Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 157/06

PROTOKÓŁ Nr 157/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 19 kwietnia 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych im.Tadeusza Kościuszki w Strzelnie, przy ul.Kościuszki 15.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2005r
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
11.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie o powołaniu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Strzelnie.
12.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13.Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z Wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie.
14.Sprawy różne.
15.Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 i I kwartał 2006r. oraz przedstawienie sytuacji w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
16.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego. Zmiana dotyczy możliwości umieszczania herbu powiatu na sztandarach jednostki wojskowej. Zaznaczył jednocześnie, że z wnioskiem o umieszczenie herbu powiatu na sztandarze wystąpiło Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia z Bydgoszczy.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.
Ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych im.Tadeusza Kościuszki w Strzelnie, przy ul.Kościuszki 15.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr337/06.
Ad.5
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2005r
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.
Ad.6
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.
Ad.7
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.
Ad.8
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.
Ad.9
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr338/06.
Ad.10
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.
Ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie o powołaniu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr339/06.
Ad.12
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pozytywne opinie RIO w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie.
Główna Księgowa Małgorzata Krygier zaznaczyła, że w uzasadnieniu opinii wskazano pewne przekroczenia budżetowe, które nie są naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przekroczenia są małe i powstały w takich jednostkach jak Zarząd Dróg powiatowych, Zespół Szkół w Bielicach i Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mogilnie. Należy wszystkie jednostki o tym poinformować, aby podobne sytuacje nie zdarzały się w przyszłości.
Ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił:
-dwa pisma Komendanta KPPSP Mogilnie w sprawie dofinansowania zakupu sorbetów, neutralizatorów oraz przyczepki samochodowej dla jednostki Straży Pożarnej.
Zarząd zdecydował przekazać środki w miarę możliwości w trakcie roku budżetowego.
-wniosek od Pana Mirosława Ruty z Bielic w sprawie zakupu gruntu.
Zarząd zlecił rozpatrzenie wniosku Staroście Mogileńskiemu po dokonaniu wizji lokalnej w terenie.
-wezwanie do zapłaty należności wynikającej z tytułu dostawy pieczywa przez PSS Społem w Mogilnie do SPZOZ w Mogilnie, które wpłynęło z Kancelarii Radców Prawnych z Inowrocławia.
Główna Księgowa Irena Gaszak poinformowała zebranych, że długi są spłacane przez SPZOZ w miarę możliwości finansowych.
-pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie z prośbą o pomoc w sprawie zalewania drogi powiatowej Czarnotul –Kunowo, prze spływające z przyległych pól wody opadowe. Starosta Mogileński spotka się z przedstawicielami spółki wodnej w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego, który zbierałby wody opadowe.
-pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie w sprawie przesunięcia środków uzyskanych z sprzedaży samochodu Żuk na §6060. ZDP planuje zakup dwuosiowej przyczepy ciężarowej  z hamulcami o łącznej ładowności 900kg do samochodu Lublin.
Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków i w związku z tym skorygowanie zaopiniowanej wcześniej uchwały na Rade Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Ad.15
Główna Księgowa SPZOZ Irena Gaszak przedstawiła sprawozdanie finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005 i I kwartał 2006r.
Zastępca Dyrektora SPZOZ Roman Olejniczk poinformował zebranych, że szpital ma problemy z dostosowaniem kuchni, pralni do wymogów.
Wicestarosta Przemysław Zowczak poprosił o pisemne przedstawienie przez SPZOZ symulacji ekonomicznej wszystkich branych pod uwagę wariantów rozwiązań, oraz zapytał na ile zagrożone jest uzyskanie parametrów ekonomicznych założonych w planie restrukturyzacyjnym?
Zastępca Dyrektora SPZOZ Roman Olejniczk stwierdził, że osiągnięcie parametrów nie jest zagrożone.
Zarząd zdecydował przekazać sprawozdanie pod obrady rady.
Ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:37:36
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:971

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij