Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 164/06

PROTOKÓŁ Nr 164/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 12 czerwca 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Spotkanie z przedstawicielem firmy IMPEL Catering.
4.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
8.Przedstawienie informacji o stanie przejętych dróg powiatowych na własność Powiatu Mogileńskiego.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2005 rok.
10.Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
11.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12.Przedstawienie informacji o działalności stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
13.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
14.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
15.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
16.Sprawy różne.
17.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z częściowym dociepleniem ścian zewnętrznych w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach k/Mogilna.
18.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
19.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla uczniów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.
20.Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
21.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
22.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Dyrektor ds. Ekonomicznych SPZOZ Roman Olejniczak poinformował zebranych o konieczności dostosowania obiektów szpitalnych do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dyrekcja SPZOZ rozważała różne warianty dostosowania zaplecza technicznego – kuchni, pralni i utrzymania czystości. SPZOZ nie jest w stanie technicznie i finansowo sprostać w zadaniom i dostosowaniu pomieszczeń do wskazanych wymogów. Po analizie kosztów okazuje się, że najlepszym sposobem byłoby ogłoszenie przetargu i powierzenie tych obowiązków specjalistycznej firmie.
Dyrektor ds. Handlowych Impel Catering Piotr Wolny zaznaczył, że firma pracuje na terenie całej Polski i posiada 40 kuchni centralnych, z których najbliżej Powiatu Mogileńskiego znajdują się w Toruniu i Inowrocławiu. Posiłki mogą być dostarczane z Inowrocławia do oby dwóch szpitali, miejsca wskazanego przez dyrekcję, kuchenek oddziałowych lub bezpośrednio do pacjenta, od 1 do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb. Firma na pewno stanie do przetargu i jest zainteresowana zatrudnieniem trzech osób z personelu do pracy w kuchni w Inowrocławiu, ponieważ wydawanie większej ilość posiłków wiąże się z zatrudnieniem nowych osób.
Członek zarządu Jan Gwiazda stwierdził, że dostosowanie kuchni do wymogów jest trudne, więc rozwiązanie jest dobre, ale poprzez to zwiększa się bezrobocie, co z osobami zatrudnionymi w SPZOZ? Jakie są ich odczucia? Czy sanepid może zamknąć kuchnie?
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger zdaje sobie sprawę, że tak jest, jednak dla szpitala w perspektywie czasowej to będzie korzystny kontrakt, jeśli firma wygra przetarg wówczas jak powiedział dyrektor zatrudnione zostaną trzy osoby. Z pracownikami dyrektor jeszcze nie rozmawiał, ale kalkulacja ekonomiczna jest, jednoznaczna. Zamknięcie kuchni przez sanepid to kwestia czasu.
Dyrektor ds. Handlowych Impel Catering Piotr Wolny stwierdzał, że niższa cena będzie jak posiłki będą dostarczane do kuchenek oddziałowych. Pracownicy SPZOZ mają prawo sprawdzić jakość dostarczonych posiłków. Istnieje też możliwość reklamacji. Dostosowanie menu oraz ilości posiłków może być uzgadniane przez telefon.
Dyrektor ds. Ekonomicznych SPZOZ Roman Olejniczak poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji termomodernizacji szpitala. Przetarg wygrała firma DH System z Bydgoszczy. Dokumentacja będzie gotowa na 10 lipca br.
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger poinformował zebranych o zamiarze otwarcia w szpitalu powiatowym stacji dializ.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak sugerował, aby rozważyć możliwość otwarcia stacji dializ w nowej części szpitala w Strzelnie.
Ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.
Ad.5
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.6
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Stanisław Lenz przedstawił statut PUP.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak przedstawiła statut ZDP.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Dariusz Chudziński przedstawił statut DPS. Dyrektor poinformował jednocześnie, że odbyła się w domu, coroczna kontrola Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przez ostatni rok dom w wielu kwestiach dostosował się do obowiązujących standardów, co wpłynęło na pozytywną opinię kontroli.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Maria Konkiewicz przedstawiła statut PCPR.

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.8
Tomasz Werbiński z Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie przedstawił informację o stanie przejętych dróg powiatowych na własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady rady.

Ad.9
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności PINB w Mogilnie za 2005r.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zabrał głos w temacie budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę. Wskazał uciążliwe dla niektórych rolników zachowanie parametrów budowy i co się z tym wiąże budowanie płyt gnojowych w miejscu nie zawsze zgodnym z „procesem technologicznym”.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz stwierdził, ze przepisy w takich przypadkach pozwalają na pewne zmiany w parametrach budowy. Zobowiązał się przygotować pisemną informacje w powyższej sprawie, którą przekaże zainteresowanym na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady rady.

Ad.10
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury, Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak przedstawił informację stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady rady.

Ad.11
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje, kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

Ad.12
Sekretarz stowarzyszenia „Sąsiedzi” Tomasz Barczak przedstawił informację o działalności stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady rady.

Ad.13
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r. Decyzją wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększono dotację celową dla rozdziału gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych. ZDP w Mogilnie dokonał przeniesień w związku ze wzrostem cen gazu oraz większe zużycie gazu grzewczego w I kwartale br. DPS w Siemionkach zwiększył plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania placówki do standardów świadczonych usług mieszkankom Domu. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie dokonał przeniesień w planie wydatków z przeznaczeniem na wymianę okien i drzwi wejściowych do kuchni i świetlicy.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr348/06.

Ad.14
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.15
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.16
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o:
-planowanej w Starostwie Powiatowym w Mogilnie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy dnia 20 czerwca 2006r.
-podpisanym listem intencyjnym dot. współpracy Powiatu Mogileńskiego i Powiatu Hajnowskiego
oraz przedstawił pisma:
-z Ministerstwa Transportu informujące, że wnioskowane zadanie w sprawie dofinansowania w 2006r. z rezerwy ogólnej zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr2408C w m. Padniewko” nie uzyskało akceptacji komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
-z Ministerstwa Sprawiedliwości dot. utworzenia wydziału pracy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie informujące, że wnioskowana zmiana organizacyjna została negatywnie zaopiniowana przez komórki organizacyjne Ministerstwa,
-z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie informujące, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99, poz.1001 z późn. zm.) dokonały zmiany źródła finansowania audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych przez EFS z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na środki Funduszu Pracy.
W związku z powyższym intencyjna uchwała Rady Powiatu w Mogilnie nrXXXIV/216/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na sfinansowanie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 1.2 i 1.3 Sektorowego programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (aktywizacja lokalnego rynku pracy) stała się bezprzedmiotowa,

Ad.17
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z częściowym dociepleniem ścian zewnętrznych w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach k/Mogilna.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr350/06.

Ad.18
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.19
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla uczniów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.20
Zarząd zapoznał się z raportem o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2005r. i jednogłośnie postanowił przekazać go pod obrady Rady Powiatu.

Ad.21
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.22
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:46:19
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:1599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij