Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLVI z dnia 24.03.2006r.

Protokół Nr XLVI/06
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 24 marca 2006 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do 13.15

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Nieobecny radny Tomasz Barczak i Radosław Trepiński.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1.Otwarcie.
a)Stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w 2005 r.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  rok  2005.
8.Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mogilnie na rok 2006.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za rok 2005.
10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2005.
11.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
17.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21.Wolne głosy i sprawy różne.
22.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XLV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radna Teresa Kujawa skierowała na jednej z wcześniejszych sesji interpelację do Marszałka Województwa w sprawie przewozów regionalnych i zapytała Sekretarza Powiatu, jaka była odpowiedź na wystąpienie. Kolejne pytanie skierowała do służb sanitarnych. Co dzieje się z martwym łabędziem, który wzbudził niepokuj wśród mieszkańców powiatu? Czy podjęto jakieś działania, czy rzeczywiście ptakom z naszego terenu zagraża wirus?

Ad.5
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu występował dwa razy do Marszałka w sprawie dofinansowania pociągu, jednak odpowiedzi nie otrzymał żadnej. Sekretarz rozmawiał z Członkiem Zarządu Województwa Panią Marią Kurnatowska, która sprawdzi bieg sprawy.
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński poinformował, że w dniu wczorajszym został znaleziony na terenie Mogilna martwy łabędź. Wyniki badań laboratoryjnych znane będą w niedzielę. Nie ma żadnych przesłanek, które by wskazywały, że łabędź miał chorobę ptasiej grypy, jednak wykluczyć tego nie można. Łabędź został zabezpieczony, zrobiono sekcję zwłok w Bydgoszczy, zawieziono zwłoki do laboratorium w Puławach a teren został odkażony. W chwili obecnej działań innych podejmować nie można. Zespół Reagowania Kryzysowego odbył dwa posiedzenia i podjęto działania przygotowawcze, gdyby okazało się, że łabędź był chory.
Radna Teresa Kujawa zapytała czy to był pierwszy przypadek, czy były już takie w przyszłości, jak to jest kontrolowane?
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński stwierdził, że są różne gatunki ptaków, gdzie jedne są bardziej podatne inne mniej na grypę ptasią. Jeżeli chodzi o inne ptaki niż łabędzie to pojedyncze ptaki znajdowano i są one utylizowane trudno, aby każdy ptak był przewożony do laboratorium, jeżeli nie ma przesłanek wskazujących, że dzieje się coś niebezpiecznego. W przeciwnym przypadku próbki zawożone są do laboratorium w Puławach. Na terenie powiatu nie wystąpił wcześniej podobny przypadek, przesłanki jednak wskazują, że łabędź nie był chory. Wicestarosta jednocześnie poinformował, że 15 marca br. w miejscowości Radunek odbyło się próbne, pokazowe gazowanie pustego kurnika dwutlenkiem węgla. Na terenie kraju są trzy firmy, które w razie potrzeby mogą podjąć się dostarczenia dwutlenku węgla, aby zagazować ptaki. Warunkiem zagazowania kur było wcześniejsze przeprowadzenie ćwiczeń. W pustym kurniku próba przebiegła pomyślnie po sprawdzeniu stężenie dwutlenku węgla.
Radna Teresa Kujawa zabrała głos w sprawie skierowanego pisma do Urzędu Marszałkowskiego. To nie pierwszy raz, kiedy radni powiatu są lekceważeni i nie udzielono odpowiedzi- stwierdziła.
Radna zapytała adwokata czy są jakieś przepisy prawne, które zobowiązują organy administracji samorządowej do udzielania odpowiedzi w określonym terminie, bo działanie wydaje się bezcelowe, jeżeli nie ma odzewu.
Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśniając stwierdził, że nie ma szczegółowych uregulowań, które by mówiły, że w tego typu sprawach obowiązują takie a nie inne przepisy. Adwokat uważa, że należy tu stosować przepisy KPA. Organ, do którego skierowane jest zapytanie ma obowiązek odpowiedzieć w rozsądnym czasie dwutygodniowym ewentualnie miesięcznym i tak to powinno wyglądać.

Ad.6
Do sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2005 r. uwag i zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.7
Do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  rok  2005 uwag i zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.8
Do przedstawionego wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mogilnie na rok 2006 uwag i zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wykazu potrzeb.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wykazu potrzeb został przyjęty.

Ad.9
Do sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za rok 2005 uwag i zapytań nie było.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.


Ad.10
Radna Janina Baranowska stwierdziła, że pomysł utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej był wspaniały, bo jest potrzebny. Radna była obecna przy rozmowach gdzie była obecna również Pani Wójt, Pan Wójt z Orchowa, Burmistrzowie, Pan Starosta gdzie narodził się pomysł i był powoli realizowany. Radną bulwersuje fakt, bo na początku była mowa o wolontariacie, przez co rozumie pracę na użytek publiczny, niesienie pomocy bezpłatnie. Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszczególne gminy i powiat dają dotacje. Większość dotacji idzie na wynagrodzenia a była przecież mowa o wolontariacie, dlatego radna będzie głosowała przeciw przyjęciu sprawozdania. Nie takie były założenia, to miał być wolontariat. Można zapytać Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ilu młodych ludzi z przygotowaniem pedagogicznym, psychologicznym szuka pracy, gdzie mogliby wykorzystać tą pracę, nabyć praktyki, doświadczenie zawodowe, na pewno zrobiliby to za małe pieniądze. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Radna zapytała Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Chudzińskiego jak sprawowane są dyżury i Dyrektor oświadczył, że są to dyżury 24 godzinne. Kto pełni te dyżury, czy to są osoby bezrobotne,  bo jeżeli ktoś pracuje to jak może sprawować dyżur 24 godzinny – być pod komórką? Dyrektor powiedział, że te osoby biorą urlop a czy to jest prawda?
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zapytał czy radna życzy sobie powtórzenia, czy zmodernizowania udzielonych do tej pory informacji ze strony Dyrektora czy innej osoby kompetentnej?
Radna Janina Baranowska była poinformowana o wolontariacie a na komisji radni dowiedzieli się, że to nie może być wolontariat.
Radna Teresa Kujawa skierowała pytanie do Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Na posiedzeniu komisji radni rozpatrywali zgłoszenia ze Strzelna. Osoby zatrudnione w OIK podwójnie pracują i tutaj komisja zwróciła się do Dyrektora o zmianę organizacji, aby nie było sytuacji takich, że pracownik jest jednocześnie w swoim zakładzie pracy i zatrudniony jest w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Czy dyżuru 24 godzinnego nie można podzielić na pół? Zapytała również ile osób z gminy Mogilno otrzymuje pomoc, czy to jest jakaś grupa, ponieważ radni z Gminy Mogilno mieli wątpliwości czy udzielić dotacji?
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dariusz Chudziński w pełni odpowiada za pracę placówki, jest też twórcą, pomysłodawcą, współtwórca i wykonawcą tego zadania. Pracodawcą i jednostką prowadzącą OIK jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Dyrektor Caritas decyduje o formie pracy, układzie dyżurów. Caritas prowadzi zatrudnienie i politykę kadrową.
Radna Teresa Kujawa zapytała czy problem należy zgłosić do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej?
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dariusz Chudziński zaprzeczył.
Radna Teresa Kujawa zgłosiła tylko problem społeczeństwa. Radna rozumie i zna problem, trudno jest znaleźć specjalistów z zaufaniem.
Czy rzeczywiście ma miejsce taka sytuacja, bo nie etyczne jest, aby człowiek otrzymywał pieniądze za pracę w tych samych godzinach w dwóch miejscach?
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dariusz Chudziński uważa, że jest zgodne z prawem, że pracownicy w Ośrodku pracują przez, 24 godziny, bo taki jest system dyżurów. Niezgodne jest, jeżeli pracownik pracuje podwójnie, ale to sprawa pracownika, jeżeli zejdzie ze swojego stanowiska to popełnia niesubordynację wobec swojego przełożonego.
Sytuacje są proste i czytelne. Pracownik doskonale wie, co najmniej dzień wcześniej, że będzie miał dyżur i są też stażyści, którzy zastępują pracowników do określonej godziny np.15.00, tak to jest poukładane już od dobrych dwóch lat.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej załatwiane są problemy, przy których nie ma miejsca na doświadczenia i nie ma mowy o zatrudnianiu na chybił trafił osób bezrobotnych tylko, dlatego, że są bezrobotni i posiadają ukończone studia wyższe z jakiegokolwiek kierunku czy pedagogiczne czy psychologiczne. Pracownicy zatrudnieni w OIK otrzymują pełne dyżury 24 godzinne i otrzymują za to wynagrodzenie bardzo niskie, 32 zł za 24 godziny i są to trzy dyżury w miesięcy. Trudno byłoby motywować likwidację bezrobocia zatrudniając kogokolwiek za 30zł –trzy razy w miesiącu.
Radna Janina Baranowska nie mówiła o likwidacji bezrobocia poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Powiat ma zasób osób z wykształceniem, dlaczego więc nie skorzystać z nich? Za 24 godziny osoby otrzymują 32zł, ale Dyrektor też powinien powiedzieć, że osoby te nie siedzą 24 godziny, tylko 2 godziny są w Ośrodku a resztę w domu pod telefonem.
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dariusz Chudziński stwierdził, że taki jest system pełnienia dyżurów, jednak są sytuacje, kiedy osoby te są wzywane przez pracowników socjalnych i wtedy pełnią na miejscu dyżury 24 godzinne z osobą zakwaterowaną. Zatrudnianie osób młodych po studiach Dyrektor tłumaczył już radnej na Komisji Rewizyjnej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zatrudnił dwóch pracowników- dwie studentki po socjologii ukończonej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, po bardzo dokładnej, szczegółowej selekcji. W tej pracy, w tym systemie, w tym gabarycie problemów nie ma miejsca na doświadczenia. Ludzie są wybierani po bardzo dokładnej kontroli i selekcji. Dyrektor brał udział w rozmowach i nie przypomina sobie, żeby była mowa o zatrudnianiu wszystkich pracowników na zasadzie wolontariatu. Wspominano, że OIK będą wspomagali wolontariusze i to się dzieje. Dyrektor nie przypomina sobie, aby Dyrektor Caritas albo ktoś inny mówił, że zatrudnienie będzie na zasadzie wolontariatu, ponieważ jest to rzeczą niemożliwą do przeprowadzenia, ponieważ chociażby sam kierownik musi być osobą zatrudnianą na umowę o pracę. Nie ma innej możliwości, bo Dyrektor odpowiada materialnie za OIK.
Z terenu Gminy Mogilno konsultowane były 53 osoby, z czego w trzech przypadkach pracownicy OIK występowali w sądach, do Sądu Okręgowego włącznie.
Radna Janina Baranowska stwierdziła, że Dyrektor informował o zatrudnieniu dwóch stażystek, czyli można. Radni rozumieją, że konieczna jest selekcja, ale czy nie można dać szansę większej liczbie młodych ludzi?
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dariusz Chudziński nie powiedział, że zatrudnia dwie stażystki tylko, że zatrudnia stażystów w trybie ciągłym i zatrudniono jako terapeutów dwie osoby na przełomie roku zwalniając dotychczasowych pracowników. Nie chodzi tu o stażystów, ale o pracowników, którzy konsultują, pracują z osobami zgłaszającymi się do OIK. To nie jest kwestia jakiś tam tajemnic, ale kwestia życia ludzkiego. Ośrodek pracuje również w ogólnopolskim systemie przeciwdziałania handlu kobietami i zorganizowanej prostytucji. Tajemnice narażają na bezpośrednią utratę życia bądź zdrowia osoby, które tam pracują. Jakakolwiek informacja, która się stamtąd wydostaje, pomijając fakt, że może dotyczyć głębokich tajemnic życia człowieka czy rodziny może dotyczyć narażenia terapeuty czy osoby zakwaterowanej na utratę życia i zdrowia, stąd wzięła się ta wielka ostrożność. OIK zatrudnia osoby sprawdzone w pierwszym rzędzie, którym Dyrektor osobiście ufa bezgranicznie, dlatego w pierwszej kolejności zainstalowano rolety antywłamaniowe, zamki, kraty i kasy pancerne. Problemy, z którymi przychodzi się do Ośrodka dotyczą najciemniejszej strony życia rodziny, dlatego nie jest to powód do rozmawiania o tym na forum i w kwestiach medialnych. Dyrektor poparł Radną, ale uważa, że nie może odbywać się to tylko przy kryterium ukończenia studiów.
Radna Janina Baranowska podziękowała za informację, zaznaczyła jednocześnie, że trzeba mieć na uwadze potencjał młodych ludzi, jaki jest w powiecie i nikomu nie trzeba tłumaczyć, że każdy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że temat jest bardzo delikatny. Pracujemy w systemie partycypowania w kosztach kilku samorządów, więc ułożenie organizacyjne pracy niewzbudzające najmniejszych emocji musi być na planie pierwszym, bo rodzi to jakieś niepotrzebne domysły. Przewodniczący zaprzeczył informacji dyrektora, że coś dzieje się nie tak, jeżeli chodzi o merytoryczny kierunek pracy.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz stwierdziła, że prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej to zadanie Powiatu. Zadanie, które Powiat musi realizować. Dyrektor rzeczywiście jest współtwórca i współpomysłodawcą prowadzenia Ośrodka. Została zrobiona symulacja kosztów zanim powstał Ośrodek, zatrudnianie specjalistów na etat typu psycholog, pedagog, terapeuta od uzależnień w systemie dyżurów dwunastogodzinnego, ośmiogodzinnego, to niewyobrażalne koszty osób, które ukończyły studia są fachowcami i siedzą w miejscu pracy, które jest ich jedynym źródłem utrzymania, gdyby tak się miała rzecz OIK-u by nie było. Kierownik pochyliła czoło do Burmistrza Strzelna, który partycypuje w kosztach telefonów, ogrzewania, nie bierze czynszu. To są koszty ukryte, o których radni mogą nie wiedzieć. Koszty, jakie ponosi OIK tj.16,5tys. w roku bieżącym to żadne koszty i nie ma etatu fachowca. Jeden fachowiec nie dałby sobie rady z ogromem pracy, z niebezpieczeństwem zachorowania, urlopowaniem. Ośrodek działa prawie dwa lata i nie było ani jednego dnia bez zabezpieczenia terapeuty pod telefonem. Tak jak jest w chwili obecnej i być musi, jeżeli tak nie będzie to w strukturach Powiatu Ośrodka Interwencji Kryzysowej nie będzie.
Na obrady przyszedł radny Tomasz Barczak.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zauważył niepotrzebne emocje i za daleko posunięte wnioski. Rada Powiatu nie zastanawia się nad potrzebą funkcjonowania OIK tylko rozpatruje sposób zorganizowania pracy.
Radna Teresa Kujawa podziękowała za odpowiedź i zadała kolejne pytanie do Powiatowego Komendanta Policji. Czy na terenie powiatu były zgłaszane problemy związane z prostytucją, szczególnie nieletnich? Czy Policja prowadzi jakieś badania, rozeznania?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Łaganowski stwierdził, że komisja obradowała na  tym materiałem, ale dyskusja przebiegała spokojnie. Dopiero dziś radni mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat skomplikowanego charakteru działania Ośrodka. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest w środowisku potrzebny, niezbędny, bez względu na to czyj jest. Kierownik posiała wątpliwości. Wiceprzewodniczący dowiedział się, że Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym OIK w Strzelnie. Wiceprzewodniczący usłyszał od Dyrektora, że OIK jest, Caritasu który jest decydentem w sprawach organizacji pracy i rozwiązywaniu problemów finansowych. Wiceprzewodniczący wie, że radni powinni być zainteresowani wsparciem. Pani Kierownik nie powinna zapomnieć, że tylko Powiat dotuje, ale wspierają też gminy. Powiat w budżecie ma zapisane, 5tys. dotacji, ale poza tym dał więcej, co wynika ze sprawozdania za 2005r. Zadanie jest wspólne i trzeba powiedzieć, że gminy są solidarne, co należy pochwalić. Padło zdanie ze strony Kierownika PCPR, które zabrzmiało jakby Kierownik była decydentem albo dyrektorem Caritas, że „tak jest i inaczej być nie może”. Niech Dyrektor tej placówki wraz z przełożonymi, którzy go zatrudniają to wyjaśni i uzgodni. Czy tak jest i tak być musi?
Wicestarosta Przemysław Zowczak zabrał głos w sprawie korzystania przez mieszkańców Gminy Mogilno z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Odpowiedź został udzielona, ale Wicestarosta podchodzi do sprawy inaczej. Wszystkie samorządy z terenu powiatu oraz kilka ościennych składają się na to, aby istniała możliwość udzielenia pomocy, to jest najważniejsze. Wtedy, kiedy zdarzy się problem, jest instytucja gotowa do niesienia pomocy niezależnie, z której gminy są te osoby i z której jest więcej. Najważniejsze jest otrzymywanie pomocy.
Dyrektor OIK Dariusz Chudziński wyjaśnił, że placówkę prowadzi Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, czyli stowarzyszenie. Pieniądze na podstawie, których funkcjonuje placówka pochodzą z kilku źródeł. Przekazywane są przez gminy i placówka pracuje dla tych pięciu gmin, które kierują tam swoje środki ale nie opiera wyłącznie swojej działalności na tych środkach. W roku ubiegłym pozyskano drugie tyle w formie dotacji Wojewody i jeszcze raz tyle poprzez system przeciwdziałania handlu kobietami i zorganizowanej prostytucji. Środki, o których wspomniała Radna Baranowska nie pochodzą wyłącznie z dotacji gmin, które finansują tą placówkę.
Wychodząc naprzeciw potrzebom gmin, uruchomiono punkt pracy psychologa w Dąbrowie i Jeziorach Wielkich. Sformułowanie, że są trzy punkty konsultacyjne w Jeziorach Wielkich, Strzelnie i Dąbrowie, świadczy o tym, że Strzelno prowadzi pracę dla Strzelna i Mogilna. System finansowania placówki jest skomplikowany. Nie byłoby placówki, gdyby oprzeć się na zatrudnieniu w formie etatowej. Środki są bardzo nikłe i 15.5 tys. starczyło by zaledwie na utworzenie jednego etatu. Osoba pełniąca dyżur 24 godzinny i ma pod opieką matkę przywiezioną z interwencji domowej z trójką dzieci gdzie jedno ma ADHD, to po jednym dyżurze taka osoba ma wszystkiego dość. Młody człowiek bez wieloletniego doświadczenia pedagogicznego nie poradzi sobie psychicznie i merytorycznie. Dlatego to jest tak trudna materia.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz zaznaczyła, że prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest zadaniem Powiatu a ustawa o pomocy społecznej dopuszcza możliwość na podstawie konkursu ofert prowadzenie go na zlecenie. Dla Powiatu prowadzi to na zlecenie Caritas. OIK jest powołany dekretem Arcybiskupa i ma swoją strukturę organizacyjną. Kierownik nie jest decydentem, ale może zbyt emocjonalnie zaakcentowała fakt, że środki posiadane są niewystarczające na inną formę pracy i gdyby Rada Powiatu życzyłaby sobie zmiany mogłoby okazać się, że środków zabraknie. Jak mówił Wiceprzewodniczący Łaganowski 15,5tys. przekazała Rada Powiatu na drugie 15,5 tys. PCPR wraz z Dyrektorem OIK napisał wniosek do Wydziału Polityki Społecznej, środki pozyskane  do budżetu przyjął Powiat i przekazał je dla Caritas, ale są to środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na wniosek OIK. Ponadto 13 tys. otrzymano od Rzecznika ds. Równouprawnienia Statusu Kobiet i Mężczyzn. Na dzień dzisiejszy, OIK jest bardzo dobrze doparzony w sprzęt, pieniądze jedynie mogą iść na etaty lub na żywność dzięki pozyskaniu dodatkowych środków. W momencie, kiedy jest dyżur i pod opieką jest matka z dziećmi, która musi wyjść też załatwić formalności. Wygląda to tak, że zostawia dzieci pod opieką osoby dyżurującej. To trudna materia, ale bardzo ważna dla Powiatu i społeczeństwa.
Wójt Dąbrowy Stanisława Łagowska uważa, że nie ma wątpliwości, co do tego, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest potrzebny. Wątpliwości są do sposobu finansowania, bo jest to zadanie własne powiatu i gminy nie mają możliwości udzielenia dotacji i muszą szukać sposobu, aby ośrodek dofinansować. Tym, bardziej słuszne jest, aby sprawdzić, co z tymi pieniędzmi się dzieje pomimo tego, że prowadzi to Caritas. Gminy chciałyby dokładnie wiedzieć, co się dzieje w OIK. Szkoda, że gminy nie otrzymały sprawozdania z działalności placówki. Dofinansowując coś gminy mają obowiązek sprawdzić, co z pieniędzmi się dzieje. Forma organizacyjna jest nie do końca jasna, tym bardziej, że jak z dociekań wynika jest tam naruszenie prawa chociażby w zakresie zatrudnienia. Nie jest możliwe, aby pracownik był zatrudniony jednocześnie na dwóch etatach i ktoś mówi, że to jest w porządku. To nie jest w porządku i nie jest zgodne z prawem. Wójt przyznała, że faktycznie gminy nie powinny dotować tego ośrodka, bo to zadanie własne powiatu. Wójt poprosiła, aby z takich działań gminy otrzymywały również informacje tak jak radni powiatowi, aby wiedzieć, co dzieje się z dotowanymi środkami, ile mieszkańców korzysta, jak to funkcjonuje a na koniec roku gminy powinny otrzymać sprawozdanie finansowe – skąd były pieniądze i na co zostały wydane.
Radna Teresa Kujawa poparła wypowiedź Pani Wójt. Radna uważa, że jest to w interesie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, bo radni w niektórych gminach mogą przekazać więcej środków. Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należą się podziękowania za pomysł i powstanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, bo Radna walczyła przez cztery lata o utworzenie ośrodka i wie jak jest to trudna sprawa.
Komendant Powiatowy Policji Zygmunt Nowaczyk wyjaśnił, że prostytucja sama nie jest przestępstwem i nie podlega rejestracji, dlatego trudno oszacować zjawisko. Sutenerstwo, udzielanie pomocy itp. jest karalne. Powiat nie jest zagrożony tym zjawiskiem, co nie znaczy, że go nie ma. Na terenie nie ma agencji jak to się zdarza w niedalekich gminach i na szczęście, ponieważ prostytucja nie jest takim problemem jak to, co się wokół niej dzieje. To taki biznes jak narkotyki i grupy przestępcze w to wchodzą i wówczas zdarzają się walki o wpływy, wymuszenia. Zdarzały się pojedyncze przypadki tzw. „tirówek” przy drodze było też zgłoszenie, że osoba zaginiona uprawia prostytucję. Po wyjaśnieniach i ustaleniu miejsca pobytu osoby zaginionej okazało się, że osoba ta pracowała jak twierdzi barze i trudno dalej drążyć temat. W sprawie nieletnich było jedno zdarzenie nagłośnione też w prasie.
Nic nie dzieje się, jeżeli osoba, która ma 16 lat uprawia prostytucję, do której nikt jej nie zmusza. Poniżej 15 lat każda czynność seksualna jest przestępstwem a w Powiecie był tylko jednej przypadek, ale to było wykorzystanie trudnej sytuacji dziewcząt.
Radna Teresa Kujawa stwierdziła, że to ukryte zjawisko, ale dobrze, że są programy profilaktyczne wśród dziewcząt. Niestety biedniejące społeczeństwo powiatu spowodowało zjawisko wyjazdu młodych dziewcząt do agencji towarzyskich, nad czym radna ubolewa.
Do sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2005 więcej zapytań nie było.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 2 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
Po przerwie na obrady nie powrócił radny Piotr Konieczka.

Ad.11
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki podziękował Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za dobrą pracę w zakresie zimowego utrzymanie dróg i zapobieżeniu dalszej degradacji dróg, wczesne wyjście w teren i bieżące remonty, co powoduje, że koszty utrzymania, zostały zminimalizowane.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski stwierdził, że analiza sprawozdania zajęła dużo czasu w ramach pracy komisji. Radnych przeraziły duże straty na drogach i kwestia, aby wyjść z opresji, jaką będzie brak środków na dalsze działanie. Dyrektor ma zlimitowane przez Radę Powiatu środki i mimo wszystko widzi dotrwania do końca roku. Jeżeli istnieje możliwość w ramach obecnego budżetu dotrwać do końca roku, to Wiceprzewodniczący jest za przyjęciem sprawozdania
Radna Janina Baranowska na Komisji Rewizyjnej radni stwierdzili, że ta zima to były anomalia pogodowe. Zarząd Dróg Powiatowych musiał się borykać z ogromnymi problemami, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Plusem było, że Dyrektor utworzyła dyżury w Zarządzie Dróg Powiatowym, gdzie o każdej porze dnia i nocy można było zadzwonić i uzyskać informację i pomoc w krytycznych sytuacjach. Minus -to nie wszystkie firmy, które odśnieżały się sprawdziły. Dyrektor jednak może teraz wszystko zweryfikować i wybrać firmy najlepsze, które się sprawdziły. Radna podziękowała Dyrektorowi za rozpoczęte remontów na drogach.
Janina Michalak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie podziękowała za miłe słowa. Wykonawcy nie zawsze dysponują garażem czy zadaszeniem do sprzętu, co było istotne przy tak wysokich mrozach. Sprzęt nie zawsze był wstanie do końca wykonać zadanie na drogach.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poinformował, że ciężki sprzęt jeździł po drogach z podniesionymi pługami, jednak trzeba zaznaczyć, że każdy kierowca ma do odśnieżenia dany odcinek drogi i stąd czasem powstawały skargi mieszkańców.
Do informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym więcej zapytań nie było.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.12
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski stwierdził, że połączone komisie podejmowały wstępne decyzje w sprawie zmian w budżecie a zwłaszcza w sprawie środków uzyskanych z subwencji oświatowej. Wiceprzewodniczący był zadowolony z wstępnej opinii i decyzji zarządu, który mocno rozważał, jaka jest skala potrzeb oświacie i czemu trzeba dać priorytet. Wiceprzewodniczący osobiście na sesji budżetowej wskazywał konieczność termoizolacji w obiektach oświatowych i tu jest odpowiedź na zgłaszaną kwestię. Wiceprzewodniczący poczuł się usatysfakcjonowany.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (jeden radny nie brał udziału w głosowaniu).

Ad.13
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.14
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2006 oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.15
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.16
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.17

Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i zastrzeżeń nie było wobec powyższego Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.18
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.

Ad.19
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.20
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.21
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

Ad.22
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13.15.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 10:53:07
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 11:09:33
Ostatnia zmiana:2006-07-21 11:09:33
Ilość wyświetleń:759

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij