Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr LII z dnia 29.09.2006r.

Protokół Nr LII/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 września 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do 11.10

W sesji udział wzięło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. (Radnemu Piotrowi Pieszakowi z dniem 1 września br. wygasł mandat radnego-ad.9)
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Nieobecny radny Jan Gwiazda i Henryk Przybysz

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad:
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LI sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r.
7.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2006r.
8.Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację oraz uzyskanych środkach finansowych z innych źródeł.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniu chronionym.
14.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
17.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18.Wolne głosy i sprawy różne.
19.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z LI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radna Teresa Kujawa skierowała zapytanie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. W jakim okresie robi się remonty dróg? Do radnej wpłynęła prośba mieszkańców Wylatowa remont drogi Wylatowo –Krzyżownica, kiedy odcinek będzie remontowany?

Radny Krzysztof Mleczko również skierował prośbę do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Rady Będąc na sesji miejskiej w Strzelnie, radny z terenu wsi położonej między Młynami i Młynicami poinformował o zarastaniu drogi i o wyższym położeniu gruntów od drogi, co może spowodować zniszczenie pasa. Radny Piotr Pieszak zwracał uwagę na przystanek w Witkowie prośba, aby polać znajdujący się tam kamień asfaltem, co umocniłoby drogę.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił sytuację dowozu dzieci niepełnosprawnych w gminie Dąbrowa. Sześcioro dzieci powinno uczęszczać do szkoły k/Mogilna. Dzieci nie maja możliwości dojazdu do szkoły specjalnej w Szerzawach, bo do tej pory nie zorganizowano dojazdu. Powodem jest brak pojazdu, który byłby przystosowany do dowozu. W związku z tym powstają trudne kwestie, sytuacje, nerwowość, żal w dzieciach i bezsilność rodziców. Bezpośrednie, kontakty, rozmowy nie dają najmniejszych rezultatów. Na Zarządzie Powiatu była omawiana sprawa, pojawił się pomysł, aby dowozić dzieci samochodem będącym na wyposażeniu szkoły w Szerzawach. Dobra wola władz gminy i starostwa mogłaby rozwiązać ten nieprzyjemny i dramatyczny problem. Radny zna sytuacje, jakie dobywały się w domach dzieci, to jest dramaturgia. Kto nie przechodził takich zdarzeń i nie ma takiej sytuacji w rodzinie nie do końca wczuwa się w sytuacje. Przewodniczący zna problem z autopsji w związku z tym jeszcze raz prosi o rozważenie problemu dowozu dzieci Dyrektora szkoły, Starostę.

Radna Janina Baranowska skierowała zapytanie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie. Słychać informacje o spadku bezrobocia w kraju. Czy w powiecie też obserwuje się spadek i czym jest spowodowany, wyjazdami za granicę może poszukaniem nowych miejsc pracy?

Ad.5
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak zabrała głos w sprawie remontu drogi w miejscowości Wylatowo. Problem jest znany a droga nie zagraża bezpieczeństwu, jest przejezdna. Dyrektor jednak zdaje sobie sprawę, że mieszkańcy pragną mieć lepszą nawierzchnie, jednak w chwili obecnej nie ma możliwości wykonania odnowy nawierzchni. W czasie, kiedy będzie naprawiana nawierzchnia na ul.Kościuszki, będą naprawiane odcinki, które tego wymagają, co zadowoli w pełni mieszkańców.
Na drodze Młyny –Młynice są do wycięcia krzaki, widoczność będzie sukcesywnie poprawiana. Zarząd Dróg Powiatowych zajmie się wkrótce drogą, jeżeli to będzie konieczne.
Dyrektor pamięta sprawę przystanku w Witkowie, naprawa całej nawierzchni to ulepszeni byłoby dla autobusu a dla podróżnych trzeba by było wykonać pełny remont. Jeżeli starczy sił i środków ZDP zajmie się tym, jednak dyrektor nie chciałaby składać pustych obietnic. ZDP dba, aby w nawierzchni nie było dziur.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński poinformował, że Zarząd Powiatu zajmował się problemem dowozu dzieci. Samochód, który mieści się w SOSW Szerzawy został zakupiony przy współudziale PFRON i dowożenie dzieci z gminy Dąbrowa zdezorganizowałoby pracę szkoły, że to było głównym powodem niespisania umowy. Jednak można zwrócić się o środki na samochód z przeznaczeniem na dowóz dzieci. Lepszym rozwiązaniem byłoby wynajęcie samochodu. Powiat nie może podpisać stałej umowy z gminą i wykonywać to zadanie.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu przyjął powyższe do wiadomości. Doinformował, zebranych o zebraniu rodziców w powyższej sprawie. Jeden z rodziców podparty przepisami wystąpił na forum do dyrektora, który próbował winą za ten stan obciążyć powiat. Uznano, że powiat nie chce się zgodzić. Rodzice mówili o obowiązkach, a wójt gminy przygotowała odpowiedź, w której powołuje się na fakt, że powiat odmówił dowożenia. Następny strzał nieprzyjemny. Udzielanie takich odpowiedzi jest wysoce nie na miejscu i uderza nas wszystkich jako powiat. Ludzie, którzy maja możliwość skonsumowania wszystkich przepisów i pism w jakiś sposób mogą sobie to wytłumaczyć, ale rodzice, którzy takiej możliwości nie mają są faszerowani informacjami, które stawiają w innym świetle całą sprawę. Przewodniczący mówił o tym, aby w jakiś sposób poszukać samochód, ponieważ ma doświadczenie i wie nauka odbywająca się w domach jest inna. Wiedza dzieci prowadzonych w ten sposób szalenie odstaje od dziecka z tym samym ilorazem inteligencji, które uczęszczało do szkoły specjalnej w Mogilnie. Tamto dziecko radzi sobie w życiu czyta, pisze a to jest zupełnie inne. Nauczanie indywidualne jest katastrofą.

Stanisław Lenz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy odpowiadając na pytanie radnej Kujawa stwierdził, że spadek bezrobocia nie jest bardzo duży. Na koniec miesiąca sierpnia wskaźnik wyniósł 24.3%, gdzie sąsiednie powiaty mają podobnie lub nieco większy wskaźnik. Mogilno nieco spadło o 203 osoby. Dużo osób wyjeżdża za granicę, w sierpniu było 490 osób zgłoszonych w tym podjęło pracę 153. Nastąpił też skreśleń z ewidencji, poprzez nie podpisanie listy gotowości. Zapotrzebowanie było na spawanie kotłów i na 8 osób zgłoszonych 6 zrezygnowało, – czyli ludzie nie chcą pracować. Netto jest ponad 450zł  i dla absolwentów, osób kończących szkołę to jakieś pieniądze a dla osób, które mają rodziny pieniądze są zbyt niskie. Wzywane osoby często przynoszą zaświadczenia o podjęciu pracy (70-80%) i stąd wniosek, że po prostu te osoby gdzieś pracują (31 osób dobrowolnie zrezygnowało z pracy). Żeby ludzie zaczęli pracować konieczna jest podwyżka płac a w przedsiębiorstwach zmniejszenie kosztów pracowniczych.

Radna Teresa Kujawa zapytała, co z pracującymi w Kaliszu? Czy jeżeli bezrobotny sam znajdzie prace i zgłosi się do PUP, otrzyma zwrot kosztów podróży?

Stanisław Lenz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy stwierdził, że praca w Kaliszu skończyła się, ale jest kolejna w Poznaniu (patroszenie ryb) i rozpatrywana jest możliwość zwrotu dojazdu tym osobom. Powiatowy Urząd Pracy ma jeszcze środki na ten cel. Bezrobotny, każdy może otrzymać zwrot kosztów podróży. Środki są, ale gorzej jest znaleźć chętnych do pracy.

Radna Teresa Kujawa zgłosiła problem młodzieży ze szkoły podstawowej nr 3, a mieszkającej za mostem w Mogilnie. Dzieci idąc do szkoły i przechodząc na jedynym niebezpiecznym przejściu przy ul.Hallera. Czy można zaplanować tam więcej patroli, postawić znak uwaga dzieci lub zwolnić prędkość poprzez montaż tzw. „uśpionego policjanta”?

Ad.6
Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r

Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski odczytał pozytywna opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mogilnie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006r.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Obrady opuścił radny Krzysztof Mleczko.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2006r

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.


Ad.8
Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację oraz uzyskanych środkach finansowych z innych źródeł.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka wyjaśnił, że radny Piotr Pieszak złożył rezygnacje z funkcji radnego Powiatu w związku z objęciem stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzelnie, który jest jednostką prowadzoną przez Powiat Mogileński.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Na obrady powrócił radny K.Mleczko, obrady opuścił radny J.Gwiazda.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Na obrady powrócił radny J.Gwiazda.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniu chronionym.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


Na obrady przyszedł radnyH.Przybysz.

Ad. 14
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i zastrzeżeń nie było wobec powyższego Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku glosowania 13 glosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 15
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.

Ad.16
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.17
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.18
Tomasz Barczak Starosta Mogileński zaprosił zebranych na uroczystość wręczenia sztandaru dla Dowództwa Narodowego Elementu Wsparci, która odbędzie się 14 października 2006r. o godz.11.00 w Mogilnie.

Waldemar Lukstaedt nowy Komendant Powiatowy Policji przedstawił swoją osobę zebranym.

Ad.19
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11.10.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-12-08 10:22:24
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-12-08 10:31:30
Ostatnia zmiana:2006-12-08 10:31:30
Ilość wyświetleń:1052

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij