Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokól nr LIII z dnia 27.10.2006r.

Protokół Nr LIII/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 października 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 13.00 do 15.15

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił wniosek Zarządu Powiatu dotyczący  wprowadzenia pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt.10) i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.

W związku z powyższym Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1.Otwarcie.
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LII sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2006.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
14.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
15.Przedstawienie informacji Rady Powiatu w Mogilnie za okres kadencji 2002-2006.
16.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20.Wolne głosy i sprawy różne.
21.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z LII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Krzysztof Mleczko skierował pytanie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych związane z przystankiem w Witkowie. Czy jest szansa na zrobienie przystanku w bieżącym roku własnymi środkami? Jeżeli jest taka możliwość radny poprosił o kontakt z sołtysem w celu uspokojenia mieszkańców tego terenu.

Radna Janina Baranowska skierowała zapytanie do dyrektora SPZOZ w Mogilnie.
Neurolog w Przychodni w Strzelnie przyjmował dwa razy w tygodniu, obecnie przyjmuje tylko raz. Radna była świadkiem przy rejestracji gdzie pacjent został zarejestrowany dopiero na miesiąc grudzień. Czy można sprawić, aby Pani doktor poprzyjmowała dwa razy w tygodniu? Dlaczego teraz przyjmuje raz, jest to sprawa uciążliwa dla pacjentów?

Ad.5
Janina Michalak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych stwierdziła, że jeżeli istnieje możliwość, aby w tym roku własnymi środkami wyremontować przystanek, poprawić peron dla wsiadających.

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ wyjaśnił, że od stycznia bieżącego roku neurolog przyjmuje w Strzelnie dwa razy w tygodniu. W jeden dzień jeden lekarz w drugi dzień drugi lekarz. Wynika to z limitu przyjęć, jaki jest narzucony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie ma więcej punktów na przyjęcie pacjentów neurologicznych. Dyrektor sam spotkał pacjenta, który jest do pewnej poradni do Bydgoszczy zapisany na marzec 2009. Limit poradni neurologicznej jest przekroczony, jeżeli chodzi o przyjęcia, czy będzie większy? Czynimy starania żeby był większy. Neurolog w Strzelnie jest dwa razy dr. Kozak i Koczomb.

Radna Janina Baranowska była świadkiem rejestracji. Matka była z synem, który potrzebował badania neurologiczne do karty zdrowia w szkole. Niestety, ponieważ lekarz przyjmuje raz w tygodniu zarejestrowano go na grudzień.

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ zapytał ile chłopiec miał lat?

Radna Janina Baranowska stwierdziła, że siedemnaście. Matka była też w Mogilnie, gdzie nie została przyjęta.

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ stwierdził, że do osiemnastego roku życia pacjent podlega pod poradnię neurologii dziecięcej, być może dr. Koczomb zdecydowała się przyjąć takiego pacjenta, ale nasze poradnie przyjmują pacjentów od osiemnastego roku życia.

Radna Janina Baranowska wyjaśniła, że inni pacjenci też zgłaszali przyjęcia neurologa raz w tygodniu.

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ ma świadomość, kto pracuje. W Strzelnie zatrudnionych jest dwóch neurologów. Dr. Koczomb, która przyjmuje po południu i dr. Kozak, która przyjmuje przed południem.

Radna Janina Baranowska prosiła o dokładne rozeznanie sytuacji przez dyrektora.

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ nie musi rozeznawać sytuacji, bo ma świadomość jak przyjmuje lekarz w Strzelnie. Dyrektor zobowiązał się przygotować szczegółową odpowiedź na piśmie.
Kolejki do lekarzy wynikają z przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia, który każe pacjenta zarejestrować w danym dniu na najbliższy wolny termin.

Ad.6
Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2006.

Radna Janina Baranowska podała, że komisja Rewizyjna była na kontroli remontów i przetargów w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dokumentacja prowadzona jest wzorowo, bez zastrzeżeń.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 


Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Na obrady Przyszedł Radny Karol Dłutkowski.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu przestawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych
Do informacji nie było uwag i zastrzeżeń.

Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że informacja Rady Powiatu w Mogilnie za okres kadencji 2002-2006 została opracowana w formie książkowej i przekazana Radnym, Kierownikom jednostek.
Do sprawozdania nie było uwag i zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podziękował radnym i kierownikom jednostek za pomyślną współpracę. Żaden radny nie zgłosił uwag, co do dostępności materiałów, czy uzyskania potrzebnych do pracy Radnego informacji. Podziękował również samorządowcom, w szczególności samorządom gminnym, przewodniczącym rad, wójtom, burmistrzom, którzy zaszczycali obrady swoją obecnością i poruszali problemy istotne, ważne. Atmosfera panująca na sali obrad była atmosferą merytoryczną, jaką mogliśmy zaobserwować w pracy Rady Powiatu, z wielką satysfakcją. To zasługa osobowości poszczególnych radnych ich kultury osobistej, politycznej, która dała o sobie znać w postaci merytorycznej pracy. Kadra kierownicza nosi znamiona bardzo dobrego funkcjonowania samorządu powiatowego, który jako jeden z najmłodszych samorządów w różnych momentach był różnie postrzegany. Dziś wiadomo z doświadczenia i tego, czym się zajmujemy, że samorząd ten jest potrzebny, chociaż kiedyś wszyscy mieli uwagi i wielkie obawy, czy nie jest to dodatkowy twór, który w różny sposób może komplikować życie. Okazuje się, że gdy przestrzegamy zasad, ustaw przyporządkowanych każdemu ze szczebla samorządu można po prostu pracować dla tego samego obywatela, mieszkańca wykonując różne zadania. Dobrze układała się współpraca z tymi instytucjami, które nie były podporządkowane bezpośrednio powiatowi oraz równie dobrze między tymi instytucjami, które były kiedyś podporządkowane powiatowi a później decyzją władz państwowych zostały przeniesione do pionu rządowego. Ta współpraca się nie zmieniła, za co wszystkim przewodniczący serdecznie podziękował.
Podziękował również wszystkim Radnym za pracę i postawę, która mobilizowała do pracy innych, jak również mogła być wzorem dla postaw, którymi powinien się kierować każdy radny pełniąc funkcję –funkcjonariusza publicznego. Przewodniczący miał zaszczyt pracować z Radnymi. Przy rozpatrywaniu kandydatury na Przewodniczącego miał obawy czy poradzi. Może z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nikt z obecnych nie zrobił nic, co by przewodniczącemu przeszkodziło w sprawowaniu tej funkcji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie w związku z powyższym wręczył radnym pisemne podziękowania.

Ad. 16
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i zastrzeżeń nie było.
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie.

Ad. 17
Radny Karol Dłutkowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowy.
Na sesji Rady Gminy podsumowano działanie Radnych Powiatowych tak, że miejsca ich na sali obrad są w większości puste. Analizując całą kadencję to obecność radnych powiatowych i gminy na sesjach była podobna. Każdy ma swoje obowiązki i radny nigdy nie ośmieliłby się powiedzieć, że nieobecność przedstawicieli Gminy Dąbrowy świadczy o lekceważeniu Rady Powiatu czy działań Powiatu. Przewodniczący Rady Gminy zrobił to publicznie i Radnemu z tego tytułu jest bardzo przykro.

Ad.18
Ewaryst Matczak Burmistrz Miasta Strzelna podziękował Przewodniczącemu Rady, Starostom, Radnym za czteroletnią współpracę z samorządem Gminy Strzelno. Zdaniem Burmistrza koledzy popierają pogląd, że współpraca była dobra, układała się pozytywnie. Burmistrz albo jego następcy też by oczekiwali takiej współpracy, jaką miał ze Starostwem.
Zabrał również głos w sprawie organizacji ruchu na ul.Raj w Strzelnie. Poprosił, aby tam nie robić blokady na parkowanie samochodów.
Ponieważ dotarły do burmistrza niepokojące sygnały o chęci odejścia niektórych ordynatorów zapytał, czy ktoś może odpowiedzieć, jaka jest wizja szpitala?

Ad.19
Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ stwierdził, że rozmawiał już z Burmistrzem w tej sprawie i zostanie przygotowana pisemna odpowiedz na poruszane tematy, Przewodniczący Rady Powiatu również zostanie poinformowany.

Ad. 20
Radny Radosław Trepiński wyraził rozczarowanie w stosunku do Starosty w związku z podpisem pod oświadczeniem, związanym jakoby z zamachem na samorządność. Oświadczeniem, w którym ocenił Panią Wojewodę, Panią Kurator, Pana Premiera. Radny ma kontakt z wszystkimi osobami a w szczególności z Panią Wojewodą i Panią Kurator, dlatego przekazał rozczarowanie, jakie Starosta uczynił podpisem. Radny jest pewien, że Starosta nie zna sprawy do końca i stąd zajmując stanowisko w tej sprawie nie był upoważniony do złożenia tego podpisu. Aby się pod tym oświadczeniem podpisać trzeba byłoby dobrze znać całą sytuację i jej złożoność, która swoimi korzeniami sięga właśnie samorządności nieudolnej i chwała, że my takim samorządem nie jesteśmy. Radny powiedział to z całą odpowiedzialnością, ponieważ został oddelegowany przez szefostwo, aby uczestniczyć tam, być po prostu do czasu rozwiązania problemu, który do dziś nie jest rozwiązany. Nie było Pana Starosty, chociaż szkoły podstawowe to kompetencja innego organu, ale Starosta miał żal, że kiedy przyjechał Premier to nie powiadomiono nie poinformowano go. Potem i przedtem było jednak sporo czasu żeby zorientować się gdzie jest problem, co jest powodem takiego konfliktu, który tyle miesięcy trwa. Kto jest tak naprawdę winny i kto do tej sytuacji doprowadził. Radny nie ma na myśli obecnego Wójta z Jezior Wielkich tylko nieudolność samorządu, która do takiej tragedii doprowadziła i gminę, i szkołę. Przy 9mln. budżecie – 8mln. zadłużenie spowodowali właśnie samorządowcy. Lepszy byłby dialog niż zajmowanie stanowiska w niepełnej orientacji i znajomości problemu, bo tym po drodze też się robi sporo krzywdy zwłaszcza zdeterminowanym ludziom walczącym o swoją szkołę. Radny nie oczekuje na polemikę, bo to nie czas. Rzeczywiście trzeba by było zrobić merytoryczną dyskusję na ten temat, co by zabrało dużo czasu a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu przyszłe spory jakiekolwiek się pojawią były rozpoznane a potem żeby zajmowano ewentualne stanowiska. Na koniec radny zadał pytanie, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć, które stawiał wielokrotnie przed mediami również. Dlaczego w kraju jest tak, że nie ci, którzy doprowadzają do sytuacji takiej a nie innej mają ponieść odpowiedzialność? Dlaczego ci ludzie „Bogu ducha winni”, podatnicy, żyjący w tym środowisku, w którym jest niewiele mają ponieść konsekwencje nieudolności samorządowców, przecież to nie jest normalne? Stało się tak, bo ponoszą konsekwencje i mało tego samorządowcy nie do końca znając sprawę opowiadają się po jednej ze stron.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że wystąpienie radnego jest również osobistym stanowiskiem w sprawie i polemika na ten temat niczego nie spowoduje, do niczego nie doprowadzi. Każda z osób siedzących na sali jest zorientowana w sytuacji, w pewnej metodyce jak również w tych oczywistych sprawach dotyczących spowodowania zadłużenia bratniej gminy Jeziora Wielkie. Przewodniczący zaproponował, aby tematu nie kontynuować, problemy niech będą omawiane tam gdzie należy, gdzie być powinny, właśnie w samorządzie gminnym, który jest najlepiej zorientowany w całości.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak jako samorządowiec musiał się pod tym podpisać, ponieważ działa w Radzie i wie jak wygląda i za co odpowiada Wójt, Zarząd Powiatu.
Wójt, Burmistrz i Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu, dlatego po informacjach o odwołaniu wójta z powodu rażącego łamani prawa podpisał się, ale nie sam. Jeżeli ma być przestrzegana samorządność to należy naprawdę przestrzegać a nie można samorządu straszyć w ten sposób. Każdy z wójtów, burmistrzów czy starosta wie, że jeżeli coś się obiecuje to się dotrzymuje słowa i nie ma problemu, ponieważ są rezerwy ogólne i celowe. Celowej nie można ruszać, ale z ogólnej? Minister wraca do Warszawy uruchamia rezerwę, przekazuje do samorządu (jest to oczywiście dochód własny samorządu) i samorząd to dzieli. Jeśli tak by się stało Starosta na pewno by się pod tym nie podpisał.

Jacek Kraśny Burmistrz Mogilna podziękował za cztery lata współpracy. Stwierdził –„Wspólnie nauczyliśmy się samorządności i zrobiliśmy sporo”. Integracja między powiatem i gminami oraz gminami ościennymi (Trzemeszno i Orchowo) była dobra.

Radny Radosław Trepiński poinformował, że dysponuje dokumentem potwierdzający kwestię finansową i nie stało się tak jak mówił Starosta.

Radna Teresa Kujawa pracowała w radzie w opozycji. Podziękowała Zarządowi za słuchanie tej opozycji. Wiele protestów, sprzeciwów i dobrych pomysłów zostało zrealizowane. Przewodniczącemu komisji oświaty i naczelnikowi oświaty podziękowała za takie kierowanie pracami wydziału, że nie ma się, czego wstydzić w sprawie placówek oświatowych. Wiele dobrego działo się przez te cztery lata w tej dziedzinie a Państwa naczelników i kierowników jednostek Radna poprosiła o przekazanie podziękowań pracownikom i prosiła, aby przyszła Rada i Zarząd zadbali troszkę o ich finanse. Radni otrzymując sprawozdania finansowe widzieli jak mizernie zarabiają.

Marek Maruszak Wójt Gminy Jeziora Wielkie był samorządowcem przez dwa lata w ciągu, których spotkała się z wielką życzliwością ze strony Zarządu, Radnych, Kierowników jednostek, instytucjom, pracowników i za to podziękował.
Podziękował wszystkim za udzielone wsparcie i zaproponował, aby nie upraszczać sprawy szkoły w Siedlimowie, że wszyscy byli w porządku tylko w Jeziorach Wielkich ludzie są nieudacznikami. Niestety taka jest trudna w tej chwili rola samorządu takie trudne czasy, że nie zawsze jesteśmy przewidzieć finansowe konsekwencje tego, co robimy i być może stało się to, dlatego że w latach poprzednich samorząd gminny robił to, co robił. Była to dobra wiara dla dobra gminy i jej mieszkańców a stało się tak, że to były tylko obiecanki nie było żadnych konkretnych reform, jeżeli chodzi o oświatę. Zaniechanie działania i brak radykalnych posunięć spowodowane, że gmina jest właśnie w tak trudnej sytuacji. Dług ponad 80% niestety dotyczy oświaty, są pewne uproszczenia i wyliczenia, które przedstawia się mieszańcom, że likwidując jedną szkołę chcemy uzdrowić finanse gminy. To nie jest tak. Chcemy, aby nasza oświata funkcjonowała w ramach subwencji oświatowej i dlatego ważne jest wsparcie samorządowców i nie tylko obecnych na sali, ale wielu ludzi nawet nieznajomych, którzy widzieli, że administracja rządowa robi nietakt, chcąc się wtrącić w sprawy samorządowe. Kurator raz wydał pozytywną opinie na temat likwidacji szkoły a na początku września przyjechał do likwidowanej szkoły na wyraźne polecenie wojewody i proszę nie mówić, że to nie jest strona konfliktu, bo kurator i wojewoda powinni być mediatorami a nie stroną konfliktu. Wójt zwrócił się do Radosława Trepińskiego, który jest administratorem kuratorium z prośba, aby fakty były przedstawiane tak jak są, aby nie robić „wody z mózgu” ludziom, którzy być może nie zawsze są zainteresowani. Niestety administracja rządowa starała się przeszkodzić w uchwałach, które Rada Gminy podejmowała i uniemożliwić wprowadzenie ich, chcąc jak gdyby postawić na swoim. Posługiwano się również różnymi groźbami pod adresem Wójta min. odwołujące go z stanowiska, ale argumenty były tak słabe, że wójt nie został odwołany.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że rozpatrywanie ważnych problemów przeplata się z typowymi podziękowaniami, wzajemnym uznaniem. Chciał prze to podkreślić, ze rozwiązywanie problemów w samorządach nie jest proste i łatwe. Następne rady wybrane w nadchodzących wyborach samorządowych spotkają się na nowo z tym samym zagadnieniem, dlatego nauczeni doświadczeniem próbujmy szukać konsensusu i sobie pomagać. Niekiedy problemy się nie powtarzają, ale w zderzeniu z nowa sytuacją doświadczenie bardzo pomaga.


Wicestarosta Przemysław Zowczak odczytał sentencję wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie likwidacji szkoły w Siedlimowie. „1. Uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. 2. Stwierdza, że zaskarżone rozstrzygnięcie nie podlega wykonaniu wyroku wydanego w drugiej instancji przez Naczelny Sąd Administracyjny póki, co jeszcze nie ma, więc obowiązuje to, co Wicestarosta odczytał”. Wicestarosta Podpisał wspomniane oświadczenie  ze względu na zwykłe ludzkie uczucie przyzwoitości. Na koniec odczytał wiersz napisany przez Księdza Romana Indrzejczyka
„Idą przez życie uczciwi
zło najmniejsze wypatrzą
szlachetni, pobożni i czyści
surowi, bez ludzkich odruchów
zło tępią jak chwast wyrywają
szatanem ciebie postraszą
i radość z serca zmącą
zrozumieć cię nie potrafią
człowieka w tobie nie widzą
niszczą nie zło
zniszczą ciebie
doskonałością to nazwą.”


Stanisława Łagowska Wójt Gminy Dąbrowa poinformowała, że Związek Gmin Wiejskich już siódmy raz organizował w tym roku kongres gmin wiejskich, gdzie poruszano bardzo istotne sprawy samorządów gmin. Na kongresie pierwszy raz nie było nikogo z Ministerstwa Oświaty. To jest żenujące jak traktuje się samorządy i jest niedopuszczalne. Po to wprowadzona była zmiana ustroju, żeby każdy szczebel samorządu był naprawdę samorządny. Nakłada się tylko obowiązki a w konfliktowych sytuacjach próbuje się po prostu ingerować. Wójt nie wstydzi się tego, że podpisała się pod pismem. Tak powinny działać samorządy, gdy coś się dzieje powinny być razem. Wójt jest 15 lat samorządowcem. Wiele razem przechodziliśmy różnych prób ingerencji i ma nadzieję, że to będzie nasza samorządność z każdym rokiem bardziej trwała i każdy będzie wiedział, co i gdzie do niego należy. Media często mylą i przypisują nam nawet słowa, których nie wypowiedzieliśmy, ale wszyscy działamy w samorządach i mamy przede wszystkim jedno na celu dobro mieszkańców niezależnie czy na poziomie gminy, powiatu czy urzędu wojewódzkiego. Pani Wójt jest miło, że w tej kadencji miała możliwość współpracy z tak wspaniałymi ludźmi. Na sesji Gminy Dąbrowa przekazywała podziękowania Staroście i jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy współpracowali z gminą Dąbrowa. Zawsze było czuć przyjazna rękę z drugiej strony - jakakolwiek sprawa i kogokolwiek dotyczyła. Wszystkim pracownikom, kierownikom, instytucjom, Staroście podziękowała. Dla dobra samorządowców i mieszkańców współpraca powinna dalej się tak układać.

Radny Radosław Trepiński zapytał, na czym polega samorządność? Działaniu dla dobra tych, którzy nas wybrali a nie przeciwko nim, nie licząc się z nimi. Samorządność nie polega na tym, że 24 sierpnia zwalnia się nauczycieli z pracy. 1 września zaczyna się rok szkolny a państwo wręczają dokument 24 sierpnia mówiąc, że nie ma miejsc pracy a to są fakty. Po uchwale, która gmina wywołała dotyczącej likwidacji szkoły należało wywołać uchwałę o sieci szkół a Rada Gminy podejmuje tą uchwałę 30 sierpnia, kiedy rodzice prasują kołnierzyki koszul, aby dzieci odświętnie wyglądały w szkole. Czy na tym polega samorządność?. Radny pozostawił pytanie bez odpowiedzi.

Radny Rafał Żuchowski złożył wniosek o przerwanie dyskusji, ponieważ zakrawa to na dyskusję przedwyborczą.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że kłopot polega na tym, że to jest punkt wolne głosy i sprawy różne. Zdaniem przewodniczącego, przerwanie dyskusji nie wchodzi w rachubę, ponieważ to nie jest uchwała i żadna procedura. Natomiast przychyla się do głosu radnego, że rozumie pewne podniecenie jako przedstawiciela gminy, o której się mówi. Może niekiedy za bardzo wgłębiamy się jakby w nie nasz zakres, aczkolwiek jest to problem. Na szczegółowe dyskusje są inne okazje, gdyby tak zawsze było, problemów by nie było. Przewodniczący musi przestrzegać regulaminu, który właśnie w taki sposób rozumie.

Roma Skowron Przewodniczący Rady Gminy Jeziora Wielkie skierował swoją wypowiedz do radnego R.Trepińkiego. Przewodniczący w odróżnieniu od radnego nie ma monopolu na mądrość, wiedzę i prawo, jest tylko jeden człowiek, który chce to w ten sposób przedstawić. Przewodniczący jest ułomny człowiekiem, który popełnia błędy.


Radny Radosław Trepiński stwierdził, że nie ma monopolu na mądrość, ale uważa, że radny, który nie ma pojęcia o stanie finansowym gminy w tym przewodniczący Jezior Wielkich, gdzie media pytają jak to się stało, że gmina ma takie zadłużenie a Pan na to odpowiada „ja nie wiedziałem” to jest po prostu kompromitacja.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zapytał, jakie było stanowisko kolegi Trepińskiego w sprawie dalszego funkcjonowania czy likwidacji SOSW w Strzelnie

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że chyba tyle - „tu mąka a tu wiatrak”.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak w imieniu Zarządu Powiatu serdecznie podziękował Radzie, Przewodniczącemu i wszystkim jednostkom organizacyjnym za bardzo dobrą współpracę. Udało się wspólnie dużo zrobić. Podziękował również sekretarzowi, naczelnikom i wszystkim pracownikom starostwa za to, że mogliśmy służyć państwu i mieszkańcom ziemi mogileńskiej oraz wszystkim, z którymi przez cztery lata Starosta miał kontakt, szczególnie gorąco Przewodniczącym Rad Gmin Powiatu i gmin ościennym, Wójtom, Burmistrzom, Skarbnikowi i całemu wydziałowi finansowemu. Podsumowując kadencję można powiedzieć, że inwestycje były zrobione za ok. 5,5mln.zł. a udziału własnego było 1,6 mln.zł resztę pozyskano z zewnątrz za to starosta podziękował pracownikom. Starosta podziękował również nauczycielom, pracownikom oświaty i gospodarstwom pomocniczym.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka sierdził, że rada 53 razy spotykała się, aby próbować rozwiązywać problemy, które dotyczą sfery powiatu, które bardzo często dotykają obywateli, mieszkańców. Komisje również się spotykały. Wzorowe prace komisji trafnie ukonstytuowanych, jeżeli chodzi o podział ról, obowiązków i tematyki, jaką te komisje się zajmowały, stwarzały również bardzo dobre warunki organizacyjne, aby sesje były dobrze zorganizowane, materiały przygotowane. Trzeba było niekiedy wykonać bardzo trudną prace w krótkim czasie, dotyczy to zwłaszcza wydziału finansowego, za co Przewodniczący podziękował. Ważną postacią był Sekretarz, z którym na co dzień w sferach organizacyjnych był szczery kontakt, który pozwalał prowadzić dobrze kwestie organizacyjne. M mogły się zdarzyć potknięcia, ale wynikały one z natłoku spraw, bo nieraz trzeba było w ostatniej chwili wiele zrobić. Wszystkim, którzy będą się ubiegali o reelekcję, Wójtom, Burmistrzom życzył wygranych wyborów a kampania, aby była kulturalna, spokojna, merytoryczna. Zwrócił się również do Przemysława Zowczaka Wicestarosty Mogileńskiego. Zawsze tak w powiecie jest, że miasteczko Strzelno jest ambitne chce piąć się w górę. Ma uwarunkowania społeczne, jakie ma i ludzie mają takiego ducha, jakiego mają a Wicestarosta próbował taki sposób patrzenia i myślenia na łonie Zarządu i Rady reprezentować.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.15.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-12-08 10:31:33
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-10 10:22:37
Ostatnia zmiana:2007-01-10 10:22:37
Ilość wyświetleń:706

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij