Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

protokół nr XLVIII z dnia 26.05.2006r.

Protokół Nr XLVIII/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 26 maja 2006 r.
w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelnie
w godzinach od 10.00 do 12.35

            

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok.
7.Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok.
8.Przedstawienie informacji z wykorzystania środków finansowych przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w 2005 roku.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
11.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15.Wolne głosy i sprawy różne.
16.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Wicestarosta Przemysław Zowczak zabrał głos w sprawie artykułu, który ukazał się w tygodniku lokalnym PAŁUKI. Pisano o powołaniu w Bielicach Centrum Szkolenia dla Rolników. Korzystając z obecności na sesji Prezesa Szczotki zapytał, co się pod tą propozycją kryje? Co inicjatorzy proponują powołać w Bielicach? Wicestarosta stwierdził jednoznacznie, że jest za wszystkimi inicjatywami, które pomogą oświacie powiatowej i rolnikom. Zapytał czy w zamyśle pomysłodawców ma to funkcjonować jako gospodarstwo pomocnicze z wyodrębnionym majątkiem, czy to kolejna szkoła w ramach Zespołu Szkół w Bielicach, niepubliczna jednostka oświatowa, czy też ma to być bardziej sformalizowana niż do tej pory forma pokazu, prezentacji? Wicestarosta przypomniał, że w tym roku odbyły się dwie tego typu prezentacje w szkole.

Radna Teresa Kujawa zadała pytanie Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej odnośnie zaśmiecania Jeziora Mogileńskiego i Wiecanowskiego. Czy Społeczna Straż Rybacka ma uprawnienia tylko do karania wędkarzy, czy może ukarać tych, którzy zaśmiecają brzegi jeziora? Co jakiś czas harcerze sprzątają brzegi Jeziora Wiecanowskiego i to samo dzieje się z Jeziorem Mogileńskim. Czy karać może tylko Straż Miejska, czy Straż Rybacka też, jaki są sankcje wobec tych, którzy śmiecą?

Radny Jan Gwiazda w uzupełnieniu do zapytania skierowanego przez Wicestarostę spytał, z jakiej inicjatywy działa Prezes J.Szczotka dając informację do prasy o powstaniu jakiegoś Centrum w Bielicach. Zespół Szkół w Bielicach jest mieniem powiatowym i jako członek zarządu jest zdziwiony, że temat dopiero się omawia na sesji, a na Zarządzie Powiatu takiej informacji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie pytania Wicestarosty Przemysława Zowczaka, który nadzoruje oświatę i Radnego Jan Gwiazdy. Przewodniczący zaproponował Radzie Powiatu, aby dzisiaj na te pytania nie padła odpowiedz, ponieważ pewne formalne zdarzenia, fakty były by wyprzedzone. Przewodniczący nie sądzi, aby sesja Rady Powiatu była najlepszym miejscem i okazją do udzielania wyjaśnień. Przed kolejną sesją odbędą się posiedzenia komisji a do tego czasu Zarząd Powiatu, Dyrekcja szkoły, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury, Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa, Wicestarosta jak również Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia zapozna się z pewną inicjatywą Stowarzyszenia PIAST, zostaną przeanalizowane wszystkie za i przeciw. W chwili obecnej jest za wcześnie na oficjalne dyskusje w powyższym temacie.
Wobec braku sprzeciwu ze strony Rady Powiatu, propozycja została przyjęta poprzez aklamację.

Ad.5
Komendant Społecznej Straży Rybackiej Krzysztof Nowaczyk wyjaśnił, że Społeczna Straż Rybacka walczy nie tylko z kłusownictwem, ale też z zanieczyszczeniami. Straż jako społecznicy nie ma uprawnień do karania mandatami. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są policji i straży miejskiej.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że odpowiedzi zostały udzielone, poza jedną, która Rada Powiatu ma prawo odłożyć w czasie do kolejnego spotkania.

Ad.6
Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Specht poprosił radnych o zadawanie pytań, ponieważ komisje szczegółowo omawiały sprawozdanie.

Radny Karol Dłutkowski wystąpił w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury. Komisja po analizie sprawozdania doszła do wniosku, że konieczne jest przygotowanie podjazdu do czerpania wody dla straży. Sieć wodociągowa nie jest przygotowana do dużego poboru wody. Komisja wspólnie wystąpi do Burmistrza odnośnie podjęcia działań, aby ciężkim sprzętem można było podjechać blisko jeziora, można w tym temacie również przeanalizować współpracę z wojskiem.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Specht stwierdził, że w temacie odbywały się szerokie rozmowy, ukazała się też informacja w prasie. Potrzeba jest pilna.
Magazyn gazu jest zakładem zwiększonego ryzyka, co powoduje konieczność opracowania specjalnego planu ochrony oraz prowadzania ciągłych ćwiczeń.
Powiat Mogileński ma zabytki klasy zerowej między innymi Klasztor i niestety nie ma sprzętu do walki z ogniem na takiej wysokości. Podnośnik, który jest na wyposażeniu straży ma tylko 21 metrów.

Radna Janina Baranowska w roku ubiegłym zwracała uwagę na zagrożenie wyciekiem amoniaku w chłodni strzeleńskiej. Szczególnie zagrożona jest młodzież w pobliskiej szkole podstawowej. W szkole były przeprowadzone pogadanki na temat zagrożeń przeciwpożarowych. Czy odbyły się pogadanki na temat zagrożenia wyciekiem amoniaku?
W sprawozdaniu mówi się o przeprowadzonych pogadankach na temat wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Czy pod słowem inne zagrożenia mieści się też wyciek amoniaku?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Specht stwierdził, że tak można to rozumieć. W szkole podstawowej odbyły się ćwiczenia przeciw pożarowe jednak ewakuacja jest skomplikowana. Zupełne inne jest zachowanie ewakuacyjne w przypadku zagrożenia pożarem i inne w przypadku zagrożenia amoniakiem, większość lekcji odbywa się na piętrze, co jest dużym utrudnieniem. W roku bieżącym w szkole odbędą się jeszcze ćwiczenia.

Radny Jan Gwiazda stwierdził, że Kawernowe Magazyny Gazu w Hucie Palędzkiej są obiektem strategicznym, dużym zagrożeniem z dużymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Kilka lat temu zostało podpisane porozumienie, w którym zakład przekazał coś dla KPPSP a sam zrezygnował z powstania jednostki zakładowej straży pożarnej, zadania te przejęła powiatowa straż pożarna. Radny zapytał czy z perspektywy czasu to było korzystne dla środowiska, dla powiatowej straży? Czy umowa obowiązuje straż jako ochrona przeciwpożarowa zakładu, czy straż jeździ tylko w przypadkach losowych? Czy rezygnacja z budowy straży zakładowej w obiekcie była właściwym posunięciem dla regionu, ponieważ byłaby to kolejna jednostka, która mogłaby uczestniczyć w wypadkach losowych? Jak Komendant ocenia sytuację?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Specht powiedział, że podpisana umowa obowiązuje do dziś. Z perspektywy czasu na pewno się opłaciła, straż otrzymała na wyposażenie bardzo drogi sprzęt a zagrożenia, które by wymagało działań straży na obiekcie nie było żadnego. Przy załodze, jaką mają Kawernowe Zbiorniki Gazu nie było możliwości utworzenia wyszkolonej jednostki ochotniczej straży. Straż pożarna jest w czołówce a sprzęt otrzymany od zakładu wykorzystuje w wypadkach losowych. Zawsze można przeprowadzić rozmowy z kierownictwem w sprawie podpisania nowego kontraktu bardziej korzystnego.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że w zakładzie trwa reorganizacja, więc trudno będzie teraz rozmawiać, ale może będą chcieli inwestować.
Poinformował, że do krajowego systemu weszła Straż Pożarna z Dąbrowy, wiąże się to z dodatkowymi środkami dla jednostki, ale i dodatkowymi obowiązkami dla samorządu. Robione jest wszystko, aby najdalej wysunięte miejscowości w Powiecie Mogileńskim miały odpowiednie zabezpieczenie pożarowe. Czynione będą starania, aby straż otrzymała samochód do działań na obszarze lasu.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak poinformował, że dzięki Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego oraz Burmistrzowi została opracowana specjalna ulotka mówiąca o zagorzeniu amoniakiem i innymi substancjami toksycznymi. Ulotka została rozdana mieszkańcom. Temat nie jest obcy samorządom i są czynione starania, aby mieszkańcy w razie niekorzystnego zbiegu okoliczności byli rzeczywiście dobrze przygotowani.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesława Gałązka poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.7
Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok.

Radna Teresa Kujawa na początku kadencji kilkakrotnie podnosiła problem ochrony zdrowia w szkołach powiatu. Mówiono, że nie ma na to pieniędzy, sukcesywnie likwidowano gabinety stomatologiczne (Radna ma informację, że w powiecie został tylko jeden). W sprawozdaniu jest informacja, że na 20 placówek 12 ma tylko gabinety pielęgniarskie, pozostałe nie mają nawet tego gabinetu i pielęgniarka nie ma gdzie przyjmować uczniów. Jak mówić o profilaktyce zdrowotnej w chorej służbie zdrowia? Do radnej zwracali się również nauczyciele gimnazjum twierdząc, że przeliczając godziny i uczniów pielęgniarka nie może być całe 8 godzin w szkole. Młodzież niestety jest coraz słabsza. Do czasu, kiedy pielęgniarka pojawi się w szkole to nauczyciele kilkadziesiąt razy musza udzielać pomocy dzieciom. Czy można sytuację poprawić? Są samorządy, które dopłacają do ochrony zdrowia w szkołach. W jakich placówkach i gminach nie ma gabinetów pielęgniarskich?

Radny Piotr Pieszak zabrał głos w sprawie kontroli wodociągów. Woda zawiera różne substancje szkodliwe powyżej normy. Jakie konsekwencje zdrowotne może mieć pojawienie się tych substancji w ilości większej niż norma?

Radny Krzysztof Mleczko zauważył w sprawozdaniu zaznaczone zwiększające się zagrożenie odkleszczowe na terenie powiatu. W związku z informacjami, ukazującymi się w mediach a mówiących, że województwo Kujawsko –Pomorskie jest szczególnie zagrożone odkleszczowym zapaleniem mózgu, zapytał czy powiat jest przygotowany na taką ewentualność. Informacje potwierdzają, że już na ogródku można zarazić się chorobą, gdy klesz spadnie na odkrytą cześć ciała.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że materiał jest bardzo dokładny i poprosił o skomentowanie tabeli na str. 18- zestawienia chorób. Z sprawozdania Radny wyczytał również, że powiat ma największa umieralność wśród noworodków w województwie.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski stwierdził, że często na forum Rady Powiatu występują problemy SPZOZ. W sprawozdaniu wytyka się nieprawidłowości, według Wiceprzewodniczącego dotyczące rzeczy prostych a mianowicie dezynfekcji i sterylizacji. Padło stwierdzenie, że są to nieprawidłowości zagrażające życiu i zdrowiu pacjentów oraz obsługi szpitalnej. Stąd pytanie, co trzeba zrobić w SPZOZ, aby tych zagrożeń nie było, czy inwestycje w tym zakresie byłyby kosztowne, czy są inne drogi rozwiązania? Sanepid w swoim sprawozdaniu przedstawia również wiele zastrzeżeń do stanu sanitarnego obiektów szkolnych w tym niektóre placówki podległe starostwu. Czy przedstawiciel sanepidu może powiedzieć o konkretnych nieprawidłowościach w placówkach powiatowych? Jest też zapis mówiący o poprawie dostępności uczniów i młodzieży do sal sportowych. Czy to oznacza, że sale stoją puste i nie wykonywane jest wychowanie, o które nam chodzi?
Wiceprzewodniczący poprosił również o przybliżenie problemów stadionów.

Radna Janina Branowska zaniepokoiła się wzrostem zapadalności na szkarlatynę i krztusiec, to choroby, na które wykonuje się szczepienia. Zanotowano cztery przypadki posocznicy, która jest bardzo niebezpieczna chorobą. W sprawozdaniu mówi się o gruźlicy jako chorobie zawodowej, co w XXI wieku jest bardzo niepokojące. Jaka jest przyczyna wzrostu wskaźników?

Urszula Brejecka z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej odpowiadając na pytania zaczęła od opieki zdrowotnej w szkołach. Sformułowania zawarte w tabelach dotyczą informacji na temat zapewnienia opieki lekarskiej lekarza ogólnego i stomatologa. W tabeli zawarte są dane dotyczące braków - szkół niedysponujących gabinetami pielęgniarsko –lekarskimi, co nie jest jednoznaczne, że dzieci nie mają opieki. Od kilku lat opieka nad dziećmi i młodzieżą jest skierowana do przychodni. Na pewno nie było to dobre rozwiązanie, ale to jest posunięcie ogólnokrajowe. W momencie przeniesienia opieki do przychodni, zaczęła się lawinowa likwidacja gabinetów w szkołach. Sanepid wykonał kontrolę wykonawstwa szczepień i może stwierdzić, że przychodnie są przeładowane, dzieci z szkoły muszą wędrować na szczepienia do przychodni. Zwiększenie ilości gabinetów lekarskich jest to problem wewnętrzny gmin i powiatu.
W zakresie zanieczyszczenia wód, mikrobiologi nie ma problemów. Zdarzają się w niektórych wodociągach przekroczenia ilości manganu i żelaza. Niejednokrotnie powodem tego jest stara sieć wodociągowa, to przede wszystkim problem gminy Strzelno. Normy na zawartość substancji szkodliwych są określone przepisami w całej unii europejskiej, chcąc dostosować sieć występują czasem problemy techniczne, aby woda była odpowiedniej jakości. To, że są pewne przekroczenia, nie oznacza, że woda jest wysoce szkodliwa. Wodociągi robią wszystko, aby zniwelować przekroczenia, sieć jest przepłukiwana, sanepid ponawia kontrole. Chwilowe przekroczenia nie są szkodliwe dla zdrowia. Pomimo przekroczeń sanepid dopuszcza wodę do użytkowania i wydaje pozwolenie warunkowe. Warunkiem jest w krótkim czasie doprowadzenie wody do właściwej jakości. Liczy się czas trwania przekroczenia, aby nie był na tyle długi i nie doprowadził do przekroczenia najwyższej dopuszczalnej dawki.
W chorobach odkleszczowych można mówić o dwóch rodzajach zagrożenia odbakteryjnych -borelioza i wirusowe –zapalenie mózgu. Naprawdę nie ma większego wpływu na to, co w środowisku leśnym, łąkowym występuje. Odbyła się akcja odławiania i badania kleszczy. Tereny naszych lasów to epizodia kleszczy zakażonych bakteriami i wirusami, które mogą powodować choroby u człowieka. Trudno oszacować, jakie jest rozpowszechnienie wśród kleszczy, kleszczy zakażonych. Te odławiane na terenie województwa często wykazały obecność drobnoustrojów. Sporo boreliozy jest notowane w ostatnim czasie, choroba była zawsze, ale nie było wiedzy na ten temat. W momencie, kiedy wiedza rośnie i rozpowszechnia się testy diagnostyczne okazuje się, że przypadków choroby jest dużo. Nie znaczy to, że choroby nie było, lecz jest lepsza wykrywalność i należy z tego się cieszyć. Można zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Koszt wacha się w granicach 30-50zł, należy przynajmniej dwu krotnie przyjąć szczepionkę. W Nadleśnictwie Miradz przeprowadzano akcję szczepienia pracowników, jako zabezpieczenie zawodowe. Zabezpieczenie ludności polega na jak największej oświacie zdrowotnej w tym kierunku. Na boreliozę nie ma szczepionki i możliwości zaszczepienia się. PSSE corocznie kieruje szczególny apel do lekarzy, ponieważ pierwszy zwiastun choroby ma obraz kliniczny polegający na bólach mięśni stawów, kręgosłupa i może powstać pewne zakłamanie obrazu, dlatego istotny jest wywiad i poinformowanie lekarza o kontakcie z kleszczem.
Zagrożenie chorobami jelitowymi jest sytuacją analogiczną, co do poprzednio omawianej. Wzrost wiąże się z poprawą diagnostyki. Kiedyś nie było w ogóle testów diagnostycznych na zagrożenia wirusowe. Obecnie przeprowadzana jest akcja ogólnopolska. SPZOZ dysponuje takimi testami. Czasem zdarzają się problemy zwiększonej ilości zatruć pokarmowych, ale trudno straszyć szczególnym zagrożeniem czy epidemią. Obecnie jest bardzo ścisły nadzór nad chorobami zakaźnymi.
Pytanie dotyczące dezynfekcji i sterylizacji powinno być skierowane do dyrekcji w SPZOZ. Sanepid bada tylko zgodność postępowania z przepisami i nie szuka rozwiązań. Od lat kontrola podkreśla, że wyposażenie do sterylizacji jest stare i zużyte. Kontrola nie jest pełna, przeprowadzana jest tylko testami chemicznymi, co potwierdza, że przebiegł proces sterylizacji, ale nie ma testów biologicznych, który powiedziałby, że proces faktycznie zniszczył drobnoustroje. Zagrożenie zdrowia istnieje, materiał chirurgiczny został wysterylizowany, ale czy proces przebiegł prawidłowo nie można na 100% powiedzieć. Tylko kontrola biologiczna daje 100% gwarancje bezpieczeństwa, ale nie ma przepisów, które by jednoznacznie dawały możliwość egzekwowania tego. Ministerstwo Zdrowia wytrąciło narzędzie sanepidom, bo do niedawna ZOZ-y były zobligowane do sporządzenia programów dostosowujących pomieszczenia i ich wyposażenie do wymagań określonych w przepisach, jednak prolongowano ten termin. Przyjęto metodę, że jeżeli czegoś nie można zrobić prolonguje się termin.
Na pytanie dotyczące zastrzeżeń w placówkach szkolnych i wskazania konkretnych nieprawidłowości zostanie udzielona odpowiedź pisemna wskazująca konkretne decyzje i terminy usunięcia nieprawidłowości.
Na stadionach odbywają się remonty i do czasu, kiedy terminy są jeszcze aktualne, nie można źle się wypowiadać czy też wyprzedzić fakty mówiąc, że stan będzie niezadowalający.
Nie ma szczepień na błonicę to choroba okresowa, spowodowana na ogół paciorkowcem i nie wywołuje poważnych skutków zdrowotnych po jej przebyciu, ale jak wiele innych chorób podlega zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia rejestracji. Niepokojący jest krztusiec, ale częściowo wzrost przypadków zachorowań spowodowana jest polepszeniem diagnostyki. Szczepionka okazała się po kilkunastu latach nieskuteczna, jest też kilka przypadków, które nie zareagowały na szczepienie. U osób dorosłych odporność wygasła. Tutaj PSSE też kieruje apel o diagnostykę w kierunku tej choroby.
Choroba zawodowa gruźlica –sanepid  nie jest pionem, który zajmuje się gruźlica, do tego jest odrębna instytucja ale ma rozeznanie zachorowań w najbliższym terenie. Gruźlica zawsze była, w chwili obecnej zrezygnowano z szczepień u dzieci i młodzieży, pozostało tylko szczepienie noworodkowe. Gruźlica jest w spisie chorób zawodowych i występuje wówczas, gdy jedna osoba miała kontakt z inną chorą.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski poprosił o skomentowanie zapisu mówiącego o poprawieniu dostępności młodzieży do sal gimnastycznych.

Urszula Brejecka z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej stwierdził, że są szkoły, które nie dysponują salą gimnastyczną. To się przekłada na schorzenia dzieci –skoliozy, dlatego sprawa jest podkreślona. W trakcie kontroli okazuje się, że wiele klas jednocześnie ma zajęcia, dzieci ćwiczą na korytarzach, bez użycia sprzętu, to nie jest sytuacja, która pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny młodego człowieka.

Radny Radosław Trepiński zapytał skąd w sprawozdaniu wzięła się liczba 32 placówek w powiecie jest tylko 21.

Urszula Brejecka z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej stwierdziła, że to jest błąd drukarski. Sanepid zawsze prosi urzędy gmin o szczegółowy wykaz placówek.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński zabrał głos w sprawie zapytania radnej Teresy Kujawa odnośnie zatrudniania w placówkach szkolnych pielęgniarek. Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca 1 etat pielęgniarski na 1200 uczniów. Samorząd dopłaca do opieki w SOSW w Szerzawach. Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski pytał o inwestycje w SPZOZ. Zakład nie posiada środków na inwestycje, dlatego trwają rozmowy z Zarządem Powiatu, aby niektóre usługi były świadczone przez firmy z zewnątrz. Trzeba to tak zrobić, aby jak najmniej ucierpieli na tym pracownicy. Wiele szpitali zleca pranie, czy dostarczanie posiłków innym firmom.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesława Gałązka poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka ogłosił 30 minutową przerwę. W dalszej części obrad nie uczestniczyli usprawiedliwieni radni K.Dlutkowski, R.Musidlowski, R.Żuchowski. Po przerwie nie wrócili na obrady radni: K.Mleczko P.Zowczak,

Ad.8
Przedstawienie informacji z wykorzystania środków finansowych przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w 2005 roku.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesława Gałązka poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

 

Ad.9
Przedstawienie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesława Gałązka poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.10
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesława Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.11
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zapytał jak będzie wyglądał proces przechodzenia nauczycieli na emerytury, ilu nauczycieli zamierza przejść na emeryturę w 2007r?
Na obrady wrócili radni: K.Mleczko P.Zowczak,

Radny Piotr Pieszak poprosił o przybliżenie tematu spotkania Zarządu Powiatu, Dyrekcji SPZOZ oraz firm Magellan i Impel.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że zarząd spotkał się z przedstawicielem firmy Magellan, natomiast Dyrekcja SPZOZ przedstawiła firmę Impel, która obsługuje szpital Inowrocławski, jeżeli chodzi o sprzątanie i dostarczanie żywności. Magellan to firma, która kiedyś skupowała długi głównie szpitali teraz zajmuje się restrukturyzacją. Jest to firma z kapitałem amerykańskim, która spłaciłaby wierzycieli. Dług należałoby oddać w ciągu roku. Starosta uczestniczył również w spotkaniu z Ministrem Zdrowia i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, który stwierdził, że zadłużenie szpitala nie jest największe wskazał, aby dalej tak działać, dlatego, że obecne ustawy preferują SPZOZ –y a nie NZOZ-y. Szpitale, które się nie sprywatyzowały a mają założone sprawy w sądzie częściowo mogą odzyskać pieniądze. Sanepid mobilizuje szpital szczególnie w kuchni i zarząd zastanawia się czy iść w stronę cateringu. Dyskusja trwa, z sześciu osób pracujących część może odejść na emeryturę a resztę należałoby przesunąć na inne stanowiska.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka stwierdził, że przedstawiana informacja o nauczycielach była przygotowywana na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele mogą odejść z dniem 31 grudnia 2006 lub 2007. Na dzień 15 maja br. 56 nauczycieli zdeklarowało przejście na emeryturę, ale to tylko deklaracja, w terminach, jakie przewidział Minister a dane rzeczywiste będą dopiero w przyszłym tygodniu. Mniej więcej połowa nauczycieli odejdzie w roku bieżącym i połowa w przyszłym. Naczelnik do tabeli dołożył datę 31 sierpnia 2006r., ponieważ część nauczycieli uczy przedmiotów zawodowych i gdyby odeszli z końcem roku kalendarzowego mogłoby to zachwiać proces dydaktyczny.

Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki stwierdził, że nauczyciele są zaniepokojeni. Zastanawiają się czy przejść na emeryturę w 2006 czy w 2007, krążą pogłoski o niekorzystnych zmianach, czy naczelnik ma jakieś informacje?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka sam jest nauczycielem i informacji nie ma, choć o pogłoskach słyszał.

Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny więcej uwag i zastrzeżeń nie było wobec powyższego Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.12
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.

Ad.13
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.14
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.15
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka w imieniu Burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka zaprosił zebrany do zwiedzenia budowanego kompleksu sportowego. Stoisko
Przewodniczący Rady poinformował, że stoisko Samorządu Powiatowego otrzymało najwyższą ocenę publiczności na tegorocznych Targach Bielice-Rol.

Rada Powiatu ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 23 czerwca br.

Prezes Stowarzyszenia PIAST Jerzy Szczotka w imieniu komitetu organizacyjnego Targów Bielice –Rol podziękował Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach za wkład w wystrój stoiska także powiatu i przygotowania ciast i wypieków dla gości.

Ad.16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12.35.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 11:07:25
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 11:09:33
Ostatnia zmiana:2006-07-21 11:09:33
Ilość wyświetleń:1614

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij