Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLIX z dnia 23.06.2006r.

Protokół Nr XLIX/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 23 czerwca 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie przy ul. Kościuszki 5
 w godzinach od 12.00 do 15.35

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt.19 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pomieszczeń Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T.Chałubińskiego w Strzelnie ul. Powstania Wielkopolskiego 8” oraz pkt.20 „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przygotowania porozumienia określającego tryb przekazania prowadzenia rolniczych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa”.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał zmianę porządku obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących zmiany porządku obrad zostały przyjęte (w glosowaniu udziału nie brali radni: K.Mleczko i K.Dłutkowski).
Na obrady przyszedł radny Karol Dutkowski.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił poprawiony porządek obrad:
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7.Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2005.
9.Przedstawienie informacji o działalności stowarzyszenia „SĄSIEDZI” .
10.Przedstawienie informacji o stanie przejętych dróg powiatowych na własność Powiatu Mogileńskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla uczniów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pomieszczeń Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie ul.Powstania Wielkopolskiego 8.
20.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przygotowania porozumienia określającego tryb przekazania prowadzenia rolniczych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
21.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
22.Wnioski i oświadczenia radnych.
23.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
24.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25.Wolne głosy i sprawy różne.
26.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty (w głosowaniu udziału nie brał radny K.Mleczko).

Ad.3
Do protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty (w głosowaniu udziału nie brał radny K.Mleczko).

Ad.4
Radni nie zwrócili się z interpelacjami i zapytaniami.

Ad.5
Nie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Na obrady przyszedł radny K.Mleczko.

Ad.6
Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Mgr Jadwiga Witaszek z Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazała raport o stanie środowiska województwa za 2004r. Poinformowała, że raport za rok 2005 dopiero się ukaże, jednak przekazała pewne dane, którymi dysponuje WIOŚ. Raporty są również dostępne na stronie internetowej WIOŚ.
Jedną z najważniejszych dziedzin w ochronie środowiska jest powietrze, które wpływa na jakość takich składników środowiska jak wody powierzchniowe, gleby, wody podziemne (w trudnej sytuacji). Definicja podana w dyrektywnie Unii Europejskiej mówi jednoznacznie, co to zanieczyszczenie powietrza – to wprowadzenie substancji przez człowieka do atmosfery. Prowadzone są regularne obserwacje stanu czystości atmosfery. W 2005r. emisję zanieczyszczeń ogólnie zbilansowano z 422 zakładów. Globalna emisja gazów w województwie stanowiła 4,7%. Region Kujawsko –Pomorski zajmuje 8 miejsce w skali kraju. W 2003 roku województwo było na 7 miejscu, więc w jakimś sensie jest pogorszenie. W emisji pyłów dominują pyły ze spalania paliw i jest to ponad 78%. Odnotowano spadek emisji pyłów w porównaniu z rokiem ubiegłym o 18%, bardzo dużo gospodarstw indywidualnych i zakładów przemysłowych ograniczyło emisję pyłów z uzyskiwania energii. Główny strumień zanieczyszczeń stanowi dwutlenek siarki, który stanowi 46% ogólnej emisji gazów, tlenek węgla ok.31% i dwutlenek azotu ok.22%. W odniesieniu do roku 2004 ogólna emisja gazów zmalała o 7%. W Powiecie Mogileńskim odnotowano 11 zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza. W skali województwa stanowi to 0,16%, to jest bardzo mało. W tym 0,16% zawiera się 14,6% ogólnej emisji pyłów i 85,4% ogólnej emisji gazów. Powiat jest jednym z najmniej zanieczyszczonych w województwie. W Mogilnie znajduje się stacja monitoringowa przy ul.Kościuszki, w której mierzone są zanieczyszczenia takie jej dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony i benzen, które są istotne w określaniu powstawania smoga, czy zanieczyszczeń ozonu wtórnego i promieniowania ultrafioletowego. Wyniki uzyskane w 2005 roku są niskie w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego. Zmalało roczne stężenie pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki, natomiast wzrosło w stosunku do ubiegłego roku stężenie benzenu i dwutlenku azotu. W 2005 roku stężenie średnioroczne µg/m3 dwutlenku siarki wynosiło 2µg/m3, dwutlenku azotu 22 µg/m3, pyłu zawieszonego 12,7 µg/m3, benzenu 3,8 µg/m3. Badania i pomiary  emisji gazów są za II półrocze 2004r i I półrocze 2005r. Na terenie zlokalizowano pomiary w centrum miasta Mogilna, w Strzelnie  i w Jeziorach Wielkich. Największe stężenie średnioroczne dwutlenku azotu było w Mogilnie 22,7µg/m3, dwutlenku siarki 18,1 µg/m3, najniższe wartości tych zanieczyszczeń zanotowano w gminie Jeziora Wielkie. Na terenie województwa Kujawsko –Pomorskiego dokonano rocznej oceny, jeżeli chodzi o powietrze atmosferyczne dla 23 stref. Występowały tu dwie grupy kryterium. Pierwsza ze względu na ochronę zdrowia, gdzie 4 strefy z 23 znalazły się w grupie C, gdzie konieczne jest sporządzenie programów ochrony powietrza tj. Bydgoszcz, Nakło, Toruń i Włocławek, pozostałe strefy zaliczono do grupy A i B i nie wymagają one programów. Drugie kryterium to ochrona rośli i zwierząt, gdzie okazało się, że wszystkie strefy znalazły się w grupie A.
Odpady – na terenie Powiatu Mogileńskiego znajduje się 5 składowisk odpadów i są to składowiska –Sucharzewo, Dąbrowa Mogileńska, Jeziora Wielkie, Siedlimowo, Szerzawy. Składowiska posiadają tzw. piezometry i prowadzą stały monitoring wód podziemnych w rejonie składowisk. Tylko jedno nieczynne składowisko w Bławatach nie posiada monitoringu, które samoistnie się zaizolowały a stan wód podziemnych prawdopodobnie jest ustabilizowany, ale jaki jest na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć. Powiat Mogileński wytworzył 708, 608 mg tj.0,03% wszystkich wytworzonych odpadów w Kujawsko –Pomorskim. To są odpady przemysłowe, podawane w ankietach, które uzyskano  od zakładów wytwarzających odpady. Odzysk  z odpadów to 4,230 µg. Tymczasowo magazynowanych jest 94,0 µg. Odpady niebezpieczne - wytworzono ich w Powiecie Mogileńskim 10,348 ton a odzysk z tego to 3, 830 ton, unieszkodliwiono poprzez składowanie 0 ton, unieszkodliwionych w inny sposób 6,518 ton, magazynowanych tymczasowo nie ma. Czyli wszystko w jakiś sposób zostało unieszkodliwione. W Powiecie Mogileńskim jest prowadzony monitoring wód podziemnych  w trzech sieciach –krajowej, regionalnej i lokalne (stacje paliw, składowiska, niektóre zakłady przemysłowe). W sieci krajowej na terenie powiatu jest monitorowany jeden odpływ od 4 lat –nr otworu 1759 w miejscowości Szczepanowo Gmina Dąbrowa Mogileńska. Ujęcie obejmuje wody  z okresu Jury III, głębokość stropu to 66 metrów pod poziomem terenu, rodzaj wód to wody głębne dobrze izolowane. Ujęcie znajduje się na terenie leśnym. Jakość wód w 2004roku była w klasie 4 wg. normy obowiązującej w danym roku. Wskaźnikiem przekraczającym i dającym powód do klasyfikacji w klasie 4 były wodorowęglany i żelazo, nie są to składniki, których nie można wyeliminować i wody uzdatnić. Dane z roku 2005 mówią, że ten otwór został sklasyfikowany w klasie 3 i również o tym zaważyła zawartość żelaza i wodorowęglanu. Wskaźniki przekraczające normy dla wód przeznaczonych do spożycia  przez ludzi to w 2004 i 2005 było żelazo i mangan. Należy uzdatnić ujęcie i woda będzie bardzo dobra. Jeżeli chodzi o sieć regionalną w 2004r. były opomiarowane i przebadane 4 otwory obserwacyjne: Strzelno studnia 4a w czwartorzędzie, Strzelno studnia nr 5 w trzeciorzędzie, Szczeglin studnia w czwartorzędzie i Kościeszki również studnia w czwartorzędzie. Wszystkie ujęcia były sklasyfikowane  w klasie czwartej, występował tam amoniak. W 2005 roku w sieci regionalnej badanych było tylko 24 otworów najsłabiej izolowanych, dlatego w Powiecie Mogileńskim nie był badany żaden z otworów. Związane jest to też z kosztami. Rozporządzenie, które mówi o monitorowaniu składowisk, mówi jakie wskaźniki badać, ale nie podaje do jakiego poziomu stężenia wskaźnik jest dobry a do jakiego zły. Badano wody przy składowisku w Szerzawach, Sucharzewie, Jeziorach Wielkich i Siedlimowie.
Radny Rafał Giemza poprosił o charakterystykę wód powierzchniowych.
Mgr Jadwiga Witaszek z Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdziła, że wody powierzchniowe w roku 2005 nie były badane. Taki monitoring jest robiony co jakiś czas i dane ostatnie są z 2003 roku a nowych informacji nie ma.
Radna Janina Baranowska  poinformowała, że na terenie gminy Strzelno jest firma Sanplast w miejscowości Wymysłowice. Czy wiadomo co emituje do atmosfery i czy stwarza zagrożenie?
Mgr Jadwiga Witaszek z Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyjaśniła, że w  całym Powiecie Mogileńskim jest 11 zakładów emitujących i z danych wynika, że do atmosfery emitują bardzo mało zanieczyszczeń. W skali całego województwa to jest 0,16% czyli bardzo mało. Z emitowanej ilości 14,6 %  to emisja pyłów a różnych gazów w tym dwutlenek, dwutlenek azotu, benzen to 85,4%. To nie jest dużo, zakład musiał uzyskać decyzje i dopuszczenia aby został otwarty. Skarg nie było a  w planach inspekcji zakład jest i na pewno będzie kontrolowany, co pozwoli na szczegółowe podanie informacji.
Radna Janina Baranowska stwierdziła, że zakład produkuje plastik i niepokojące jest co dzieje się odpadami.
Mgr Jadwiga Witaszek z Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska uważa, że nie jest to niepokojące ponieważ odpady są odzyskiwane. Z tworzyw sztucznych odpady są chętnie zbierane bo podlegają recyklingowi i służą często jako wypełniacz dla innych produkcji i to nieraz bardzo cennych .
Ad.7
Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
Andrzej Stachowiak Naczelni Wydziału Ochronny Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa stwierdził, że Polska wieś podlega w ostatnich latach głębokim przemianom. Tempo tych przemian ulega intensyfikacji, szczególnie w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zmianom ulega podejście zarówno do zagadnień rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. W ostatnim czasie oprócz funkcji produkcyjnej obszary wiejskie w coraz większym stopniu pełnią rolę miejsca zamieszkiwania dla innych, niż tylko rolnicze, grup zawodowych. Wzrasta i będzie nadal rosnąć liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie i utrzymujących się z innych niż rolnicze źródeł dochodu. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu Krajowy Plan Strategiczny określa główne zadania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ich znaczenie w odniesieniu do poszczególnych krajów członkowskich oraz regionów. Kierunki rozwoju przedstawione w Krajowym planie strategicznym odpowiadają analizie sytuacji obszarów wiejskich oraz sektora rolnego w zakresie ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Istotnym elementem działań w ramach krajowego planu jest Program Operacyjny   Rozwój    Obszarów   Wiejskich   na   lata   2007-2013,   którego podstawowym celem jest realizowanie zadań zawartych w ramach czterech osi działania: l/ wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 2/ poprawa stanu środowiska i krajobrazu 3/ podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich 4/ wsparcie inicjatywy oddolnej i aktywizacji społeczności obszarów Wiejskich. Środki finansowe przeznaczone z budżetu Unii Europejskiej na realizację tych programów będą znacznie większe, niż obecnie wykorzystywane w ramach programów operacyjnych i planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Planowanych jest ok.16mlrd.EURO.
Z informacji uzyskanych z Urzędów Gmin oraz od instytucji i przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym wynika, że sytuacja rolnictwa w naszym powiecie jest niejednoznaczna, choć zauważalne są pewne symptomy poprawy. Z informacji udzielonych przez Banki Spółdzielcze wynika, że sytuacja finansowa rolników nie kształtowała się na zbyt wysokim poziomie, o czym świadczy ilość udzielonych kredytów a także przesunięć terminów płatności kredytów rolniczych. Miało to związek z nieterminowymi płatnościami bądź uzupełnianiem przez rolników wkładów związanych z działaniami inwestycyjnymi. W sytuacjach gdy kondycja finansowa gospodarstw jest słaba lub gdy wystąpiły niekorzystne zdarzenia Gminne instytucje pomocy społecznej udzielały pomocy socjalnej w postaci np. zasiłku celowego a Burmistrzowie i Wójtowie umarzali lub odraczali płatności podatku rolnego. Analizując informacje  otrzymane  od firm zajmujących  się skupem można zauważyć fakt, że planowany skup zbóż został zrealizowany z nadwyżką. Rok 2005  był kolejnym rokiem skupu wolnorynkowego gdzie  ceny zbóż uzależnione  były  od wyróżników jakościowych  i  sytuacji  na rynku  zbóż zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej. Po 2 latach od akcesji Polski do Unii Europejskiej kondycja finansowa rolnictwa nie jest stabilna. Jak podaje Rejonowy Zespół Doradców w Mogilnie następuje ciągły wzrost cen środków do produkcji, a także pojawiają się problemy ze zbytem produktów rolnych. Jednocześnie konieczna jest modernizacja rodzimego rolnictwa. Jednak bez unijnej pomocy finansowej nasza wieś nie ma realnych szans na szybki rozwój.  Wprowadzane ograniczenia oraz limity produkcji mleka, ziemniaków, buraków, mogą destrukcyjnie wpłynąć na kondycję finansową gospodarstw. Natomiast dopłaty obszarowe znacząco wpłynęły na przyrost dochodów gospodarstw, najbardziej skorzystały na tym gospodarstwa o dużej powierzchni, a w gospodarstwach mniejszych dopłaty są pewnym uzupełnieniem ich dochodów. Jak wynika z informacji otrzymanych z ARiMR Biuro Powiatowe w Mogilnie w bieżącym roku o płatności obszarowe złożono 2 450 wniosków. W roku poprzednim z tego tytułu wypłacono ponad 20 min zł. Innym istotnym działaniem jest dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej gdzie wydano ponad 500 decyzji na kwotę prawie 17 min zł. Są to środki przeznaczone głównie na wykonanie płyt i zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę. W związku z tym, że inwestycje te zgodnie z obowiązującym prawem powinny być zakończone w ciągu 12 miesięcy od wydania decyzji o przyznaniu płatności, występuje bardzo poważne spiętrzenie prac w Wydziale Budownictwa związane z wydawaniem pozwoleń na budowę. RZĄD przyjął w tym tygodniu projekt ustawy o biopaliwach - ustawy - która ma obowiązywać od l stycznia 2007 r.- wychodząca chociaż w części naprzeciw oczekiwaniom rolników. Realizując zapisy Powiatowego Programu Ochrony Środowiska o promowaniu idei ekologicznej wśród mieszkańców powiatu mogileńskiego -ogłosiliśmy konkurs fotograficzny pod hasłem PRZYRODA WOKÓŁ NAS. Prace należy składać w wydziale Ochrony Środowiska do 25 sierpnia, a ogłoszenie wyników nastąpi 9 września tego roku w trakcie Pikniku Rodzinnego organizowanego przez DPS Siemionki. Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej starostwa WWW.powiat.mogilno.pl Kończąc serdecznie podziękował wszystkim Urzędom i jednostkom, które udzieliły nam niezbędnych informacji wykorzystanych w niniejszym opracowaniu.

Mirosław Smaruj Delegat do WZKPiR zwrócił uwagę, że dopłaty nie wpłynęły znacząco na  poprawę finansów  gospodarstw ze względu na obniżkę cen produktów i podwyżkę cen  środków do produkcji.

Radny Karol Dłutkowski spotkał się z opiniami rolników w sprawie działania Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej.
Nastąpił szybki rozwój  pozyskiwania pieniędzy z UE w temacie budownictwa płyt gnojowych itp. Powyższe wnioski opiniuje sanepid, gdzie jest jeden człowiek uprawniony do podpisywania wniosków, ale nie ma go w pracy. Jak to się dzieje, że w takiej instytucji której  opinia jest wymagana, jest jeden człowiek, który w największym szczycie jest na chorobowym a klientów wysyła się do prywatnych firm, osób aby odpłatnie uzyskać opinię. Sprawa jest bardzo bulwersująca i Radny poprosił o zbadanie sytuacji, ponieważ wnioski trzeba złożyć a pieniądze wykorzystać.
Naczelnik wspomniał  w swoim przemówieniu o biopaliwach. Trudność ze zbywaniem  produkcji będzie się pogłębiać i olbrzymią alternatywą dla naszego regionu są biopaliwa. Wspólne działanie doprowadzi do finału, czyli uruchomienia produkcji w regionie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odniósł się do wypowiedzi radnego Dłutkowskiego dotyczącej alternatywy dla produktów. Stwierdził, że na obecną chwile brakuje stosownych przepisów w tym zakresie i prace legislacyjne powinny zmierzać w tym kierunku.
Ad.8
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2005.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zaznaczył, że nadzór budowlany nie jest w gestii władz powiatowych, dlatego podziękował za przygotowany materiał. Pracy i zadań w PINB jest bardzo dużo min. prace jakie występują w trakcie inwestowania na wsi, nie tylko w sferze produkcji ale również w innych sferach gdzie budownictwo jest bardzo ważną kwestia. Sposób rozpatrywania szeregu skarg i wniosków jak również umiejętność rozwiązywania problemów, które są nieraz zaszłością ,też stanowią spore utrudnienie. Przewodniczący poprosił o głos Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Maciej Matuszkiewicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił sprawozdanie wg.załącznika do protokołu.
Ad.9
Przedstawienie informacji o działalności stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
Teodor Pryka Wójt Gminy Orchowo  i Wiceprezes Stowarzyszenia „Sąsiedzi” stwierdził, że działanie stowarzyszenia na dzień dzisiejszy nie zadawala. Związki, które działają  muszą znaleźć konkretny cel, żeby być  aktywnym. Z niektórymi zadaniami, które są w gestii samorządów niestety  nie można sobie  poradzić samodzielnie, szczególnie małe gminy, dlatego od 1999 roku powstają związki celowe i integracyjne. Do stowarzyszenia SĄSIEDZI wstąpiło Starostwo Powiatowe w Mogilnie oraz gminy związane administracyjnie min. Orchowo i Trzemeszno. Część z tych gmin rozwiązywała różne problemy i należą do wielu związków. Strzelno i Jeziora Wielkie są w związku gmin nadgoplańskich (programem  min .kanalizacji). Orchowo w związku rybackim i Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wójt podziękował władzom za inicjatywę powstania stowarzyszenia.
Radna Teresa Kujawa uważa, że w ramach stowarzyszenia można zdziałać wiele, jeżeli chodzi o integrację społeczną. Pod Mogilnem jest  mała baza  wypoczynku letniego dla młodzieży i młodzież od was może przyjeżdżać.
Poruszyła również  problem Głuchej Puszczy w Gminie Orchowo. Radna zastanawia się jak rozwiązać problem. Wie jakie tam istnieją zbiory. Znajduje się tam też wiele pamiątek związanych z Powiatem Mogileńskim. W związku z tym zapytała czy należy podjąć jakieś działania, aby nie niszczały? Czy jest jakaś ochrona Gminy Orchowo? Czy są nadzieje, że to nie przepadnie?

Radny Piotr Pieszak zauważył, że w sprawozdaniu kilka inicjatyw. Niektóre są realizowane np. sprawy związane z torowiskami ale czy są jakieś plany, ustalenia ze spotkań, co dalej z tym będzie się działo? Czy to będą wspólne działania, czy każda gmina osobno?
Jakie to niesie utrudnienia w sprawach gospodarczych kwestia parku krajobrazowego?
Radny poruszył również kwestie schroniska dla psów. Czy w tym temacie jakieś działania są podejmowane?

Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski uważa, że istnienie stowarzyszenia w dzisiejszych czasach jest konieczne i niezbędne. Obowiązkiem są działania społecznie i ekonomicznie oraz  integracja i możliwość codziennej współpracy, wykonywania zadań w zakresie jednoczenia społeczeństwa. Wójt powiedział, że zaawansowanie współpracy w stowarzyszeniu  nie jest jeszcze dobre.
Wiceprzewodniczący zaobserwował  brak wielu materiałów informacyjnych. To etap w którym  bliższa współpraca nie jest jeszcze na miejscu. Poprosił o udzielenie odpowiedzi jakie jest tempo realizacji strategii rozwoju obszarów mogileńskich, jakie konkretnie zadania przyjęto, jakie zadania zrealizowano a jakie mają być realizowane? Czy już uzyskano wsparcie ze środków unijnych na powyższe cele? Czy to jest na razie koncert pobożnych życzeń?
Mamy za zadanie tworzyć obszar chroniony więc jakie obszary, strefy odnotowano, czy rzeczywiście chodzi o park krajobrazowy gdzie rygory są bardzo duże i mogą blokować zabiegi gospodarcze, czy o obszar krajobrazu chronionego, który jest bardziej spolegliwy dla działów gospodarczych? Przejmujemy inicjatywy na rzecz wiązania społeczeństwa poprzez rozmaite imprezy. Należy te imprezy nasilać, aby  społeczności różnych gmin ziemi mogileńskiej poprzez inicjatywę szczególnie gmin, były zapraszane.

Teodor Pryka Wójt Gminy Orchowo  i Wiceprezes Stowarzyszenia „Sąsiedzi” stwierdził, że temat wymiany młodzieży należy na posiedzeniu stowarzyszenia poruszyć i wymiany dokonać. Od 1990 roku Wójt zajmował się tematem Głuchej Puszczy.  W roku 1992 pozyskał wszystkie środki jakie  były możliwe na cele związane z  takim muzeum. W Województwie Konińskim przedstawiano, że będzie parking, centralne ogrzewanie i olejowa kotłownia, będzie wydzielone pomieszczenie na zbiory i po rozmowach środki były zabezpieczone przez Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich. Na dzień dzisiejszy obiekt Głuchej Puszczy został wykupiony przez prywatną osobę a Wójt nie widzi  możliwości przekonania właściciela, aby to właściwie zagospodarować. Głucha Puszcza jest zamknięta, zniszczona i to jest duży problem. 
Odbyło się spotkanie  w sprawie torowisk, i temat uzgadniany jest z PKP. Nie ma jeszcze praw własności, aby cokolwiek dalej myśleć. Sprawa nie jest jeszcze zakończona. Zagospodarowanie torowisk jest ujęte w jednym z programów które przyjęła rada.
Gmina Orchowa ma  ponad 63% terenu, który należy do pobliskiego parku krajobrazowego a pozostałe tereny należą do obszaru chronionego. Wójt sam przestrzegał kolegów ze stowarzyszenia, że to nie są same plusy. Na dzień dzisiejszy jest jak jest z ochroną środowiska i z polityką państwa  w tym kierunku. Obszary  chronione tak, ale w bardzo małym zakresie, który nie ogranicza wszelkiej innej działalności. Wszelkie opinie koniecznych instytucji nie są przygotowane, parki nie mają pieniędzy na specjalistów.  Z tego tytułu są większe wymagania w ochronie środowiska, oczyszczalnia tez musi spełniać wyższe wymagania. Może zmieni się polityka i wtedy będzie łatwiej tereny chronić.
Zakończył się już pierwszy etap działania  związany z programem lokalnej grupy działania „Lider +”.  Burmistrz Mogilna wyłożył 150tys na opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich, które powinny być zwrócone po rozliczeniu. Strategia określiła min. jakie projekty chcieliśmy realizować  w drugim etapie. Wniosek został złożony tylko, że wystartowano bardzo późno. Umowa została podpisana w grudniu a gminy  powiatu słupeckiego, które również takie stowarzyszenie zawiązały miały rok  na przygotowanie się i podanie lokalnej grupy działania. Program „Lider+” mówi jasno, że w lokalnej grupie działania maja być samorządy, stowarzyszenia pozarządowe  i przedsiębiorcy. Tutaj napotkano wiele przeciwności, bo niektóre gminy się nie włączały i nie mobilizowały instytucji. Na dzień dzisiejszy fundacja ma dziewięciu członków  na pięć gmin ( a powinno być co najmniej piętnaście). Z dwóch gmin nie ma w ogóle przedsiębiorców ani stowarzyszeń  a jedna gmina nie przedstawiła swojego przedstawiciela. To problem, bo jeżeli miało być to szybko załatwione to trzeba było pomóc Gminie Mogilno, która nie może mieć akurat pretensji do Gminy Orchowo, ale do innych może, bo 18 kwietnia był przygotowany akt notarialny na powołanie fundacji, dopiero został podpisany 20 maja a składanie wniosków  było do 18 czerwca. Do tego czasu trzeba było zarejestrować fundację w Sądzie Rejestracyjnym. Wniosek został złożony ale rejestracji fundacji nie ma. Pytanie, czy wniosek nie zostanie odrzucony?  Członkowie programu „Lider +” łączyli się w grupy, które opracowywały projekty. Przyjęto następujące projekty do opracowania w drugim etapie: -koncepcja kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie lokalnej grupy działania na obszarach nie objętych strukturą kanalizacji sanitarnej czyli opracowanie oczyszczalni przydomowych, - obiekty sportowo –rekreacyjne miejscem spotkań i czynnego wypoczynku, - wakacje na wsi (integracja środowiska miejskiego i wiejskiego), -rowerem po Szlaku Piastowskim, - przygotowanie do wykorzystania energii lokalne, źródeł odnawialnych, -miasto wczoraj, dziś i jutro, cykl imprez integracyjnych (w każdej gminie  odbyłoby się jedno spotkanie integracyjne), - wiejskie centra informacji (powstały by po kilka oddziałów w gminach aby prowadzić szkolenia w zakresie integracji i środków unijnych), - identyfikacja i inwentaryzacja produktów lokalnych  w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej. Tematy zostały przyjęte, jest to dużo projektów i będzie tylko rok na ich opracowanie. Bez lokalnej grupy działania nie ma możliwości wystąpienia do ministerstwa o środki. Ważne jest przygotowanie tematów w krótkim czasie.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka ogłosił 40 minutową przerwę. W dalszej części obrad nie uczestniczył usprawiedliwiony radny P.Pieszak. Po przerwie na obrady nie wrócili radni: J.Gwiazda, P.Konieczka, P.Zowczak.

Ad.10
Przedstawienie informacji o stanie przejętych dróg powiatowych na własność Powiatu Mogileńskiego.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesława Gałązka poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.
Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wraz z zaproponowanymi przez komisje poprawkami oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Na obrady wrócił radny P.Zowczak.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.12
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny przy głosowaniu radni: J.Gwiazda, P.Konieczka, P.Pieszak).
Ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.17
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.18
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla uczniów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Na obrady wrócił radny J.Gwiazda.
Ad.19
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pomieszczeń Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie ul. Powstania Wielkopolskiego 8 oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.20
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że uchwała jest podjęciem tematu na wniosek, który przesłał na ręce Starosty Mogileńskiego Wicepremier Rady Ministrów Minister Rozwoju Wsi. Dokument podpisał Sekretarz Stanu Pan Marek Zagórski. Zarząd Powiatu za zgodą Rady rozpozna temat, okoliczności, zasady i po uzyskaniu informacji jeżeli zdecyduje w tym kierunku pójść, będzie stosowana uchwała i decyzja zapadnie na forum Rady Powiatu.
Radna Teresa Kujawa uważa, że niczego nie należy się pozbywać bo koniunktura kształcenia młodzieży jest raz takim typem drugi raz nie . Z praktyki wieloletnich działa społecznych wiadomo, że jeżeli się coś przekaże to będzie bardzo ciężko odzyskać. Niekoniecznie w Bielicach musi być szkoła rolnicza,  w zależności jaka będzie koniunktura. Radna uważa, że nie należy oddawać szkoły.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przygotowania porozumienia określającego tryb przekazania prowadzenia rolniczych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 10 głosami za, 1 przeciwnym i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.21
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i zastrzeżeń nie było wobec powyższego Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku glosowania 13 glosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.22
Radny Karol Dłutkowski poinformował o zakończonym konkursie na plakat „bezpieczna droga do szkoły”.  Wspólnie z przedstawicielem Policji i Komisji Bezpieczeństwa wybrano dwie prace, potem tą  jedną. Teraz będą czynione starania, aby sfinansować druk plakatu, finał przewidywany jest na przełomie wrześnie i października w Mogilnie. Zaapelował o pomoc finansowa na druk co najmniej 1500 plakatów.
Radna Teresa Kujawa zapytała się czy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanych W Wypadkach Komunikacyjnych oraz Zapobiegania Tragediom na Drogach mogłoby przekazać środki na druk plakatów.
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu i członek stowarzyszenia poinformował, że po stosownym wniosku Zarząd rozpatrzy prawdopodobnie pozytywnie taka możliwość.
Radny Karol Dutkowski stwierdził, że na poprzedniej sesji padło pytanie co do koncepcji działań przy szkole rolniczej w Bielicach. Na posiedzeniach komisji taka informacji została udzielona. Działanie to odbyłoby się nie w szkole ale przy szkole, polegające na podnoszenie prestiżu szkoły, poziomu nauczania młodzieży i podnoszenie kwalifikacji.
Ad.23
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Ad.24
Nie udzielono odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.25
Nie było wolnych głosów i spraw różnych.
Ad.26
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.35.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-12-08 10:15:55
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-12-08 10:31:30
Ostatnia zmiana:2006-12-08 10:31:30
Ilość wyświetleń:1693

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij