Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLVII z dnia 28.04.2006r.

Protokołu Nr XLVII/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 kwietnia 2006 r.
w Zespole Szkół w Bielicach
w godzinach od 10.00 do 12.45
            

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska i Małgorzata Wilk.

Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2005r
a)opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,
b)opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
c)opinie komisji stałych
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.
7.Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 i I kwartał 2006r. oraz przedstawienie sytuacji w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego.
13.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17.Wolne głosy i sprawy różne.
18.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty (nieobecna radna Teresa Kujawa).

Ad.3
Do protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty (nieobecna radna Teresa Kujawa).

Ad.4
Wiceprzewodniczący rady poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny Krzysztof Mleczko zapytał dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych czy wie, że na trasie Wójcin -Ostrowo – Mogilno w porach nocnych przewożony jest węgiel brunatny. Samochody jadące z nadmiernym tonażem niszczą drogę.

Ad.5
Janina Michalak dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych stwierdziła, że sprawdzi dlaczego samochody jeżdżą po drogach powiatowych a nie krajowych. Jednak policja powinna zdyscyplinować kierowców.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2005r

a)opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Baranowska odczytała pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz zgłosiła wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie, które stanowią załącznik do protokołu.

b)opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski odczytał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dot. przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005r. i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2005.

c)opinie komisji stałych
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poprosił przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez Zarządu Powiatu i wnioskowała o udzielenie absolutorium

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez Zarządu Powiatu i wnioskowała o udzielenie absolutorium

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Karol Dłutkowski stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez Zarządu Powiatu i wnioskowała o udzielenie absolutorium

d)dyskusja,
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki otworzył dyskusję w temacie i poprosił Starostę Mogileńskiego o zabranie głosu w pierwszej kolejności.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że sesja jest podsumowanie minionego roku 2005. Działania finansowe były prowadzone w dobrym kierunku. Inwestycje odbywały się w miarę możliwości budżetowych, począwszy od dróg a skończywszy na obiektach szkolnych. Drogi rozpoczęto remontować z wielką trwogą w roku 2004. Decyzje były słuszne i udało się pozyskać środki na przebudowę drogi oraz zwrócono nakład własny. Takie sukcesy powinny powtórzyć się w roku bieżącym. W sprawozdaniu widać inwestycje w placówkach oświatowych. Termoizolacje dają oszczędności w postaci mniejszego zużycia nośnika energii. Przeprowadzone symulacje wskazują, że uczniów w szkołach nie będzie przybywało.
Następcy mogą spokojnie dalej prowadzić i rządzić finansami Powiatu.

Radny Piotr Konieczka stwierdził, że wynik finansowy osiągnięty przez powiat należy odczytywać trochę inaczej. W założeniach przewidywano deficyt, dochód był dodatni (to były duże pieniądze). Nadwyżka z lat poprzednich jest rezerwą dla Zarządu Powiatu obecnego i przyszłego. Zmieniają się przepisy dot. opłat komunikacyjnych i z tego względu dochody będą mniejsze ok.30% a potrzeby są bardzo duże. Radny rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mogilnie, która stwierdziła, że środki wystarczają na bieżące łatanie dziur a potrzeby są większe. Całość budżetu skonstruowanego na 2005 nie można nazwać budżetem wyborczym. Zarząd Powiatu mógł przyjąć inne założenia,  jak starosta mówił wiele rzeczy jest niewiadomych i nie wszystko zależy od Rady Powiatu, Zarządu Powiatu czy Starosty. Radny zaproponował, aby Konwent Starostów czy Starostwo Powiatowe w Mogilnie wystąpiło do Ministerstwa Finansów o zrekompensowanie strat wynikających z opłat komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odniósł się do wykonania budżetu i wskazał dość duże koszty ponoszone przez wynajmowanie pomieszczeń, w których funkcjonuje Starostwo. Koszty są wysokie i należałoby w perspektywie najbliższego czasu zastanowić się nad umieszczeniem urzędu we własnym lokum, by nie ponosić kosztów z tytułu opłat za czynsz. Oszczędności można przekazać z wyprzedzeniem na adaptację budynku, którym dysponuje Starostwo. To rozwiązałoby również pewien kłopot finansowy, jak również spowodowałoby samodzielność, dyspozycyjność urzędu Starostwa i koncentrację pomieszczeń.

Radny Rafał Giemza zapytał Skarbnika, jakie są roczne koszty wynajmu?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra stwierdziła, że rocznie wynosi to kwotę 60tys.zł., w której zawiera się opłata za czynsz, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, liczone za m2. Sam czynsz wynosi około 30tys.zł./rocznie

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że Konwent Starostów Województwa Kujawsko –Pomorskiego wystąpił z wnioskiem o pozostawienie w urzędach całej kwoty z opłat skarbowych płaconych przez petentów w związku z zmniejszeniem dochodów z kart pojazdów, oraz o przekazanie do Starostw podatku drogowego i zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku VAT.
Burmistrz i Rada Miejska w Mogilnie na szczęście nie podnosi czynszu. Za ogrzewanie odpłata jest oddzielna, ponieważ oddzielne są liczniki. Planowane jest przeniesienie biur, aby zmniejszać koszty utrzymania, łącznie z kancelarią tajną z ul.Kościuszki na ul.Ogrodową. Starosta przedstawił oszczędności roku 2005 stwierdził, że spadły opłaty telefoniczne, koszty osobowe, opłaty za materiały biurowe. Powiat Brodnicki połączył dwie szkoły i przeniósł się do jednego z budynków. Powiat Mogileński może postąpić podobnie w przyszłości.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski przewidywał, że na sesji nie będzie wielkiej dyskusji. Stanowisko nasze i naszych kolegów z SLD jest pozytywne. Budżet został wykonany właściwie, nie dopatrzono się działań nie gospodarnych. Starostwo Powiatowe przejmuje w użytkowanie od września w całości budynek po byłym internacie i od stycznia nie ma złotówki subwencji oświatowej na ten cel. Utrzymywanie obiektu przy niepełnym zagospodarowaniu jest bezsensu. Należy znaleźć środki na przygotowanie obiektu pod pomieszczenia biurowe i trzeba przeprowadzić, co się da. W budynku są nawet warunki do odbywania posiedzeń Rady Powiatu. Nie ma warunków tylko, aby przeniosła się geodezja.

W związku z brakiem uwag i zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zamknął dyskusję.

e)podjęcie uchwały.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnych opinii komisji i RIO w Bydgoszczy oraz w wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta a Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu w Mogilnie absolutorium.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki złożył gratulacje Zarządowi Powiatu w Mogilnie.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak w imieniu Zarządu Powiatu podziękował za pracę Skarbnikowi Powiatu, Głównej Księgowej.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 i I kwartał 2006r. oraz przedstawienie sytuacji w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zapytał pytanie Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie wynikające z realizacji zadań restrukturyzacyjnych. W bloku związanym z przedstawioną informacją ekonomiczno finansową, pewnym rankingiem na rozwiązania bieżących problemów został kredyt, który Rada pozytywnie opiniowała. Wiceprzewodniczący poprosił o informację na temat struktury wykorzystania kredytu. W sprawozdaniu Zarządu wspomniano o piśmie pielęgniarek w związku z podwyżką płac i likwidacji kuchni szpitalnych, poprosił kilka słów tym temacie oraz zapytał, na czym polega konflikt z PPS Społem w Mogilnie i jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy?

Główna Księgowa Irena Gaszak stwierdziła, że SPZOZ wystąpił o kredyt, który przysługiwał z zatrudnienia w roku 2001-2002 pracowników. Pieniądze miały być przeznaczone na spłatę z tytułu „203”. Na powyższy cel wydano 1.570tys., 130tys.zł. zapłacono w ZUS składkę emerytalną i 745tys.zł. zobowiązania cywilno –prawne, czyli zobowiązania wobec dostawców, towarów i usług – łącznie wykorzystano 2.445tys.zł. W chwili obecnej powstał wniosek Związku Powiatów Polskich i Pracodawców Służby Zdrowia, że SPZOZ powinien otrzymać pożyczkę nie tylko na zapłatę pracownikom, ale również na to, co zapłacono do ZUS, składkę chorobowo –rentową i wypadkową SPZOZ zapłacił z własnych pieniędzy. Kredyt otrzymano w trzech transzach. Z pierwszej transzy otrzymanej w październiku roku ubiegłego wypłacono 93% należności pracownikom. Kolejna transza dotarła w grudniu ubiegłego roku, co pozwoliło na zapłatę pozostałej części długu wobec pracowników oraz 23% dla dostawców. Z trzeciej, transzy SPZOZ zapłacił dostawcom, którym był zakład winny do kwoty 40 tys.zł. do spłaty zostało jeszcze sześciu dostawców wobec których zadłużenie przekraczało 40tys.zł. i z którymi SPZOZ podpisał ugodę o spłacie w ratach miesięcznych po 6,25% całego zadłużenia czyli tj.29tys. miesięcznie. Z zadłużenia wobec PSS Społem Mogilno w wysokości 12tys.zł, SPZOZ spłacił już 6tys.zł. Zakład nie jest w stanie płacić wszystkiego na bieżąco.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger odbył spotkanie z przedstawicielami oddziałów, które zwróciły się o podwyżkę płac. Rozmowy były bardzo burzliwe. Oddział nie generuje zysków a praca jest ciężka psychicznie i fizycznie. Wcześniej już ustalano podwyżkę na oddziale. To ma być sumaryczny zysk, jaki pracownik uzyska w okresie rozliczeniowym. W styczniu wszyscy pracownicy tego oddziału otrzymali premię. Zakład robi rozeznania dotyczące powierzenia obsługi kuchni i pralni przez różne firmy zgodnie z programem restrukturyzacyjnym. Należy do roku 2010 dostosować kuchnie i pralnie do standardów a w SPZOZ nie ma takiej możliwości. Kuchni jest czternaście i osiem pralni, dla przykładu dyrektor przedstawił koszty powstania komory dezynfekcyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 i I kwartał 2006r. oraz przedstawienie sytuacji w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte (nieobecni przy głosowaniu radni: K.Dłutkowski, H.Przybysz, J.Gwiazda, P.Zowczak, T.Barczak).

Ad.8
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecni przy głosowaniu radni: K.Dłutkowski, H.Przybysz, J.Gwiazda, P.Zowczak, T.Barczak).

Ad.9
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.

Małgorzata Krygier Główna Księgowa wyjaśniła, że projekt uchwały zwiększa dochody powiatu o 1.100zł  i są to środki pochodzące ze sprzedaży mienia ruchomego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatku zaplanowanego  w budżecie na 2006r. – zakup przyczepy samochodowej dla ZDP w Mogilnie. Załącznik wydatków zawiera przeniesienie na kwotę 90tys.zł. związane z refundacją wydatków dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie, który wypłacił utracone zarobki przez poborowych.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecni przy głosowaniu radni: K.Dłutkowski, H.Przybysz, J.Gwiazda, P.Zowczak, T.Barczak).

Ad.10
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zaznaczył, że komisje szczegółowo omawiały uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. Przedstawił projekt uchwały oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.

Radny Piotr Pieszak poprosił o wyjaśnienie wątpliwości, jakie poruszał na posiedzeniach komisji.

Główna Księgowa Małgorzata Krygier stwierdziła, że komisje omawiały uchwałę. Jeżeli chodzi o kredyt długoterminowy do tej pory nie wiadomo czy zaciągnięty zostanie w BOŚ, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dalej nie podpisał umowy. Rozmawiano również o sytuacji gdzie kredyt mógłby ulec zwiększeniu. W sytuacji gdzie nie ma koniecznych informacji uchwała pozostaje w takim kształcie jak jest. Po wyjaśnieniach może okazać się, że należy zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady, aby wprowadzić pieniądze na SPZOZ. W chwili obecnej nie można podjąć innych działań.

Radny Piotr Pieszak stwierdził, że na chwilę obecną jest takie samo stanowisko jak na komisjach.

Główna Księgowa Małgorzata Krygier potwierdziła, więcej informacji nie ma.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki stwierdził, że stanowisko zarządu w powyższej uchwale było konkretne i jeżeli zaszłyby zmiany powodujące zaciągnięcie dalszego kredytu, rada podejmie kolejną uchwałę.

Radny Piotr Pieszak poinformował, że Starosta wyjaśniał na komisjach, że może zaistnieć taka sytuacja, że Ośrodek w Szerzawach w ogóle nie będzie partycypował w kredycie a będą potrzebne środki na SPZOZ

Główna Księgowa Małgorzata Krygier, że nie było mowy o takim rozwiązaniu, rozmawiano o kwestii znalezienia pieniędzy dla szpitali.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski jednoznacznie stwierdził, że nie było mowy o tym, nie kosztem Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach.

Radny Piotr Pieszak stwierdził, ze należy jasno określić jaka kwota wchodzi w grę.
Radna Janina Baranowska dodała, że jeżeli projekt uchwały nie został wycofany przez zarząd to obowiązuje.

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił obecnym, że zarząd nie zgłosił nic innego niż jest w projekcie czyli 150tys.zł. Na komisjach mówiono, że jeżeli będzie taka sugestia to zarząd zaproponuje inna kwotę bądź nastąpi wycofanie uchwały. W związku, że na dzień dzisiejszy nie nastąpiła propozycja zmiany projektu uchwały, powinien być poddany pod głosowanie.

Radny Piotr Pieszak zapytał czy jest niezbędne podjęcie uchwały skoro sprawa jest niewyjaśniona?

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak prosił o głosowanie nad uchwałą. Dodał, że w przypadku braku konieczności kredyt nie zostanie zaciągnięty. Później chcielibyśmy uniknąć sytuacji zwoływania specjalnie z tego powodu dodatkowej sesji.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta (nieobecny przy głosowaniu Starosta Tomasz Barczak).

Ad.11
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny przy głosowaniu radny T.Barczak).

Ad.12
ppłk. Robert Łączyński z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy wyjaśnił , że jednostka odpowiedzialna jest za zabezpieczenie logistyczne Polskich jednostek wojskowych stacjonujących poza granicami kraju. Jednostka zabezpiecza Bałkany, Liban, Irak, Afganistan. Zwrócono się z prośbą o ufundowanie sztandaru dla Narodowego Elementu Wsparcia, aby mógł nosić imię Ziemi Mogileńskiej. Ufundowanie sztandaru i odznak rozpoznawczych jednostki będzie się wiązało również z promocją Ziemi Mogileńskiej na arenie międzynarodowej. Żołnierze jednostki biorą udział w konferencjach międzynarodowych. Sztandar będzie pilnie strzeżony w jednostce a odznaka rozpoznawcza będzie zawsze na lewym ramieniu żołnierza, gdzie będzie umieszczony herb powiatu. Ufundowanie sztandaru i odznaki rozpoznawczej to byłby początek współpracy, wojsko mogłoby uczestniczyć w różnych imprezach okolicznościowych ważnych dla miasta lub w innej formie, gdzie można byłoby wspólnie promować powiat.

Radna Teresa Kujawa zapytała, jaka będzie nazwa tego batalionu, oddziału?
ppłk. Robert Łączyński odpowiedział - Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Ziemi Mogileńskiej.
Radna Teresa Kujawa zastanawiała się czy może być użyta nazwa Ziemia Mogileńska, ponieważ z badań etnograficznych pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje swoim zakresem jednostki terytorialne poza Powiatem Mogileńskim.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki stwierdził, że tylko herb ma być symbolem Ziemi Mogileńskiej.
ppłk. Robert Łączyński z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy uważa, że Rada powiatu może zmienić nazwę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny przy głosowaniu radny T.Barczak).


Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował zebranych o posiedzeniu Zarządu, które odbyło się w przerwie obrad.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak złożył wiosek w imieniu Zarządu Powiatu o poszerzenie porządku obrad w związku z konieczności zmiany podjętej uchwały budżetowej.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że planowane w ZS w Mogilnie środki na wymianę okien i zakupienie dokumentacji sali gimnastycznej są, ale nie na odpowiednich paragrafach. Z zakupu okien środki zostaną, ale brakuje na paragrafie gdzie zaplanowano zakup dokumentacji kwoty 9tys.zł.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra stwierdziła, że przesunięcia nastąpiłyby w ramach tego samego rozdziału w załączniku nr 2 do uchwały.

Radna Teresa Kujawa zapytała adwokata czy Rada Powiatu może zrobić jak zaproponowano?

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że uchwała została podjęta i Rada Powiatu może zmienić ją kolejną uchwałą.

Radny Piotr Pieszak zapytał adwokata czy można poszerzyć porządek obrad?
Adwokat Wojciech Manikowski stwierdził, że można.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał pod głosowanie poszerzenie porządku obrad sesji i dodanie pkt.13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących rada wyraziła zgodę na powyższe (nieobecny przy głosowaniu radny T.Barczak).

Ad.13
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop stwierdził, że Statut Powiatu Mogileńskiego pozwala na zmianę porządku obrad w trakcie ich trwania, §18 pkt.6. mówi „Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego Rady, komisji, Zarządu lub klubu radnych. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad jedynie bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zgłoszony przez jego projektodawcę (do momentu uchwalenia porządku obrad) nie wymaga dodatkowego głosowania.”
Wojciech Manikowski Adwokat stwierdził, że przedmówca przytoczył właściwy przepis, dający możliwość zmiany porządku obrad.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki w związku z powyższym zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecni przy głosowaniu radni: H.Przybysz, K.Mleczko)

Ad.14
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i zastrzeżeń nie było wobec powyższego Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Ad.15
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.

Ad.16
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.17
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.18
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu w związku z podjętą uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego i złożonym wnioskiem dotyczącym ufundowania sztandaru, będzie możliwość realizacji umieszczenia herbu na sztandarze i odznak rozpoznawczych dla 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.
Przypomniał radnym, że zgodnie z przepisami kolejne oświadczenie majątkowe radni powinni złożyć przed zakończeniem kadencji (od 24 sierpnia).

Ad.19
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12.45.
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 11:03:52
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 11:09:33
Ostatnia zmiana:2006-07-21 11:09:33
Ilość wyświetleń:939

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij