Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLV z dnia 24.02.2006r.

Protokół Nr XLV/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 24 lutego 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
 w godzinach od 10.00 do 11.05

            

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Nieobecny radny Krzysztof Mleczko i Piotr Pieszak.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2005.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2005 oraz informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2005 roku.
8.Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2005r.
9.Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r.uchwałą nr XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu w Mogilnie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przedstawienia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Mogilnie.
13.Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2006.
14.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
17.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18.Wolne głosy i sprawy różne.
19.Zakończenie.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radni nie zwrócili się z interpelacjami i zapytaniami.

Ad.5
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Ad.6
Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2005.
Radni nie mieli uwagi i zastrzeżeń do sprawozdania. Rada przyjęła sprawozdanie poprzez aklamację.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2005 oraz informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2005 roku.
Radni nie mieli uwagi i zastrzeżeń do sprawozdania. Rada przyjęła sprawozdanie poprzez aklamację.

Ad.8 i 9
Na obrady przybył radny Piotr Pieszak.
Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2005r. oraz informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r.uchwałą nr XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu w Mogilnie.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski analizował wspólnie z radnymi problematykę wyników finansowych SPZOZ. Radnych w sprawozdaniu przytłaczają cyfry, niepokoją wyniki finansowe.
Powstanie nowego niepublicznego zakładu leczniczego przyjęto w Mogilnie z niepokojem i w związku z tym Wiceprzewodniczący zapytał czy dyrektor może oszacować, w jaki sposób to odbiło się na jakościowym, czy ilościowym wyniku SPZOZ?

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ w Mogilnie nie zauważył gwałtownego spadku liczby pacjentów zapisanych do SPZOZ. Pacjenci zapisują się do NZOZ jednak część z nich wraca do SPZOZ, ale to nie wpływa w znaczący sposób na wynik finansowy zakładu. Podpisane zostały trzyletnie kontrakty na specjalistkę. SPZOZ nie ma poradni reumatologicznej i alergologicznej, które powstały w NZOZ, jednak pacjent może specjalistów wybierać w całej Polsce, więc może również korzystać z tych w NZOZ, nie musi się przepisywać. Pacjenci z poradni publicznych mogą korzystać z poradni niepublicznych i odwrotnie.
Nowopowstały Zakład Opiekuńczo Leczniczy działa na podstawie umowy z NFZ. Pacjent tam przebywający ponosi częściową odpłatność. Od trzech lat zanosi się na likwidację oddziałów długoterminowych. W roku bieżącym odział będzie istniał, jednak od przyszłego roku na pewno nie, to było powodem powołania z dniem 1 stycznia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego gdzie znajdują się łóżka dla trzydziestu pacjentów. Pacjenci nie są tu kierowani przez lekarzy, ale przez organy administracji służbowej. Pobyt ich w części jest refundowany przez NIZ. Pacjent ponosi odpłatność w wysokości 70% emerytury czy renty jednak nie więcej niż 250% najniższej emerytury w Polsce. Zakład Opiekuńczo Leczniczy nie jest prywatny, to odrębna, wydzielona jednostka, dzięki której SPZOZ może zarabiać. SPZOZ będzie dążyć, aby od nowego roku były takie dwa zakłady. Miesięczne wpływy z zakładu to kwota ok.20tys.zł.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji finansowo-ekonomicznego SPZOZ za IV kwartał roku 2005.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym informacja została przyjęta.

Ad.10
Irena Gaszak Główna Księgowa SPZOZ w Mogilnie poinformowała o odbytym przetargu na biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego SPZOZ za ubiegły rok w formie zapytania o cenę.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poinformował zebranych, że przetarg wygrało Biuro Usług Księgowych „EWELINA” Jadwiga Nawrot z Inowrocławia.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przedstawienia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Obrady opuścił starosta Tomasz Barczak.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Na obrady powrócił starosta Tomasz Barczak.

Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

 


Ad.12
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Mogilnie oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2006.

Radny Karol Dłutkowski zabrał głos w sprawie współorganizowania targów Bielice –Rol. Wskazał, że organizatorem targów jest Społeczny Komitet Organizacji Targów. Zapytał czy forma współpracy z Starostwem Powiatowym była uzgadniana?

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odniósł się do powyższej problematyki. Powiat w dużej części bierze udział w targach i ponosi spory ciężar materialny i organizacyjny, są to jakieś koszty. W takiej sytuacji stowarzyszenie traktowane jako organizacja pozarządowa, które nie wpisało się do terminarza imprez organizowanych przez Radę Powiatu będzie miało bezpieczne wyjście (jeśli podejmie jakieś wydatki), z punktu widzenia merytorycznego jak również pod względem formalno –prawnym, jeśli Powiat Mogileński będzie zapisany jako współorganizator. Wszyscy wiedzą, że głównym organizatorem i pomysłodawcą jest stowarzyszenie „Piast” i nikt nie będzie zabiegał o to, aby inicjatywę tą wymazać i wpisać w inny sposób. Słusznie radni wystąpili na komisjach, aby poprawić niezręczny zapis (pomoc w organizacji targów).

Radny Karol Dłutkowski nie mówił o stowarzyszeniu „Piast”, ale o Społecznym Komitecie Organizacyjnym Targów, w którym zasiadają różne osoby. Należy odróżnić udział Starostwa Powiatowego w targach, gdzie ma swoje stoisko a organizację targów, bo można pomyśleć, że Powiat ponosi ogromne koszty dotując organizację targów. Radni powinni zrozumieć, że Starostwo bierze udział w targach i to są koszty Powiatu w ramach organizacji stoiska i udziału w targach jako wystawcy a druga rzecz to współorganizowanie. Należy tylko uzgodnić formę współpracy z Społecznym Komitetem Organizacyjnym, w którym każdy członek powinien być poinformowany w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka nie zauważył niejasności w powyższej sprawie, ale kwestię interpretacji. Celowe jest zalegalizowanie przez Radę tego udziału, co będzie pewną formą poparcia inicjatywy.
Więcej uwag nie było. W związku z powyższym kierunki Promocji będą realizowane.

Ad. 14
Radny Rafał Żuchowski zapytał o Powiatową Radę Sportu.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił, że Powiatowa Rada Sportu została powołana i działa na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póżn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.). Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 3 lutego 2006 powołał powyższą Radę, która jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do zadań Rady należy opiniowanie: strategii rozwoju Powiatu w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, programów bazy sportowej na terenie Powiatu, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Powiatu, dofinansowywanych przez Powiat, współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu, koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu, inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłby Powiat, ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej, dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Powiecie, propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Rada składa się z 7 członków powoływanych przez Zarząd Powiatu według następujących zasad: 5 członków powołanych spośród osób odpowiedzialnych w Gminach z terenu Powiatu Mogileńskiego za kulturę fizyczną, wytypowanych przez te Gminy: Rafał Lukstaedt, Marek Gajda, Krzysztof Laskowski, Marian Białek, Anna Matuszewska, 1 pracownik Starostwa Powiatowego zajmujący się sprawami kultury fizycznej i sportu, wskazany przez Starostę tj. Andrzej Konieczka, 1 radny delegowany przez Radę Powiatu- Wiesław Gałązka. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 lutego br. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Ad.15
Radny Radosław Trepiński złożył oświadczenie wyjaśniające, dlaczego był przeciwny przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Na poprzedniej sesji przy omawianiu problemu współpracy z organizacjami pozarządowymi odniósł się pozytywnie do propozycji Mariana Przybylskiego ze Strzelna, który zaproponował powstanie ciała gromadzącego stowarzyszenia. Radny artykułował, dlaczego jest to potrzebne i podawał przykłady dotyczące zdaniem radnego relacji współpracy związanych z promocją – sprawa nieczynnej linii kolejowej Mogilno –Orchowo i prac, tam podjętych a później zaniechanych, które radny ocenił jako zniweczony trud młodych ludzi. Odniósł się także do współpracy Polsko Holenderskiej, która miała miejsce kilkanaście lat temu. Był czas, kiedy współpraca i kontakty były dynamiczne. Radny dowiedział się z Radia Wielkopolskiego, że współpraca kontynuowana jest w Gnieźnie, w czym uczestniczy w jakiś sposób pan Rafał Lukstaedt. Po wystąpieniu radnego w odpowiedzi głos zabrał pan Rafał Lukstaedt a radny odpowiedział również na użyte słowa, postawione zarzuty, starając się je uargumentować. Radny użył sformułowania, że pan Lukstaedt sprzedał dary, ale argumentują powiedział, że nie chodzi dosłownie o sprzedaż darów i korzyści materialne, finansowe czy jakiekolwiek inne. Zostało to uargumentowane osobistym przykładem dotyczącym, czym jest przekazanie adresu kogokolwiek –komukolwiek, tak radny rozumiał słowo sprzedaż. Następnie wystąpił Pan Rafał Lukstaedt poruszony słowami radnego zarzucając, że mówi się tu o korzyściach finansowych. Radny był spokojny myśląc, że nieporozumienie wyjaśni wracając do materiału, który dokumentuje posiedzenie Rady Powiatu. Radny dotarł do Pań, które Pisza protokoły prosząc o notatki. Trudno wyobrazić sobie, aby pisać słowo w słowo, ale przecież jest dyktafon i radny przeżył szok po założeniu słuchawek i odsłuchaniu materiału. Okazało się, że zapis ten to jeden bełkot. W chwili obecnej chcąc odtworzyć, co radny mówi nikt nie zrozumiałby nic, bo nagrania płyt z okresu międzywojennego to perfekcja w porównaniu z nagraniem obrad sesji. Złożenie z tego logicznej całości nie jest możliwe, czyli okazało się, że na to, co radny mówił dowodów nie ma żadnych. W notatkach jest słowo sprzedał i potem są kropki, bo Pani dalej nie nadążyła i nie zapisała a z nagrania odtworzyć się nie da i sytuacja stała się nieciekawa. Pan Trepiński jest radnym drugą kadencję i czasem zdarza się, że radny jest, w jakimś konflikcie interesów wyrażając swoje zdanie bardziej ostro, jednoznacznie czy dobitnie, bo to też ma swój charakter, scenariusz i cel jednak każdy z obecnych czuwa, aby nie przekroczyć granicy złamania prawa i radny był przekonany, że to udowodni, bo wyrażał swoje zdanie jednoznacznie. Pan Rafał Lukstaedt jest urażony i nie można w żaden sposób udowodnić tego, że tak nie było. Jedyna możliwość to przesłuchanie osób obecnych przy rozmowie. Radny zwrócił się do Rafała Lukstaedt, że jeżeli czuje się dotknięty słowem sprzedał, wyjaśniając kontekst jego znaczenia, to przeprasza. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Mogileńskiego oświadczając, że do póki nie zmieni się strona techniczna nagrań sesji będzie dla zasady głosował przeciw nawet, gdy protokół będzie w miarę zgodny z zapisem (do końca protokół zgodny nie będzie, bo Pani nie jest w stanie wszystkiego zanotować). Odsłuchanie sesji, która trwa dwie, trzy, cztery godziny i tekst do tego to jest męczarnia. Radny zrozumiał dopiero, dlaczego czasem sprawozdania z posiedzeń zarządu są nie stylistyczne, Panie nie są w stanie tego wszystkiego ogarnąć a nie były w stanie wrócić do źródła. Radny jest pełen podziwu dla Pań, które potrafią to ogarnąć. Poprosił jeszcze raz, aby Rada Powiatu dorobiła się sensownego dyktafonu można też bezpośrednio podłączyć dobre urządzenie techniczne do wzmacniacza i wtedy nagranie będzie czyste.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poparł w swoim imieniu i Starosty słuszny wniosek i jednoznacznie stwierdził, że sprzęt zostanie zakupiony.

Rafał Lukstaedt stwierdził, że na poprzedniej sesji padło wiele emocji i pewne słowa. Odbyło się później spotkanie gdzie na spokojnie bez żadnych emocji wyjaśniono sobie sprawy min. związane z darami z Holandii i koleją. Pan Rafał Lukstaedt przyjął przeprosiny Radnego Radosława Trepińskiego i również przeprosił radnego, jeżeli w swojej wypowiedzi w jakiś sposób radnego uraził. Przeprosił również prezydium rady i obecnych, jeżeli wypowiedź emocjonalna kogoś uraziła.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka na marginesie dodał, że jeżeli coś się w życiu robi należy w to włożyć trochę emocji.

Ad.16
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.17
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.18
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

Ad.19
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11.05.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 10:54:09
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 11:09:33
Ostatnia zmiana:2006-07-21 11:09:33
Ilość wyświetleń:945

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij