny.

 

Leszek Duszyński jako Burmistrz Mogilna pogratulował wyboru na stanowisko Starosty Powiatu Mogileńskiego. Starosta objął urząd po raz drugi, praca i zaangażowanie na rzecz Powiatu Mogileńskiego najpierw została doceniona przez wyborców a potem przez Rade Powiatu, jest osobą gwarantującą rozwój Powiatu i dobrą współpracę między gminami a władzą samorządową. Ze swojej strony zadeklarował również wolę współpracy z władzami samorządowymi a dotychczasowa działalność spowoduje rozwój Powiatu dla dobra mieszkańców.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Mogilna Elżbieta Sarnowska życzyła powodzenia w realizacji podejmowanych zamierzeń i planów a Radnym cierpliwości, aby roztropnie i wrażliwie patrzeli na życie mieszkańców, ich potrzeby i znajdowali sposoby doradzania poprzez solidarne współdziałanie, aby rozbudowywać wspólnie, skutecznie, spokojnie Naszą małą ojczyznę.

 

Wójt Gminy Dąbrowa Stanisława Łagowska pogratulowała Radnym i poprosiła, aby od tego momentu przestali myśleć, że są Radnymi z poszczególnych gmin, aby traktować wszystkich jednakowo, aby najpierw myśleć o interesach mieszkańców powiatu a potem o realizacji zadań powiatowych. Wyraziła zadowolenie, że funkcja Starosty została powierzona Panu Tomaszowi Barczakowi z którym Wójt miała przyjemność współpracować cztery lata.

 

Wójt Jezior Wielkich Marek Maruszak również przyłączył się do życzeń, pogratulował wyboru i życzył dobrej współpracy.

 

Burmistrz Miasta Strzelna Ewaryst Matczak pogratulował wyboru na stanowiska Radnym oraz Staroście Mogileńskiemu. Nowa kadencja na pewno będzie owocna i przypomniał, że praca radnego i starosty jest służbą dla społeczeństwa.

 

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger pogratulował wszystkim. Ze starostą dyrektor przepracował kilka lat a służba zdrowia się jakoś toczy tak jak w Polsce najczęściej kulawo. Tak wygląda w większości szpitali, jednak przy przychylnym spojrzeniu radnych gmin i powiatu będziemy ten ciężki wózek pod górkę z mozołem pchali.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podziękował za złożone życzenia, abyśmy byli w stanie w zgodnej atmosferze realizować, co obywatelom najbardziej jest potrzebne.

 

Ad.12

Tomasz Barczak Starosta Mogileński podziękował za złożone życzenia i zgłosił kandydatów do Zarządu Powiatu: Dariusza Kurzawę (Dyrektor Domu Kultury w Strzelnie, który niedawno obronił doktorat, który wprowadzi młodszy pogląd na życie) oraz Jacka Kraśnego (osobę z doświadczeniem, byłego Burmistrza Mogilna) a na Wicestarostę Mogileńskiego Przemysława Zowczaka, (z którym współprac układała się dobrze w poprzedniej kadencji).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił o zgłaszanie pytań do kandydatów a komisję skrutacyjną o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów.

 

Radny Krzysztof Mleczko Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami i techniką głosowania tajnego. Członkowie komisji rozdali karty do głosowania, sprawdzili urnę, stwierdzając, że jest pusta.

 

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy jest regulamin wyborów, czy tak tylko się umawiamy i są potem głosy nieważne i każdy może zakwestionować, bo źle zrozumiał?. Czy dopełniono formalności i opracowano regulamin i tryb głosowania?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że w Statucie jest napisane, w jaki sposób dokonuje się wyboru. W głosowaniu tajnym na poziomie Rady Powiatu regulamin jest zbędny, bo jeśli są wątpliwości należy pytać od razu, aby głosowanie było poprawne. Jeżeli zacznie tworzyć się regulaminy wyborów, trudno będzie dalej pracować, jeśli w tym prostym ruchu Rada nie potrafi doprowadzić do skutku rzeczywistego.

 

Radny Radosław Trepiński zauważył, że nie wypełniono punktu b).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłaszał ten punkt tuż po poproszeniu komisji skrutacyjnej do podjęcia czynności wypisania list kandydatów.

 

Radny Radosław Trepiński zauważył, że na sali zrobił się szum.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie ogłaszał przerwy i dlatego był zdziwiony, ze wielu opuściło salę obrad, przewodniczący planował ogłoszenie przerwy po przeprowadzonych wyborach, aby komisja mogła policzyć głosy.

 

Radny Radosław Trepiński uważa, że nie było możliwości zadawania pytań, bo był szum i wszyscy się podnieśli.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie widział zgłoszenia, więc uznał, że punkt nie znajduje uwagi radnych. Natomiast nie zauważył przeszkód, aby pytania przed głosowaniem zadać.

 

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że nie spełniły się słowa Dyrektora SPZOZ J.Krygiera, który apelował, aby nie było polityki okazało się, że polityka jest wszechobecna i zdecydowała o wszystkich dokonanych już wyborach. Tak będzie do końca, o czym Radny jest przekonany.

Skierował pytanie do Dariusza Kurzawy, ponieważ pozostali kandydaci jako mieszaniec tej ziemi, jako radny poprzedniej kadencji są Radnemu znani oraz ich zakres wiedzy i kompetencji -Pana P.Zowczaka i J.Kraśnego. Radny zainteresował się nową postacią, jest za zachwytem młodości, jak to argumentował Starosta, ale trochę pokory młodości też trzeba a wiek średni i następny to pewne doświadczenie. Ordynacja wyborcza gwarantuje, aby pewne parytety zostały zachowane, aby z każdej gminy przedstawiciele w Radzie byli i jeżeli jest stosowna aktywność, wiedza i kompetencje Radnego to nie musi on być członkiem zarządu.

Radny przygotował kilkanaście pytań do kandydata, aby wiedzieć jak głosować.

Dochody budżetu Powiatu wynoszą ok. 32 mln. Wydatki w projekcie budżetu na 2007 to 34mln. Czym zostanie pokryty deficyt budżetowy?

 

Radny Dariusz Kurzawa stwierdził, że z jego doświadczenia i po przejrzeniu dokumentów zorientował się, że deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym i nadwyżką z lat ubiegłych.

 

Radny Radosław Trepiński zapytał czy Radny potrafi to kwotowo określić?

 

Radny Dariusz Kurzawa niestety nie pamiętał kwot.

 

Radny Radosław Trepiński zapytał, jakie kwoty ujęto w budżecie z przeznaczeniem na ZS Mogilno i SPZOZ w Mogilnie?

 

Radny Dariusz Kurzawa stwierdził, że jeżeli będą tego typu pytania to będzie musiał poznawać rubryki budżetu na pamięć. Sądzi, że od tego są dokumenty, projekt budżetu, ustawa o samorządzie. Radny Kurzawa nie zna wszystkich rubryk na pamięć, i to chyba nie polega na tym, aby się uczyć na pamięć, jednak jako członek zarządu będzie dokładnie wnikał w tą sprawę. Ogólną wiedzę na temat funkcjonowania powiatu i jego budżetu ma i prosi o bardziej ogólne pytania, ponieważ poczuł się jak sztubak na egzaminie mianowanym i chyba nie jest na to czas. Radny nie jest w stanie odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania, może poszukać w dokumentach, które ma przed sobą, ale nie na tym rzecz polega. Radny nie wie czy inni kandydaci na członków zarządu takową wiedzę posiadają i nie wie czy inni radni też taką szczegółową wiedzę posiadają. Radny Trepiński na pewno mierzy to swoją miarą i zna każdą literę i cyfrę, ale niestety Radny Kurzawa dokładnej wiedzy, co do wszystkich sum nie posiada i takiej odpowiedzi nie udzielił.

 

Radny Radosław Trepiński ma przywilej i prawo zadawać pytania a Radny Kurzawa nie ma prawa nie zadawać pytań czy komentować pytań. Poprosił o konkretne odpowiedzi, albo kandydat na członka zarządu posiada daną informację albo nie. Radni otrzymali projekt budżetu, na 2007r. gdzie wszystkie dane są zamieszczone i o tym, że radny Kurzawa będzie proponowany na członka zarządu Radny Trepiński wiedział szereg dni wcześniej i Radny Kurzawa na pewno też a sprawy finansowe są bardzo ważne, bo nieznajomość kwestii finansowych związanych z budżetem doprowadza czasem do katastrofy. Gmina, z której pochodzi Radny Kurzawa taką katastrofę przeżywa.

Z czego składa się struktura dochodów?- zapytał.

 

Radny Dariusz Kurzawa odpowiedział - to są dochody własne, subwencje i dotacje. Podobnie jak w innych strukturach samorządu.

 

Radny Radosław Trepiński zapytał, jaki procent dochodu powiatu mogą stanowić podatki od osób fizycznych?

 

Radny Dariusz Kurzawa nie pamiętał, ale dochody własne to ponad 2, 4 mln.

 

Radny Radosław Trepiński zapytał czy powiat może pomagać studentom i uczniom i w jakiej formie?

 

Radny Dariusz Kurzawa stwierdził, że może jest też dział przewidziany na stypendia.

 

Radny Radosław Trepiński zapytał, w jakiej formie powiat pomaga finansowo Niższemu Seminarium Duchownemu w Markowicach i na jakiej podstawie środki te są zagwarantowane?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zrozumiał, że Radny ma przygotowane pytania jednak uważa, że Radny Kurzawa może wysłuchać wszystkich pytań i potem się do tego odnieść. W chwili obecnej zebrani są przekonani, że jest to swego rodzaju egzamin. Kiedy będzie omawiany budżet i będą odbywały się posiedzenia komisji, taka wiedza będzie dobrą cechą dla poszczególnych radnych? Teraz Radni są na etapie rozpoczynania pracy w związku, z czym szczegółów Radny ma prawo nie znać. Poprosił, aby radny przedstawił pytania a kandydat na członka zarządu odpowiedział na te, na które jest w stanie odpowiedzieć na ten moment.

 

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że jeżeli przewodniczący oceniał stopień uszczegółowienia pytań, co radnego bardzo dziwi, ponieważ członek zarządu powinien być w tym zakresie zorientowany jest to wybór członka zarządu a nie osoby, która ma jednorazowo wystąpić w formie aktywności. Jest to podejmowanie decyzji o strategii powiatu, bo taka jest rola zarządu w decydowaniu o środkach finansowych, dlatego potrzebna jest podstawowa znajomość prawa i chociażby na podstawie, jakiej ustawy NSD w Markowicach ma prawo otrzymać środki finansowe. Jeżeli przewodniczący komentuje jako odpytywanie i egzamin to Radny nie ma więcej pytań – głosujmy stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, że Rada jest przed wyborem w związku, z czym nie jest to konkurs a wybór. Gdyby to był konkurs i byłaby komisja konkursowa taki sposób prowadzenia i sprawdzania wiedzy kandydata jest prawidłowa, na dziś jednak pytania są zbyt szczegółowe. Radny nie jest członkiem zarządu i stoi przed aktem wyboru i ma prawo o bardzo szczegółowych zagadnieniach jeszcze nie wiedzieć. Gdyby pytania zadawać odwrotnie to też być może Radny napotkałby na trudności z odpowiedzią. Taki sposób zadawania pytań jest zbyt szczegółowy a Radny Kurzawa został podany kilka minut temu jako kandydat na członka zarządu i tutaj gdyby był przygotowany na taki szereg pytań, gdyby wiedział wcześniej, że będzie kandydował na członka zarządu, by się przygotował. Kandydatów zgłasza starosta i nikt do końca nie mógł wiedzieć, kogo tak naprawdę zaproponuje.

 

Radny Dariusz Kurzawa podziękował Radnemu Trepińskiemu za pytania, które zwrócą uwagę na wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem powiatu i uzmysłowią rolę członka zarządu. Radny pytań nie boi się, ostatnio zdawał egzamin doktorski przed ośmioma profesorami i udało się zdać ze skutkiem pozytywnym. Nie nosi głowy w chmurach tylko, dlatego że ma trzydzieści lat a udało mu się w życiu trochę zdziałać. Świat uczy pokory i Radny wiele swoich sukcesów zamieniłby na inne sprawy, jednak nie chciałby przedstawiać tutaj wycieczek osobistych. Ma nadzieję, że będzie w przyszłości mógł spełnić pokładane nadzieje i będzie starał się po wyborze działać na korzyść powiatu mogileńskiego.

 

Radny Radosław Trepiński pięć lat współpracuje z Przewodniczącym Rady Powiatu i rozczarował się wypowiedzią dotyczącą oceny wartości merytorycznych pytań. Porównywanie konkursu z pytaniami. To były po prostu pytania do kandydata, które Radny miał prawo zadać a Przewodniczący nie miał prawa tego komentować. Radny, jeżeli kogoś nie zna a ma zdecydować o wyborze do Zarządu Powiatu, to na podstawie, czego? Bo partyjnie została zgłoszona osoba? to jest nieporozumienie. Radny chciał zobaczyć, jaki jest zakres wiedzy merytorycznej w związku z ewentualnym, przewidywanym wyborem Pana zgłoszonym do zarządu. Przewodniczący mówi, ze parę minut temu został zgłoszony. O składzie zarządu to wszystkie ptaki śpiewały od paru tygodni. Dorośli ludzie nie powinni takich bajek opowiadać. Byłoby niepoważne gdyby ugrupowanie, które zabrało wszystko twierdziło, że zgłoszenie odbyło się przed chwilą. Sprawy zostały dawno ustalone a Radny miał prawo je zadać. Pytania nie odbiegały w żaden sposób od spraw samorządowych, wnikały i były związane albo z prawem dotyczącym funkcjonowania zarządu albo bezpośrednio z projektem budżetu, który radni otrzymali po to, aby nie odstawić na półkę w domu, lecz by zapoznać się. Liczby, które zacytował to najbardziej ogólne liczby, jakie można sobie wyobrazić, jeżeli Radny pytał o wartość subwencji czy na jakiej podstawie szkoła niepaństwowa otrzymuje środki, to członek zarządu to musi wiedzieć. Radny ma prawo korzystać na wyborze demokracji i ma prawo pytać nawet źle i nie trzeba tego zaraz źle kwitować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że nie należy domniemywać, ponieważ nic z tego nie będzie. Radny nie potrafiąc na szczegółowe pytanie odpowiedzieć, po prostu odpowiada, że nie i Przewodniczący nie sądzi, aby to było przestępstwo, ponieważ kadencja się rozpoczyna i będzie okazja w trakcie jej trwania te wiadomości i zaangażowanie stwierdzić.

 

Radny Jerzy Szczotka zabierał głos w sprawie zaistniałej sytuacji i poparł głos Radnego Trepińskiego. Problem opiera się na relacji kandydat-pytania –odpowiedź, na których podstawie jest weryfikacja- zagłosować lub nie. Przewodniczący próbował zagadać problem bardzo sprytnie, ponieważ jest inteligentnym człowiekiem i potrafi używać swojej umiejętności prowadzenia dialogu, ale problem pozostaje, można go zagadać, ale tylko na chwilę. Jeżeli Rada zacznie w ten sposób obradować, że ktoś ma ważny problem a pozostała reszta ironicznie się uśmiecha, ale jeżeli ktoś nie rozumie pytań to może ironicznie do sprawy podchodzić. Radny ma prawo zadawać pytania i usłyszeć odpowiedź. Zaniepokoił się, bo inny Radny o czymś mówi i puszcza się to mimo uszu, lekceważy się głos. Nie przyszedł tutaj sam, ileś osób za nim głosowało i nie jest indywidualnością samą w sobie, ale jest przedstawicielem jakiejś rzeszy swoich wyborców. Uszanujmy, jeżeli nie Radnego to wyborców. Poprosił o szansę dla Radnych na skorzystanie z ich praw.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podkreślił słowa przedmówcy i stwierdził żeby uszanować wolę wyborców, którzy ocenią, jak kto pracował oraz zaproponował zadawanie kolejnych pytań do kandydatów.

W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący uznał pkt.b w procedurze wyboru członków zarządu za wyczerpany, dlatego poprosił komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.

 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Krzysztof Mleczko po przypomnieniu techniki głosowania odczytywał kolejno z listy nazwiska radnych, po czym każdy radny podchodził, głosował oraz wrzucał głosy do urny.

Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę do odrębnego pomieszczenia, lub mogli podchodzić do mównicy i głosować.

 

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący obrady po przeprowadzonych wyborach poprosił komisję skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyborów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Mleczko ogłosił wyniki wyborów i odczytał protokół z przeprowadzonych przez komisję wyborów, który stanowi załącznik do protokołu. W wyniku tajnego głosowania na członków zarządu zostali wybrani Jacek Kraśny, Dariusz Kurzawa, Przemysław Zowczak. W tym na Wicestarostę Mogileńskiego wybrano Przemysława Zowczaka (wyniki wyborów określa protokół komisji skrutacyjnej stanowiącej załącznik do protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Przewodniczący radny Powiatu Wiesław Gałązka złożył gratulację członkom zarządu i zaapelował o mądrość, obiektywizm szczególnie ten polityczny.

 

Ad.13

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, że na podstawie Statutu Powiatu Mogileńskiego oraz ustawy o samorządzie powiatowym komisja rewizyjna w swojej minimalnej ilości powinna liczyć cztery osoby (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członek). Zaproponował, aby na wstępie ustalić ilościowo skład komisji oraz poinformował, ze poprzednia liczyła pięć osób. Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie składu ilościowego komisji rewizyjnej?

 

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zaproponował zgłosić 4 osoby, tyle ile wynosi minimum.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka pytał o liczbę osób zasiadających w komisji a nie liczbę zgłoszeń.

 

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zaproponował, aby komisja rewizyjna liczyła cztery osoby.

 

Radny Jerzy Szczotka nie zauważył powodu ograniczania ilości członków komisji. Nie wpływa to finansowo na budżet powiatu. Radny miał odmienne zdanie, co do wiceprzewodniczących, ale pozostawił ten problem, który wpływa na skutki finansowe budżetu, dlatego zaproponował zachować ciągłość z poprzedniej kadencji i utrzymać ilość pięciu członków w komisji rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka oświadczył, że podda pod głosowanie kolejno złożone wnioski.

Poddał pod głosowanie wniosek w sprawie czteroosobowego składu komisji.

W wyniku głosowania 11 głosami za.

W związku z powyższym Przewodniczący nie poddał pod głosowanie drugiego wniosku, ponieważ rozstrzygnęło to głosowanie za wnioskiem Wicestarosty Zowczaka.

 

Radnemu Jerzemu Szczotka wydawało się, że w Radzie obecnych jest pięć komitetów i uważa, że nie należy pozbawiać jednego z nich pracy w pracach komisji rewizyjnej. Radny wie, że koalicji nie pasuje pewien układ, bo zabraknie jednego do składu komisji rewizyjnej i taktyczne zagrania można stosować, ale nie można pozbawiając praw poszczególnych komitetów, co do pracy w komisji. Radny wie o zapisie mówiącym, ze przedstawiciele wszystkich klubów. Cześć komitetów nie spełnia tego kryterium, ale należy wprowadzić dobry obyczaj, aby każdy był obecny w komisji rewizyjnej. Sprawa jest przegłosowania, ale wniosek był nie fair zaproponowany. Radny uważa, że naruszono pewne prawa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie odnosił się do wypowiedzi Radnego, który zna statut i ustawę, więc innego prawa być nie może. Oficjalnie zgłoszonym klubem jest Klub PSL. W Radzie są jeszcze inne podmioty polityczne, ale tylko jeden z nich spełnia warunki określone w Statucie jako klub i jest to stowarzyszenie Piast, które skupia trójkę radnych. Przewodniczący takiej informacji nie ma, a takową w myśl Statutu należy złożyć Przewodniczącemu Rady jak również dołączyć krótki regulamin działania klubu. Jeżeli przedstawiciel Piast zgłosi oficjalnie tutaj powołanie klubu, to zostanie to przyjęte do wiadomości.

 

Radny Jerzy Szczotka przypomniał rozmowę o zgłaszaniu klubów. Przewodniczący powiedział, że jak po wyborach wszystko się uładzi to wtedy będą oficjalnie przyjmowane zgłoszenia klubów. Teraz dowiedział się, ze jest tylko jeden klub, ale tak można w nieskończoność, odpowiedzi nie ma sformalizowanej, ale zasady zaufania powinny funkcjonować i Radny był zdumiony i zaskoczony, że jest tylko Klub PSL. Dlaczego Pan Przewodniczący drugiej kadencji Rady Powiatu na pierwszej sesji nie powiedział, ze już można zgłaszać kluby, byłaby formalność dopełniona?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, ponieważ uznając potrzebę poinformowania Radnych o takiej możliwości i ponieważ zna Radnego jako doświadczonego samorządowca więc niewiedza radnego, że taka możliwość istnieje nie wchodziła w rachubę, więc Przewodniczący dołączył do materiałów pismo z prośbą o zadeklarowanie udziału w pracach stosownych komisji. Z uwagi na stosowny zapis w dokumentach, jeśli są kluby radnych to powinny to w jakimś sensie uczynić poprzez rejestrację. Takie krótkie pisemko, każdy z Radnych otrzymał i ta informacja ze strony Przewodniczącego była pełna, ponieważ został w piśmie również zacytowany zapis ze Statutu i ustawy o samorządzie powiatowym, który w stosunku do procedury powoływania komisji rewizyjnej znalazł tam się jak i pozostałych komisji Rady. Przewodniczący nie przyjął do wiadomości słów radnego. Rozmawiał przez telefon, gdzie Radny wyraził niezadowolenie w związku z wystąpieniem i zadeklarowaniem poszczególnych Radnych swoich zainteresowań i ochoty pracy w komisjach stałych rady. Przedstawiono również komisje, jakie do tej pory funkcjonowały i w tym temacie przewodniczący również nie ma informacji, aby te komisje miały się zmienić, jeżeli chodzi o kompetencje i przypisanie poszczególnej tematyki, jak również przewodniczący nie miał informacji pełnej zwłaszcza z Piasta, ze tworzy klub i był zainteresowany jako klub radnych w obsadzeniu swojego członka w komisji rewizyjnej. Przewodniczący powtórzył deklarację o możliwości zgłoszenia klubu Piast w chwili obecnej i przyjęciu do wiadomości a radni z pewnością zaakceptują ten fakt, co spowoduje możliwość wprowadzenia do komisji rewizyjnej przedstawiciela z tego podmiotu politycznego. Przewodniczący zachował się fair dając pełną podpartą przepisami informację do Radnych.

Przewodniczący widząc zgłaszającego się Radnego Jerzego Szczotka zapytał czy zgłoszeni dotyczy sprawy formalnej?

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze coś nie gra, ponieważ Przewodniczący pytał się czy w sprawie formalnej występuje. Przewodniczący ma swobodę wypowiedzi, bo prowadzi obrady a Radnego pytał czy w sprawie formalnej. Radny nie w sprawie formalnej, tylko jak Przewodniczący coś mówi, niech mówi do końca. Otóż telefon był w takiej a nie innej sprawie. Radny zapytał, dlaczego do 7 mają być przedstawieni kandydaci do komisji i powiedział, wprost że my się odkryjemy i pokarzemy gdzie, kto ma być a wy usiądziecie spokojnie ustalicie, kogo trzeba wyciąć, taka była rozmowa i nie można zaprzeczać. Zapytał również, jak to jest, że tylko członków komisji a dlaczego nie kandydata na starostę, zarządu, wiceprzewodniczących? Czym to jest spowodowane? Przewodniczący odpowiedział, że to nie jest miejsce na układanie tych spraw. Radny nie przyjął do wiadomości, że kluby radnych zgłaszają swoich przedstawicieli, bo jak raz przewodniczący coś oświadcza to mógł coś napisać przez pomyłkę, o czym Radny mówił to jak można zgłaszać skoro nie ma formalnie żadnego klubu w Radzie. Od tego dnia radny musi się wykazać bardzo wielkim ograniczeniem zaufania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze Radny ma swoisty sposób interpretowania. Logiczne jest, jeżeli wskazano stosowne zapisy w Statucie i ustawie o powiecie, aby do zapisu zajrzeć i wyciągnąć logiczne wnioski, co wydawało się sprawą tak oczywistą, że pisanie raz jeszcze o tym czegoś innego było by naruszeniem godności Radnych, aby o tak oczywistych rzeczach próbować się jeszcze rozpisywać. Rozmowa telefoniczna całkowicie wyglądała inaczej niż Pan przedstawił. Jako Przewodniczący Rady ma prawo na wniosek Radnego Klubu Radnych, na deklarację poszczególnych Radnych, którzy zgłosili akces pracy w którejś z komisji, ma prawo te osoby na sesji przedstawić i tak będzie przewodniczący postępował, bo takie prawo przewiduje statut i ustawa o powiecie i niczego przewodniczący nie narusza. Poprosił Radnego, aby nie komentował w sposób nieprzyjemny i nieprzyjazny procedury. Mówiąc o klubie radnych i możliwości zgłoszenia do komisji rewizyjnej dano sygnał w ten sposób, że jeżeli taki klub powstaje to zgodnie z zapisem ustawy i statutu każdy klub ma prawo mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Jeżeli takie kluby nie powstają czy nie będzie tych klubów to oczywistą rzeczą jest, że kandydatury do tej komisji się pojawią, ponieważ komisje rewizyjną, jej wybór nawet funkcyjny dokonuje Rada Powiatu. To jedyna komisja, w której decyduje całe plenum Rady o wyborze przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i pozostałych członków. Stąd uważa, że sposób rozmyślania i układania procedury jest właściwy i nie stoi za tym żadna manipulacja ani inne przyczyny, o których radny wspominał. Przewodniczący trzymał się tylko tego, co przystoi uczynić.

 

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy oficjalnie może zgłosić powstanie Klubu PIAST?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał o takim przyzwoleniu.

 

Radny Jerzy Szczotka zgłosił taką deklarację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze radni też z pewnością przyjmą zgłoszenie, ze od tej chwili działa klub radnych PIAST, który będzie miał prawo wskazywania członka w pracy komisji po uprzedniej akceptacji przez całą Radę Powiatu. W związku z tym, że skład osobowy komisji został ustalony przewodniczący zaproponował, aby podawać propozycje kandydatów na przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i członka komisji rewizyjnej. Po zgłoszeniu Przewodniczący przeprowadzał głosowanie na każdego kandydata osobno.

 

Radny Krzysztof Mleczko zgłosił Krzysztofa Szarzyńskiego na przewodniczącego komisji rewizyjnej, który trzynaście lat pracował jako główny księgowy, która ma o wiele więcej lat pracy na stanowiskach służbowych, dziś jest szefem firmy i osobą bezpartyjną.

 

Radny Jan Szarek zgłosił na przewodniczącego komisji rewizyjnej Jerzego Szczotkę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie kandydaturę K.Szarzyńskiego na Przewodniczącego komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowania 11 głosami za na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Krzysztofa Szarzyńskiego. Przewodniczący nie poddał kolejnej kandydatury pod głosowanie w związku z powyższym oraz zapytał Radnych czy jest na to zgoda.

Rada wyraziła zgodę poprzez aklamację.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na zastępcę przewodniczącego komisji.

 

Radny Jacek Kraśny zaproponował na zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej Ryszarda Basę, który jest dyrektorem szkoły w Szczepanowie a Wójt Dąbrowy mówiła, ze to wyjątkowy dyrektor w gminie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że Radny R.Basa jest również doświadczonym samorządowcem, ponieważ był radnym w poprzednich kadencjach w radzie gminy oraz zapytał czy są inne kandydatury na powyższe stanowisko?

 

Kandydatów więcej nie zgłoszono.

 

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę R.Basa na zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowania 16 głosami za i przy 1 wstrzymującym na zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano R.Basa.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na sekretarza komisji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki zaproponował na stanowisko sekretarza komisji rewizyjnej Mirosława Leszczyńskiego, który pracuje kilka lat w samorządzie gminnym, który zajmuje odpowiedzialne stanowiska (naczelnik wydziału rolnictwa teraz gospodarki przestrzennej, środowiska), jest to osoba doświadczona, uzupełnił wykształcenie, co będzie procentowało w pracy samorządowej.

 

Radny M.Leszczyński wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprzednio nie pytał kandydatów, ale wobec  braku  sprzeciwów uznał, że wyrażają zgodę.

 

Kandydatów więcej nie zgłoszono.

 

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę M.Leszczyńskiego  na sekretarza komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowania 16 głosami za i przy 1 wstrzymującym na sekretarza komisji rewizyjnej wybrano M.Leszczyńskiego.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka komisji.

 

Radny Jan Szarek zgłosił na członka komisji rewizyjnej Jerzego Szczotka.

Radny Jerzy Szczotka wyraził zgodę na kandydowanie

 

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę J.Szczotka na członka komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowania 5 głosami za, 9 głosami przeciw i przy 1 wstrzymującym (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) na członka komisji rewizyjnej nie wybrano radnego J.Szczotka.

 

Radny Jerzy Szczotka zapytał jak to się ma do zapisu, że każdy klub powinien mieć członka w komisji, bo klub PIASTA nie przedstawi innego kandydata.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, ze w myśl ustawy i statutu to Rada Powiatu w głosowaniu jawnym głosuje poszczególne osoby do składu komisji rewizyjnej. W związku, z czym na pewno Piastowi przysługuje zgłoszenie, ale nie tej samej osoby, która nie uzyskała akceptacji. Spełnienie wymogów, ze ktoś z Piasta może jeszcze pracować jest sprawą otwartą.

 

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy to ma być suwerenna decyzja klubu czy dyktat większości, czyli koalicji. W tej chwili można powiedzieć tylko o śmieszności obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie mógł odpowiedzieć na pytanie Radnego, czy decyduje klub, kto ma należeć. Zacytował przepis, który wyraźnie mówi w swojej treści jak przeprowadza się wybory i kto to robi, dlatego logicznym wydaje się, że jeżeli osoba podana przez klub nie dostała akceptacji Rady to nie jest równoważne, że kolejna osoba z  tego  samego klubu  akceptację tej  tez  nie dostanie. Radny sam sobie na pytanie odpowiedział, poza tym nie ma żadnej koalicji, dlatego poprosił o nie używanie takich zwrotów.

 

Radny Krzysztof Mleczko zaproponował na członka komisji rewizyjnej doświadczonego samorządowca Jana Szarka.

 

Radny Jan Szarek zapytał czy to zgłoszenie do komisji budżetowej?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, ze do rewizyjnej.

 

Radny Jan Szarek nie wyraził zgody na kandydowanie na członka komisji rewizyjnej.

 

Radny Jerzy Szczotka zwrócił radnym uwagę, aby nie ingerowali w sprawy wewnętrzne klubów trochę kultury, aby zachować twarz i powagę Rady.

 

Radny Robert Musidłowski zaproponował na członka komisji rewizyjnej Tadeusza Szymańskiego człowieka, który był Starosta pierwszej kadencji Rady Powiatu w Mogilnie.

 

Radny Tadeusz Szymański nie wyraził zgody na kandydowanie na członka komisji rewizyjnej.

 

Radny Jan Bartecki zaproponował na członka komisji rewizyjnej Krzysztofa Mleczko.

 

Radny K.Mleczko wyraził zgodę.

 

Kandydatów więcej nie zgłoszono.

 

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę K.Mleczko na członka komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowania 12 głosami za, 1 przeciw i przy 3 wstrzymujących (1 radny nie brał udziału w glosowaniu) na członka komisji rewizyjnej wybrano K.MLeczko.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej pod głosowanie.(Przewodniczący - Krzysztof  Szarzyński, Zastępca przewodniczącego - Ryszard  Basa, Sekretarz - Mirosław  Leszczyński, Członek   - Krzysztof  Mleczko)

 

W wyniku głosowania 13 głosami za, 2 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

 

Ad.14

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że w poprzedniej kadencji działały trzy stałe komisje Rady Powiatu Komisja gospodarki i finansów, Komisja bezpieczeństwa i infrastruktury, Komisja edukacji, kultury i zdrowia. W związku z powyższym skierował pytanie do Rady czy są zgłoszenia tworzenia innych komisji lub zmiany nazwy.

Zgłoszeń nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że na pismo skierowane do Radnych w sprawie zadeklarowania się do udziału w pracach poszczególnych komisji uzyskał informacje. Do Komisji gospodarki i finansów swój akces zgłosili radni: Mirosław Leszczyński, Krzysztof Szarzyński, Jan Bartecki, Krzysztof Gołaszewski, Jacek Kraśny.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka skierował prośbę do Klubu Radnych PIAST o zgłoszenie.

Radny Jan Szarek zgłosił do prac w komisji radnego Jerzego Szczotka.

Radny Jerzy Szczotka zgłosił do prac w komisji radnego Jana Szarka i Krzysztofa Laskowskiego.

 

Przewodniczący obrad skierował pytanie czy są jeszcze zgłoszenia do prac w komisji?

Więcej zgłoszeń do komisji gospodarki i finansów nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że do komisji bezpieczeństwa i infrastruktury swój akces zgłosili radni: Tadeusz Szymański, Radosław Trepiński, Krzysztof Gołaszewski, Dariusz Kurzawa, Robert Musidłowski.

 

Przewodniczący obrad skierował pytanie czy są jeszcze zgłoszenia do prac w komisji?

Więcej zgłoszeń do komisji bezpieczeństwa i infrastruktury nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że do komisji edukacji, kultury i zdrowia swój akces zgłosili radni: Radosław Trepiński, Przemysław Zowczak, Dariusz Kurzawa, Ryszard Basa, Krzysztof Mleczko, Tadeusz Szymański.

 

Przewodniczący obrad skierował pytanie czy są jeszcze zgłoszenia do prac w komisji?

Radny Jerzy Szczotka zgłosił do prac w komisji radnego Krzysztofa Laskowskiego.

Radny Krzysztof Laskowski zgłosił do prac w komisji radnego Jerzego Szczotka.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały z następującym skaldem osobowym:

Komisja gospodarki i finansów: Jan Bartecki, Krzysztof Gołaszewski, Jacek Kraśny, Krzysztof Laskowski, Mirosław Leszczyński, Jan Szarek, Jerzy Szczotka, Krzysztof Szarzyński.

Komisja bezpieczeństwa i infrastruktury: Krzysztof Gołaszewski, Dariusz Kurzawa, Robert Musidłowski, Tadeusz Szymański, Radosław Trepiński.

Komisja edukacji, kultury i zdrowia: Ryszard Basa, Dariusz Kurzawa, Krzysztof Laskowski, Krzysztof Mleczko, Jerzy Szczotka, Tadeusz Szymański, Radosław Trepiński, Przemysław Zowczak.

oraz poddał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie i ustalenie ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Ad.15

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał o zapisie statutowym, ze przed każdymi zmianami w budżecie potrzebne jest odbycie posiedzeń komisji i uzyskanie ich  opinii. Przewodniczących komisji jeszcze nie ma,  jeżeli  będzie taka wola radnych zostanie ogłoszona przerwa, w której komisje się ukonstytuują, albo wybór przewodniczących odbyłby się w terminie późniejszym. Przewodniczący Rady  korzystając  ze swojego uprawnienia w przerwie może  zwołać posiedzenia wszystkich komisji, na których pani Skarbnik czy Pan Starosta przedstawią poprawki dotyczące budżetu oraz projektu   uchwały  dotyczącej zmiany w środkach PFRON.

 

Radny Jerzy Szczotka uważa, ze należy wybrać przewodniczących komisji, bo kto będzie obrady prowadzić?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze zgodnie ze Statutem przewodniczący rady.

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że każda komisja się zbierze oddzielnie i przewodniczący będzie przewodniczył a komisja będzie obradowała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że pierwsze posiedzenie zwołuje przewodniczący rady, na którym powinien zostać wybrany przewodniczący komisji. Pytanie zostało skierowane po to, aby dzień dzisiejszy nieco przyspieszyć, ale jeżeli jest taka wola można rozpocząć od, ukonstytuowania komisji, później przejść do posiedzenia, aby uzyskać stosowne opinie do projektów uchwał budżetowych zgodnie z wymogami. Przewodniczący zasugerował, aby ukonstytuować się w późniejszym  czasie i posiedzenia takie by przewodniczący zwołał. Dziś przyspieszyć  obrady sesji  odbywając  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  zwołane  przez  Przewodniczącego  Rady  w  przerwie  obrad  dotyczące  poprawek  budżetowych.

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że przewodniczący identycznie wypowiadał się w sprawie klubów i okazuje się, że jest tylko jeden klub, bo tak sprytnie przewodniczący podszedł radnego, że później będzie się kluby zgłaszać a teraz później będzie się przewodniczących wybierać. Radny uważa, że należy trzymać się litery prawa i nie kombinować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie zrozumiał wywodów radnego i zaprotestował przeciwko oskarżaniu o jakieś nieprawidłowości. Przewodniczący otwarcie mówi, co zamierza zrobić a przede wszystkim chce wyartykułować pomysły z uzasadnieniem. Radny natomiast proponuje, aby komisja po komisji rozpoczynały obrady . To  bardzo  przedłuży  dzisiejsze  obrady, ponieważ   Przewodniczący  Rady musi obrady  Komisji  rozpocząć , sporządzić należy protokół z  każdego  kolejnego  posiedzenia.  Patrząc z punktu praktycznego lepiej byłoby, aby pierwsze posiedzenia stałych komisji odbyły się poza dniem dzisiejszym.

 

Radny Jerzy Szczotka złożył formalny wniosek, aby wycofać z porządku obrad projekty uchwał budżetowych, ukonstytuują się komisję, zaopiniują projekty uchwał i będzie to zgodnie z sumieniem i prawem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka krótko się odniósł, że za określonymi uchwałami czekają urzędnicy a to blokuje merytoryczną pracę.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że to zbyt poważna sprawa, aby sprawę budżetową przenieść. Zbliża się koniec roku i pieniądze trzeba wydać. Jednostki organizacyjne bardzo czekają i starosta prosił radnych o rozsądek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał adwokata czy jeżeli w dniu dzisiejszym komisje się nie ukonstytuują czy przewodniczący działając w najlepszej wierze, celem uzyskania opinii dotyczącej poprawek w budżecie zwołując połączone posiedzenie komisji, będzie to nietaktem, czy prawem zabroniony ruch. W poprzedniej kadencji takie się sytuacje zdarzały i w ten sposób Rada dokonywała przesunięć w budżecie. Przewodniczący Rady zwoływał posiedzenia komisji, Radni się schodzili, komisje miały przedłożone argumentacje i w trakcie posiedzenia każda z komisji krótko poprzez glosowanie przyjmowała swoje stanowisko w stosunku do tych poprawek i tak można dziś zrobić i przewodniczący będzie obradom przewodniczył.

 

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że jego zdaniem nie ma powodów, aby odstąpić od tej praktyki, czyli to, co Przewodniczący Rady zaproponował -zwołanie wszystkich posiedzeń komisji, jednak Przewodniczący musi poddać pod  głosowanie wniosek radnego J.Szczotka o zdjęcie punktów z porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał, kto z radnych jest za wnioskiem przedstawionym przez Radnego J.Szczotka i zdjęcie z porządku obrad pkt.15 i16.

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że to nie był wniosek formalny, ale propozycja pod rozwagę.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy to był wniosek?

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że to nie był wniosek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił o pomoc radnych w rozwiązaniu sytuacji. Czy jest zgoda, aby komisje ukonstytuowały się w najbliższym czasie, przewodniczący komisje zwoła i na pierwszym posiedzeniu radni dokonają wyboru przewodniczących, niczego to nie zmieni a przyspieszy obrady, bo trzy kolejno odbyte komisje z udziałem przewodniczącego - będzie to długo  trwało. Czy jest do przyjęcia zaproponowane wcześniej rozwiązanie?

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze §44 opisuje sposób obrad i kto im przewodniczy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze tak dzieje się wówczas, gdy komisje są ukonstytuowane a pierwsze posiedzenia jak mówią przepisy zwołuje przewodniczący rady.

 

Radny Jerzy Szczotka chciał wiedzieć, jakie to są przepisy.

 

Wicestarosta Przemysław Zowczak przytoczył §14 pkt.1 ust.8 Statutu Powiatu Mogileńskiego w razie konieczności zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji rady, mowa jest o przewodniczącym.

 

W związku z brakiem sprzeciwów propozycja Przewodniczącego Rady Powiatu została przyjęta poprzez aklamację, po czym ogłoszono przerwę, w której zostało zwołane wspólne posiedzenie komisji stałych rady celem zaopiniowania poprawek do dwóch uchwał.

 

Po przerwie  Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r, który w związku z pomyłką skorygował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Ad.16

 

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 

Ad.17

 

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze nie było czasu na zapoznanie się ze szczegółami sprawozdania, ale poprosił, aby starosta rozwinął problem firmy Orion + z Torunia, o jaką dzierżawę chodzi i co to jest ta darowizna oraz wydzierżawienie gruntu w Marcinkowie –co to jest i w jakim celu.

 

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że firma Orion + obsługuje telefonię komórkową i od dość dawna prowadzi rozmowy, aby na dachu szpitala w Strzelnie umieścić przekaźnik. Trwa to tak długo, ponieważ postawiono jasne warunki, na które nie chcieli przystać. Obecnie przysłano pismo akceptujące przedstawione warunki. Czynsz wyniesie 2tys./miesięcznie i 12 tys.zł darowizny na rzecz szpitala. Zarząd zaakceptował taką formę, adwokat przygotowuje umowę. Starosta zapytał, w jakim punkcie jest mowa o dzierżawie ziemi?

 

Radny Jerzy Szczotka – pkt.12 posiedzenie 1 grudnia 2006r.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że Pan Piotr Ogonowski zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie pomieszczeń w internacie, nad WTZ w Bielicach. Firma przygotowałaby sale komputerowe. Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie pomieszczenia n na okres 3 lat, firma wyremontuje pomieszczenia i łazienkę a jest możliwość w zamian zwolnić ich z czynszu dzierżawy, płaciliby tylko media (prąd i inne). Chodzi tutaj o programistów komputerowych, firma wybrała sześć osób i dalsze nabory będą i trochę młodych ludzi zwiąże się z nimi. Osoby te otrzymują płacę i umowę na dwa lata, zapotrzebowania na programistów jest na całym świecie, więc pewna perspektywa się ukazała.

 

Ad.18

Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, że Rada wielkim krokami zbliża się do prac nad budżetem w związku z tym poprosił o przygotowanie ustawy o finansach publicznych dla Radnych, którzy jej nie posiadają i Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kwalifikacji przychodów i wydatków oraz uchwałę Rady Powiatu określającą tryb prac nad budżetem. To podstawowe instrumenty, niezbędne do pracy nad budżetem.

 

Ad.19

Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

 

Ad.20

Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

 

Ad.21

Radny Jerzy Szczotka złożył za pośrednictwem do Komisarza Wyborczego prośbę o dokonanie wykładni. W związku z tym zapytał, kiedy zostało to wysłane i czy jest odpowiedź?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wysłał pismo niezwłocznie, natomiast odpowiedzi niema.

 

Radny Jerzy Szczotka pogratulował wszystkim wybranym objęcia stanowisk, na które zostali wybrani, my z godnością i pokora przyjmujemy rolę, jaką nam państwo wyznaczyliście, czyli rolę i będziemy starali się sumiennie z tej nałożonej na nas roli wywiązywać.

Poprosił, aby nie ograniczać na różne sposoby praw radnych. Należałoby dać możliwość radnemu wypowiedzenia się do końca, co chce osiągnąć zadając pytania czy wywodzić jakieś kwestie. Radny jest zdziwiony, ze to nie jest tak do końca w tej Radzie. Większość, jaka się ukonstytuowała w Radzie i można mówić, że koalicji nie ma, ale wiadomo, że jest i w jakiej konstelacji. Poprosił przewodniczącego, aby nie stawiać radnych w takiej trudnej sytuacji, ze natychmiast trzeba opinię, bo się świat zawali. Trzeba było zwołać wczesnej sesję, komisje by się ukonstytuowały i nie ma problemu, aby w ciągu tygodnia zwołać dwie sesje sprawa byłaby załatwiona i nikt by nie miał pretensji, wszystko by pracowało w normalnym trybie. Radny zdaje sobie sprawę, ze im więcej szabel tym większa racja i uznaje to, ale tez nie może zgodzić się i zaakceptować jednej rzeczy, ze jak jest więcej szabel to można do kosza wyrzucić ustawę. Radny wrócił w swej wypowiedzi do wyboru komisji rewizyjnej. Poprosił zajrzeć do ustawy, statutu i można w nieskończoność mówić, bo jest taka wola Rady, ale też trzeba pod uwagę brać wolę ustawodawcy, bo Rada nie jest pępkiem świata i działa w pewnych ograniczeniach prawnych. Niestety państwo nie uszanowaliście tych przepisów prawnych. Radny jest zdumiony, ze państwo boicie się, aby nie wszedł do komisji rewizyjnej. Czegóż się boicie? Co macie jakieś ciemne sprawki na sumieniu? Chyba nie. Więc, w czym jest problem? Radny będzie chciał doprowadzić do końca sprawę, aby przedstawiciele wszystkich klubów będą w tej komisji pracować i nie na tej zasadzie, że wy sobie wybierzecie, kto z naszego klubu, nie. Elegancja w relacjach polega na tym, że jeden drugiemu dyktatu nie może narzucać. Większość jest, jaka jest i pewne zasady są, jakie są chyba, że zasad nie ma, to wtedy będziemy się kopać po kostkach.

 

Radny Krzysztof Mleczko poczuł się wywołany do odpowiedzi i obrażony, że łamane są ustawy i statut (Panie Mecenasie?). Radny Jerzy Szczotka zarzucił łamanie podstawowych zasad ustawowych i statutowych, proszę się wypowiedzieć - jeżeli nie teraz to na piśmie.

 

Radny Jan Szarek zaproponował obniżyć temperaturę dyskusji i przytoczył słowa Horacego  „coż znaczą prawa bez obyczajów”,  więc dbajmy aby obyczaje były dobre.

 

Wicestarosta Przemysław Zowczak podziękował za wybór na funkcję wicestarosty. W poprzedniej kadencji dzielił czas między rodzinę, prace i studia teraz będzie czas dzielić między prace zawodową i rodzinę więc będzie mógł czasu więcej poświęcić pracy. Odniósł się do ustawy o samorządzie powiatowym, która mówi, ze Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Kluby radnych mają prawo zgłaszać kandydatury, ale to nie klub powołuje członków komisji rewizyjnej, ale Rada Powiatu powołuj komisję.

Jeżeli to nie jest sytuacja nadzwyczajna poprosił, aby teksty rezolucji i stanowisk podejmowanych przez radę były wiadome wszystkim radny wcześniej, aby potem nie było nieporozumień i niepotrzebnych sporów na radzie, co przedłuża prace radnych i niszczy nasz wizerunek bez potrzeby. Gdyby wcześniej przedyskutować emocji było by mniej.

 

Radny Jerzy Szczotka zgodził się z Wicestarostą poparł, ale to zarząd nie pamięta o tak istotnych datach historycznych, bo to zarząd przygotowuje projekty uchwał i gdyby zarząd przygotował i pamiętał o uczczeniu pamięci ludzi, którzy zostali zamordowani, zamknięcie w więzieniach, wygnani poza granice kraju, prześladowani to nie było by zaskoczeń, byłoby w porządku obrad i poprosił, aby zarząd śledził wydarzenia historyczne i stosownie do dat przygotowywał okolicznościowe uchwały czy rezolucje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że inicjatywa uchwałodawcza należy po stronie radnego, komisji, klubu, przewodniczącego rady i nie odczuł żadnej zgryźliwości dla projektu Radnego J.Szczotki na temat wniesionej propozycji oddając inicjatywę radnemu i gdyby był sprzeciw to radny mógłby się tak odnosić a nie było, więc została zrealizowana inicjatywa. Dobrze by było, aby w innym trybie wszystkie projekty były przedstawiane. To jest projekt i nie szkodziło, aby przyszedł radny do biura rady i dołączył swoją propozycję do materiałów na radę lub tuż po zauważeniu, że w porządku obrad takiej inicjatywy brak.

 

Ad.22

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.46

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-10 11:12:47
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-10 11:17:21
Ostatnia zmiana:2007-01-10 11:17:21
Ilość wyświetleń:543
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij