Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr LI z dnia 25.08.2006r.

Protokół Nr LI/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 25 sierpnia 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do 11.50

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka na początku sesji zaznaczył, że Komendant Powiatowy Policji zdecydował zakończyć służbę z dniem 1 września 2006r. i odejść na emeryturę. W związku z powyższym złożył najlepsze życzenia oraz podziękował za współprace i troskę.
Kolejno głos zabrali Komendant Powiatowy Policji Zygmunt Nowaczyk oraz Starosta Tomasz Barczak, którzy podziękowali za wiele lat pomyślnej współpracy.

Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poprosiła Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany w porządku obrad i wycofanie pkt.8 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego” w związku z jednoznaczna opinią komisji stałych Rday Powiatu.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.


Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad:
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.Sprawozdanie ekonomiczno – finansowe za I – półrocze br. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Mogileńskiego.
8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  Projektu pn. “Przebudowa drogi  powiatowej nr 2564C  Balice – Górki  - Ciechrz na odcinku Ciechrz –  droga krajowa nr 15” nr Z/2.04/III/3.1/476/05.
9.Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/268/05 Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego  na 2006r.
10.Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontów i inwestycji w placówkach oświatowych.
11.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15.Wolne głosy i sprawy różne.
16.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XLIX i L sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.

Ad.4

Radna Teresa Kujawa skierowała zapytanie do dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Prosiła o podanie przyczyny częstego zamykania kąpieliska w Wiecanowie i Wylatowie. Zapytała, dlaczego woda jest zanieczyszczona? Wiadomo powszechnie, że mimo zakazu kąpiących się nie brakuje.

Radny Piotr Konieczka zwrócił się z zapytaniem do Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Radny wie jak wyglądała sytuacja pożarowa w lipcu, było dużo pożarów, szczególnie tych związanych z rolnictwem. Poprosił o przybliżenie tematu zabezpieczenia przeciw pożarowego w sensie łączenia sił z Ochotniczą Strażą Pożarną. W Marcinkowie był duży pożar i przyjechało kilkanaście jednostek straży pożarnej, ale kilka z nich nie miało wody lub samochody były awaryjne. W jaki sposób zostaną uzupełnione sprawy sprzętowe w KPPSP i OSP.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Łaganowski porosił Starostę o określenie zaangażowania w zakresie przejęcia budynku na ul.Ogrodowej po byłym internacie Zespołu Szkół w Mogilnie. Budynek dotychczas był utrzymywany z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji. W wrześniu będzie musiał być utrzymywany ze środków własnych powiatu. Czy w polityce Starosty jest dalsze utrzymanie obiektu, czy będziemy ponosić koszty i wynajmować pomieszczenia do Burmistrza? Czynsz roczny na rzecz miasta to 60tys.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak skierował swoje zapytanie do dyrektor SPZOZ. W 2004 roku została założona instalacja „gazy medyczne” w Strzelnie. Wówczas dyrektor namawiał władze na tą inwestycję, która nie jest wykorzystana a doprowadzenie wszystkiego do finału kosztuje duże pieniądze a na ostatniej sesji dowiedzieliśmy się, że nie aż tak duże pieniądze. Kiedy zmieni się coś na oddziale chirurgicznym w Strzelnie, kiedy powstanie sala pooperacyjna? SPZOZ posiada sprzęt, który może być wykorzystany na tej sali. Wg. opublikowanych kilka lat temu kryteriów powstania krajowej sieci szpitali, sala pooperacyjna jest jednym z podstawowych warunków, które należy spełnić. Wicestarosta na posiedzeniach różnych gremiów stara się przekonać, aby przynajmniej jeden dzień w tygodniu, jednej z dyrektorów funkcjonował w filii szpitala powiatowego w Strzelnie. Nie jest możliwe prowadzenie bieżącej działalności przez tak duży organizm, jeśli nie ma nikogo z dyrekcji.

Ad.5
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Mieczysław Czajkowski poinformował, że PSSE stwierdza przydatność kąpielisk do użytku, przyczyny nie określa to pytanie należy skierować do właściwej instytucji, ochrony środowiska. Prywatnie stwierdził, że prawdopodobnie w wyniku zbyt obfitych opadów deszczu w pobliżu wylały zbiorniki z nieczystościami, wokół jeziora jest wiele gospodarstw. Kąpielisko w Wylatowie jest czyste już, natomiast w Wiecanowie jest nadal zanieczyszczone, ale na szczęście jest to koniec sezonu. Badania kąpieliska zostaną powtórzone w najbliższym czasie.

Radna Teresa Kujawa zapytała czy generalnie kąpiel jest zakazana, ponieważ kąpieliska nie spełniają wymogów.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Mieczysław Czajkowski potwierdził słowa radnej. Kąpieliska są skażone bakteriologicznie-dodał.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej R.Gałczyński stwierdził, że w miesiącu lipcu sytuacja pożarowa była niekorzystna. Pożary były, ale nic nie wiadomo o brakach wody w samochodach strażackich. Na skuteczność prowadzenia akcji gaśniczej ma wpływ min. czas zgłoszenia zdarzenia, czas dojazdu jednostek, sprawność sprzętu i umiejętności ratowników, do których nie ma zastrzeżeń. Jeżeli wdanym czasie nie są skupione środki i sprzęt straty są większe, o braku wody nic nie wiadomo.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński zabrał głos w sprawie przejęcia budynku przy ul. Ogrodowej. Przejęcie nastąpi z dniem 1 września br., część pomieszczeń została rozplanowana, również na potrzeby poboru. Obecnie w planach jest przeniesienie biur mieszczących się przy ul. Kościuszki na ul. Ogrodową. Pomieszczeń w budynku głównym jest za mało a niektórych wydziałów nie można przenieść. Przy ul.Ogrodowej mieszczą się biura PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, kontakt bieżący jest utrudniony. W budynku jest mieszkanie chronione. Aby pracownicy zatrudnieni w budynku po byłym internacie ZS w Mogilnie nie stracili pracy zostają przeniesieni do szkoły, jedna osoba zmieniła prace a palacza przejmuje Starostwo. W najbliższym czasie zostaną przeniesione wydziały z ul. Kościuszki włącznie z archiwum.
Starosta jako prezes Powiatowego Związku OSP podziękował ochotnikom za pracę. W roku bieżącym było pokazane, że Powiatowa Państwowa Straż Pożarna bez ochotników nie jest w stanie do końca zabezpieczyć terenu. Temat znany jest burmistrzom i wójtom, brakuje ciężkiego samochodu, który mógłby jeździć w terenie, obecnie ochotnicy maja samochody z niskim podwoziami. OSP w Gębicach miał 90 wyjazdów, to koszt gmin- kwestia paliwa. Nie ma możliwości przyjazdu jednostki bez wody. Praca polega na podawaniu wody samochodom, kilka jednostek dostarcza wodę a inne gaszą. Nie ma możliwości, aby samochód w strażnicy stał bez wody. Jesteśmy na dobrej drodze do kupna bardzo wydajnej pompy, która pobierze wodę z jeziora ponieważ w sytuacji, gdy jeden wóz pobiera wodę z hydrantu w drugim woda prawie nie leci. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zapewnił pokryć 50% ceny zakupu pompy (koszt zakupu pompy to ok.46tys.zł.), resztę zaoferował dołożyć Burmistrz Mogilna i w taką pompę będzie wyposażona straż pożarna. Tragiczny rok o tyle będzie dobry, że niektóre osoby zrozumiały, że bez ochotników nie może być w pełni zabezpieczony teren przeciwpożarowo i szczególnie ci, którzy dysponują pieniędzmi, że ochotnikom trzeba zakupić samochody. W środku pożaru jest brak tlenu, który nie pozwala samochodom sprawnie jeździć, nieprawdą jest, że samochody jeżdżą bez wody.

Jerzy Kriger Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, co roku składa do zarządu informacje o potrzebnych środkach i na cel, o jakim mówił Wicestarosta. W roku 2004 SPZOZ otrzymał ok.40tys., jeżeli chodzi o Strzelno –modernizacja pomieszczeń na oddziale chirurgicznym, na potrzeby sali nadzoru pooperacyjnego i oddziału ginekologicznego zaplanowano na kwotę 100tys.zł. SPZOZ otrzymał 38tys., które zostało wydatkowane, do zakończenia remontu brakuje najwyżej ok. 50tys.zł. Dyrektor pieniędzy nie ma, ponieważ NFZ na remonty nie płaci. Sala pooperacyjna była i w roku 1999 została zlikwidowana, w chwili obecnej jej nie ma. Dyrekcja o sali pamięta, trzeba w pomieszczeniu położyć ok.100m2 glazury, kupić drzwi, położyć instalację wodną i elektryczną. SPZOZ stara się pieniądze zdobyć. Dyrekcja zapotrzebowanie szpitali też wysyła do wójtów i burmistrzów, aby uzyskać określony poziom. Dyrektor zdeklarował się być raz w tygodniu z szpitalu w Strzelnie.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Radnej Teresa Marmucka –Lalka, która przedstawi pakiet informacji dot. Współpracy samorządu województwa i powiatowego.

Teresa Marmucka –Lalka Członek Zarządu Województwa przybliżyła współpracę Województwa Kujawsko –Pomorskiego z Powiatem Mogileńskim, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Maria Kurnatowska Członek Zarządu Województwa w uzupełnieniu do przedmówczyni poinformowała o współpracy ze Strażą Pożarną w Bydgoszczy. W roku bieżącym powstała inicjatywa województwa, aby przekazać środki na umundurowanie, kaski, pasy i drobny sprzęt, z której skorzysta również ochotnicza straż pożarna. Nie byłoby pieniędzy gdyby nie wnioski złożone przez organizacje pozarządowe.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że trudno dyskutować z przedstawionymi faktami. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie poprzez przystąpienie do sieci krajowej pozyskała 10tys.zł. w postaci sprzętu dla ochotników. Podziękował za pomoc i współpracę przy opracowaniu wniosku.

Leszek Nowacki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że dobrze mieć swoich ludzi i życzyłby sobie mieć taka reprezentacje w samorządzie województwa i przyszłej kadencji, gdzie w każdej porze można było liczyć na pomoc w przygotowaniu programów i za pomoc ziemi mogileńskiej.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński również podziękował za współpracę radnych wojewódzkich.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę, po której nie wrócili radni: T.Barczak i P.Konieczka.

Ad.6

Sprawozdanie ekonomiczno – finansowe za I – półrocze br. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Mogileńskiego pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Na obrady wrócił radny T.Barczak.

Ad.8
Podjęcie  uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  Projektu pn. “Przebudowa drogi  powiatowej nr 2564C  Balice – Górki  - Ciechrz na odcinku Ciechrz –  droga krajowa nr 15” nr Z/2.04/III/3.1/476/05.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego Projektu pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2564C Balice – Górki -Ciechrz na odcinku Ciechrz – droga krajowa nr 15” nr Z/2.04/III/3.1/476/05 pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


Ad.9
Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/268/05 Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego  na 2006r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/268/05 Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego  na 2006r. pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta

Na obrady wrócił radny P.Konieczka.

Ad.10
Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontów i inwestycji w placówkach oświatowych.

Radna Janina Baranowska poprosiła o przybliżenie przez naczelnika porównania tegorocznych matur i ubiegłorocznych. Czy ten rok przedstawia się lepiej?

Kazimierz Łaganowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy szkoły są gotowe do rozpoczęcia roku szkolnego? Czy wszystkie godziny z projektów organizacyjnych są zapewnione, szczególnie języki?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu stwierdził, że porównywanie wyników egzaminu maturalnego jest zgubne, ponieważ istnieje dyskusja czy zadania są jednakowej trudności, czy populacja jest jednakowo przygotowana do egzaminów itd. W roku ubiegłym nie było katastrofy i w roku bieżącym również, jeżeli chodzi o wyniki maturalne. 81% osób zdało, jest to średnia krajowa. Rozbijając to na typy szkól można powiedzieć, że w liceach jest dobrze a w profilowanych lepiej niż w województwie. Po uśrednieniu wychodzi to samo. Po zmianach (tzw. ”amnestia”) okazało się, że zdało maturę 95%. Przedmioty zdawane jako obowiązkowe na poziomie podstawowym to: chemia, geografia, język angielski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie i tu wynik jest lepszy niż w województwie w poziomie rozszerzonym tylko lepsza geografia w reszcie przedmiotów goryszy niż w województwie. W szkołach są przedmioty gdzie uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego bez przemyślenia, przedmioty kończące się w trzeciej klasie i tu poła osób nie zdała.
W materiałach dla radnych jest ukazany stan na dzień 15 lipca, kiedy zakończyły się rozmowy z dyrektorami i od tego momentu wiele się zmieniło. Na dzień dzisiejszy dyrektorzy szukają dwóch nauczycieli –językowców. W żadnej szkole niebyło sytuacji gdzie dyrektor wnioskował o podział na grupy językowe a prowadzący nie wyrażał zgody, zajęcia są prowadzone. Mało jest nauczycieli z kwalifikacjami drogowca. Przybędą do 1 września cztery nauczania indywidualne, to sytuacje nieprzewidziane, do tego urlopy zdrowotne nauczycieli. Z językowcami to dyrektor zaproponuje inny układ podziału grup w innych szkołach może wystąpić zmniejszenie ilości prowadzonych godzin nauczania.
W inwestycjach zaplanowano :- MOW w Strzelnie wyremontowano toalety,  -OSW Szerzawy jest w trakcie dociepelenia budynku i wymiany okien dodatkowo ze środków PFRON wyposażono szkołę internat w środki dydaktyczne, - ZS Strzelno wymieniono instalację c.o., - ZS Bielice występowano do Ministerstwa Rolnictwa z czterema wnioskami, trzy zostały załatwione pozytywnie, na dzień dzisiejszy sprawa jest w toku, -ZS Mogilno wymieniono okna na ul. Ogrodowej i Łąkowej, rozpisano przetarg na rozpisanie projektu budowy sali gimnastycznej. Powyższe było zaplanowane, ale zdarzają się tez niezaplanowane sprawy takiej jak awarie ( OSW Szerzawy awaria pieca), jak to remontować? W przyszłym roku będą prowadzone rozmowy z Zarządem w temacie przeciekających dachów w większości szkół.

Ad.11
Leszek Nowacki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił, aby sprawozdanie było przekazywane wcześniej.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że często tuż przed sesją odbywają się posiedzenia i na bieżąco jest informacja przekazywana w sprawozdaniu.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński przeprosił i zobowiązał się odpowiedzieć na pytania dotyczące sprawozdania na kolejnej sesji.

Ad.12
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.

Ad.13
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.14
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.15
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu zaapelował do obecnych o powiadamianie studentów o ogłoszeniu III projektu „szansa dla żaka”, do 15 września wydział czeka na wnioski. Wnioski można pobrać w Urzędach Gmin, Starostwie oraz na stronie internetowej.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych na dzień 27 sierpnia 2006r.,. Oświadczenia będą przyjmowane ostatecznie do 28 sierpnia 2006r.

Ad.16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11.50.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-12-08 10:20:49
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-12-08 10:31:30
Ostatnia zmiana:2006-12-08 10:31:30
Ilość wyświetleń:1078

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij