Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLII/05 z dnia 22.12.2005r.

                                                                                 Protokół Nr XLII/05
                                                        z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
                                                                             odbytej 22 grudnia 2005 r.
                                                                       w auli Zespołu Szkół w Bielicach
                                                                          w godzinach od 8.00 do 9.35


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
4. Odpowiedzi  na  interpelacje.
5. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
10. Zapytania  i oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
11. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
12. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
13. Zakończenie.
Radna Janina Baranowska zwróciła się z zapytaniem do Rady Powiatu czy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w wydziale finansowym ma być przedstawione na obecnej sesji czy kolejnej?
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zaproponował aby sprawozdanie zostało przedstawione na kolejnej sesji. Rada poprzez aklamację wyraziła zgodę na powyższe.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.
Ad.3
Radna Teresa Kujawa przekazała na ręce przewodniczącego "Światełko Pokoju" symbol pojednania, które harcerze przywieźli z Groty Narodzenia z Betlejem oraz złożyła najlepsze życzenia świąteczno -noworoczne. Zwróciła się również z prośbą o przekazanie "światła" gminom.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że światło jest nadzieją i żyjąc nadzieja trzeba starać się robić dobrze, tak jak mówią harcerze. Przeprosił obecnych, ponieważ opuścił obrady Rady Powiatu wcześniej  z powodu spotkania z producentami i przetwórcami mleka oraz złożył życzenia świąteczne.
Ad.4
Nie było odpowiedzi na interpelacje.
Na obrady przybyli radni : Krzysztof Mleczko i Rafał Żuchowski.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r., zgodnie z załącznikiem do protokołu. W planie dochodów dokonano zwiększenia subwencji oświatowej na kwotę 409.111 zł. W planie wydatków środki przeznaczono na pokrycie kosztów pochodnych od płac w placówkach tj. ZSL Strzelno w wysokości 38.827zł, ZS Bielice -146.126zł, gdzie dodatkowo środki w wysokości 38.694 zwiększają § 4210 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, ZS Mogilno - 67.725zł, ZSZ Strzelno - 26.766zł, MOW Strzelno -30.414zł, SOSW Szerzawy - 99.253zł. Zespół Szkół w  Bielicach dokonał zwiększenia po stronie dochodów w wysokości 26.900zł. Dochody w wysokości 600zł pochodzą z wpływów  za duplikaty świadectw, 22.400zł -z opłat za c.o. i ścieki, 3.900zł ze sprzedaży  używanych pomp głębinowych pozostałych po hydroforni oraz sprzedaży samochodu Fiat 126p.  Natomiast zmniejszenie po stronie dochodów następuje w wysokości 4.000zł. Równocześnie ZS Bielice dokonał zwiększenia po stronie wydatków rozdz. 80130 § 4210 na kwotę 18.300 zł z przeznaczeniem środków na zakup oleju opałowego. Dom Pomocy Społecznej w Siemionach dokonał zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 503zł, jednocześnie przeznaczając w planie wydatków  kwotę 203zł na pokrycie kosztów paliwa oraz kwotę 300zł na zakup żywności. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dokonała zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 830zł, z przeznaczeniem środków po stronie wydatków na zakup materiałów biurowych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szerzawach dokonał zwiększenia planu po stronie dochodów na kwotę 676zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem środków na pokrycie zobowiązań. W związku z zawartym porozumieniem na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej między Powiatem Mogileńskim a Powiatem Sępoleńskim zwiększono  rozdz. 85204 § 2320 po stronie dochodów o kwotę 3.000zł, jednocześnie o tę samą kwotę po stronie wydatków  zostaje zwiększony rozdz.85204 §3110.
Zwiększono rozdz. 75020 § 0970 po stronie dochodów w związku ze środkami uzyskanych z ZS w Mogilnie przeznaczonych dla opiekunów praktyk w Technikum Ekonomicznym. Po stronie wydatków zwiększono § 4170 o kwotę 180zł. Dokonano zmian w "dochodach własnych" MOW w Strzelnie  na kwotę 107zł w związku z przeksięgowaniem środków. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym spowodowane są wyższymi niż planowano wpływami z usług. Tym samym zwiększyła się ogólna kwota przychodów. Wyższe wpływy z usług powodują wyższe przelewy redystrybucyjne odprowadzane na fundusz centralny i wojewódzki. Przy zwiększonej kwocie przychodów a nie zmieniającej się wysokości wydatków uległ zmianie stan funduszu na koniec roku.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że 25 listopada br. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, która trafiła do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Kujawsko -Pomorskiego. Nadzór Wojewody wskazał błąd - zawieranie w regulaminie uchwalonym przez samorządy rozwiązań opisanych w Kodeksie Pracy. Poprawka zmierza do wykreślenia §19 regulaminu mówiącego o pracy nocnej nauczycieli. Kodeks Pracy mówi o ośmiogodzinnej pracy w nocy zawartej  między godziną 21.00 a 7.00 rano, w regulaminie błędnie było wskazane konkretne osiem godzin. Zmiany w regulaminie zostały przedyskutowane i zaakceptowane przez związku zawodowe.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad. 7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że Marszałek wskazał błąd w regulaminie, poprzez Powiat Toruński, który jest koordynatorem stypendiów uczniowskich. Regulamin i zasady przyznawania stypendiów zostały przyjęte na poziomie Powiatu Toruńskiego, jako wzorcowy. W regulaminie uchwalonym przez Radę Powiatu zapis "jednostka samorządu terytorialnego" należy zamienić na "Powiat Mogileński".
Na obrady przyszedł radny Jan Gwiazda.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.8
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Maria Konkiewicz wyjaśniła, że przesunięcia w uchwale spowodowało niewykorzystanie środków w związku z rezygnacją z turnusu rehabilitacyjnego. Środki zostały przeznaczone na sprzęt ortopedyczny  gdzie zawsze było bardzo dużo wniosków. W przeciwnym razie, należałoby środki zwrócić do PFRON-u.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.9
Radny Karol Dłutkowski zabrał głos w temacie uruchomienia produkcji biopaliw. 9 stycznia w Żninie przewidziano spotkanie z posłami, wojewodą i marszałkiem. Temat będzie kontynuowany w kierunku ustawodawczym. Radny poprosił aby Rada Powiatu wyraziła swój akces poprzez, podpisanie listu intencyjnego przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Za produkcją biopaliw idzie produkcja pochodna -opałowa, zgłaszają się już firmy funkcjonujące na terenie.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki stwierdził, że jeżeli nie usłyszy ze strony radnych sprzeciwu aby Przewodniczący Rady Powiatu podpisał list intencyjny to uważa, że Rada Powiatu popiera inicjatywę.
Radni nie zgłosili sprzeciwu a Przewodniczący Rady został upoważniony do podpisanie listu intencyjnego.
Radny Radosław Trepiński złożył oświadczenie w związku z opłatkiem, który leżał na stole przewodniczącego. Nie wyraził gotowości, aby dzielić się nim z zebranymi. Nie miał na myśli wszystkich osób, ale jedną, której nie wymienił z imienia i nazwiska.
Demokracja polega na woli większości i wyrażaniu  w swobodny sposób swoich poglądów, zdań. Radny ceni wszystkich przeciwników bo w innym zdaniu, spojrzeniu jest mądrość, jeżeli potrafi się wyciągnąć wnioski. Uważa, że są pewne procedury takie jak oficjalnie podpisana skarga z poinformowaniem czego dotyczy. Niestety wydarzenia z ostatnich tygodni do których zaliczył też wydarzenia z Chabska i kolejne o których informuje tygodnik Pałuki są dowodem na to, że niestety cały czas cały system niedemokratyczny, obrzydliwy i podły kwitnie, bo wśród nas jest osoba, która się trudni donosicielstwem. Donoszenie anonimowe do organów ścigania jest ohydne, obrzydliwe. Nagrywanie na komisjach, swoich kolegów wyrażających swoje poglądy jest tym bardziej obrzydliwe. Część z zebranych wie, że takie rzeczy miały miejsce. Radny nie był gotowy z tą osobą podzielić opłatkiem, chociaż jej przebaczył to pamięta i nie chce w ten sposób wskazać tej osoby, więc w momencie składania życzeń radny wyszedł z sali. Przyjaciele Radnego  w sobotę, po obrzydliwym donosicielstwie o godz. 14.00, rodzinnie siedzieli przy stole i sześciu policjantów wpadło do mieszkania, aby zrobić rewizję w związku ze stroną internatową, która rzekomo była aktywna w czasie ciszy wyborczej. Na stronie było zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt głosów, byli tam wszyscy od prawa do lewa (a więc nie była to strona PIS-u) i złoczyńca Radosław T. Co przeżyła rodzina jak sześciu policjantów wtargnęło w czasie obiadu do domu, zabrało syna, wywiozło do Poznania bo się przyznał, że robił gazetkę i stronę na swoim komputerze na stancji ? Tego dwudziestolatka, który pierwszy rok studiuje zabrano pod eskortą, to jest obrzydliwe. Dlatego radny tak  nazwał działania, włącznie z nagrywaniem posiedzeń komisji i przekazywaniem nagrania do Pałuk. Trzeba uważać na to co się mówi, wszyscy są zaszczuci, ale radny ma odwagę o tym powiedzieć publicznie, aby tej osobie stworzyć luksus dzielenia się opłatkiem, aby zastanowiła się czym jest opłatek.
Radna Teresa Kujawa zabrała głos w sprawie kursu pociągu do Poznania, interpelacji z poprzedniej sesji. Oświadczyła, że pismo przekazane do Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego nie przyniosło żadnego rezultatu. Pociąg został wycofany i stała się tragedia dla ludzi, którzy nie mają jak dojechać domu. Pociąg wyjeżdżający 21.50 wyjeżdża 20.50 a o 22.00 ostatni pociąg jedzie tylko do Gniezna, czy nie można namówić sejmiku żeby chociaż ostatni pociąg dojeżdżał do Mogilna? Ludzie są tak zdesperowani, że rezygnują z pracy bo dojeżdżanie taksówką czy samochodem nie kalkuluje się.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki poprosił Sekretarza i Starostę o interwencję w powyższej sprawie.
Radna Teresa Kujawa oświadczyła, że w Powiecie Gnieźnieńskim drogi były przejezdne w przeciwieństwie do Powiatu Mogileńskiego. Najgorsze były drogi gminne w mieście a na drogę wewnętrzną na ul Powstańców Wielkopolskich nie można było w ogóle wjechać.
Starosta stwierdził, że skrzyżowania, przystanki autobusowe i wjazdy do szkół będą sypane, natomiast proste odcinki drogi nie.
Radny Jan Gwiazda stwierdził, że w Mogilnie drogi polewane są solanką ( bo w pobliżu jest kopalnia soli ), gdzie nie robi się tego w innych miastach. Z powodu opadów śniegu tworzą się korki a kierowcy jeżdżą wolniej i ostrożniej, nie należy dramatyzować.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki poprosił poprzez Starostę służby drogowe o usunięcie śniegu  z dróg po tym jak ustaną opady śniegu.
Radny Karol Dłutkowski uważa, że nagrywanie  posiedzeń komisji powinno być zgłoszone, bo nie jest tajemnicą o czym mówi się na posiedzeniach, które są jawne. Radny był zszokowany używaniem metod zastraszania - "uprzejmie donoszę". Według Radnego powinno paść nazwisko i nie wie jakie są możliwości prawne, aby ta osoba brała udział w komisji.
Radny Radosław Trepiński zaznaczył przedmówcy, że wiadomości wyszły właśnie z posiedzenia komisji , której jest przewodniczącym.
Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski był wstrząśnięty, dowiadując się że cierpią ludzie. Nie znał dokładnie sprawy, ale ktoś spośród zebranych zachowuje się niepoważnie. Zaczął się zastanawiać czy zarzut odnosi się do niego, czy nie. Stosunek Wiceprzewodniczącego do wynoszenia wiadomości z komisji jest jednoznaczny. Często po posiedzeniach padają pytania jaki był temat rozmów i radni często opowiadają.  Radny Trepiński jest przeciwnikiem anonimowości a to jest anonimowe, czy lepiej nie było by ustalić kto to jest?- zapytał.
Radny Krzysztof Mleczko stwierdził, że był też przyczyną wywołania pewnego skojarzenia z Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury, której przewodniczącym jest Karol Dłutkowski. Wchodząc na ostatnią sesję redaktor powiedział, że wie co radny mówił na komisji, że ma nagrane. Radny wypowiadał się na temat redaktorów  oraz swojej sytuacji opisanej w ośmiu artykułach. Sprawa została umorzona ale niesmak przestępcy pozostał. Patrząc na to co pojawia się w "Pałukach" można powiedzieć, że tak właśnie jest. Wszystkie posiedzenia komisji są jawne a radny nie wycofał się z żadnego wypowiedzianego zdania, ale niech nagrywanie też będzie jawne, tak jak na sesji.
Radny Radosław Trepiński nie podał nazwiska ponieważ z kimś tak szmatławym, podłym  nie będzie się włóczył po sądach a polskie prawo jest takie, że aby to udowodnić musiałby mieć nagranie, których nie robi. Większość ludzi brzydzi się takim formami donoszenia a osoba ta czuje się bezpiecznie i nie ma żadnego wewnętrznego stłamszenia. To potworne rzeczy, jednak jest określona procedura, jeżeli się ktoś nie zgadza to wyraża zdanie, podpisuje się nazwiskiem, wnosi skargę czy żalenie a nie czeka na potknięcia. Strona internatowa została przed ciszą wyborczą przez kogoś, kto z informatyki ma dość duże umiejętności, których radny nie posiada, okrążona z boku i wprowadzono 70 głosów z Jezior Wielkich  na Starostę. Faktem jest że,  można to obejść, dodać nazwiska i to uruchomić. Ktoś ten fakt podle wykorzystał, doniósł  do policji  i zrobiono z tego aferę. Policja, która nie  ma pieniędzy aby przewieźć bandziora w małych odległościach ma pieniądze żeby sprowadzić specjalistę z Bydgoszczy do Mogilna, a potem  jechać do Poznania do chłopaka na stancję zabrać komputer i robić sprawę, że na stronie było kilkadziesiąt głosów. Wszystko za sprawą tego, który tu siedzi.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki starał się merytorycznie uzasadniać czy wkładka w "Pałukach" zdaje egzamin czy nie. Spełnia swoją rolę, bo informacje są przekazywane. Wiceprzewodniczący poczuł się źle ponieważ nie nagrywał rozmów i jeżeli coś takiego nastąpiło powinno być zgłoszone. Posiedzenia komisji są jawne i nikt nie ma prawa ich utajniać. Posiedzenia komisji są protokołowane i jeżeli są niejasności należy je zgłaszać. Zbliża się czas wyborów. Przykro jest słuchać, że ktoś nie chce się dzielić opłatkiem. Ostatni rok powinien być tym w którym będzie trzymana klasa i czy radni będą wybrani czy nie  to będą mogli podać sobie rękę i spojrzeć w oczy.
Ad.10
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Ad.11
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.12
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki oraz Starosta Mogileński Tomasz Barczak złożyli zebranym życzenia  z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Ad.13
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 9.35.
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-02-14 12:53:55
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-02-14 12:58:39
Ostatnia zmiana:2006-02-14 12:59:50
Ilość wyświetleń:666

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij