Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

I/06 z dn.27.11.2006r.

Protokół Nr I/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 listopada 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 14.00 do 15.15

Obrady sesji uprzedzono wysłuchaniem hymnu państwowego.
W sesji udział wzięło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, radny senior Jan Szarek, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.3
Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek poprosił radnego junira Dariusza Kurzawę o odczytanie tekstu roty.

Radny junior Dariusz Kurzawa odczytał tekst roty, po czym wywoływał radnych imienne i każdy mówił „ślubuję” a niektórzy dodali słowa „tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli wszyscy radni.

Ad.4
Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1.Hymn Państwowy
2.Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
3.Ślubowanie radnych.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Odpowiedzi na interpelacje.
7.Powołanie komisji skrutacyjnej.
8.Wybór Przewodniczącego Rady:
a)zgłaszanie kandydatów,
b)pytania do kandydatów,
c)przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),
d)ogłoszenie wyników wyborów,
e)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13.Wolne głosy i sprawy różne.
14.Zakończenie.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że Rada będzie podejmować uchwałę o wygaśnięciu mandatów radnych. W miejsce tych radnych przyjdą nowi radni. W związku z tym, aby nie pozbawiać ich możliwości i prawa wyborczego biernego, ale także skorzystania z prawa wyboru, czyli zagłosowania na konkretnego kandydata Radny zaproponował, aby pkt.9 przenieść w miejsce pkt.5. Po podjęciu uchwały o wygaśnięciu mandatów zaproponował przerwanie sesji oraz przełożenie i dokończenie jej w innym terminie, ponieważ wtedy złożą ślubowanie radni przychodzący w miejsce tych, którzy uchwałą z dzisiejszych obrad zostaną pozbawieni mandatów. Wówczas w pełnym składzie Rada dokona wyboru Przewodniczącego a radni, którzy dojdą do pełnego składu będą mogli się ubiegać o przewodniczenie radzie, ale także będą mogli dokonać wyboru. Rada będzie mogła rozpocząć pracę w pełnym składzie.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek zwrócił uwagę na pewną niezręczność dotyczącą pkt.7 powołania komisji skrutacyjnej. Nikt nie sądzie, że wybór Przewodniczącego Rady jest absolutnym przypadkiem. Na pewno rozmowy były czynione i kandydatury są uzgodnione. Niezręczne byłoby dla takiej kandydatury gdyby ktoś zaproponował ją do komisji skrutacyjnej. W takiej sytuacji dany pan musiałby wstać i odmówić. Przewodniczący obrad zaproponował na przyszłość, aby komisję skrutacyjną wybierać po zgłoszeniu kandydatów.

Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu odczytał pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, która stanowi załącznik do protokołu, gdzie mówi się o podjęciu uchwały o wstąpieniu w miejsce wygasłego mandatu na kolejnej sesji Rady Powiatu.

Radny Wiesław Gałązka jako autor przedstawionego porządku obrad wziął pod uwagę wszystkie formalno –prawne aspekty odbycia pierwszej sesji. Sesja musi odbyć się w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników a Przewodniczący tak zinterpretował zapis, że sesja musi się odbyć w dniu dzisiejszym. Przerywając sesję i przenosząc na późniejszy okres czasu, naruszony zostanie tenże zapis ustawy.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o dokładne wyjaśnienie, czy mówi się o odbyciu sesji? czy o zwołaniu sesji? To wg. Radnego kluczowa różnica, bo zwołać sesję można a później ją przerwać. Jeżeli jest zapis jednoznacznie brzmiący, że sesja musi się odbyć to ona się musi odbyć. W związku z powyższym Radny poprosił prawnika o wyjaśnieni powyższej kwestii literalnego zapisu, później będzie to można w sposób jednoznaczny zinterpretować.

Adwokat Wojciech Mańkowski porównał nowy stan prawny z dotychczasowym i stwierdził, że istotnie dotychczasowy zapis budził wątpliwości czy ta pierwsza sesja ma być zwołana najpóźniej na 7 dzień, czy ona ma się odbyć. Aktualny przepis przewiduje wyraźnie w tej kadencji taką sytuację i jednoznacznie określaja, że ta sesja ma się odbyć najpóźniej 7 dni od momentu ogłoszenia wyborów, jak mówi przepis ustawy o samorządzie powiatowym: „Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju”. To jest jednoznaczne i nie budzi wątpliwości. Dotychczas mówiło się, że sesja powinna być zwołana najpóźniej na 7 dzień i nie mówiło się konkretnie o terminie, tutaj się wskazuje dzień, w którym ta sesja musi się odbyć, trzeba ją zwołać na dany dzień.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o ponowne odczytanie przepisu, ponieważ nie dosłyszał, że sesja ma się odbyć.

Adwokat Wojciech Mańkowski ponownie przytoczył art.15 ustawy o samorządzie powiatowym.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że nie jest napisane, że sesja ma się odbyć. Mówi się o zwołaniu.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, że jest napisane „..na dzień..”.

Radny Jerzy Szczotka zrozumiał, ale przepis nie mówi, że zwołuje się i ma się odbyć. Radny słyszał wyraźnie i poprosił o złożenie przez adwokata do prowadzącego obrady pisemnej opinii, że ta sesja ma się odbyć.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, że takową opinię właśnie złożył. Adwokat może to potwierdzić na piśmie, jeżeli zostanie do tego zobowiązany. Stwierdził, że sesja musi odbyć się w dniu dzisiejszym. To jest dzień, o którym mówi ustawodawca.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o złożenie takiego pisma do prowadzącego obrady, jeżeli adwokatowi to nie sprawi trudności.

Adwokat Wojciech Mańkowski zapytał czy jako adwokat podlega radnemu? Jeżeli ktoś adwokata zobowiąże do wydania opinii prawnej to takową wyda i nie zaprzeczy, ale czym się różni opinia ustana od pisemnej? Wszystko jest protokołowane i można tą opinię zobaczyć w protokole, będzie ona tak samo wiążąca jakby wydał opinię pisemną.

Radny Jerzy Szczotka uważa, że takie prawo ma prowadzący obrady, który będzie wiedział, co dalej ma robić mając taką opinię. Nie może być spraw niedopowiedzianych.

Adwokat Wojciech Mańkowski zapytał czy opinia może być w protokole?
 
Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że jeżeli adwokat ma trudności z pisaniem to ktoś napisze a on tylko podpisze.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek przypomniał, że przewodniczący udziela głosu mówcom i prosił, aby nie prowadzić polemiki pomiędzy sobą.
Zapytał adwokata czy zwołanie sesji jest równoznaczne z tym, co stało się dziś? Czy to spełnia wymóg zacytowanego przepisu? Czy zdaniem adwokata wniosek Radnego J.Szczotka należy podać pod głosowanie?

Adwokat Wojciech Mańkowski potwierdził powyższe i dodał, że wniosek powinien być przegłosowany.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o ogłoszenie 10 min. przerwy, bo może adwokat się zdenerwował i czas do sporządzenia opinii jest za krótki.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek poddał pod głosowanie ogłoszenie 10 minutowej przerwy.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 10 przeciw (1 radny nie brał udziały w głosowaniu) wniosek został odrzucony.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy sesja może być dziś zakończona, czy może być przerwana? Nie można obradować w niewiedzy prawnej skoro jest prawnik, który mówi, że nie jest zobowiązany do pisania opinii. Znacznie się różni opinia pisemna od słownej. Waga tego oświadczenia jest różna, o czym zapewne adwokat wie. Radny złożył oświadczenie do protokołu, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie kwestionował wszelkie uchwały podjęte na sesji.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek poprosił Radnego o przypomnienie wniosku celem jego przegłosowania.

Radny Jerzy Szczotka przypomniał złożony wniosek, który dotyczył zmiany kolejności obrad, czyli przeniesienia pkt.9 w miejsce pkt.5 i zrealizowanie go.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek poddał pod głosowanie złożony wniosek.
W wyniku głosowania 2 głosami za, 11 przeciw i przy 1 wstrzymującym wniosek został odrzucony.

Więcej uwag nie było  i w związku z tym  Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 2 przeciw (1 radny nie brał udziały w głosowaniu) porządek został przyjęty.

Radny Jerzy Szczotka złożył formalny wniosek na podstawie Statutu §17 pkt.4 i 5 o przerwanie sesji i dokończenie obrad w innym terminie.

Radny Radosław Trepiński poprosił o chwile przed głosowaniem, aby umożliwić radnym zapoznanie się z przytoczonym paragrafem Statutu.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek po zapoznaniu się radnych z przytoczonym paragrafem Statutu poddał pod głosowanie złożony wniosek.
W wyniku głosowania 2 głosami za, 9 przeciw i przy 3 wstrzymujących wniosek został odrzucony.

Ad.5

Radny Jerzy Szczotka skierował zapytanie do Starosty Mogileńskiego. W związku z tym, że Rada nie ma opinii a prawnik, który obsługuje Starostwo i Radę twierdzi, że nie ma osoby, która by mogła mu takie polecenie wydać, Radny zapytał czy Rada powinna obradować przy ewentualnych sporach prawnych? Czy Rada powinna obradować nie wiedząc czy robi to zgodnie z prawem czy nie? Pan adwokat twierdzi, że nie ma, kto mu wydać takiego polecenia? Stała się rzecz bardzo istotna, bo pozostaje niewyjaśniona kwestia, czy sesja może być przerwana, czy musi się odbyć. Radny poprosił Starostę o odpowiedz, czy jest osoba, która może wydać takie polecenie prawnikowi?

Ad.6

Tomasz Barczak Starosta Mogileński stwierdził, że pytanie Radnego jest bezzasadne, ponieważ Pan radca prawny wyraził swoją opinie i jest to wpisane do protokołu. W związku, z czym Starosta nie widzi konieczności, aby takie polecenie wydawać. Mógłby to wydać w formie pisemnej, ale protokół jest takim dowodem. Radca stwierdził wyraźnie, że dzisiejsza sesja odbywa się zgodnie z prawem.

Radny Jerzy Szczotka nie pytał o to czy jest potrzeba, ale czy jest osoba, która by mogła takie polecenie wydać?

Tomasz Barczak Starosta Mogileński stwierdził, że on może takie polecenie wydać, ale nie wyda.


Ad.7
Powołanie komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek zapytał adwokata czy komisja może obradować w składzie trzy osobowym?

Adwokat Wojciech Mańkowski potwierdził. Komisja może działać w składzie trzy osobowym.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek poprosił o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Radny Dariusz Kurzawa zaproponował Radnego Krzysztofa Mleczko, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Tomasz Barczak zaproponował Radnego Przemysława Zowczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Krzysztof Mleczko zaproponował Radnego Roberta Musidłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek stwierdził, że komisja po powołaniu ukonstytuuje się i wybierze ze swojego grona Przewodniczącego.
Więcej kandydatur nie zgłoszono i w związku z powyższym Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie następujący skład komisji skrutacyjnej: Krzysztof Mleczko, Przemysław Zowczak, Robert Musidłowski.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących komisja została wybrana.

Ad.8
Radny Krzysztof Mleczko zaproponował Radnego Wiesława Gałązkę na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu. Osobę znaną, który doskonale prowadził radę poprzedniej kadencji.

Radny Wiesław Gałązka wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono i w związku z powyższym Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek zamknął listę kandydatów oraz poprosił o zadawanie pytań kandydatowi.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek ogłosił 15 minutową przerwę, w której ukonstytuowała się komisja skrutacyjna.

Radny Przemysław Zowczak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił przepisy dot. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu oraz zapoznał radnych z zasadami i techniką głosowania tajnego. Członkowie komisji rozdali karty do głosowania, sprawdzili urnę, stwierdzając, że jest pusta.

Prowadzący obrady kolejno z listy odczytywał nazwiska radnych, po czym każdy radny podchodził, głosował oraz wrzucał głosy do urny.
Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę do odrębnego pomieszczenia, lub mogli podchodzić do mównicy i głosować.

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek po przeprowadzonych wyborach poprosił komisję skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyborów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Przemysław Zowczak ogłosił wyniki wyborów i odczytał protokół z przeprowadzonych przez komisję wyborów, który stanowi załącznik do protokołu. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego rady Powiatu został wybrany Radny Wiesław Gałązka (wyniki wyborów określa protokół komisji skrutacyjnej stanowiącej załącznik do protokołu).

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek zapytał adwokata, czego będzie dotyczyła uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Powiatu, bo chyba nie głosowania? -dodał.

Adwokat Wojciech Mańkowski poinformował, że tylko deklaracyjnego stwierdzenia, że ta i ta osoba została wybrana na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad radny senior Jan Szarek w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów oraz głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony na następną kadencję w roli Przewodniczącego Rady Powiatu i zadeklarował, że życzenia i praca Radnych będzie na pierwszym miejscu w jego rozważaniach. Przewodniczący będzie służył pomocą i zapewni właściwe warunki do sprawowania mandatów. Rada przy tym potencjale może wiele zrobić dla obywateli Powiatu Mogileńskiego -stwierdził.

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że szefowie samorządów gmin z terenów Powiatu, którzy również ubiegali się o mandat radnego powiatowego a wybrani na burmistrzów i wójta gminy w myśl prawa tracą mandat - nastąpiło wygaśnięcie mandatów.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy do podjęcia uchwały są niezbędne oświadczenia o nie przyjmowaniu mandatu radnego przez w/w osoby?

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że wygaśniecie następuje z mocy prawa i nie ma konieczności pisania oświadczeń.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że hipotetycznie mogłaby zaistnieć taka sytuacja, że ktoś nie przyjmuje urzędu wójta lub burmistrza. Czy tutaj nie ma wyboru po prostu wygasa mandat bez dyskusji?

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że ustawowo wygasa mandat i nie ma dyskusji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Radny Krzysztof Mleczko zaproponował, aby wszystkim członkom rady jak w poprzedniej kadencji wykonać mandaty do głosowania.

Dla Radnego Jerzego Szczotka wyjaśnienie prawnika nie jest wystarczające i w przekonaniu Radnego nie może się z nim zgodzić, dlatego złożył wniosek do Przewodniczące Rady Powiatu o wystąpienie w trybie pilnym do Komisarza Wyborczego o wyjaśnienie kwestii czy sesja musiała być w dniu dzisiejszym odbyta czy tylko zwołana, bo to jest najistotniejsza sprawa. Przy wyjaśnieniu Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego będzie dla Radnych sprawa oczywista i jasna. Radny poprosił Przewodniczącego, aby odpowiedział, w jakim terminie to zrobi, bo korzystając z przysługującego Radnemu prawa składania wniosków takowy wniosek złożył.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dopowiedział, że kierując się zapisami i interpretacją nadesłaną przez Biuro Wyborcze taki porządek została na sesję zaplanowany. Przewodniczący wie, że radnego odpowiedź nie satysfakcjonuje, więc takie zapytanie do Komisarza Wyborczego zostanie przesłane. Przewodniczący nie mógł odpowiedzieć na pytanie, w jakim czasie się to odbędzie, ponieważ prawdopodobnie nie będzie to zależało od Przewodniczącego Rady Powiatu, ale od tempa udzielania odpowiedzi przez Komisarza Wyborczego.

Ad.11
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.12
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał radnym o konieczności składania oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia ślubowania.

Ad.14
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.15

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-12-08 10:35:26
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-10 11:17:21
Ostatnia zmiana:2007-01-10 11:17:21
Ilość wyświetleń:525

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij