Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLIII/05 z dnia 29.12.2005r.

Protokół Nr XLIII/05
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 grudnia 2005 r.
w Instytucji Kultury -Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do  12.05

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenie  pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. (pkt.7) i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty
W związku z powyższym Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu z  XL i XLI sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
a) Przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) Przedstawienie opinii komisji stałych,
c) Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy,
d) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) Głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
8. Podjęcie uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  rocznego planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2006 rok.
9. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
10. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
11. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
12. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
13. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
14. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.
Ad.3
Do protokołu z XL sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.
Do protokołu z XLI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.
Ad.4
Radni nie zwrócili się z interpelacjami i zapytaniami.
Ad.5
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
a) Przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że w powyższym temacie radni mają wszelkie informacje, ponieważ w dostarczonych materiałach były zawarte wyjaśnienia, jednakże zapytał Starostę Mogileńskiego czy w powyższym punkcie pragnie zabrać głos.
W związku z wcześniejszym szerokim wyjaśnieniem przedstawionym na posiedzeniach komisji stałych rady Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie widział potrzeby zabierania głosu w powyższej sprawie.
b) Przedstawienie opinii komisji stałych.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił Przewodniczących komisji rady o przedstawienie opinio dotyczącej budżetu na rok 2006.
Piotr Konieczka Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji zapoznano się z projektem budżetu, na wniosek radnych wprowadzono poprawki i całość komisja zaopiniowała pozytywnie.
Janina Baranowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2006r. i zaopiniowała go pozytywnie.
Karol Dłutkowski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury stwierdził, że komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2006r. i po głębokiej analizie zaakceptowała budżet wraz z poprawkami zaproponowanymi przez zarząd i radnych.
Rafa Giemza Przewodniczący Komisji Edukacji i Zdrowia stwierdził, że komisja również zapoznała się z budżetem na rok 2006 i zaopiniowała go pozytywnie.
c) Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie budżetu na 2006r. stanowiącą załącznik do protokołu.
Na obrady przyszedł Radny Krzysztof Mleczko.
d) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka otworzył dyskusje w powyższym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski wystąpił w imieniu Klubu Radnych SLD oceniając koncepcję budżetu powiatu na 2006r, który jest relatywnie najbogatszy i najzasobniejszy z budżetów bieżącej kadencji, nad którym w pracach wiceprzewodniczący miał zaszczyt uczestniczyć. Przyjęto dochody w kwocie 29, 3 mln.zł  i wydatki 31,2 mln.zł. W porównaniu do projektu sprzed roku przeliczono wzrost dochodów o 5.5% a wydatków o 6,4% co na starcie do nowego roku budżetowego jest zasobne. To budżet deficytowy, o czym wszyscy wiedzą to ok. 6,5% w stosunku do projektowanych dochodów. Deficyt zamierza się pokryć środkami z posiadanych nadwyżek i kredytem z Banku Komercyjnego w wysokości ok.684tys.zł. Kredyt przeznaczono przede wszystkim na inwestycje w drogownictwie. Po wykonaniu zaplanowanych przedsięwzięć, planowany kredyt i posiadane zadłużenie wg. obliczeń wyniesie pond 1 mln.zł. to jest trochę ponad 3% planu dochodów i jest to sytuacja bezpieczna a co najważniejsze spać będzie Powiat o ile inne budżety będą na zbliżonym poziomie -bez specjalnego wysiłku i zaciskania pasa będzie stać na spłacenie długów. Z tej części budżetu klub wyraził swoje zadowolenie. Kolejno planowane wydatkowanie środków. W budżecie są środki na wynagrodzenia i pochodne i w porównaniu z planem przyjętym na rok 2005 wzrosły o 6%, przy rządowej dyrektywie pomniejszenia płac o 1,5%. Na to składa się przede wszystkim wzrost planowanych środków na płace w starostwie o 15% i w Powiatowym Urzędzie Pracy o 43,4%. W pierwszym przypadku zaplanowano zatrudnienie ze środków budżetowych 15 osób do tej pory opłacanych przez PUP w ramach robót publicznych. W drugim zaś do dotychczasowych środków w urzędzie pracy zostaną dołożone środki z 7%-ej rekompensaty z Funduszu Pracy. W tym miejscu klub zaczął uwagi techniczne. Zatrudnienie ze środków własnych 15 ludzi, rozszerzenie administracji rodzi skutki na przyszłość. Zarzuty te nie mają żadnej najmniejszej delegacji w strategii rozwoju powiatu. Rosną w Starostwie też inne wydatki, utrzymanie zabierze o 15tys. więcej niż w roku bieżącym. Nie ma wyraźnego wzrostu środków planowanych wydatków na zakupy. W dziale 754 straż pożarna, zauważono o 60 tys. mniej w relacji z poziomu finansowania na połowie roku 2005. W dziale 801 oświata i wychowanie został mniej więcej zachowany poziom wydatkowania pieniędzy jak w roku bieżącym, DPS ma 10% mniej, mniej opieka społeczna, też nieco mniej edukacyjna opieka wychowawcza, jeżeli chodzi o opiekę wychowawczą, na kulturę fizyczną i na kulturę będą wydane symboliczne pieniądze. Projekt planu budżetowego dowodzi, że stale brakuje pieniędzy. W dziale inwestycji ogółem 1,4m mln.zł. z czego 1,2mln.zł. to inwestycje drogowe. 150 tys. przeznaczono na działania inwestycyjne w SPZOZ Mogilno co Klub Radnych poparł i uznał za celowe. Razi brak inwestycji w szkołach powiatowych. Kilka dni temu Powiat Inowrocławski zaprezentował w Gazecie Pomorskiej długą listę inwestycji  w oświacie, w Powiecie Mogileńskim też prosi się o takie działania. Podsumowując, Klub Radnych SLD stwierdził, że projekt budżetu preferuje przede wszystkim dział starostwo. Klub wyraził zadowolenie związane z udaną realizacją pierwszych przedsięwzięć w ramach programu rozwoju lokalnego i dostrzegł konieczność starań o środki unijne na skraju innych dziedzin życia powiatu, zgodnie z przyjęta strategią powiatu, ale z uwzględnieniem głosów ze strony radnych bieżącej kadencji. Niestety póki co o takich działaniach -skutecznych radni nie są informowani albo takich działań nie ma. Dyskusja nad budżetem nie może być "koncertem życzeń". Budżet to środek realizacji celów strategicznych i doraźnych. Klub miała nieco inną wizję budżetu niż zarząd, trudno się temu dziwić, bo każdy ma prawo mieć inne zdanie. Klub jest przeciwny "przejadaniu środków" a opowiada się za aktywną polityką budżetową przyspieszającą rozwój, opartą na racjonalności działań. Powinno wystarczyć na powinności powiatu i realizację kilku dodatkowych inicjatyw. Po zsumowaniu trudno nie zauważyć osiągnięć, trudno też milczeć.
Jak przebiegnie głosowanie?- zapytał. Klub Radnych SLD poparł budżet. Stanowisko to było bardzo rozważne i przemyślane typowo gospodarczo.
Radny Piotr Konieczka nie zgodził się w całości z stanowiskiem Klubu Radnych SLD.  Wzrost zatrudnienia, który został zasugerowany, nie jest typowym wzrostem zatrudnienia. Osoby te pracują w starostwie na innych zasadach (roboty publiczne), więc wzrost o 15 osób nie jest defakto wzrostem, ale zmieniają się zasady finansowania. Zatrudnienie tych osób jest wyższą koniecznością. Pieniądze refinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy tj. ok. 160tys.zł. trzeba dołożyć z własnej kieszeni. Spoglądając na wykonanie budżetu za rok 2002, 2003, 2004 i 2005 niedługo, można w starostwie zauważyć oszczędności rzędu 100-150tys.zł., pieniądze zaplanowane nie są wydawane do ostatniej złotówki. Radny nie spotkał się z przewyższeniem budżetu w dziale starostwo, zawsze tam pieniądze zostają. Zachowanie ok.3 mln.zł. na utrzymanie starostwa i zatrudnienie, nie komicznie 15 osób -może 10, pozostawia się Zarządowi Powiatu, który wie gdzie ludzie ci są potrzebni czy w  wydziale komunikacji czy ochrony środowiska i rolnictwa. Przedmówca wskazał brak inwestycji w oświacie ale to, co Powiat Inowrocławski ogłasza w Powiecie Mogileńskim było robione przez ostatnie trzy lata bez szumu medialnego. Życzeniem byłoby, aby szkoły podstawowe w gminie Mogilno wyglądał tak jak nasze ponadpodstawowe. Wymieniono w najbliższych latach stolarkę okienną, kotły grzewcze, ocieplono budynki (ZS Bielice). Przedstawiony budżet był deficytowy, jednak przy absolutorium często wykazuje się nadwyżkę. Do końca nie można przewidzieć dochodów np. z wydziału komunikacji i jakie będą wpływy od osób prawnych i fizycznych, dlatego budżet został tak wyważony a nie inaczej. Przy wykazaniu budżetu deficytowego zawsze pozostaje argument przy pozyskiwaniu dodatkowych środków. wg. wstępnych obliczeń komunikacja przyniesie ok.1,7tys.zł., chociaż wskazane było 900tys.zł.
Radny Radosław Trepiński potwierdził słowa przedmówcy. Szkoły Powiatu Mogileńskiego w porównaniu ze szkołami Powiatu Inowrocławskiego wyglądają doskonale, są wypieszczone. Przykład przytoczony przez Wiceprzewodniczącego Łaganowskiego nie jest dobry, ponieważ jest odwrotnie. Pomieszczenia, w których dzieci się uczą przypominają głęboki rozpadający się socjalizm, gdzie od wielu lat nie wymieniano mebli i okien. Szkoły powiatowe są wizytówką ale faktem pozostaje niedofinansowanie oświaty w wielu innych dziedzinach.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Stanisław Lenz zabrał głos w sprawie zwiększenia zatrudnienia, 7 % w całości zostanie refundowane z środków Funduszu Pracy. W powiatowych urzędach pracy będzie możliwość zatrudnienia w ramach robót publicznych do 31 grudnia 2005 z realizacją półroczną. Gorzej wygląda sprawa finansowanie tej formy pracy, środki mogą spływać do 2008r.
Radny Karol Dłutkowski stwierdził, że radni, co roku borykają się z problemem, aby w budżecie po stronie winien i ma wynik był spójny, obowiązki rosną, problemy samorządów są coraz większe. Przy zrozumieniu tematów i problemów Rada doszła do komfortu, w czasach gdzie szereg samorządów boryka się z innymi problemami - być albo nie być i walczy o przetrwanie. Dalsze wspólne działania spowodują rozwój powiatu, dlatego poprosił Starostę, aby był otwarty na wszelkie inicjatywy, co może spowodować zainteresowanie większej ilości inwestorów, będzie więcej inwestycji, więcej podatku, większy budżet i więcej inwestycji powiatowych.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka wracając do procedur stwierdził, że ponieważ komisje na wspólnych posiedzeniach zgłosiły i przegłosowały poprawki w wyniku, czego Zarząd Powiatu spowodował ich odzwierciedlenie w ostatecznej formie budżetu, nie widzi potrzeby głosowania wszystkiego od początku. Rada zgodziła się z powyższym poprzez aklamację.
Radny Piotr Pieszak wrócił do wcześniejszej wypowiedzi dyrektora urzędu pracy, zapytał czy przez pół roku w starostwie będzie można zatrudnić osoby na pracach publicznych?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Lenz stwierdził, że tylko w urzędzie pracy jest taka możliwość.
e) Głosowanie nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz na podstawie pozytywnych opinii komisji stałych Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Starosta Tomasz Barczak podziękował Radnym za poparcie.
Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił przerwę w czasie, której zebrały się komisje stałe rady i pozytywnie zaopiniowały uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2006 rok. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.9
Do sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny zapytań i wniosków nie było.
Ad.10
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.
Ad.11
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Ad.12
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.13
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Baranowska przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z zleconej i przeprowadzonej kontroli w Wydziale Finansowym Starostwa w sprawie finansowanie wizyty włoskich biznesmenów. Skontrolowano dokumenty finansowe, z których wynika, że za noclegi i wyżywienie w Stowarzyszeniu Europejskiego Centrum Spotkań - Klasztor wydano 1.050zł (noclegi 280zł za wyżywienie 500zł i za zwiedzanie 270zł), rachunek z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku opiewa na kwotę 145zł (120zł bilety wstępu i oprowadzanie po ekspozycjach 25zł.). Komisja stwierdziła, że na wizytę włoskich biznesmenów wydano ogółem 1.195zł zaplanowanych na promocję, Powiatu. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i zwiedzania Klasztoru i Muzeum w Chabsku. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na wieczorny bankiet czy też ognisko.
Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski zapytał Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej czy komisja starała się dopowiedzieć na pytanie, czy wzięcie na barki Powiatu finansowania osób prywatnych jest zgodne z prawem finansowym? czy można uznać, że Pałuki mają rację i można Starostę posądzać o działania przeciw ustawie antykorupcyjnej?
Starosta Tomasz Barczak uważa, że dyskusje jest niepotrzebna, jeżeli są zastrzeżenia można podać go do Prokuratury.
Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski zapytał jeszcze czy użycie pojazdu służbowego Zarządu Dróg Powiatowych do prywatnego przejazdu jest zasadne?
Radny Piotr Konieczka, członek zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej zabrał głos w powyższej sprawie. Przedstawił swoje spostrzeżenia. Starosta zorganizował spotkanie włoskich biznesmenów powiązane z ochroną środowiska, która jest też w zakresie zadań starostwa, zaprosił również burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu, więc wydanie tak skromnych środków, aby pokazać delegacji historię regionu wydaje się rzeczowe i celowe. Jeżeli Przedmówca uważa, ze jest to nadużycie, to jego własna opinia. Biznesmeni, którzy chcą inwestować na terenie, to pośrednio wpływają na rozwój regionu i dochody budżetu Powiatu. Po doświadczeniach prasowych i oświadczeniu dyrektora muzeum E.Kozłowskiego, który wskazuje wydane przez Starostwo środki na ognisko to on popełnia błąd merytoryczny a nie Starosta.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Baranowska poprosiła, aby wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej ukazało się w prasie, poprzez podanie do publicznej wiadomości. Dyrektor muzeum wprowadził w błąd opinię publiczną mówiąc o rachunku 200zł - wydane było 145zł.
Radny Piotr Pieszak również uczestniczył w pracach Komisji Rewizyjnej, która miała za zadanie sprawdzić czy rachunki zawierają koszty zakupu np. alkoholu. Na podstawie dokumentów komisja stwierdziła rachunki za zwiedzanie, noclegi, żywienie. Łatwo można odpowiedzieć na zadane pytania. Komisja nie zajmowała się tematami wskazanymi przez Wiceprzewodniczącego Rady K.Łaganowskiego, ale tylko sprawami zawartymi w ramach upoważnienia Rady.
Radny Karol Dłutkowski jako mieszkaniec powiatu stwierdził, że nikt nie chciał imprezy zataić, świadczy o tym publiczne miejsce, jakim jest lokalny ośrodek kultury przy prezentacji lokalnego folkloru. Ktokolwiek chciałby się upić może wyjechać do restauracji w innym rejonie, gdzie gościć może trzy dni. Słusznie Starosta zaprosił wójtów i burmistrzów chcąc połączyć siły w inicjatywie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka i Starosta Tomasz Barczak złożył zebranym życzenia noworoczne.
Ad.14
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 12.05.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-02-14 12:59:55
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-02-14 13:02:51
Ostatnia zmiana:2006-02-14 13:02:51
Ilość wyświetleń:613

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij