Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr L z dnia 11.07.2006r.

Protokół Nr L/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 11 lipca  2006 r.
w sali nr 22 Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Narutowicza 1
w godzinach od 13.20 do 14.10

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił wniosek Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.) oraz wniosek w sprawie  zmiany  w porządku  obrad wg. załączników do protokołu.

Wobec braku sprzeciwów Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad :
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007,
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
9.Wolne głosy i sprawy różne.
10.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty (przy głosowaniu nie byli obecni radni :T.Barczak, J.Gwiazda, P.Zowczak).
Ad.3
Radna Teresa Kujawa zapytała czy na plaży nad Jeziorem Wiecanowskim są ratownicy?
Ad.4
Radny Robert Musidłowski stwierdził, że nie ma ratowników a pytanie należałoby skierować do Burmistrza Miasta Mogilna. Grunt jest poddzierżawiony przez prywatny zakład gospodarki komunalnej.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wyjaśniła, że na ostatniej sesji podejmowano uchwałę dotyczącą kredytu, jednak pojawiło się zastrzeżenie do formy zapisu. W poprzedniej uchwale było napisane „zaciągnąć kredyt w wysokości do 260tys.”, poprawiono zapis i brzmi on „zaciągnąć kredyt w kwocie 230tys.”.Starostwo Powiatowe jest już po przetargach w szkołach i kwoty przetargowe są niższe, dlatego kredyt również został zmniejszony.
Radna T.Kujawa zapytała czy poprzednia uchwała zostaje anulowana?
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wskazała §6, którego zapis powoduje utratę mocy poprzednio przyjętej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (przy głosowaniu nie byli obecni radni :T.Barczak, J.Gwiazda, P.Zowczak).
Ad.6
Aleksandra Kędzierska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami stwierdziła, że do roku ubiegłego zgodnie z ustawą plan funduszu zatwierdzał Główny Geodeta Kraju teraz leży to w gestii Starosty. Fundusz ten stanowią przede wszystkim wpływy oraz dotacje otrzymywane z funduszu centralnego i wojewódzkiego na określone ściśle cele stojące przed geodezją.
Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że zostało zrealizowane bardzo ważne zadanie. Powiat Mogileński jako jeden z nielicznych w województwie, posiada mapy numeryczne na tereny wiejskie uzupełnione o użytki i numery działek. Geodezja posiada program, na którym pracuje od kilku lat, zakupiony również ze środków funduszu, gdzie sprzężono cześć opisową z częścią graficzną. Z komputera można wydrukować mapę wraz z wypisem.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (przy głosowaniu nie byli obecni radni :T.Barczak, J.Gwiazda, P.Zowczak).
Ad.7
Na obrady wrócił radny Jan Gwiazda.
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu stwierdził, że Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego przygotowano na lata 2004-2006. Zapisy programu odpowiadały pod tematykę dróg i ich realizację. W związku z tym, że została wyłoniona tylko jedna droga do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych a druga (do Bożejewic) z powodu braku środków wykreślona, należało ją też wykreślić z planu.
Ten plan się kończy, następny na lata 2007 -2013 będzie podjęty stosowną uchwała przez Radę Powiatu w Mogilnie, jeżeli będzie taki wymóg.
Radny Piotr Pieszak zapytał, kiedy do planu zostanie wprowadzona droga w Bożejewicach?
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że jeżeli będzie taka potrzeba, przy następnych programach. Obecny program ZPOR dotyczący dróg się skończył. Droga zostanie ujęta przy rozpisywaniu nowego planu.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zapytał czy znany jest powód odrzucenia propozycji powiatu?
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu poinformował, że to brak środków o tym zadecydował. Generalnie Zarząd Sejmiku przyjął, że każdy z powiatów otrzyma środki tylko na jedna drogę.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (przy głosowaniu nie byli obecni radni :T.Barczak, P.Zowczak).
Ad.8
Na obrady wrócili radni T.Barczak, P.Zowczak.
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wyjaśniła, że dochody zwiększono o 28.440zł a wydatki zmniejszono o kwotę 122.131zł. oraz szczegółowo przedstawiła poszczególne kwoty zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Dotacja z Gminy Mogilno przeznaczona została na działania związane z Komendą Straży Pożarnej. Środki z dochodów własnych tj. odsetki, oraz z Gminy Mogilno przeznaczono na spłatę rat analizatora zakupionego przez SPZOZ Mogilno, środki z Domu Pomocy Społecznej to zwrot przejazdu samochodem mieszkanek a zmniejszenie dochodów dot. stypendiów uczniowskich. Powyższe to rozliczenie transzy z okresu 2005-2006.
Urząd Marszałkowski zakwalifikował tylko jedna drogę z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego, w związku z tym druga droga zostaje wykreślona z planu robót drogowych. Zaplanowana kwota na powyższą inwestycję to 411tys.zł- to 123.300zł. wkład własny i 287.700zł. to środki które miały być dofinansowane, środki zaplanowano z kredytu. W związku z tym w budżecie pozostaje 123tys., które przesunięto na szpital a o pozostałą zaplanowaną kwotę zmniejszono kredyt. Zaplanowano również środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup przyczepki samochodowej. Środki z nadwyżki budżetowej zostają przeznaczone na uzupełnienie kwoty niezbędnej na zapewnienie wartości kosztorysowej wspomnianej wcześniej inwestycji w szpitalu powiatowym. W budżecie ogółem na inwestycję jest 700.429zł a środki gwarantowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to 700tys.zł. razem 1.400.429zł. Rada Powiatu zdecyduje czy inwestycja będzie na tyle na ile środki pozwalają. Wiąże się to ze zmniejszeniem kilku pozycji planowanych w harmonogramie. W związku z rozstrzygnięciem przetargu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szerzawach zmniejszono kwotę kredytu oraz zmniejszono kwoty na pomoc dla uczniów -stypendia.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zauważył kwotę 15tys. niewykorzystanych na stypendia zapytał, jakie jest uzasadnienie?
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że pieniądze były przyznane dla stosownej ilości uczniów, otrzymywane jako refundacja – po okazaniu rachunku. Uczniowie nie przynieśli rachunków na 15 tys. dlatego środki należy jakoby oddać. W roku przyszłym będą ułatwienia w przepisach i taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.
Radny Piotr Pieszak zadał pytanie związane z inwestycją w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie. Kosztorys mówi o kwocie ok.1.600 tys.zł. a w budżecie zaplanowane jest 1.400tys.zł. Co z brakująca kwotą?
Radny Jan Gwiazda stwierdził, że zostanie ograniczony zakres prac.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński potwierdził, że nie zostanie zrobione wszystko.
Radny Jan Gwiazda stwierdził, że też nic nie wie, bo to idzie do przetargu, zagwarantowane zostało 1.400tys.zł. Jeżeli okaże się, że najtańsza oferta będzie na kwotę 1.600tys.zł., wówczas przetarg zostanie anulowany a środki zostaną zagwarantowane we własnym zakresie. Należy poczekać na rozstrzygnięcie przetargowe.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński wyszczególnił prace, jakie obejmie inwestycja w szpitalu powiatowym. Termoizolacja budynku 1.065tys.zł., likwidacja kotłowni węglowej 250tys.zł., wymiana wewnętrznej instalacji c.o. 317 tys.zł., instalacja gazowa 16 tys.zł., instalacja elektryczna 15 tys.zł.,  instalacja przeciwpożarowa 32tys.zł.
Radny Karol Dutkowski stwierdził, że to jest żenujące, aby firma, która wykonała audyt i kosztorys nie była przygotowana i płacono jej za usługi, które powodują straty. Wystąpienie o dofinansowanie było na bazie mylnych danych. Laik z boku wie, że firma sporządzająca audyt czy kosztorys musi wziąć pod uwagę wymogi. Na przyszłość należy zwrócić na to uwagę.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy jest koncepcja wyjścia z tej sytuacji, czy będzie negocjowany kosztorys przez dyrekcję?
Tomasz Barczak Starosta Mogileński stwierdził, że kosztorys już był negocjowany.
Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna stwierdził, że budynki szpitala są objęte ochroną konserwatorską. Okna drewniane można zastąpić tańszymi plastikowymi.
Radny Jan Gwiazda poinformował, że konserwator nie może narzucić materiału, może wskazać zachowanie stylu, elewacji. Konserwator mógł zasugerować drewniane, ale nie narzucić.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił Zarząd Powiatu, aby kładąc tak duże pieniądze na wykonanie inwestycji, prowadzić nadzór, który skutecznie będzie sprawować kontrolę nad pracą niektórych osób. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu nie było kwoty wynikającej z kosztorysu i Przewodniczący był podenerwowany opieszałością. Odniósł wrażenie, że to radnym zależy bardziej na inwestycji niż kierującym jednostką.
Radny Jan Gwiazda zapytał retorycznie, na czym polega kosztorysowanie. Kiedyś mierzono i liczono. W obecnych czasach do programu wprowadza się normy ustawowe i wyliczenie gotowe, dlatego zdarza się zawyżanie kosztorysów a przy realizacji inwestycji okazuje się, że potrzeba było tylko 50% kwoty kosztorysowej.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Łaganowski zapytał przewodniczącego zarządu czy planuje „bezpiecznik„ nad planowaną operacją, który z ramienia zarządu będzie nadzorował.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński o takiego człowieka walczy od momentu kiedy odszedł pan Przybysz. Nie ma takich ludzi na rynku, którzy znali by się na budownictwie, przetargach i zgadzaliby się pracować za tak małe pieniądze.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 1 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.
Ad.9
Tomasz Barczak Starosta Mogileński poinformował o odbytym spotkaniu z poznańską firmą w sprawie budowy stacji dializ. To duga firma, która się zgłosiła.
Przy stacji dializ planują otwarcie oddziału, dlatego 400 m2 to za mało. Perspektywicznie powinno być więcej. Przedstawiciel firmy obejrzał pomieszczenie i stwierdził, że stan surowy pozwoli zaplanować wszystko ze szczegółami wg. potrzeb. Planuje jeszcze jedną wizytę z fachowcami w sprawach budownictwa, którzy by powiedzieli, co można zrobić dla szpitala poza kontraktem. Więcej Starosta nie mówił, ponieważ jeszcze nie odbył się przetarg, do którego wspomniana firma na pewno przystąpi.
Radna Teresa Kujawa zapytała czy Powiat odpowiada za bezpieczeństwo kąpiących się?
Tomasz Barczak Starosta Mogileński wyjaśnił, że za bezpieczeństwo kąpiących odpowiada na terenie gminy dany wójt lub burmistrz. Sanepid bada wodę tylko na zlecenia burmistrzów i wójtów.
Jeżeli nie ma ratowników kąpielisko nie może być czynne.
Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna stwierdził, że wszystkie kąpieliska są wyłączone i działa tylko Przyjezierze gdzie gmina utrzymuje trzy etaty ratowników. Dodatkowo na kąpielisku muszą być sanitariaty, dlatego nie ma kąpielisk niestrzeżonych, każdy kąpie się na własne ryzyko.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński wyjaśnił, że na kąpielisku nie może być ratownik z basenu, ponieważ, uprawnienia ich są różne. Na kąpielisko musi to być ratownik wód otwartych. Ratownik z basenu nie może jechać na kilka godzin do chałupsk.
Radna Teresa Kujawa uważa, że to dla bezpieczeństwa władz. Powinna być postawiona tablica „kąpiel zabroniona”?
Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna wyjaśnił, że tablice nie obowiązują.
Radny Jan Gwiazda stwierdził, że jeżeli jest organizowany obóz wówczas kierownictwo obozu na własne ryzyko odpowiada za kąpiąca się młodzież.
Radna Teresa Kujawa zauważyła, że po drugiej stronie Jeziora w Wiecanowie jest plaża i ludzie się kąpią. Może zdarzyć się wypadek jak w Przyjezierzu. Dotychczas to było jedyne strzeżone kąpielisko gminy Mogilno teraz jest niestrzeżone, jest tam bałagan. Dzieci same jeżdżą, bo pobliska plaża w Kopczynie jest prywatna i właściciel nie patrzy dobrym okiem na kąpiących się.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zaproponował, aby radna zwróciła się z zapytaniem do burmistrza Mogilna, który jest za to odpowiedzialny.
Radny Jan Gwiazda wrócił do podjętej wcześniej uchwały poinformował, że kwota kosztorysowa nie powinna wyjść na zewnątrz, bo następuje zmowa w przetargach. Przystępując do przetargu oferent otrzymuje specyfikację robót i przedmiot robót, musi złożyć ofertę, a tutaj o wszystkim mówi się jawnie. Może nie wypłynie to na zewnątrz, kosztorys inwestorski jest tajemnicą do rozstrzygnięcia przetargu i nikt nie powinien znać ceny.
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński powiedział, że dyrektor Krygier sugerował, że te 30kilka tys. do dzisiaj zamrożone w ścianach szpitala z którego nikt nie korzysta poniekąd jest winą burmistrza, że były jakieś wcześniejsze ustalenia, uzgodnienia. Wicestarosta poprosił burmistrza o wypowiedź w tym temacie.
Dyrektor SPZOZ mówił, że globalnie na chirurgii nie ma nadwykonań, że tylko w pewnych zakresach jest przekroczone w pewnych nie. Na urologii, chirurgii urazowej – ortopedii są zakontraktowane a niewykonane usługi. To dane na podstawie, których podejmowane są decyzje i rozmowy. Tak naprawdę jest inaczej.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał o czym by to świadczyło, że jest niewykonanie i  nadwykonanie?
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński wyjaśnił, że chirurgia urazowa to kwestia specjalistycznych narzędzi, których nie ma, nie ma chirurga urologa. Dyrektor może liczył, że uda mu się pozyskać lekarzy. Nadwykonania, czyli większa ilość wykonanych procedur powoduje jeszcze większy deficyt w budżecie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Burmistrz Ewaryst Matczak poinformował, że Gmina Strzelno wspiera szpital i szereg remontów na poszczególnych oddziałach wykonują pracownicy interwencyjni. Oddział Chirurgiczny, położniczy, dziecięcy jest wyremontowany. Nie było ustaleń na temat pustego budynku, nie ma spójnej polityki w szpitalu każdy ordynator prowadzi własną politykę i każdy walczy o swój oddział. Burmistrz poprosił, aby ordynatorzy ustalili, co jest najbardziej potrzebne. Gmina przymierza też się do remontu przychodni w Strzelnie, jednak wszystkiego sama nie zrobi. Szpital wspieranym jest pracownikami interwencyjnymi z powodu dużych niedoborów kadrowych. Zaapelował do zebranych, aby określić wspólną politykę, aby środki skoncentrować. Burmistrz z niczego się nie wycofuje. W szpitalu w Strzelnie panuje niespójna polityka inwestycyjna, bo każdy ordynator wyrywa do siebie. Zaapelował, o ustalenia, co robić w pierwszej kolejności, jeżeli jakieś środki się znajdą, na czym środki skoncentrować. Burmistrz nie chce być z nikim w niezgodzie. Gmina przymierza się do remontu przychodni w Markowicach.
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński jednoznacznie oświadczył, że potrzebna jest obecność dyrektora na oddziałach w Strzelnie.
Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ ucieszył się, że burmistrz potwierdza to, co wcześniej mówił dyrektor na komisjach rady, że każdy z ordynatorów sobie wydziera. Zadania są priorytetowe i jeżeli będzie szarpanie to nic się nie zrobić. Dyrektor rozmawiał z ordynatorami, a jeżeli pójdą do burmistrza dostaną swoje, bo każdy chce sobie polepszyć. W sprawie sali operacyjnej przeprowadzono rozmowy i była sugestia, co z pieniędzy ma być zrobione, ponieważ były środki przeznaczone w planie finansowym. Gdyby była możliwość pomocy przy remoncie to dyrektor chciałby skorzystać.
Kto rządzi nie może być dobry dla wszystkich, jest jakiś interes nadrzędny szpitala. Dyrekcja przesyła Radzie wszystkie informacje o planowanych zadaniach.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosiła dyrekcję o bardziej relatywne postawy zwłaszcza w docieraniu do Rady i Zarządu Powiatu z informacjami. Pracujemy na ostatnią chwilę, w przepływie informacji jest rozgardiasz i nie ma precyzji. W sprawach związanych z inwestycjami Przewodniczący poprosił o bliższy i szybszy kontakt wprost.
Ad.10
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.10.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-12-08 10:18:45
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-12-08 10:31:30
Ostatnia zmiana:2006-12-08 10:31:30
Ilość wyświetleń:590

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij