Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLIV z dnia 27.01.2006r.

PROTOKÓL Nr XLIV/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 stycznia 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do  12.50
            

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Porządek obrad:
1.Otwarcie.
a)stwierdzenie  kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie  protokołu z  XLII i XLIII sesji.
4.Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5.Odpowiedzi  na  interpelacje.
6.Przedstawienie sprawozdania z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim  oraz  informacja  z  realizacji  powiatowego   programu  zapobiegania  przestępczości  oraz   ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.
7.Przedstawienie sprawozdania  z  kontroli   Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2005.
8.Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
10.Podjęcie uchwały  w  sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
11.Podjęcie uchwały  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006
12.Podjęcie uchwały  w  sprawie uchwalenia programu współpracy na 2006 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
13.Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
14.Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
15.Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
16.Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
17.Wolne głosy  i  sprawy  różne.
18.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata Wilk.

Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XLII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.
Do protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radna  Teresa  Kujawa  zapytała,  jakie  zostały  podpisane  kontrakty  z  NFZ, czy  dostęp  w  związku  z  tym  do lekarzy  będzie  gorszy  czy lepszy?
Radny Radosław  Trepiński powiedział,  że  z  sprawozdania  Zarządu  z  9 stycznia br. wyczytałem   zdanie , o  podjęciu  wspólnego  wysiłku   gminy  i  powiatu  o budowie  hali sportowej od podstaw, różnych  propozycji  i  koncepcji  usytuowania  tej  hali, przy poglądzie ,  że  hala  służyłaby  uczniom  szkół  powiatu i  gminy, myślę  że chyba  nie  do  końca  brano  pod  uwagę  problem  organizacyjny,  chociażby  na  przykładzie  dowożenia  dzieci  na  basen ,gdzie jest  to  problem    finansowy  i  organizacyjny  tych  szkół,   mówię  tu  jako  radny  i  członek  nadzoru, w  przypadku  kolejnych wyjść,  wędrówek  i  wyjazdów  korzystając  z  tej  hali , po prostu   moim  zdaniem  częściowo  to  spowoduje kompletną   z dezorganizację  zajęć  w  szkołach. Czy   ten  problem  nie powinien   być rozwiązany ,  nie  wiem  jeśli  chodzi  o  stronę  finansową,  że  hala  powinna  powstać  przy  szkole,  chociażby   ze  względu  na  czas wyjścia,  dojścia,  powrotu,  czy  dzisiejszych  warunkach  temperatury,  czy  ktoś  kto ten  pomysł  preferuje   brał   to  pod  uwagę ? Moim  zdaniem,  rozbudować  halę   przy  Szkole  Podstawowej  nr 3, przy  Zespole  Szkół  w  Mogilnie  i  docelowo  budowa  sali przy  Szkole  Podstawowej  nr 2, na pewno  duża hala widowiskowo – sportowa byłaby potrzebna  w  naszym  mieście,  ale  czy  ewentualne  plany  w  tym  roku  miałyby  miejsce, czy nie  lepsze  rozwiązanie to  hala  przy  każdej  szkole, ze  względu  chociażby  na  niewielką  liczbę  imprez  masowych  w naszym  mieści,  czy  miałaby  powstać  na  drodze  jakiejś  konkluzji oczywiście?
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poinformował,  że  na  posiedzeniach  Komisji  Stałych  Rady  przy  okazji  omawiania  budżetu  zrodził  się  taki  pomysł  budowy  sali  sportowej  przy  Zespole  Szkół  i  został  poparty.
Wiceprzewodniczący  Rady  Leszek  Nowacki  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Dyrektora  Jerzego  Krigera ,  czy  to  prawda,  że  lekarze  otwierają  swoje  gabinety  z  opóźnieniem,  doszły  mnie  słuchy,  że  ostatnio było  tak  z  lekarzem  poradni  ortopedycznej,  ludzie  czekają,  denerwują  się, marzną  bo  przybyli  też  ze  szpitala  w  pidżamach,  a lekarz  który  powinien  być  od  godziny  15.00 przybył  o  16.00 i  jeszcze  zamknął  się  na  15min.,  czy  za  ta  godzinę  otrzymał  pieniądze? - prosiłbym  o  jakieś  zdyscyplinowanie  tych  lekarzy i  wyjaśnienie  tej  sprawy.
Radna  Teresa  Kujawa  zwróciła  się  z  pytaniem  do  Pana  Mariana  Przybylskiego, Powiatowego  delegata  organizacji  pozarządowych,  jak  wygląda  sprawa  z  dotacjami  z  Urzędu Wojewódzkiego,  jaka  jest  Pana  rola  i  wpływ  aby  dotować    nasze  powiatowe  i  gminne organizacje  pozarządowe?
Drugie  pytanie  Radna  skierowała  do  Pana  Starosty,  co  z  szaletami  na  dworcu  PKP, proszę   Państwa  to niemożliwe   żeby  w  mieście  powiatowym   podróżny  przy  dużych  opóźnieniach   nie mógł  skorzystać z  toalet,  to  jest  nienormalne  dla  mnie   aby  nie  można  było  się  dogadać  z  gminą   i  rozwiązać  tego  problemu.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Dąbrowa Andrzej  Cywiński  powiedział, że  12 stycznia  br. około  godz. 7.45  w  miejscowości  Wieniec autobus  jadący  z  Dąbrowy  przez Parlin,   Wieniec do  Mogilna   wpadł  z  uczniami  do  rowu bo  była  gołoledź  i  mam  pytanie ,  ponieważ  dzięki  umiejętności  kierowcy  autobus  nie  dachował  i  nikomu  nic  się  nie  stało, mam  pytanie  do  Pani  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych,  czy  jest  jakaś  koordynacja  Zarządu  Dróg  a  PKS,  chodzi mi  o  terminy  wyjazdów  autobusów  z firmą  która  posypuje,  czy  jest  dyżur ,  czy  jest  osoba  odpowiedzialna   która  czuwa  nad  tym  gdzie  posypać,  bo  przecież  Wieniec  to   miejsca  bardzo  niebezpieczne,  czy  ktoś  za to  poniesie  konsekwencje i  czy  w ogóle  z  tego  zdarzenia  zostaną  wyciągnięte  konsekwencje?
Na  sesje  przybył  Radny  Krzysztof  Mleczko.

Ad. 5
Dyrektor  Jerzy  Kriger odnośnie pkt.1 SP ZOZ podpisał  kontrakt  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym  większy  o  4% , dlatego  że  mamy  zatrudnionego  endokrynologa  i ogólnie jest  trochę  lepszy  od  roku  poprzedniego  bo  mamy  zwiększone  limity   przyjęć. Natomiast  jeśli  chodzi  o  pytanie  drugie  to   aktualnie  nie  mamy  wpływu,  ponieważ  lekarz  nie  ma  z  nami  podpisanego  kontraktu,  ponieważ  jest  zatrudniony  przez  spółkę ,  od  nas  tylko  dzierżawi  gabinet,  jeśli  chodzi  o naszych  lekarzy  to  proszę  konkretnie,  kiedy  i  kto  się  spóźnił, najlepiej  od  razu  abym  mógł  sprawdzić, przykład np. lekarz  Lewiński  informuje ,  że  się  spóźni,  choć  są  to  wyjątkowe  przypadki.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki  zapytał  na  jakiej  zasadzie  ten  pan  działa?
Dyrektor  Jerzy  Kriger opowiedział,  że  lekarz  ma  podpisany  kontrakt   bezpośrednio z  NFZ  i  jest  zatrudniony  w spółce WIWAX,  my  tylko wynajmujemy  gabinet,  nie  mam  wpływu  na  jego  godziny  urzędowania. Pytał  dalej  to  do  kogo  się  zgłosić czy  NFZ  ma  jakiś  wpływ  na  tą  spółkę ,  może  tam  się  zwrócić aby  zdyscyplinować  tę  spółkę?
Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział  do  szefa  tej spółki,  dam  Panu  namiary  tej  spółki,  mam  prośbę  jeżeli  ktoś  natknie  się  na  coś  takiego,  ze  będzie  gabinet  nieczynny,  to proszę  mnie  informować,  mój  telefon  jest  dostępny  dla każdego.
Radna  Janina  Baranowska  zapytała,  na  jakiej  zasadzie  działa  Medycyna  Pracy , czy  tak  może  funkcjonować,  że  pacjenci  nie  zostają  załatwieni?
Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział,  że  Pani  doktor  Kubaszewska  ma  bezpośrednio  podpisany  kontrakt  z  NFZ , ale  jeśli  chodzi o  te  sprawę , znam  sprawę,  przekazał  mi  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak   sprawdziłem  to , w  tym  dniu  doktor  Kubaszewska   przyjmowała  do  15.00.
Radna  Janina  Baranowska  powiedziała,  że  powinna  pracować  od  15.00.
Dyrektor  Jerzy  Kriger  sprawdziłem  do  15.00,  ale  jeszcze  raz  mogę  sprawdzić.
Starosta  Tomasz  Barczak    odpowiadając  na  pytanie  Pana  Radosława  Trepińskiego,  powiedział ,  że  uznając  zwiększoną  ilość  godzin  wychowania  fizycznego w  szkołach,  myślimy  o  tym  aby  zwiększyć  bazę, którą  mamy,  ażeby od  strony  ekonomicznej i technicznej  było jak najtaniej,  są  różne  pomysły, konsultacje, dyskusje    żadna  decyzja  nie  została  podjęta  i w  związku  z  tym   wpadliśmy  na  pomysł  aby spotkać się  z  władzami  Gminy  i  Miasta  Mogilna  i  przedyskutować   wspólne  inwestycje ,  które  byśmy  poczynili, trwają  badania   jakby  tę   halę  usytuować,  dążymy  do  wspólnego  celu w  związku  z  tym w  tej chwili   Zarząd  stoi  na  stanowisku,  oczywiście  za  Państwa  zgodą  żeby    zwiększyć   bazę  przy  szkole  przy  ulicy  Dworcowej,  oczywiście  trzeba  sprawdzić czy  taka  możliwość  istnieje umieszczenia  tej  sali  sportowej.  Na pewno  koncepcja  wspólnej   budowy  hali  na  ten czas   prawdopodobnie  została  oddalona, dlatego że   władze  miejskie  chcą  wybudować, powiększyć   salę   sportową   przy  Szkole  Podstawowej  Nr 3  przy  ulicy  Piłsudzkiego  w  związku  z  tym nie  wiedzą jeszcze  jaka  konstrukcja  tego  obiektu  będzie ,  dlatego  poddałbym  Państwu  taką  myśl   pod  rozwagę   aby  zająć  się i  wybudować jako  Powiat  salę  gimnastyczną   przy  szkole,  przy  ulicy  Dworcowej  w  Mogilnie,  jeżeli  chodzi  o wspólną  halę  widowiskowo -  sportową,  Pan  Burmistrz  jest  zwolennikiem  lekkich  budowli, i  przekonuje  nas  że  ta  inwestycja  się  zwróci, my   zdajemy  sobie  sprawę  że to   bardzo  duża  inwestycja   i   na  barki  Powiatu  to bardzo  dużo i w  związku  z  tym takie  inwestycje  możemy  rozpocząć, ale  nie  w  tym   roku.  Wspólne  przedsięwzięcie  byłoby  dobre  po to  chociażby  aby  pozyskać   większe  wsparcie  finansowe  zewnątrz i to  jakby  główny cel.  Jeżeli  chodzi  o  naszą  młodzież  to rzeczywiście   musimy  podjąć  decyzje   i  coś  postanowić  na przyszłość, ponieważ  na  salę  Sokoła  żeby    nasza  młodzież  mogła  chodzić,  to  jest  nie zawsze   możliwe,  bo  ogranicza  ilość miejsc i chętni się   nie mieszczą,  nie  mówiąc  o  zimie  gdzie  młodzież  ma  utrudniony  dostęp  do  rozgrywek  sportowych. Dyskusje  trwają, propozycja  hali  była  aby usytuować  ją  w  Ogródku  Jordanowskim  aby  było  blisko  do  szkół,  ale  ta  propozycja  upadła  ponieważ  są  to  tereny  zielone,  i  rzeczywiście  trzeba  się  z  władzami  miasta  zgodzić  i  pozostawić  ten  teren  na  dzień  dzisiejszy taki jaki jest, ale   takie  wspólne  rozmowy  są .  
Radny  Radosław Trepiński  zapytał  ponownie  Starostę ,  czy  oprócz  działki, usytuowania, spraw  techniczno – finansowych  i  partycypowania   w kosztach  tej  hali,   to  najistotniejszy  problem  to  problem  rozbudowy  sali  przy  Zespole  Szkół , czy tak  mam rozumieć?
Starosta Tomasz Barczak, odpowiedział , że tak.
Dyrektor Zarządu  Dróg  Powiatowych  Halina Michalak  odpowiedziała,  że  jest pełniony    dyżur  w  siedzibie  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie, są  telefony  kontaktowe , oczywiście  odpowiemy  na  piśmie,  bo trudno  odpowiedzieć  jak  było  naprawdę, musimy  to  sprawdzić,  ale  zapytała  czy  ta  kolizja drogowa   była  zgłoszona  na  Policji?
Przewodniczący  Rady  Gminy  Andrzej Cywiński  powiedział,  że  tak  i  zapytał  dlaczego  o  godzinie  7.45 ta  droga  nie  była  posypana, chociażby  na  tym  najbardziej  niebezpiecznym  odcinku  w  Wieńcu,  natomiast  po  tym  zdarzeniu  znalazły  się  piaskarki.
Dyrektor  Halina  Michalak  powiedział,  że  ten  odcinek  drogi  najbardziej  niekorzystny jest  zawsze  sypany,  jest  zastanawiające  czy  kierowca  autobusu  dostosował  szybkość  do  warunków,  ale  to  sprawdzę  jak  było naprawdę   w  dzienniku?
Przewodniczący  Rady  Gminy  Andrzej  Cywiński  ,  powtarzał,  że  tam  w ogóle  nie  było  posypane  i  o to  chodzi,  jechała  młodzież  szkolna  i   pracownik, który  jeździ  do  Mogilna,   którzy  mogą  potwierdzić.
Radny  Piotr  Pieszak  zwrócił  się  do  Przewodniczącego,  że  dyskusja  w  tym  temacie  powinna  być  zakończona,  bo  Pani  Dyrektor  powiedziała,  ze  sprawdzi  i  odpowie  na  piśmie.
Przewodniczący  Rady Powiatu   Wiesław  Gałązka  zwrócił  się  do  Radnej  Pani  Teresy  Kujawa   aby  zaczekała  na  odpowiedź  do   pkt.  12 kiedy  zabierze  głos  Pan  Marian  Przybylski.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił sprawozdanie z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim  oraz  informację  z  realizacji  powiatowego   programu  zapobiegania  przestępczości  oraz   ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.
Następnie  zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące  sprawozdanie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał  sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie za 2005 rok. Następnie  zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące  sprawozdania.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał  sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 8
Przewodniczący obrad przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Starosta  Tomasz  Barczak  przedstawił  poprawkę  do  projektu  uchwały dotyczącą  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  o  kwotę  1000,- , która  została  przekazana  przez  Gminę  Jeziora  Wielkie  z  przeznaczeniem  dla  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie.
Następnie Przewodniczący  zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 9
Przewodniczący obrad przedstawił  projekt uchwały w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 10
Przewodniczący obrad przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.Następnie  zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 11
Przewodniczący obrad przedstawił projekt   uchwały  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006. Następnie  zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Przewodniczący  ogłosił  10 minutową  przerwę.

Ad. 12
Przewodniczący obrad przedstawił  uchwały  w  sprawie uchwalenia programu współpracy na 2006 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Przewodniczący  obrad  poinformował,  że  Komisje  dyskutowały  nad  projektem  programu, naniosły  niewielkie  zmiany.

Radna  Janina  Baranowska  powiedziała,  że  został  uwzględniony  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  o połączenie  sztuki  romańskiej  powiatu  ze  sztuką  romańska  europejską.
Przewodniczący Rady  Wiesław  Gałązka  poprosił  powiatowego  delegata  organizacji  pozarządowych  Pana  Mariana  Przybylskiego  o zabranie  głosu  i  ustosunkowanie  się  do  pytania  Pani  Radnej  Teresy  Kujawa.

Pan  Marian  Przybylski  powiedział, że  ten  twór  który  nazywa  się Rada Organizacji  Pozarządowych  powstał  przy  Sejmiku  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w  2003 r.,  był  to  pomysł grupy  działaczy  organizacji  pozarządowych  wywodzących  się  z  organizacji   właściwych,  sieciowych  mających  struktury  w  całym  kraju. Wywołane  to  zostało  Ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  gdzie  dzięki  temu  taki  twór  przy  Sejmiku  powstał,  nie  wszystkie  województwa  maja  takie  organy , i  właściwie  jego  prawne  umocowanie  jest  tylko  oparte  o  tą  ustawę ,  natomiast  nie  ma  dodatkowych  prawnych  instrukcji,  jest  to  organ  doradczy,  który ma  doradzać Marszałkowi  Sejmiku  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  w  prawidłowym  wykonywaniu  zadań  względem  organizacji  pozarządowych. W miesiącu  lipcu   2003 r. na  wniosek    Przewodniczącej   Sejmiku  został  przeprowadzony  na  terenie  powiatu  mogileńskiego  wybór  delegata   z  członków  organizacji  pozarządowych,  tak  się  stało  że  zostałem  wybrany  i  w  sumie  jest  to  stanowisko  przy  Staroście  Mogileńskim i  doradzanie,  reprezentowanie  jego  przy  Sejmiku  organizacji  pozarządowych. Spotykamy się  dwa  razy  w  roku na  posiedzeniach  gdzie  akceptujemy  program  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi  i  drugi  raz  rozliczamy  realizację  tego  zadania  w  sposób  dyskusyjny, czy  zgodnie  jest  realizowany,  środki  jakie   Sejmik   przeznacza  na  rok  2006  to  4 ml. zł na  działanie   z   organizacjami   pozarządowymi. W ubiegłym  roku  środki  na  ten  cel  zostały  w  całości  niewykorzystane,  wszyscy  którzy są  zainteresowani  takimi    informacjami  i  wykorzystaniem  tych środków  i  tego programu, mogą zajrzeć  na  stronę  internetową Urzędu  Marszałkowskiego. W  latach  2004 –2005 kiedy  ta  działalność  została w  100%  zorganizowana, zauważyłem   że  są  pewne  niedomagania,  Rada  Organizacji  Pozarządowych  wyłoniła   swoje  prezydium, przewodniczącego  z  dużych  organizacji  sieciowych,  tych  które  mają  ogromną  siłę  przebicia,  muszę  Państwu  powiedzieć,  że  są  tysiące  organizacji  zajmujących  się  bardzo  szerokim  spektrum  działania poprzez  wspieranie   służby  zdrowia, działania  kulturalne,  w  tych  że  organizacjach   są  wszystkie  te  twory,  które  na  dzisiaj  wspomogą    społeczeństwo  obywatelskie. W  związku  z  tym  problemy  jakie  mają  te  organizacje,  nie  zawsze  są  zrozumiane  przez  pozostałe  i  kolegów  delegatów, propozycja  jaka  została   przeze mnie   skierowana  do  Pana  Starosty,  to  że  w  tym  że  roku  mamy  wybory  do  nowego  składu II – kadencji  organizacji  pozarządowych,  padła  żeby  utworzyć  taka  radę  organizacji  pozarządowych, tutaj  na  miejscu  w  Mogilnie,  ponieważ  mamy  ponad  100 organizacji  pozarządowych  również  tych  sieciowych,  szczególnie  prężnych  ochotniczych  straży  pożarnych  oraz  stowarzyszeń,  towarzysz   zajmujących  się  działalnością  kulturalną  a  także  działalnością  charytatywną. W  związku  z  tym  moja  propozycja  jest  ażeby  usprawnić  działanie  tego  przedstawiciela organizacji  pozarządowych  powiatu  mogileńskiego jest  taka    by  wybrać  taką  radę  na  szczeblu  powiatowym  z  niej  wyłonić  delegata,  umocować  w  formie  uchwały  Rady  Powiatu,  by  miała  umocowanie  prawne,  jako  organ  doradczy,  niemniej  jednak  proponowałbym  aby   nie  ingerować,  ponieważ  organizacje  pozarządowe  są  organizacjami  które  maja  statuty  i  są  organizacjami  samodzielnymi, ta  propozycja  została  skierowana  do  Pana  Starosty,  czy  taki  twór  utworzy,  czy raczej  odstąpi od  tego. Widzę  ze  swojego  doświadczenia że  to  by  było  takim  usprawnieniem  działalności,  mamy  wielu  aktywnych  działaczy  społecznych,  należałoby  im  część  zadań  powierzyć  do  konsultowania,  oni  to  najlepiej  znają  i  ta  propozycja  mniej  więcej  byłaby  taka,  że  proporcjonalnie  do  mieszkańców,  4  przedstawicieli  Gminy  Mogilno, 3 Gminy  Strzelno,  po  1  z  Gminy  Dąbrowa  i  Jeziora  Wielkie  oraz   jednego  przedstawiciela z  organizacji  sieciowych ,  ta  rada  doradzała  by  Staroście w  opracowaniu  programu , w  jego  konsultacji  w  jego   realizacji  i  zarazem  w  tej  radzie  byłaby  grupa, która  by  decydowała  gdzie  te  środki  skierować  i  wykorzystywać na  wnioski  ogłoszonego  konkursu,  czyli ten  który  najlepszą  ofertę  złoży  wykorzystania  środków  do  promowania  powiatu  i  rozpropagowania     jakiegokolwiek  przedsięwzięcia   dla  powiatu  będzie  mógł  skorzystać  z  tych  że  środków,  to pokrótce  w  zakresie  działania  tej  rady. Moja  opinia jest  taka  że  sam  osobiście  jestem  niezadowolony   z  takiego  działania  na  szczeblu  województwa,  że  prezydium  zostało  powołane  z  organizacji  sieciowych. Dostępność   środków   jest  li  tylko  poprzez   Urząd  Marszałkowski  nie  przez  Wojewodę,   te  środki  przekazuje,  wydatkowane  przez  Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego , część  środków  została  niewykorzystana ,  apele  aby  przeglądać  stronę  internetową i  skorzystać  z  tych  środków  do  końca roku. Co  do  organizacji  pozarządowych  Powiatu  Mogileńskiego   to  sami  Państwo  wiecie,  że  są  pewne  bariery, a  te  bariery  to  środki  finansowe,  dochody  Powiatu  są  takie  a  nie  inne, tak  w  związku  z tym  te  wsparcie  jest  ograniczone. Co  do  pozyskiwania  środków  z  Województwa ,  to  najczęściej  otrzymują  te  organizacje  które  realizują  swój   program  o  zasięgu  wojewódzkim lub  poza  nim, nie  mniej  jednak   są  też  środki  wykorzystywane  o  mniejszym  zakresie   terytorialnym,  wówczas  są  bardzo  mocno  umotywowane,  nie  ma  tego  że  jakiekolwiek  organizacje   pozarządowe  otrzymać  do  pokrycia   100% wydatków  na  dane  przedsięwzięcie,  w  związku  z  tym  chcąc  występować  o  takie  środki  musimy  zgromadzić  na  naszych  kontach  50% środków  własnych   żeby  skorzystać  ze  wsparcia  Sejmiku, od  Rady  można  i  80%  środków  otrzymać, ale  dowiadujemy  się  po  czasie ,  ale  może    właśnie  należałoby się  częściej  spotykać  celem  przekazywania  informacji. Ubolewam  sam  osobiście    na  szczeblu  powiatowym ,  że  jest  brak  informacji  przekazywania  i  spotykania  się   i  właśnie  oddelegowania  takiej  osoby,  która  by  reprezentowała  powiat  na  szczeblu  wojewódzkim.
Radna  Teresa  Kujawa    powiedziała,  że  osoby  z  takich  organizacji  spotykają  się  społecznie  w  prywatnych  mieszkaniach  aby  nawzajem  się  informować  i  jest  za  tym  aby  cos  takiego  Panie  Starosto działało  i  ten  człowiek  który  jest  odpowiedzialny  za  kontakt  z  województwem    informował  naszych  tutaj  w  powiecie   o  możliwościach  korzystania  z  funduszy,  bo  bardzo  wiele  jest tych  programów  skierowanych  do  obszarów  wiejskich.
Pan  Marian  Przybylski  stwierdził,  że nie  jest  za  formalizowaniem  tworów  organizacji  pozarządowych   i  tworzeniem  struktur  powiatowych, to  już  historia  przerabiała  i  to  nie  się  nie  sprawdziło,  muszę  powiedzieć  że  informacje  z  powiatu  do  nas  docierały,  my  jako  Towarzystwo  Miłośników  Strzelna otrzymaliśmy  taką  informacje  o  możliwościach  skorzystania  z  takich  środków ,  czy  funduszy.
Radny  Radosław  Trepiński,  powiedział,  że  pierwszy  raz  słyszy  o  powstaniu takiej  grupy  ludzi,  która  by  reprezentowała  organizacje  pozarządowe , dla  mnie  najważniejsze  jest  żeby  ludzie  zechcieli  ze  sobą  rozmawiać i  zaczęło  się  coś  dziać,  choćby bez  takich  struktur  formalno - prawnych. Rada  Powiatu  jest  w  drugiej  połowie  swojego  istnienia, poprzednia  Rada  uchwaliła  strategię  powiatu,   wydała  środki  i  co  z  tego,  może  właśnie  takie  działanie  spowoduje  że  będzie  współpraca  rzeczywista  powiatu  i   gmin ,  bo  na  dzień  dzisiejszy nie  ma  się  oszukiwać  tej  współpracy  nie  ma,  myślę  tu  o  rozwoju,  promocji,  turystyce – nie  ma, nie  ma  co   bronić  tego, nie  udało   nam  się, ani w  pierwszej kadencji, ani  w  drugiej,  każda  gmina robi jakby swoje,  może właśnie   taka  rada  organizacji  pozarządowych , akurat  też należę  do  stowarzyszenia,  które podejmuje różne działania,  ale  to  są  takie  działania  akcyjne,  w takim  już  mikro-świecie naszego  środowiska, to  właśnie ta  rada   byłaby  tym  ciałem   nie  do  końca   może formalnym,  prawnym,  która  by  spowodowała,  że  udałoby  się  usiąść   do  wspólnego  stołu z  samorządowcami  również   i  wypracować  pewien  plan  działań,  bo  np. w  tej  chwili  tu  w  Mogilnie  pracujemy   Państwo  to  już  macie  za  sobą  -  Miłośnicy  Strzelna,  nad    monografią  cmentarza  mogileńskiego,  uczestniczyłem   w  takim  spotkaniu  również ,  cmentarza,  który  ma  swoją  historię, ale  warto  to podkreślić,  że  jest jedną  z  najstarszych,  czynnych nekropolii w  Polsce,  my  z  kolei  jako  Stowarzyszenie  podjęliśmy  szereg  działań  ratujących  tę nekropolię  i  teraz  gdy   pewne  działania  były  wspólne,  np.  w  strategii Gminy  Mogilno  zapisano  przywrócenie   trasy, ścieżki  spacerowej, która  min. dotykała  by  tych  terenów,  i  gdyby  to  wspólnie  przedyskutować,  podziałać,  może  rzeczywiście podziały  by  się  dobre  sprawy  dla  nas  wszystkich i  dlatego z bardzo  dużym  zaciekawieniem  słuchałem tego  i  jakby  była  taka  możliwość,  chętnie  z  stowarzyszeniem,  z   którym  współpracuję włączylibyśmy  się  organizacyjnie w   takie  właśnie  działania, może  właśnie  oddolnie zapraszając  wójtów, burmistrzów,  spowodowalibyśmy , to  że  w  tym  kierunku  pójdziemy ,  że  nie  będzie  osobnych  działań. Proszę  Państwa  Św. Benedykt , nie  ma  nic  bardziej  aktualnego patron  Europy,  patron  naszego  miasta ,tutaj  źródła  jeśli  chodzi  o pamiątki  historyczne  benedyktynów ,  proszę  Państwa  tu  można  zrobić  wspaniałą  sprawę  promującą  tę  ziemię,  wykorzystując chociażby  ten  Ośrodek,  który  mamy  w  klasztorze, propozycja  Pana  Starosty  jeśli  skupiła  by  się  grupa  ludzi,  którzy  rzeczywiście  mieli  by  pomysły  wspólnie działać z  samorządowcami , może  akurat  właśnie  tak , bardzo  gorąco popieram  ten pomysł.
Pan Marian  Przybylski, powiedział,  że  ta  współpraca,  która  jest,  może  jest  mało  widoczna, ale   jest  wyczuwalna np. Towarzystwo  Miłośników  Miasta  Strzelna i  Mogileńskie  Towarzystwo  Kulturalne , bo  może  mają  wspólny program  działania,  teraz  opracowywanie dziejów  metropolii  mogileńskiej, przecież  leżą  zasłużeni  dla  ziemi  mogileńskiej , ale  i  szeroko pojętej strzeleńskiej, takie  postacie  które  łączyły  działania  dla  dobra  tej  ziemi,  powiatu,  metropolię  mogileńską  uważam  za  jedną  najpiękniejszą  w  Wielkopolsce. Uważam  że  taka  osoba , która  ma  działać  musi  mieć  wiele  czasu,  moja  choroba, 8 –godzinny  dzień  pracy  ogranicza  takie  działanie.
Radny  Karol  Dłutkowski  powiedział,  że  słuchając  tego  co  Pan  powiedział o swojej     współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi, to  odniosłem  wrażenie że  to  Pana  klęska,  środki  zostały nie  wydatkowane  przez  Sejmik,  można  było  się  spotkać  i  w  tym  temacie  rozmawiać,  po  to  był  Pan  wybrany koordynatorem pomiędzy  powiatem  a  województwem  aby  informować. Przedstawiciel  powiatu powinien  współpracować  ze  wszystkimi  organizacjami  pozarządowymi w  powiecie , nie  ważne jest  czy  to  będzie  formalne  czy  nie formalne ,  to jest  jakby mniej  ważne, ważne  jest  aby przedstawiciele  organizacji  spotykali  się  rozmawiali  o  swoich  koncepcjach,  programie  działania  wspólnych   przedsięwzięciach, bo   za  tym  idą  pieniądze.
Pan  Marian  Przybylski  poparł  wypowiedź  Pana  Dłutkowskiego, na pewno  taki  koordynator  który  by  tym się  zajmował  i  pilnował  terminów  i  przekazywał  informacje  i  wnosił  propozycje  do  opracowywanego  programu, byłby  bardzo pomocny  tym  organizacjom.
Radny  Radosław  Trepiński  dopowiedział, że w  zeszłym  roku  grupa  młodych  ludzi  co  jest  najbardziej  cenne  w  tym  Mogilnie  z  własnej  inicjatywy  pracowała  przez  szereg  dni  i próbując  przywrócić  szlak  kolejowy, tej  pięknej  kolei  malowniczej i  Ci  ludzie do  mostu  i  dalej zw. „żelaźniaka”  we  własnym  zakresie  posiadali   pewne  pozwolenia kolei państwowych,  żeby tam  zaistnieć, posiadali  własne  urządzenia  konstrukcyjne,  odchwaszczyli, odkrzaczyli, wielka   determinacja  tam zaistniała  tych  młodych  ludzi  i  właściwie  co? -  wszystko  zostało  zmarnowane,  to   wszystko  pozarastało,  zmarnowany  wysiłek , potrzeby  tych  których  najlepiej powinni pielęgnować ,  bo  jeżeli   właściwie  młodsi  ludzie  się  przekonali,  że  nie  warto  się  tym  zajmować to  coś  fatalnego, bo to  są  perełki  tego  środowiska, pisała  o  tym  kiedyś prasa,  mówiono  o  tym,  wszystko  zostało  zmarnowane, kolejny  przykład,  który  mnie  najbardziej  boli, powiem  to  publicznie, kilkanaście  lat  temu  jak  Państwo   wiecie  nawiązałem  współpracę  z  Panem Dolfem   Dijkhuisem, który  niestety nie  żyje, niestety ,  i  ta  współpraca  do  momentu  śmierci Pana  Dolfa   była  wyjątkowa  dla  nas  korzystna,  po prostu  finansowo, poza tym  tu    oczywiście, aspekcie   przyjaźni  i  życzenie  Pana Dolfa  dopóki   żył  była  pomoc  tej  ziemi i  nie innej  ziemi, bo    ta  współpraca  została  nawiązana i  ja  ją  nawiązałem  i  szokiem  dla  mnie  była  informacja  radiowa,  kiedy  się  dowiedziałem   że  w  tej  chwili  dary  z  Holandii trafiają  do  Gniezna,  tak   proszę  Państwa, tak potrafimy  nawet  jak coś  na  talerzu mamy  podane, zmarnować,  bo  to Dolf założył  to  stowarzyszenie i kilkanaście  lat  życia poświecił,  nie po  to żeby  to  zostało  roztrwonione,  może  nie  stosowne  określenie,  ale  Dolf  się  w  grobie  przewraca,  jak widzi jak  my  tu  zmarnowaliśmy  to,  jak  ta  kontynuacja,  która  mogła nawet być po  jego   śmierci,  której  sobie  na pewno by życzył,  została  zmarnowana. W   momencie kiedy  padła  propozycja człowieka,  który przejął  po Panu Dolfie  tę   współpracę, gmina  była  szybsza  w  zareagowaniu, dla mnie  istotne  było, że  dostanie to    ziemia  mogileńska,  nie  będziemy  sobie  wyszarpywać  darów. Byłem  jednak zdegustowany  tą  sytuacją , bo   miejscowość  na tyle  jest  mała  że  można  było  przekazać  informację  że  takie  działania  gmina  podejmuje, natomiast  w  tej  chwili to co  się  stało,  muszę  publicznie   powiedzieć,  że po prostu jest  skandalem ,  jest  marnowaniem  tego  wielkiego  dzieła,  człowieka,  którego  już  nie ma,  na pewno  takiego  rozwiązania  sobie  nie  życzył  i  ja  też nie.
Starosta  Tomasz  Barczak,  powiedział,  że  nie może  tego   potwierdzić  ze  nie  ma  współpracy  między  gminami  i  powiatem  mogileńskim , bo  to  jest  rzecz  która  nie  ma  miejsca ,  myślę  że  ta  współpraca  jest   rzeczywiście  jeżeli  chodzi  o  wójtów i  burmistrzów,  jak  również  Rady  zajęte  są  tymi  problemami, szukania  pieniędzy  na  inwestycje  które  prowadzą ,  ale  również   w  sferach  kultury, sportu  i  ta  współpraca  jest chociażby  opracowywanie  wspólnych  imprez, może  przy  końcu  kadencji  jest  mniejsza  aktywność  obu  stron,  3  lutego  br.  spotykamy  się  z  wójtami,  burmistrzami    tradycyjnie  ustalając  działania  dla  dobra  powiatu  czy  jednej  czy  drugiej  gminy,  ta  współpraca  jest,  może  jest  to  trudna  współpraca,  bo  jak  byśmy  byli  bardzo  bogaci to  nie  było  by  tych  problemów, ale  jak   Państwo  wiecie  finanse  gaszą  to  wszystko  i  tu  jest  główna  przyczyna,  następnie  ustawa,  która  weszła  o  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  program  wyznacza  kierunki  i  działania, bo  można  wszystkich  spytać,  ze  dotychczas  było  tak  że wszyscy,  którzy  działali  społecznie   występowali  do   Zarządu i  te  pieniądze  otrzymywali,  teraz   zgodnie  z  ustawa   musi  być  konkurs  i  te pieniądze  są  trudniejsze  do  zdobycia, może  nie  jest  tak  nagłaśniane  i  może  to  jest  teraz  nas  wszystkich  wina,  że  my  robimy  swoje,  może  się  za  mało  mówi  publicznie,  pisze. Jestem  zwolennikiem  tego,  że  najpierw  róbmy   swoje  a  później  się  chwalmy,  nie  można  powiedzieć  tego,  że nie ma  współpracy między  jednostkami  samorządu  a  organizacjami  pozarządowymi,  ona  zawsze  była,  czy w  większym,  czy   mniejszym  zakresie. Jeśli  chodzi  o  pomysł  Pana  Mariana  Przybylskiego  stworzenie  takiej  rady formalnie  i prawnie  jest  to  nie  możliwe,  możemy  stworzyć  tak  jak  tu  było  wcześniej powiedziane, przedstawicieli  zapraszamy  jako  ciało  opiniodawcze, opiniotwórcze  to  jeżeli Państwo  zdecydujecie to jak  najbardziej  w  tej  formie  mogą  się  spotykać, oczywiście  najważniejsze  są  informacje,  bo  jak Państwo  wiecie  kto  pierwszy  ma  informację,  ten ma  więcej  czasu  na  zrealizowanie  pomysłu. Strona  w  internecie  tak,  ale  nie  wszyscy  na  bieżąco  czytają ,  a  takie  ciało  które  by  na  bieżąco  informowało   byłoby  na pewno  skuteczne,  bo  tu  chodzi  głównie  o  szybkość  działania,  bo  to  są  informacje,  gdzie  wystąpić  z  czym    i   co  można  zrobić. Natomiast jeśli  chodzi  o  inicjatywę  młodych  ludzi  odnośnie  rzeczywiście   kolei,  to  nie  jest  taka  prosta  sprawa  z  koleją  jak  nam  się  wszystkim  wydaje, ponieważ  jak  Państwo  wiecie  w  Olsztynie to  Towarzystwo  chciało, ażeby   w  sezonie  letnim  tu    kursował   tzw.  parowóz ,  natomiast żeby  wykonać  ekspertyzy  wszystkich  mostów  i  wiaduktów    na  to nikogo  nie  stać, są   to   tak  duże  pieniądze  w  tej  chwili,  a  po  drugie  części  żeby  to  naprawić to  są  ogromne  pieniądze,  potem   żeby  to  utrzymać ,  przewozy  turystyczne ,   bardzo  dobry  pomysł,  tylko  samorządy  na  to nie  stać.
Radny  Radosław  Trepiński  powiedział,  że zgadza się  z   tym,  że  tym    młodym  ludziom  powinien  ktoś  powiedzieć, przecież  oni  włożyli  mnóstwo  swojej  pracy  i  własnych  środków,   chociażby  szukanie i  dorabianie  śrub,  wycinka  drzewek, krzewów.
Starosta Tomasz  Barczak ,  odpowiedział,  ze  trzeba  przyznać  że  zrobili  bardzo  dużo  pracy, u  mnie  Ci  młodzi  ludzie  nie  byli   i  się  nie  zwracali  o  pomoc,  może  by  trzeba  z  każdej  gminy  takie  przedstawiciela  wytypować  i  stworzyć  takie  ciało  aby  rozmawiać  z  koleją.
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odniósł  się  do  propozycji  stworzenia  powiatowej  rady do  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi  i  powiedział, ze  można  to  zrobić  na  dwa  sposoby,  można  powołać   gremium lub przedstawicielstwo  które  by  współpracowało  z  jednym  z  pracowników  w  Starostwie   odpowiedzialną   za  wypełnianie  druków  i  informację,  choć  jest  taka  osoba, to  ona  zajmuje  się  rejestracją  towarzystw w  powiecie i klubów.
Wiceprzewodniczący   Rady Leszek Nowacki, zapytał  jak  można  było  pozwolić  aby tyle  dobra  z  powiatu  i  gminy  Mogilno mogło  uciekać, prosiłbym  o  bliższą  informacje  Pana  Trepińskiego, kto się  przyczynił  do  tego  i kto  to   przekazał?
Radny  Radosław  Trepiński  odpowiedział,  że  są  to zasłyszane  informacje  radiowe, radio  wielkopolskie, że  dary   z  tego  stowarzyszenia   z  Holandii z  którym żeśmy  tyle   lat    współpracowali, dary i  otrzymał  te  dary,  będzie całej  sprawie  patronował  i   pilotował   szef  Komisji Gminy  Mogilno   i   tyle  na  ten  temat,  nie był  to  komunikat  radiowy  na dzień 1kwietnia.
Przewodniczący Rady  zapytał  Wiceprzewodniczącego  Leszka  Nowackiego,  czy  jest  usatysfakcjonowany  odpowiedzią?
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  odpowiedział,  że  dziękuje, choć  nie  jest  usatysfakcjonowany.
Przewodniczący  obrad  udzielił  głosu  Panu  Rafałowi  Lukstaedtowi, poprosił  o  odniesienie  się  do  pytających.
Pan  Rafał  Lukstaedt   nawiązał  do  kilku  kwestii, po  kolei,   pierwsze  to  stowarzyszenie  kolei,  ubolewam Panie Trepiński nad  tym, że  Pan  się  nie  orientuje,  że znajduje  się  stowarzyszenie jako   kolej, dlaczego tak, a nie  nasze,  ponieważ  to  co  Pan  powiedział  mija  się Pan  z  prawdą,  zwyczajnie , sprawa  wygląda  tak, że współpracą ze  stowarzyszeniem  kolei  zajmuje  się  Gmina Mogilno, i faktem   jest  że  torowisko  zostało  oczyszczone  a  nie  prawdą  jest  że  zostało   tak jak  Pan  to nazwał,   zaniedbane  czy  zaniechane,  powód  tego,  że    tak intensywnie było to   robione  a  nie  jest   zrobione,  jest  bardzo  prozaiczny  o  tych  panów  upomniała  się  armia,  oni są  po prostu  zwyczajnie  w wojsku  to jest  główny  powód tego,  że  coś  nie dzieje w  tym momencie  na  tym  torowisku. Co  zostało  zrobione,  żeby  wyjaśnić pełny  pogląd,  pierwsza  rzecz to  pomoc  ze  strony   Straży  Miejskiej  temu stowarzyszeniu,  ściganiu   przestępstw,  czyli  rozkradaniu  tego  torowiska, Pan  Komendant  Kuss,  Komendant  Straży  Miejskiej  w  Mogilnie  współpracuje  z  tym  stowarzyszeniem i pozwolił  mi  wtedy na  przekaz  inicjatywy  stowarzyszenia  i  Pana  Komendanta w  spotkaniu   z    firmami skupującymi  złom,  żeby pokazać  tym  firmom  jakie  przedmioty  są  skradzione,  jak  one  wyglądają  i  żeby po prostu wtedy  nie jest  typowanie, że  jak  się  zdarzy  taka  sytuacja żeby   było  odpowiednie  powiadomienie  do organów  ścigania  tego  co pochodzi  z tego  torowiska. Oni  odkupywali  za  własne  pieniądze  śruby, nakrętki  wszystko  co  mocowali i naprawiali  to torowisko,  w  tej  chwili  jak  powiedziałem  są  w  wojsku,  jak  wrócą, wrócimy  do  tematu,  ponieważ  to  oni  z  własna  inicjatywa  wystąpili  i nie chcemy  im  w to  wchodzić, natomiast  w  międzyczasie wystąpiliśmy  do  kolei,  Pan  Burmistrz  wysłał  pismo  żeby  kolej  dokonała  ekspertyzy  wszystkich  mostów  i  wiaduktów,  bo  to  są  ogromne  koszty  ogromne  koszty związane  z  utrzymaniem, jeżeli ekspertyza by  wymagała  i  wskazywała  na to  że  trzeba  naprawić  taki most  czy  wiadukt to  byłyby   potężne  pieniądze, w  związku  z  tym  czekamy , takie  ekspertyzy   z  tego  co  się  orientuje  takie  ekspertyzy   są  robione  na  tyle  ile  jest  do  zrobienia,  jeżeli  to  w pełni  zostanie  udokumentowane  to wtedy  się  zastanowimy, kolejny problem  to  właściciele  działek,  było  kiedyś  spotkanie  z  przedstawicielem  kolei, który  powiedział  wyraźnie  że  kolej  ma  nie  uregulowaną  własność  gruntów  i  to  się  dzieje  na  bieżąco. Stowarzyszenie  miłośników  kolei   było  u  Pana  Burmistrza   i  za  pośrednictwem  Pana   Burmistrza  zwróciło  się  do  firmy  „Chemirol” o  przekazanie  środków  chemicznych,  bo największy  problem to  krzaki  i  chwasty,  jeżeli  będzie  taka  możliwość  to  pomożemy  im  zakupić  środki  chemiczne, które  skutecznie  pozwolą  na usunięcie  tych  zarośli  raz na zawsze,  bo inaczej trzeba  by  wyrwać  z  korzeniami  lub  usuwać, ale  to  kłopotliwe, poza   tym jeżeli  chodzi  o  oczyszczanie   trasy to  też  jest tak, że  dzięki   inicjatywie  tych  młodych  ludzi  w  miejscowości  Gębice   były  prowadzone    wspólne  kontrole  ze  Strażą  Miejską,  oni  się też  zobowiązali  do  tego aby   spowodować  oczyszczenie    skarp i  nasypów  przez  mieszkańców ,aby  nie  dopuścić  do   dalszego  zanieczyszczenia  przez   nieczystości  stałe i  płynne,  to  też  zostało  wykonane ,  to  nie  jest  tak,  że Pan  powiedział  że nic  się  nie  dzieje, robi  się , być  może  Pan  tego nie  zauważa, ale  tak  się  dzieje  w  tej  chwili   nic  się  nie  dzieje, bo  są  w  wojsku. Teraz  jeśli  chodzi  o pomoc  dla  gminy,  ta  organizacja  to  jest „SZOP” (Stichting  Help Oost Polen)  to   skrót  organizacji,  to  jest  pomoc  dla  Polski, a  nie  dla  Mogilna, jak  sama  nazwa  wskazuje, jeżeli   z  jakiegokolwiek  powodu  Pan  Dorf  miałby  się tak  jak  Pan  to określił    przewracać   w  grobie,  to  przepraszam,   ale  to  chyba  to  jakby słuchał  Pańskiej  wypowiedzi, na  stronie  internetowej ,  Pan  tam  znajdzie  informacje,  że  ta  informacja  trafiła  również  do  Poznania, jest  to  nic  dziwnego, to  nie  jest  organizacja  stworzona  w  Holandii przez Pana  Dolfa Dijkhuisa, tylko  dla  mieszkańców  Mogilna,  poza tym  mam  pytanie, czy  to  było  czas w  którym  się  Pan  zajmował przydzielaniem darów  i   Inowrocławiem, czy to  jest  po prostu  plotka,  jeżeli  tak  to  nie  wiem w ogóle  o czym  my  rozmawiamy,  dosyć  złośliwości. Niech  Pan  mi powie w  tym  momencie  jeżeli  organizacja  otrzymała  informacje,  że ma  rzeczy że  średnio  na  jednego  podopiecznego  przyszedł  karton odzieży, spakowane  i pięknie  posegregowane ,  mam  to  przyjmować  bezwiednie, płacić  koszty  i  dopuścić  do  takiej  sytuacji, że  może  okazać  się  że  to  po prostu  są  śmieci, jeżeli   jest  coś  co nie  przyjmiemy, to  nie  wiem , mieliśmy  się  zachować  jak  pies  ogrodnika, myślę  że  nie  o  to  chodzi,  nie  taki  jest  cel  współpracy,  poza  tym  wydaje  mi  się  że  jeżeli  już  poszło  to  do  Gniezna,  to ja  myślałem  że  Powiat  Mogileński   oczekiwał  współpracy bardziej  z  Wielkopolską ,  że  jest  inaczej  to  przepraszam , po  zebraniu  opinii , myślałem   że  zależy  nam  na  współpracy z  Wielkopolską,  tym  bardziej  że  w  statucie  „Sąsiedzi” jest  z  Wielkopolską,  myślę że  w  tych  okolicznościach   powinien  być  układ  partnerski  i  wzajemnie    sobie  pomagać,  uważam  że  współpraca  i  partnerstwo  jest ważniejsza  aniżeli  garnięcie    wszystko  pod  siebie, takie  jest  moje  zdanie  i  tego  będę  się  trzymał. Natomiast jeśli chodzi  o  sprawę   rady  sportu, jest   zespół  ludzi  ds. sportu,  który  zajmuje  się  opiniowaniem,  rada  sportu i  rada  która  się  zajmuje  opiniowaniem  wniosków  ds. organizacji  pozarządowych,  czy  jest  sens  tworzenia  takiego  tworu  w  powiecie, może  jest  to   kwestia  dyskusji,  może  w powiecie  powinno  się  zastanowić  nad  koordynatorem,  ale  Pani  Danka  Olejnik  to robi i   my  współpracujemy  na  co dzień,  można  by  się  częściej  spotykać.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Gałązka  zwrócił  się  do  wszystkich, aby w  swoich  wystąpieniach   nie  używać   bardzo  zjadłych ,  zjadliwych   i takowych  określeń ,  jestem zdegustowany  tonem  wypowiedzi  Pana   Rafała  Luakstaedta, dlatego  że  jest  Pan  gościem,  dlatego  Panu  nie  przerwałem, natomiast  zwracając  się  do  Radnego  powiatowego  w  jakiś  taki  specyficzny   z  wielkim  przekąsem,  przekonanym  sposób ,  budzi  moje  wątpliwości  i  zastrzeżenia   i  nie  wnikam w  merytorykę  tej  wypowiedzi,  sposób  i  ton ,  bardzo  proszę  o  rzeczywiście  wytonowanie,  ponieważ    tutaj  nie  było powodów  do  tak  ostrych  tonowań.  Na  Radzie  Powiatu  my rozmawiamy   w sposób  kulturalny,  mówimy  dzisiaj  o  współpracy  o  organizacjach  pozarządowych,  a  w  tym  momencie  doszło  do pewnej  zaprezentowanej  walki,  gdzieś  tam  tło  polityczne  odczułem  i  jeżeli  będziemy  w  taki  sposób  reagować  to  możemy sobie  między  palce  włożyć  jaką-  kolwiek  sensowną ,  rzetelną  prawdziwą  współpracę. Trzeba  jeszcze  dodać,  że  Pan  jest  urzędnikiem  i to również  w  jakiś  sposób powinno  Pana  obligować  do  tego aby  do  Radnego  odnosić  się  w  sposób  no  właściwy  bym  powiedział ,mimo  wszystko,  Radny  może  nie  mieć  racji,  może  mieć  złe  informacje , może  również w  nie  których  kwestiach  automatycznie  się mylić, na  podstawie  również  złych  informacji,  ale   po  to jest  urzędnik   żeby  w  sposób  godny  i łagodny  wyperswadować po  prostu  jeśli  my  nie  zbyt  precyzyjnie  wypowiadamy  się  w  jakieś  konkretnej sprawie.
Radny  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  postara  się  dostosować  do  życzeń  Przewodniczącego,  chyba  że  emocje w  każdym  z  nas  biorą  górę  aby  w  sposób  kulturalny  wypowiadać  znaczące  racje,  pierwsza  sprawa, sprawa  kolei,  Panie  Lukstaedt mówił  Pan  o zaniechaniu ,  a  ja  właśnie  o  tym mówiłem, ja  teraz  mówię tonem podobnym, jaki  Pan  stosował,  bo  właśnie  ten  problem  na  tym  polega, że  podjęto  działania , i  to że  akurat  ktoś   jest w  wojsku,  to  nie  znaczy  że owoc   jego  pracy ma     być  zmarnowany,  myślę  że  tyle  wystarczy,  zapraszam  na wycieczkę, najlepiej  pójść,  zobaczyć  jak  wygląda   praca  tej  grupy   ludzi,  co  z  tej  pracy  zostało, zostawiam  to  bez  szerszego komentarza, jako  że obserwowałem  przez  cały  rok  trud  pracy  i  często tam jestem, ich syzyfowa   praca  dla  mnie jest po prostu   bezsensem i  to  że  Ci  ludzie  są  w  wojsku  to nie  znaczy  że  to wszystko  ma  się  zmarnować. Dalej proszę  Pana, Pan chyba pomylił  role, Pan  przyjął  stanowisko  tutaj,  które ma  polegać   na  promowaniu  tej  ziemi, tej  ziemi a nie innej  i  Pan za  to  bierze  pieniądze,  również  moje, jako podatnika, a  Pan w  tym  momencie  to co  ta  ziemia, nie ja , ta  ziemia  w  trudzie   w kontaktach  z  Holandią  załatwiła , ponosiła różne  trudny organizacyjne,   Pan  to  po prostu  sprzedał,  zwyczajnie ,  kto  Pana  upoważnił  do  takiego  kroku,  czy  ta  ziemia  żyje  w  dostatku,  czy rzeczywiście  ludzie  są  już   tak  ubrani ,  że po prostu   nadmiar   do  pieca.  Proszę  Pana, Pan  się  nie  orientuje, ja miesięcznie   odbieram   kilkanaście   telefonów  z  pytaniem  o  wózek inwalidzki, o  chodziki   i  ta  ziemia  tego   potrzebuje, Pani  Konkiewicz   najlepiej  to  potwierdzi,  a  Pan  mówi  o przesycie,  Pan  po prostu z  UFO tu wylądował  ,  Pan   chyba  nie  zna   sytuacji  materialnej i   problemów z  jakimi się  Ci  ludzie spotykają . Proszę  Pana,  inną  rzeczą  jest  przekazać część  darów do  Inowrocławia,  co  uczyniłem    w  sytuacji,  kiedy  nie  mieliśmy  na  transport   i  trzeba  było  to  wesprzeć,  wspólną kasa  , a  nie  po prostu  dać  adres, tylko  trzeba  mieć  to  wyczucie  wie  Pan, żeby to  wiedzieć,  ze  to  są  różne  dwie  sprawy, może  tu  anegdotę  przytoczę,  bo ona   najbardziej  będzie  tu  plastyczna,  kiedy  pisałem  prace  magisterską  i  dotarłem, a  pisałem  z  historii sztuki na  temat   zabytku  o  którym  nie  było śladu,  jedyny  człowiek  żyjący,  który  wtedy właśnie  jeszcze  żył  również gdzie  ta  Pani, to niańka  hrabiostwa,  która  była  w  Domu  Pomocy  Społecznej  i kiedy tam  dotarłem i ona  miała doskonałą  pamięć i  wszystko   opowiadała , ja  wtedy  w  taki sposób  kulturalny  jak  Pan  się  zachowałem, bo  poprosiłem  o  adres   do  tej hrabiny,  która  mieszkała  w  Niemczech  jeszcze,  a Pani  nauczyła  mnie  wielkiej   pokory,  ta  prosta  kobieta,  proszę  Pana,  pani hrabinie  by  się  nie  podobało  że  ja  wtedy  dysponowałem jej adresem, widzi  Pan  to  jest  różnica, ja  na  koniec  mam  pytanie ,  niech  Pan  powie  przez  3 lata tu  dla  tej  ziemi,  po za  ideą  fikcji  UFO zrobił? -  do  wypromowania  tej  ziemi,  żebym   ja  jako  mieszkaniec  tej  ziemi  czuł  i  widział to, na  co dzień   że  jest ktoś  od  promocji, że  jest  grupa  ludzi,  która  by  promowała  tę  ziemię,  co Pan  zrobił  dotykalnego ,  poza   pomostem    w  Wylatowie ,  który  zostanie chyba  jedynym  pomnikiem  z Pana  4- lat   kadencji, nie  ma  nic,   i  nadzieją,  że  UFO  wyląduje ,bo  to  chyba tylko to  by  zrehabilitowało  Pana w  moich oczach,  jako  mieszkańca, dziękuję.
Przewodniczący  obrad  oddał  głos  Panu Przybylskiemu .
Pan  Marian  Przybylski  powiedział,  że  rozpatrujemy  punkt  dotyczący  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi, dewizą  organizacji  pozarządowych  jest na  całym  świecie  niesienie  pomocy,  natomiast  dewizą  naszych  krajowych organizacji jest  nie  przeszkadzanie  sobie,  mam  na  myśli  urzędy,  urzędników,  nie  kłócić się , nie  spierać  się ,  myślę ,  że  Pan Przewodniczący  podsumuje  dyskusję.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Gałązka  powiedział,  ze  wniosek  jest  jeden  bezdyskusyjny,  że  takie  ciało  przy Staroście powinno zostać  powołane, oczywiście  takie  niesformalizowane, bo może  być  wykorzystywane  wątpliwych  celach  politycznych. Myślę, że  gdyby   takie  forum  powstało  i  na  takim  forum  dokonano  wymiany  poglądów, przekazu  informacji, temperatura  dzisiejszej  dyskusji byłaby  o  wiele  mniejsza,  z  lepszym skutkiem   dla  naszej lokalnej  społeczności. Po  raz  pierwszy  od  niedługiego  czasu   mamy  do czynienia  z  pewną  formą  współpracy, gdzie  to  społeczeństwo  obywatelskie  powinno  w  inny  sposób  się  budować, w  sposób  lepszy,   łatwiejszy bardziej  przyjazny  się  porozumieć.
Przewodniczący  obrad  oddał  głos  Kierownik  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie  Marii  Konkiewicz.
Kierownik  Maria  Konkiewicz   poinformowała,  że  przy  tworzeniu  Powiatowego   programu  osób  niepełnosprawnych,  zaprosiliśmy  wiele  osób,  przedstawicieli  gmin,  organizacji  pozarządowych  aby  opracować  ten  program.  Zapraszam na  spotkanie organizacyjne  które  odbędzie się 23 lutego  br. o  godz. 11.00,  w  związku  z  pierwszym  wspólnym  przedsięwzięciem  jakim  jest  olimpiada  dla  osób   niepełnosprawnych  dla  naszego  powiatu  i  powiatów  ościennych. Program  ten  jest skierowany   dla  organizacji pozarządowych  ale również  instytucji ,  Domu  Pomocy Społecznej.
Radna  Teresa  Kujawa  powiedziała,  że  jesteśmy  autonomiczna  Radą,  czy  mamy  powołać  takie  gremium,  czy  nie,  dlatego  zgłaszam  wniosek formalny  żeby  takie  gremium  koordynujące taką  współpracę    organizacji  pozarządowych  przy  Panu  Staroście  powstało.
Przewodniczący  obrad  podsumował, że  decyzja  należy  do  Starosty, natomiast   głosy  z  dyskusji  wskazują  na  jednomyślność  na  sali  i  na  takie  rozwiązanie.

Ad. 12
Przewodniczący obrad przedstawił projekt   uchwały  w  sprawie zatwierdzenia programu współpracy na 2006 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Następnie  zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.                                                                 (opuścił  obrady  Radny  Piotr  Konieczka )

Ad. 13 
Do sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny zapytań i wniosków nie było.

Ad. 14
Nie  było.

Ad. 15
Radny  Radosław  Trepiński zadał  pytanie  Pani  Marii Konkiewicz ,  czy  może  powiedzieć, czy jest  nasycenie  jeśli  chodzi o  pomoc odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków  inwalidzkich,  czy  Pani  stwierdza  rzeczywiście ,  że  żyjemy  w dostatku   jako  mieszkańcy  powiatu,  czy  takie  potrzeby  to  środowisko  jeszcze  ma ?

Ad. 16
Kierownik  Maria  Konkiewicz odpowiedziała  ze  absolutnie  nie, jeśli  chodzi  o  sprzęt  to  są  to  często kilku  tysięczne  kwoty, nie  stać rodzin  na  dofinansowanie,  staramy  się  pomagać, pożyczamy  ale  na  3- 4 miesiące,  sprzętu  jest   mało, bardzo  mało  wszystkiego  jest  bardzo  mało,  począwszy  od  sprzętu po  ubranie ,  ponieważ   ludzie  na   leczenie  wydają  mnóstwo pieniędzy, na  lekarstwa . Nie ma  nasycenia, o  tym  co  mówił  Pan Lukstaedt , że  ludzie  mogą  wyrzucać  ubrania  zamiast  je  prać,  nie  znam takich  rodzin, choć  mogą  być.
Radny  Radosław  Trepinski , powiedział,  że  nie ma   już  Dyrektora  SP ZOZ – u,  ale  z  tego  co  wiem  to  są  problemy  z pidżamami ,  pościelą,  nasze  dzieci ,  mówię  tu  o  szkołach  powiatu , w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Szerzawach,  również  nie  są  zasobne  w  odzież.
Prezes „Piasta” Jerzy  Szczotka zwrócił  się  z  pytaniem  do  Kierownik Marii Konkiewicz, czy  jest  możliwość  rehabilitacji  po  wylewach  w  domu,  czy  jest  możliwość  przyjścia  rehabilitanta  do  domu  chorego, a  także  psychologa ,   ponieważ  rodziny  tych  osób  nie  wiedzą  gdzie  się udać?
Kierownik Maria  Konkiewicz  odpowiedziała , że Powiatowe   Centrum  Pomocy  Rodzinie nie  ma  takiej  możliwości ,  ale  na pewno  mógł  by  Panu  w  tym  pomóc  Dyrektor  SP ZOZ w  Mogilnie  Jerzy  Kriger,  w  ramach  NFZ , czy  innej.

Ad. 17  
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  redaktor  jednej  z  gazet  napisał,  że  powiat  nasz  się  zaangażował  w  pozamykane  cukrownie ,  ponieważ   większość  naszych  rolników  było  dostawcami  buraków  do  tych  cukrowni, zależy  nam  aby  zachowac  miejsca  pracy,  ale  i  rolnicy  mieli  z  czego  żyć,  dlatego  zaangażowaliśmy  się  w  działania  na  rzecz  produkcji  biopaliw.
Wicestarosta Przemysław  Zowczczak  poinformował,  że  w  rankingu  gazety „Rzeczpospolitej” w  Województwie  Kujawsko – Pomorskim   znalazły  się  nasze  dwie  szkoły, na  8  miejscu  Niższe  Seminarium  Duchowne  w  Markowicach  i  9  miejscu   Zespół  Szkół  w  Bielicach .
Radny  Karol  Dłutkowski  poinformował  o  inicjatywie  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku  przy Staroście ,  o konkursie  o  ruchu  drogowym,  pieszych  i  rowerzystów, będzie  ogłoszony  konkurs  na  plakat  w  szkołach,  chodzi  o  współpracę  szkół  z  jednostkami  samorządowymi, Policją, Strażą Miejską  przedsiębiorstwami,  firmami. Chcemy  zwiększyć  bezpieczeństwo  na  naszych   drogach  i  uczulić  młodzież  na  wypadkowość.  


Ad.18
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 12.50.
 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 10:56:40
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 11:09:33
Ostatnia zmiana:2006-07-21 11:09:33
Ilość wyświetleń:823

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij